IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko C (število zadetkov: 117)
carina
dajatev za določene vrste blaga pri njihovem prehodu čez carinske ali državne meje; obstajajo uvozna...
carinska deklaracija
listina, ki jo predloži carinski zavezanec ali njegov pooblaščenec (špediter) za začetek carinj...
carinska faktura
račun za kupljeno blago, ki ga carinski organ upošteva kot podlago za ugotovitev carinske osnov...
carinska ležarina
nadomestilo, ki ga plača predlagatelj carinske napovedi za blago, ki je v skladišču carinarnice...
carinska napoved
listina, ki jo predloži carinski zavezanec ali njegov pooblaščenec (špediter) za začetek carinj...
carinska obveznost
z zakonom opredeljena obveznost plačila carine
carinska olajšava
olajšava pri ugotavljanju carinske obveznosti v zvezi z določenimi proizvodi ali storitvami
carinska osnova
vrednost ali količinska enota blaga, od katere se obračunava carina z uporabo odstotkov ali carinskih...
carinska tarifa
seznam carinskih stopenj pri vrednostnih carinah ali carine, kadar je ta določena od količinske...
carinski račun
račun za kupljeno blago, ki ga carinski organ upošteva kot podlago za ugotovitev carinske osnov...
cedent
upnik, ki svojo terjatev s pogodbo prenese na tretjo osebo
celosten načrt revizije
načrt revizije, ki zajema celotno področje revizije dovolj nadrobno, da lahko usmerja izdelovanje...
celosten plan revizije
načrt revizije, ki zajema celotno področje revizije dovolj nadrobno, da lahko usmerja izdelovanje...
celostna naloga
naloga, ki se opredeli kot celota v organizaciji, njeno členjenje pa pripelje do delnih nalog, ki...
celostna zasnova sistema
predstavitev želene ureditve kot celote; izid glavne študije kot sestavine oblikovanja ureditve...
celostna zasnova ureditve
predstavitev želene ureditve kot celote; izid glavne študije kot sestavine oblikovanja ureditve...
celostni finančni predračun
del celostnega predračuna organizacije, ki obsega predračunski izkaz gibanja kapitala, predračun...
celostni predračun organizacije
končni izid predračunavanja v organizaciji, ki sestoji iz celostnega predračuna poslovanja in celostnega...
celostni predračun podjetja
končni izid predračunavanja, ki je potem, ko ga sprejme ravnateljstvo v podjetju, obravnavan kot...
celostni predračun poslovanja
del celostnega predračuna organizacije, ki obsega predračun prodajanja, predračun proizvajanja,...
celotna delovna doba
seštevek delovne dobe posameznega zaposlenca pri vseh njegovih zaposlovalcih
celotna izguba
razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki, če so drugi večji; nasprotje celotnega dobička
celotna sredstva
seštevek vseh sredstev
celotne informacije
informacije, ki se nanašajo na kak problem kot celoto in omogočajo predstavo o tej celoti
celotne obveznosti
1. seštevek vseh dolgov; 2. seštevek vseh dolgov skupaj z udolgovljenimi časovnimi razmejitvami;...
celotni denarni izid
razlika med vsemi prejemki in vsemi izdatki; lahko je prebitek prejemkov ali prebitek izdatkov,...
celotni dobiček
razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki, če so prvi večji; nasprotje celotne izgube; od čistega...
celotni kapital (v poslovnih financah)
seštevek lastniškega kapitala in dolgovanega kapitala; pomemben pri raznih smereh proučevanja za...
celotni kapital (v računovodstvu)
seštevek vpoklicanega kapitala, kapitalske rezerve, rezerv iz dobička, prenesenega čistega dobička...
celotni poslovni izid
razlika med seštevkom vseh prihodkov in seštevkom vseh odhodkov, med katerimi še ni obračunanega...
celotni poslovni izid po odbitku prevrednotovalnega popravka
razlika med seštevkom vseh prihodkov in seštevkom vseh odhodkov z vključenimi zneski za poravnavo...
celotni poslovni izid po poravnavi izgube prejšnjih let
razlika med seštevkom vseh prihodkov in seštevkom vseh odhodkov z vključenimi zneski za poravnavo...
celotni poslovni izid rednega delovanja zavarovalnice
seštevek poslovnih izidov zavarovalnih poslov, poslovnih izidov finančnih naložb zavarovanj, ki...
celotni poslovni izid skupaj s finančnimi odhodki
razširjeni poslovni izid kot razlika med seštevkom vseh prihodkov in seštevkom poslovnih odhodkov...
celotni poslovni izid skupaj z deleži zaposlencev
prehodni celotni poslovni izid kot razlika med seštevkom vseh prihodkov in seštevkom vseh odhodkov,...
celotni prihodek
seštevek vseh prihodkov
celotni revizijski cilj
kar se hoče na koncu doseči z revidiranjem: izraženo mnenje o resničnosti in poštenosti podajanja...
celotni stroški
seštevek vseh stroškov, ki se pojavijo pri danem obsegu proizvodnje oziroma poslovanja; sestavljeni...
celotno kritje
popolno varovanje bodočih iztržkov iz mednarodnega posla pred valutnim tveganjem
celotno načrtovano revizijsko tveganje
tveganje, ki ga je revizor pripravljen sprejeti pri preizkušanju predstavljanja v računovodskih...
celotno uresničeno revizijsko tveganje
revizijsko tveganje, uresničeno pri celoti računovodskih izkazov, ko so vse postavke v njih rev...
celovita revizijska strategija
revizijska strategija, ki se nanaša na opredelitev področja, časa in usmeritve posamezne revizije...
celovito obvladovanje kakovosti
celota ukrepov, ki ima v organizaciji namen usklajevati delovanje z zahtevami odjemalcev poslovnih...
celovito varstvo pred tveganjem (pri poslovanju)
varstvo pred tveganjem pri poslovanju, ki zajema vsa izpostavljanja tveganjem pri poslovanju ne...
cena
v denarni merski enoti izražena vrednost količinske enote proizvoda ali storitve; je lahko prenosna...
cena delnice
sprotna tržna cena, ki jo dosega delnica; razlikuje se od njene nazivne vrednosti
cena delovne ure
prodajna cena enote storitve, ki je izražena v številu delovnih ur in praviloma ne vključuje neposrednih...
cena dolgoročnih vlog
cena dolgoročnega financiranja, sestavljena iz dejanskih in namišljenih stroškov, ki jih povzroča:...
cena in prevoz
pogodbeno določilo v zunanji trgovini, da se vsi stroški pomorskega prevoza (brez zavarovanja) do...
cena kapitala (v poslovnofinančnem pomenu)
cena dolgoročnega financiranja, sestavljena iz dejanskih in namišljenih stroškov, ki jih povzroča:...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: