IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko D (število zadetkov: 971)
D
tečaj pri borznem trgovanju, ki se upošteva pri povpraševanju vrednostnic ali deviz; v borznih tečajnicah...
dajanje malih posojil (v banki)
bančni posli, ki zajemajo dajanje posojil fizičnim osebam (npr. za avtomobile in čolne), dajanje...
dajanje na up
dajanje blaga ali opravljanje storitve ob odloženem plačilu ali dajanje denarja ob njegovem kasnejšem...
dajanje posojil
dajanje denarja ali drugih nadomestnih stvari, pri čemer se dolžnik obveže, da bo po določenem roku...
dajanje posojil (v banki)
bančni posli dajanja denarnih sredstev, pridobljenih z bančnimi vlogami ali dobljenimi posojili,...
dajanje posojila z varščino
dajanje posojila pod pogojem, da posojilodajalec dobi od posojilojemalca nekaj v varščino
dajanje velikih posojil (v banki)
bančni posli, ki zajemajo dajanje posojil proizvajalnim, trgovinskim in storitvenim podjetjem, dajanje...
dajanje zagotovil (pri notranjem revidiranju
storitve pri notranjem revidiranju, ki so usmerjene k oceni postopkov ravnanja s tveganjem, obvladovanja...
dajatve
kar se obvezno daje v denarju ali v naravi; so lahko davki, prispevki, takse
dajatve glede na bruto plače
dajatve posameznih organizacij, odvisne od tam obračunanih kosmatih plač; zajemajo prispevke za...
dajatve glede na kosmate plače
dajatve posameznih organizacij, odvisne od tam obračunanih kosmatih plač; zajemajo prispevke za...
dajatve iz bruto plač
dajatve posameznih zaposlencev iz njihovih kosmatih plač, ki sestoje predvsem iz davka iz osebnih...
dajatve iz kosmatih plač
dajatve posameznih zaposlencev iz njihovih kosmatih plač, ki sestoje predvsem iz davka iz osebnih...
dajatve v okviru nabavne cene
dajatve, ki vstopajo v vrednost zalog kupljenih stvari ter sestoje iz uvozne carine in morebitnih...
daljinsko poslovanje z banko
poslovanje z banko prek domačih računalniških terminalov in videoteksta
damping
cenejša prodaja blaga ali storitve v tujini kot doma z namenom, da bi se povečal izvoz, pri čemer...
dan plačila vrednostnice
datum, ko mora stranka pri poslih z vrednostnicami kupljene vrednostnice plačati
dan prejema (denarja)
datum, na katerega banka prejme denar upravičenca, prizna njegov račun in denar dá na razpolago;...
dana bančna vloga
vloga, ki jo ima kdo v banki in pomeni njegova denarna sredstva v banki; izkazana je na aktívni...
dana garancija
jamstvo, ki ga prodajalec da kupcu in pomeni pri njem obljubo, za katero kaže oblikovati tudi ustrezno...
dana kavcija
varščina, ki jo pogodbena stranka da drugi pogodbeni stranki in pomeni terjatev do nje; lahko je...
dana opravnina
opravnina, ki jo mora plačati naročnik ali uporabnik kake storitve in pri njem pomeni strošek s...
dana provizija
opravnina, ki jo mora plačati naročnik ali uporabnik kake storitve in pri njem pomeni strošek s...
dana varščina
varščina, ki jo pogodbena stranka da drugi pogodbeni stranki in pomeni terjatev do nje; lahko je...
dane obresti
obresti, ki jih mora plačati tisti, ki je dobil kako posojilo, je kaj kupil na up (na kredit) ali...
dani avans
predujem, ki ga kupec da prodajalcu in pomeni terjatev do njega; izkazan je posebej v bilanci stanja...
dani blagovni kredit
prodajalčevo omogočanje kupcu, da pride do blaga ne da bi ga takoj plačal; pomeni potem, ko je možnost...
dani depozit
vloga, ki jo ima kdo v banki in pomeni njegova denarna sredstva v banki; izkazana je na aktívni...
dani dolgoročni kredit
dolgoročno posojilo, ki ga pravna ali fizična oseba da komu drugemu in iz tega naslova izkazuje...
dani kasaskonto
popust za hitro plačilo, ki ga prodajalec da kupcu in pomeni pri njem finančni odhodek ali zmanjšanje...
dani kratkoročni kredit
kratkoročno posojilo, ki ga pravna ali fizična oseba da komu drugemu in iz tega naslova izkazuje...
dani kredit
posojilo, ki ga posojilodajalec da posojilojemalcu in pomeni zanj dolgoročno finančno naložbo ali...
dani popust
popust, za katerega prodajalec zmanjša prodajno ceno, kar tudi zmanjša njegove prihodke od prod...
dani popust za hitro plačilo
popust za hitro plačilo, ki ga prodajalec da kupcu in pomeni pri njem finančni odhodek ali zmanjšanje...
dani predujem
predujem, ki ga kupec da prodajalcu in pomeni terjatev do njega; izkazan je posebej v bilanci stanja...
dano dolgoročno posojilo
dolgoročno posojilo, ki ga pravna ali fizična oseba da komu drugemu in iz tega naslova izkazuje...
dano dolgoročno posojilo podjetju v skupini
dano dolgoročno posojilo, ki je pri posojilodajalcu sestavni del njegovih dolgoročnih finančnih...
dano dolgoročno posojilo pridruženemu podjetju
dano dolgoročno posojilo, ki je pri posojilodajalcu sestavni del njegovih dolgoročnih finančnih...
dano jamstvo, dana garancija
jamstvo, ki ga prodajalec da kupcu in pomeni pri njem obljubo, za katero kaže oblikovati tudi ustrezno...
dano kratkoročno posojilo
kratkoročno posojilo, ki ga pravna ali fizična oseba da komu drugemu in iz tega naslova izkazuje...
dano kratkoročno posojilo podjetju v skupini
dano kratkoročno posojilo, ki je pri posojilodajalcu sestavni del njegovih kratkoročnih finančnih...
dano kratkoročno posojilo pridruženemu podjetju
dano kratkoročno posojilo, ki je pri posojilodajalcu sestavni del njegovih kratkoročnih finančnih...
dano nadomestilo
nadomestilo, ki ga pravna oseba izplača s kakim namenom in pri njej pomeni strošek oziroma odho...
dano poroštvo
poroštvo, ki ga kaka oseba da upniku; izkazati ga mora v zunajbilančnem razvidu kot dodatku svoje...
dano posojilo
posojilo, ki ga posojilodajalec da posojilojemalcu in pomeni zanj dolgoročno finančno naložbo ali...
dar
z reklamnimi nameni podarjena stvar, kjer njen dajalec zahteva, da je označeno njegovo ime kot ime...
darilo
kar je dano komu v last brez plačila
dati vrednostnice na borzo
napraviti gospodarsko družbo dostopno javnosti za nakup njenih vrednostnic
datiranje
opremljenje kake listine z navedbo datuma, tako da je njen nastanek ali nastanek pojava, na katerega...
datoteka
računalniška zbirka podatkov, oblikovana ne glede na način urejanja, in skupek istovrstnih podatkov;...
datoteka dogodkov
datoteka podatkov o poslovnih dogodkih, ki se v uporabnostnih računalniških rešitvah obdeluje v...
datoteka gibanja terjatev do kupcev
datoteka s podatki o računih, izdanih kupcem, vračilih prodanih količin, odpisih terjatev, ocenjenih...
datoteka izdatkov
datoteka dogodkov, ki vsebuje podrobne podatke o vsakem izdatku; vsak zapis v njej vsebuje datum...
datoteka prejemkov
datoteka dogodkov, ki vsebuje podrobne podatke o vsakem prejemku; vsak zapis v njej vsebuje datum...
datoteka prodajnih poslov
datoteka, podobna dnevniku prodaj pri ročno vodenem knjigovodstvu, v kateri so podatki o vsakem...
datoteka stanja
datoteka s podatki o stanju, npr. datoteka zalog proizvodov v skladiščih; razlikuje se od datoteke...
datoteka transakcij
datoteka podatkov o poslovnih dogodkih, ki se v uporabnostnih računalniških rešitvah obdeluje v...
datoteka vplačilnic
datoteka v banko prejetih vplačilnic, ki zagotavlja sledi za revidiranje vseh pologov in jih s tem...
datoteka zalog
datoteka s podatki o stanju zalog
datum
podatek o dnevu, mesecu in letu
datum časovnega preloma
datum, ki loči dve obračunski obdobji, v katerih je treba razporediti poslovne dogodke
datum dospelosti obveznice
datum, ko mora biti obveznica izplačana
datum izdaje računovodskih izkazov
datum, ko so revizorjevo poročilo in revidirani računovodski izkazi na voljo tretjim osebam; v številnih...
datum knjižbe
datum, ko se vpiše sprememba na ustrezni konto
datum ocenitve vrednosti
datum, na katerega se nanaša mnenje ocenjevalca vrednosti o vrednosti sredstva ali podjetja
datum odobritve računovodskih izkazov
datum, ko pooblaščene osebe uradno izjavijo, da so pripravile celotne računovodske izkaze, vključno...
datum odplačila
zadnji dan, ko je treba poravnati obveznosti ali od imetnikov odkupiti obveznice
datum plačila dividend
datum, ko delniška družba izplača dividende
datum poravnave
datum, ko morajo biti sklenjeni posli tudi plačani
datum poročila (pri revidiranju
datum revizorjevega poročila, ki je na splošno zadnji dan poteka revidiranja; do njega revizor prevzame...
datum posla
datum, ko je posel sklenjen, in ne datum, ko je opravljen
datum prenehanja veljavnosti
podatek o dnevu, mesecu in letu, do katerega se nekaj a) uporablja ali b) ima pravno moč
datum prevzema (podjetja)
datum, na katerega prevzemno podjetje začne obvladovati prevzeto podjetje; običajno zaključni d...
datum računovodskih izkazov
datum konca zadnjega obdobja, na katero se nanašajo računovodski izkazi
datum razglasitve dividend
datum, ko uprava delniške družbe objavi izplačilo dividend
datum revizorjevega poročila
datum, do katerega revizor pridobi dovolj ustreznih revizijskih dokazov, na katerih temelji njegovo...
datum trgovanja
datum, ko se podjetje zaveže kupiti sredstvo, in ne datum, ko opravi nakup
datum uveljavitve
datum, s katerim postane kaj veljavno, upoštevano
datum zadnje oddaje
datum, ko so bile zadnjikrat zmanjšane količine neke stvari v zalogi
datum zadnjega prejema
datum, ko so bile zadnjikrat povečane količine neke stvari v zalogi
datum zapadlosti obveznice v plačilo
datum, ko mora biti obveznica izplačana
datumski del slovenskega računovodskega standarda
del vsakega slovenskega računovodskega standarda, označen kot D, ki kaže, kdaj je bil sprejet in...
davčna amnestija
s strani davčne uprave opustitev terjatev za nevplačane davke v prejšnjih letih in opustitev kaznovanja...
davčna amortizacija
amortizacija, ki jo dovoljujejo davčni predpisi
davčna izguba
znesek izgube v posameznem obdobju, ki se določi v skladu z davčnimi predpisi, na podlagi katerih...
davčna korist
korist, ki jo ima podjetje, če izrabi ugodnosti iz davčnih predpisov v primerjavi s siceršnjimi...
davčna napoved
obrazec, na katerem davčni zavezanec sporoči davčni upravi podatke, ki so pomembni za davčno od...
davčna obveznost
znesek davka, ki ga mora davčni zavezanec plačati v predvidenem roku
davčna odločba
odločba, s katero davčna uprava sporoči davčnemu zavezancu znesek odmerjenega davka
davčna odmera
obdavčitev, pri kateri davčna uprava določi davčno obveznost na podlagi prejete davčne napovedi...
davčna olajšava
zmanjšanje davka z zmanjšanjem obdavčljive osnove ali odmerjenega davka, vezano na davčnega zavezanca...
davčna oprostitev
neobdavčitev posameznih davčnih virov ali posameznih fizičnih ali pravnih oseb
davčna osnova
kakovostna, količinska ali denarna opredelitev predmeta obdavčitve, ki se pri odmeri davka pomnoži...
davčna pomilostitev
s strani davčne uprave opustitev terjatev za nevplačane davke v prejšnjih letih in opustitev kaznovanja...
davčna prijava
obrazec, na katerem davčni zavezanec sporoči davčni upravi podatke, ki so pomembni za davčno od...
davčna revizija
revizija spoštovanja in uporabe predpisov o davčni napovedi ter plačilu davkov in prispevkov, ki...
davčna stopnja
velikost obremenitve z davkom v odstotku od obdavčljive osnove ali v stalnem znesku na količinsko...
davčna številka
številčna oznaka, ki jo ima vsaka fizična ali pravna oseba kot davčni zavezanec
davčna tajnost
obveznost davčne uprave, da tretjim osebam ne sporoča podatkov o gmotnem položaju ter gospodarskem...
davčna uprava
upravni organ, ki skrbi za davčno odmero, plačilo davkov in davčno revizijo; v Republiki Sloveniji...
davčna ureditev
celota pravil, ki določajo razvrstitev, velikosti, zavezance in plačevanje davkov
davčna utaja
nezakonita izognitev davkom z nevložitvijo davčne napovedi ali z navedbo neresničnih podatkov za...
davčna vrednost dolga
vrednost, ki se pripiše obveznosti za davčne namene: knjigovodska vrednost obveznosti, zmanjšana...
davčna vrednost obveznosti
vrednost, ki se pripiše obveznosti za davčne namene: knjigovodska vrednost obveznosti, zmanjšana...
davčna vrednost sredstva
vrednost, ki se pripiše sredstvu za davčne namene in se odbije pri obračunu davka iz dobička od...
davčne amortizacijske stopnje
najvišje amortizacijske stopnje, ki jih davčni predpisi dovoljujejo pri obračunavanju amortizacije...
davčne počitnice
obdobje delnih ali popolnih davčnih oprostitev, zlasti za nove ali razvojno pomembne dejavnosti
davčne posledice
posledice, ki jih ima obračun davka za bilanco stanja in izkaz poslovnega izida obravnavanega obdobja...
davčni bremepis
znesek, ki na podlagi odločbe davčnega organa poveča prvotno obračunano obveznost za davek
davčni dobiček
znesek dobička v posameznem obdobju, ki se določi v skladu z davčnimi predpisi za ugotovitev davčne...
davčni dobropis
znesek, ki na podlagi odločbe davčnega organa zmanjša prvotno obračunano obveznost za davek
davčni izkaz poslovnega izida
za potrebe obračunavanja davkov sestavljeni izkaz poslovnega izida, ki upošteva v predpisih opredeljeno...
davčni izkaz uspeha
za potrebe obračunavanja davkov sestavljeni izkaz poslovnega izida, ki upošteva v predpisih opredeljeno...
davčni odtegljaj
davek, ki ga izplačevalec plač, dividend, obresti itd. odtegne davčnemu zavezancu pri izplačilu...
davčni paradiž
država z nizkimi stopnjami glavnih davkov ali stopnjami 0, doslednim spoštovanjem bančne in poslovne...
davčni postopek
postopek, po katerem davčni organ oblikuje odločbo o odmerjenem davku
davčni predpisi
zakoni, uredbe in odredbe, ki urejajo obračunavanje in plačevanje davkov in prispevkov
davčni preizkus knjigovodenja
preizkus, ki ga opravi davčni organ, da bi preveril davčno osnovo, ki jo je določil davčni zave...
davčni rubež
plačilo davka na podlagi prodaje premoženja davčnega zavezanca, ki v plačilo zapadle davčne obveznosti...
davčni sporazum
sporazum med državama, po katerem se odpravi ali olajša dvakratna obdavčitev
davčni svetovalec
strokovnjak, ki se ukvarja s storitvami davčnim zavezancem v zvezi z davki
davčni učinek (postavke)
posledek, ki ga ima postavka, npr. odhodek, če se upošteva ali ne upošteva pri obračunu davka
davčni urad
del davčne uprave, ki je na svojem območju in področju pristojen tako za odmerjanje in pobiranje...
davčni vir
prihodki, dohodek ali premoženje davčnega zavezanca, ki se zmanjša zaradi davka
davčni vplačnik
fizična ali pravna oseba, ki po davčnih predpisih v imenu davčnega zavezanca in za njegov račun...
davčni zavezanec
fizična ali pravna oseba, določena v davčnih predpisih, ki naj bi ji odmerjeni davek zmanjšal razpoložljivi...
davčni zavezanec za davek na dodano vrednost
fizična ali pravna oseba, ki samostojno opravlja proizvajalno, trgovinsko ali storitveno dejavnost...
davčni zavezanec za DDV
fizična ali pravna oseba, ki samostojno opravlja proizvajalno, trgovinsko ali storitveno dejavnost...
davčno dopustni odpisi
zmanjšanje vrednosti sredstev, ki se po davčnih predpisih lahko obravnava kot davčno priznani o...
davčno izmikanje
izogibanje davku z izrabljanjem praznin, nedorečenosti ali neskladnosti v davčnih predpisih
davčno leto
leto, za katero se obračuna davek; lahko se razlikuje od poslovnega leta
davčno načrtovanje
načrtovanje delovanja, ki vpliva na davke pri posamezni fizični ali pravni osebi, da bi se s tem...
davčno nepriznani najem
najem, pri katerem prevzame tveganje lastništva najemnik, zato je tudi upravičen do davčnih olajšav...
davčno obračunana amortizacija
znesek amortizacije osnovnih sredstev, ki ga je mogoče pokriti pred ugotovitvijo davčne osnove
davčno ocenjena vrednost
v skladu z davčnimi sodili ocenjena vrednost sredstva, zlasti nepremičnine; lahko je bistveno drugačna...
davčno povračilo
vračilo preveč obračunanega ali plačanega davka
davčno priznani najem
najem, pri katerem obdrži tveganje v zvezi z lastništvom najemodajalec in tako prevzame davčne koristi...
davčno priznani odhodki
odhodki, ki so pri obdavčitvi priznani kot odbitne postavke pred ugotovitvijo davčne osnove
davčno revidiranje
državno revidiranje, katerega cilj je proučiti, ali so bili davki pravilno obračunani in plačani...
davčno svetovanje
svetovanje z namenom v okviru možnosti, ki jih ustvarjajo davčni predpisi, določiti rešitev, ki...
davek
obvezna dajatev davčnega zavezanca, ki je ne spremlja nobena neposredna javna nasprotna dajatev...
davek iz
davek, ki se krije iz davčne osnove in ga ta tudi zajema, npr. dohodnina kot davek, ki zajema del...
davek iz dobička
davek, obračunan po predpisanih davčnih stopnjah od obdavčljivega dobička; pri njegovem računovodskem...
davek iz osebnih prejemkov
davek, ki se obračuna od plač, drugih prejemkov iz delovnega razmerja in pokojnin ter ga davčnim...
davek na
davek, ki se obračuna od davčne osnove, vendar ga je treba kriti iz drugih virov, npr. davek na...
davek na čisto premoženje
davek, obračunan na nepremičnine in nekatere premičnine večje vrednosti
davek na dodano vrednost
davek, ki se izračuna od prodajne cene v isti državi prodanega blaga ali opravljenih storitev (izstopni...
davek od (1)
davek, ki se krije iz davčne osnove in ga ta tudi zajema, npr. dohodnina kot davek, ki zajema del...
davek od (2)
davek, ki se obračuna od davčne osnove, vendar ga je treba kriti iz drugih virov, npr. davek na...
davek od dobička
davek, obračunan po predpisanih davčnih stopnjah od obdavčljivega dobička; pri njegovem računovodskem...
DDV
davek, ki se izračuna od prodajne cene v isti državi prodanega blaga ali opravljenih storitev (izstopni...
débet
leva stran konta, na kateri se prikazuje pri kontih sredstev začetno stanje in povečanje, pri kontih...
débetna kartica
prepoznavalna kartica, ki omogoča plačilo s takojšnjim knjiženjem v breme imetnika kartice; izraz...
débetna knjižba
knjižba na débetni strani, tj. levi strani konta, kar pomeni pri kontih sredstev in odhodkov povečanje,...
débetna stran konta
leva stran konta, na kateri se prikazuje pri kontih sredstev začetno stanje in povečanje, pri kontih...
débetni promet na kontu
promet na débetni strani obravnavanega konta
débetni saldo
razlika med večjo vsoto knjižb na débetni strani konta in manjšo vsoto knjižb na njegovi kreditni...
debitor
oseba, ki nekaj dobi na up in mora v obveznostnem razmerju upniku nekaj dati, zanj nekaj storiti,...
decentralizirano kontroliranje knjigovodskih listin
kontroliranje knjigovodskih listin, ki se izvaja na več mestih, kamor so usmerjene knjigovodske...
decentraliziranost finančne funkcije
razdruženje finančnega področja nalog na različne organizacijske enote (oziroma podjetja v skupini...
decimalna klasifikacija
razvrstitev pojmov, pri kateri je vsak širši pojem razčlenjen na največ deset ožjih pojmov, vsaka...
dedukcija
sklepanje s splošnega na posebno in posamično; gre za izvajanje ene sodbe iz druge na temelju logičnih...
deduktivni dokaz
dokaz, do katerega se pride po deduktivni metodi, tj. s sklepanjem s splošnega na posebno in po...
defenzivni prevzem podjetja
prevzem podjetja zaradi nesposobnosti ravnateljstva prevzemnega podjetja, da bi poiskalo notranje...
definanciranje
zmanjšanje celotnega obsega sredstev z zmanjšanjem obveznosti do virov sredstev, ki se izvaja z...
definitivna faktura
račun, ki ga prodajalec izda kupcu po opravljeni dobavi; v nasprotju z začasnim računom upošteva...
definitivni denar
zakonito plačilno sredstvo, obravnavano kot gotovina, ki ni zgolj začasni denar
definitivno poročilo
poročilo, ki ni zgolj začasne narave
deflacija
močan splošni padec cen ali porast kupne moči denarja, povezan z zmanjšanjem količine denarja v...
degradirati
zmanjšati veljavo in postaviti na nižji položaj
degresivni stroški
spremenljivi stroški, ki se kot celota povečujejo počasneje kot obseg dejavnosti in se zato zmanjšujejo...
degresivno amortiziranje
časovno amortiziranje, pri katerem je pod pogojem, da se nabavna vrednost ne prevrednoti, v prvem...
dejanje
uresničenje odločitve ali volje kot del ciljnega delovanja
dejanska donosnost obveznice
letne obresti v primerjavi s tržno vrednostjo, ki jo ima obveznica; od nazivne donosnosti obveznice...
dejanska količina poslovnih učinkov
količina poslovnih učinkov, ki je bila v kakem obdobju dosežena v nasprotju z načrtovano količino...
dejanska lastna cena (količinske enote)
lastna cena, ki je sestavljena iz dejansko nastalih stroškov, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega...
dejanska nabavna cena
nabavna cena, ki se uresniči pri kupljeni količinski enoti, a se v primeru gibanja količin skozi...
dejanska podlaga za razdelitev indirektnih stroškov
podlaga za razporeditev posrednih stroškov, ki upošteva obračunske, in ne predračunske velikosti,...
dejanska podlaga za razporeditev posrednih stroškov
podlaga za razporeditev posrednih stroškov, ki upošteva obračunske, in ne predračunske velikosti,...
dejanska prodajna cena
prodajna cena, ki je uresničena pri prodani količinski enoti
dejanska revizorjeva neodvisnost
revizorjevo miselno zadržanje, ki je neodvisno od zunanjih vplivov
dejanski čas
čas, porabljen za pridobitev poslovnih učinkov v obravnavanem obdobju
dejanski čas na količinsko enoto
čas, porabljen za pridobitev količinske enote poslovnega učinka
dejanski čas v dejanskem obsegu dejavnosti
zmnožek dejanskega časa v količinski enoti z dejanskim obsegom dejavnosti
dejanski direktni stroški
neposredni stroški, ki so se v danem znesku resnično pojavili v nasprotju s standardnimi neposrednimi...
dejanski direktni stroški dela
zmnožek dejanskega časa v obdobju in dejanskih plačnih postavk pri ustreznih vrstah neposrednega...
dejanski direktni stroški količinske enote
neposredni stroški količinske enote, ki so se v danem znesku pri posameznem proizvodu ali storitvi...
dejanski direktni stroški materiala
zmnožki dejanskih potroškov v obdobju in dejanskih cen pri ustreznih vrstah neposrednega materi...
dejanski fiksni splošni stroški
stalni posredni stroški, ki so se v danem znesku resnično pojavili v obravnavanem obdobju in se...
dejanski indirektni fiksni stroški
stalni posredni stroški, ki so se v danem znesku resnično pojavili v obravnavanem obdobju in se...
dejanski indirektni stroški
zmnožek dejanskih potroškov v obdobju in dejanskih cen pri vseh tistih prvinah poslovnega procesa,...
dejanski indirektni variabilni stroški
spremenljivi posredni stroški, ki so se v danem znesku resnično pojavili v obravnavanem obdobju...
dejanski količnik dodatka fiksnih splošnih stroškov
količnik dodatka stalnih posrednih stroškov, ki upošteva obračunske, in ne predračunske velikosti,...
dejanski količnik dodatka indirektnih fiksnih stroškov
količnik dodatka stalnih posrednih stroškov, ki upošteva obračunske, in ne predračunske velikosti,...
dejanski količnik dodatka indirektnih stroškov
količnik dodatka posrednih stroškov, ki upošteva razmerje med dejanskimi posrednimi stroški posamezne...
dejanski količnik dodatka indirektnih variabilnih stroškov
količnik dodatka spremenljivih posrednih stroškov, ki upošteva obračunske, in ne predračunske velikosti,...
dejanski količnik dodatka posrednih stroškov
količnik dodatka posrednih stroškov, ki upošteva razmerje med dejanskimi posrednimi stroški posamezne...
dejanski količnik dodatka splošnih stroškov
količnik dodatka posrednih stroškov, ki upošteva razmerje med dejanskimi posrednimi stroški posamezne...
dejanski količnik dodatka spremenljivih posrednih stroškov
količnik dodatka spremenljivih posrednih stroškov, ki upošteva obračunske, in ne predračunske velikosti,...
dejanski količnik dodatka stalnih posrednih stroškov
količnik dodatka stalnih posrednih stroškov, ki upošteva obračunske, in ne predračunske velikosti,...
dejanski količnik dodatka variabilnih splošnih stroškov
količnik dodatka spremenljivih posrednih stroškov, ki upošteva obračunske, in ne predračunske velikosti,...
dejanski neposredni stroški
neposredni stroški, ki so se v danem znesku resnično pojavili v nasprotju s standardnimi neposrednimi...
dejanski neposredni stroški dela
zmnožek dejanskega časa v obdobju in dejanskih plačnih postavk pri ustreznih vrstah neposrednega...
dejanski neposredni stroški količinske enote
neposredni stroški količinske enote, ki so se v danem znesku pri posameznem proizvodu ali storitvi...
dejanski neposredni stroški materiala
zmnožki dejanskih potroškov v obdobju in dejanskih cen pri ustreznih vrstah neposrednega materi...
dejanski obseg dejavnosti
obseg dejavnosti, uresničen v obravnavanem obdobju
dejanski podatki
podatki o dejanskih procesih ali stanjih; razlikujejo se od preizkusnih podatkov
dejanski posredni stroški
zmnožek dejanskih potroškov v obdobju in dejanskih cen pri vseh tistih prvinah poslovnega procesa,...
dejanski potrošek prvine na enoto poslovnega učinka
potrošek prvine na enoto poslovnega učinka, ki je bil dejansko izmerjen ali kot povprečje izračunan;...
dejanski potroški
potroški, ki se resnično pojavijo v obravnavanem obdobju
dejanski spremenljivi posredni stroški
spremenljivi posredni stroški, ki so se v danem znesku resnično pojavili v obravnavanem obdobju...
dejanski spremenljivi stroški
spremenljivi stroški, ki so se v danem znesku resnično pojavili v obravnavanem obdobju in se kot...
dejanski stalni posredni stroški
stalni posredni stroški, ki so se v danem znesku resnično pojavili v obravnavanem obdobju in se...
dejanski stroški
stroški, ki so se v danem znesku resnično pojavili v obravnavanem obdobju in se razlikujejo tako...
dejanski stroški količinske enote
stroški količinske enote, ki se dejansko pojavljajo pri njej za razliko od standardnih stroškov...
dejanski variabilni splošni stroški
spremenljivi posredni stroški, ki so se v danem znesku resnično pojavili v obravnavanem obdobju...
dejanski variabilni stroški
spremenljivi stroški, ki so se v danem znesku resnično pojavili v obravnavanem obdobju in se kot...
dejavna interesna skupina
interesna skupina, ki skuša uveljaviti svoje interese glede usmeritev in delovanja pravne osebe;...
dejavna strategija naložbenja
strategija naložbenja, ki temelji na predpostavki neučinkovitega odzivanja trga nekratkoročnih vrednostnic...
dejavni lastnik kapitala
lastnik in/ali solastnik kapitala, ki kakorkoli neposredno sodeluje pri upravljanju podjetja, v...
dejavnik
kar deluje, vpliva na kaj ali povzroča kako dogajanje
dejavniki tveganja
sodila za opredelitev pomena in verjetnosti nastanka stanj in/ali dogodkov, ki bi lahko škodili...
dejavniki zaupanjske sposobnosti kupca
dejavniki, ki vplivajo na ocenjeno zaupanjsko sposobnost kupca: značaj, zmožnost poravnavanja sprotnih...
dejavnost
1. organizacijsko opredeljeno področje, na katerem poteka delovanje npr. podjetja ali zavoda; 2....
dejavnosti finančne funkcije
predlaganje finančnih načrtov ter njih uresničevanje, predlaganje in izvajanje finančnih odločitev...
dejavnosti finančnega področja nalog
predlaganje finančnih načrtov ter njih uresničevanje, predlaganje in izvajanje finančnih odločitev...
dejavnosti na tekočem traku
sestavine proizvajalne dejavnosti v podjetju, ki so neposredno vezane na nastajanje proizvodov na...
dejavnosti v podjetju
vrste celotnega delovanja v podjetju, ki so neposredno ali posredno povezane z ustvarjanjem učinkov:...
dejavnosti za niz
sestavine proizvajalne dejavnosti v podjetju, ki so neposredno vezane na posamezni niz (serijo)...
dejavnosti za proizvod ali storitev
sestavine proizvajalne dejavnosti v podjetju, ki so neposredno vezane na nastajanje ali razpečevanje...
dejavnosti za serijo
sestavine proizvajalne dejavnosti v podjetju, ki so neposredno vezane na posamezni niz (serijo)...
dejavnosti za vzdrževanje proizvodnje
sestavine proizvajalne dejavnosti v podjetju, ki omogočajo normalni potek proizvajanja, npr. vzdrževanje...
dejavnostni odmik pri splošnih stroških
razlika med prilagojenimi načrtovanimi posrednimi stroški na podlagi standardnega časa v obdobju...
dejstvo
kar dejansko obstaja ali se je dejansko zgodilo
dekurzivne obresti
obresti, ki se obračunavajo na koncu obdobja, na katero se nanašajo
del
proizvod delnega proizvajalnega procesa, ki ga je mogoče uskladiščiti, toda pri nadaljnji proizvodnji...
delavec
zaposlenec, ki pridobiva sredstva za preživljanje sebe in svoje družine predvsem na podlagi fizičnega...
delavnica
1. prostor, v katerem poteka praviloma mehanično obdelovanje polizdelkov ali izdelovanje končnih...
delavnik
vsak dan v tednu, razen nedelje in z zakonom določenega praznika, v katerem potekajo proizvajalni...
delavniško proizvajanje
način proizvajanja, pri katerem se predmet dela giblje med delovnimi mesti, na katerih so osredotočena...
delegirani finančni posli
finančni posli, s katerimi se ukvarjajo enote zunaj finančne službe v podjetju ali celo zunaj podjetja...
delež
kar ob delitvi česa odpade na posameznika, pripade posamezniku; praviloma izražen z absoslutnim...
delež dividend navadnih delnic v čistem dobičku
kazalnik, opredeljen kot razmerje med dividendo na delnico in čistim dobičkom na delnico (po odbitku...
delež dividend v čistem dobičku
kazalnik, opredeljen kot razmerje med dividendo na delnico in čistim dobičkom na delnico (po odbitku...
delež dividend v čistem dobičku na delnico
kazalnik, opredeljen kot razmerje med dividendo na delnico in čistim dobičkom na delnico (po odbitku...
delež nakupno-prodajnih stroškov v poslovnih prihodkih
kazalnik gospodarnosti, opredeljen kot razmerje med nakupno-prodajnimi stroški in poslovnimi prihodki;...
delež v čistem dobičku
del čistega dobička, ki pripada posamezni pravni ali fizični osebi
delež v investicijskem skladu
del naložbenega sklada, ki ga je vložila posamezna pravna ali fizična oseba
delež v kapitalu
del osnovnega kapitala, ki ga je vložila posamezna fizična ali pravna oseba oziroma ki odpade n...
delež v naložbenem skladu
del naložbenega sklada, ki ga je vložila posamezna pravna ali fizična oseba
deleži članov zadruge
del zadružnega kapitala, ki ga ob vstopu v zadrugo vpisujejo njeni člani; posamezen član prispeva...
déležni kapital
osnovni kapital pri gospodarskih družbah, ki niso delniške družbe; sestavljen je iz različno opredeljenih...
deležnik
skupina, ki ima svoj interes pri delovanju organizacije: lastniki, drugi financerji, zaposlenci,...
deležnost dolgoročnih sredstev
kazalnik naložbenja, opredeljen kot razmerje med stanjem vseh dolgoročnih sredstev (tj. opredmetenih...
deležnost dolgov
kazalnik stanja financiranja, opredeljen kot razmerje med stanjem dolgov in stanjem obveznosti do...
deležnost finančnih naložb
kazalnik naložbenja, opredeljen kot razmerje med stanjem dolgoročnih finančnih naložb in kratkoročnih...
deležnost kapitala
kazalnik stanja financiranja, opredeljen kot razmerje med stanjem kapitala in stanjem vseh obveznosti...
deležnost kratkoročnega financiranja
kazalnik stanja financiranja, opredeljen kot razmerje med stanjem kratkoročnih dolgov skupaj s stanjem...
deležnost kratkoročnega investiranja
kazalnik naložbenja, opredeljen kot razmerje med stanjem vseh kratkoročnih sredstev (tj. zalog,...
deležnost obratnih sredstev
kazalnik naložbenja, opredeljen kot razmerje med stanjem obratnih sredstev skupaj s stanjem kratkoročno...
deležnost osnovnega kapitala
kazalnik stanja financiranja, opredeljen kot razmerje med stanjem osnovnega kapitala in stanjem...
deležnost osnovnih sredstev
kazalnik naložbenja, opredeljen kot razmerje med stanjnem osnovnih sredstev po knjigovodski vrednosti...
deležnost trajnega in dolgoročnega financiranja
kazalnik stanja financiranja, opredeljen kot razmerje med stanjem kapitala skupaj s stanjem dolgoročnih...
deležnost udolgovljenih časovnih razmejitev
kazalnik stanja financiranja, opredeljen kot razmerje med stanjem dolgoročno udolgovljenih časovnih...
delitev čistega dobička
ugotavljanje iz celote čistega dobička njegovih delov, ki pripadajo različnim upravičencem
delitev dela
iz potrebnega dela na posameznem področju oblikovanje posameznih delovnih mest, na katerih se izvajajo...
delitvena kalkulacija
kalkulacija, pri kateri se podatki za celotno količino z delitvijo preračunajo na količinsko en...
delitveno kalkuliranje stroškov
kalkuliranje stroškov, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega učinka v primeru, ko se podjetje...
delitveno kalkuliranje stroškov z enakovrednostnimi količniki
delitveno kalkuliranje stroškov, pri katerem se uporabljajo enakovredostni količniki, ker ni mogoče...
delna zamenjava
izročitev kakega proizvoda trgovcu za delno nadomestilo pri nakupu novejšega ali dražjega proizvoda...
delne računovodske metode načrtovanja denarnih tokov
metode načrtovanja denarnih tokov, pri katerih je računovodstvo vir podatkov, ki so na različne...
delni odpis vrednosti
prenos dela vrednosti sredstev med odhodke ali dela obveznosti do virov sredstev med prihodke; razlikuje...
delni sprejem menice
sprejem menice, odvisen od določb na njej, npr. v zvezi z zneskom ali datumom
delnica
vrednostnica, ki pisno dokazuje imetnikov delež v kapitalu delniške družbe in je podlaga za uresničevanje...
delnica brez glasovalne pravice
praviloma prednostna delnica, katere imetnik ne more sodelovati pri glasovanju na skupščini del...
delnica brez nazivne vrednosti
delnica, na kateri ni navedbe v začetku vpisanega in vplačanega zneska, temveč le z ulomkom izražen...
delnica brez nominalne vrednosti
delnica, na kateri ni navedbe v začetku vpisanega in vplačanega zneska, temveč le z ulomkom izražen...
delnica brez rasti
navadna delnica, katere prihodnje dividende bodo predvidoma ostale nespremenjene
delnica dvojček
delnica dveh pravno neodvisnih gospodarskih družb, katerih delničarji so isti
delnica z glasovalno pravico
delnica, ki prinaša večjo glasovalno pravico kot druge delnice istega izdajatelja
delnica z nazivno vrednostjo
delnica, na kateri je navedba v začetku vpisanega in vplačanega zneska
delnica z nominalno vrednostjo
delnica, na kateri je navedba v začetku vpisanega in vplačanega zneska
delnice in deleži pridruženih podjetij
delnice in deleži, ki se nanašajo na kapital podjetij, ki so s skupino podjetij okoli obvladujočega...
delnice in deleži skupinskih podjetij
delnice in deleži, ki se nanašajo na kapital drugih podjetij v skupini podjetij okoli obvladujočega...
delnice ustanoviteljev
delnice ustanoviteljev delniške družbe, ki kot edine prinašajo volilno pravico, vendar omejene dividende...
delničar
lastnik delnic; v razmerju do delniške družbe tista oseba, ki je v primeru imenskih delnic vpisana...
delničarski kapital
kapital v delniški družbi, ki sestoji iz delniškega kapitala, kapitalske rezerve, rezerv iz dobička,...
delniška dividenda
dividenda, ki se izplača upravičencu v obliki dodatnih delnic in je nasprotje dividende v denar...
delniška družba
kapitalska družba, kjer je osnovni kapital razčlenjen na delnice, njihovi lastniki pa z nakupom...
delniška knjiga
poslovna knjiga, v katero se vpisujejo imenske delnice z imetnikovo oznako oziroma s podatki o imenu...
delniška opcija
opcija, pri kateri so predmet opcijske pogodbe delnice in omogoča nakup ali prodajo delnic po vnaprej...
delniška pravica
finančni inštrument, ki se nanaša na pravico obstoječih delničarjev, da kupijo nove delnice v enakem...
delniški indeks
indeks za merjenje spremembe tržnih cen izbranih skupin delnic in poročanje o tem; kaže razmerje...
delniški kapital
osnovni kapital v delniški družbi, ki je sestavljen iz delnic in obravnavan po njihovi nazivni vrednosti;...
delniški kapital brez nazivne vrednosti
delniški kapital, ki sestoji iz izdanih delnic brez označene denarne vrednosti; v ameriških delniških...
delniški kapital brez nominalne vrednosti
delniški kapital, ki sestoji iz izdanih delnic brez označene denarne vrednosti; v ameriških delniških...
delniški kapital z nazivno vrednostjo
delniški kapital, ki sestoji iz izdanih delnic, od katerih ima vsaka označeno začetno denarno vrednost;...
delniški kapital z nominalno vrednost
delniški kapital, ki sestoji iz izdanih delnic, od katerih ima vsaka označeno začetno denarno vrednost;...
delniški pribitek
znesek, ki ga prejme izdajatelj delnice, če jo proda po ceni, višji od njene nazivne vrednosti;...
delniško potrdilo
1. potrdilo o deponiranju nekega števila delnic; 2. inštrument, ki predstavlja neko število delnic,...
delno kritje valutne izpostavljenosti
zavarovanje dela prihodnjih iztržkov iz mednarodnega posla pred valutnimi nihanji
delno odpisovanje vrednosti
zmanjševanje izkazane vrednosti sredstva zaradi njenega postopnega prenašanja na poslovne učinke,...
delno spremenljivi stroški
stroški kake vrste, ki imajo deloma spremenljivo in deloma stalno naravo ter jih je mogoče razčleniti...
delo
zavestna, vnaprej premišljena in smotrna človekova dejavnost, pri kateri gre za uporabo posameznikove...
delo na črno
pridobitna (ne)gospodarska dejavnost, ki jo opravlja pravna oseba, ki pa je nima vpisane v sodnem...
delo na terenu
delo zunaj siceršnjih poslovnih prostorov, kjer kako podjetje, druga organizacija ali posameznik...
delodajalec
pravna ali fizična oseba, ki sprejema delavce ali uslužbence v delovno razmerje
delojemalec
oseba, ki je v rednem delovnem razmerju v podjetju, zavodu ali kaki drugi organizaciji; je lahko...
delovanje
opravljanje dela na kakem področju
delovanje na podlagi notranjih informacij
vsestransko okoriščanje z notranjimi informacijami, tudi pri nakupovanju in/ali prodajanju, npr....
delovanje notranjih kontrol
oblikovanje zamisli in obstoja posameznih vrst notranjih kontrol, s katerimi se spravlja tveganje...
delovna doba
čas trajanja stalne ali občasne zaposlenosti posamezne osebe
delovna grupa
skupina ljudi, ki občasno ali trajneje opravlja delovne naloge iste vrste in ima svojega vodjo
delovna naloga
v kakem pogledu sorodni in povezani delovni opravki, ki se dodelijo v izvedbo posameznemu zaposlencu...
delovna norma
poraba delovnega časa, nujno potrebna za izvršitev izbrane delovne naloge, postopka ali operacije...
delovna operacija
operacija kot del delovnega procesa, katerega vsebina je lahko izdelovanje, prevažanje, kontroliranje,...
delovna pogodba
pogodba, s katero se prevzemnik ali izvajalec zavezuje opraviti kak posel, npr. popravilo kake stvari...
delovna sila
duševne in telesne lastnosti, s katerimi človek lahko prispeva k pridobivanju poslovnih učinkov...
delovna skupina
skupina ljudi, ki občasno ali trajneje opravlja delovne naloge iste vrste in ima svojega vodjo
delovna skupina (pri reviziji)
osebje, ki izvaja revizijski posel, vključno z veščaki, ki jih je v povezavi z njim zaposlilo revizijsko...
delovna skupina za izdelovanje slovenskega računovodskega standarda
delovna skupina, ki jo imenuje komisija za slovenske računovodske standarde, da bi pripravila najprej...
delovna ura
časovna enota za a) obračun plače posameznega zaposlenca glede na njegovo navzočnost na delovnem...
delovne dolžnosti
kar bi kdo moral napraviti v zvezi s svojim položajem in sprejetim delom
delovne izkušnje
znanje, védenje, pridobljeno z delom
delovni čas
čas, ki ga zaposlenec prebije na delu in je med drugim podlaga za obračun njegove plače
delovni list
na podlagi delovnega naloga sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje opravljeno delo ter vsebuje...
delovni list za direktno delo
na podlagi delovnega naloga za neposredno delo sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje opravljeno...
delovni list za nadurno delo
na podlagi delovnega naloga za nadurno delo sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje opravljeno...
delovni list za neposredno delo
na podlagi delovnega naloga za neposredno delo sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje opravljeno...
delovni list za nočno delo
na podlagi delovnega naloga za nočno delo sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje opravljeno...
delovni list za odpravo napak
na podlagi delovnega naloga za odpravo napak sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje opravljeno...
delovni list za splošno delo
na podlagi delovnega naloga za splošno delo sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje opravljeno...
delovni nalog
na podlagi poslovnega ali proizvajalnega naloga izdan nalog posameznemu zaposlencu ali delovni skupini,...
delovni nalog za nadurno delo
delovni nalog, po katerem je treba opraviti kako delo zunaj rednega delovnega časa
delovni nalog za neposredno delo
delovni nalog, po katerem je treba kako delo opraviti na nastajajočem proizvodu ali opravljajoči...
delovni nalog za nočno delo
delovni nalog, po katerem je treba opraviti kako delo v nočnem času
delovni nalog za odpravo napak
delovni nalog, po katerem je treba popraviti napake zaradi preteklega dela na nastajajočem proi...
delovni nalog za splošno delo
delovni nalog, po katerem je treba opraviti kako delo, ki ni povezano z neposrednim nastajanjem...
delovni opravek
enota dela, ki jo mora opraviti zaposlenec v okviru delovne naloge; skupina istovrstnih procesov,...
delovni postopek
način opravljanja dela, ki ga določajo zaporedje delovnih operacij, vrsta uporabljenih delovnih...
delovni proces
celota med seboj povezanih postopkov v časovnem zaporedju za dosego cilja kakega dela
delovni program (revizijskega) posla
program vseh postopkov, ki jih je treba opraviti pri prevzetem poslu revizije, da se uresniči njegov...
delovni program prevzetih notranjerevizijskih nalog
program podrobno opredeljenih postopkov, ki jih je treba opraviti pri posamezni notranji reviziji,...
delovni staž
čas trajanja stalne ali občasne zaposlenosti posamezne osebe
delovnik
ustaljeno število delovnih ur v enem dnevu; razlikuje se od delavnika
delovno gradivo (pri reviziji
razvidi o revizorjevem načrtovanju, vrsti, času in obsegu postopkov, opravljenih pri revidiranju,...
delovno mesto
tehnično urejen prostor, na katerem posamezen zaposlenec izvaja dodeljeno delovno nalogo; opredeljen...
delovno sredstvo
stvar, ki posreduje med zaposlenci z njihovo delovno silo in predmeti dela v poslovnem procesu ter...
delujoče podjetje
podjetje, ki posluje in bo še poslovalo v dogledni prihodnosti; je sposobno tudi v prihodnosti poravnavati...
delujoči drugostopenjski trg
izpeljani trg, ki ga sestavljajo: a) prodajni predmeti podobnih vrst, ki jih je mogoče razdeliti...
delujoči finančni trg
finančni trg, na katerem sta nakup in prodaja finančnih inštrumentov stalna
delujoči sekundarni trg
izpeljani trg, ki ga sestavljajo: a) prodajni predmeti podobnih vrst, ki jih je mogoče razdeliti...
delujoči trg
trg, ki ga sestavljajo: a) prodajni predmeti iste vrste; b) voljni kupci in voljni prodajalci; c)...
dematerializacija vrednostnih papirjev
odprava pisne oblike vrednostnic, tako da se vrednostne pravice izražajo v obliki elektronskega...
demontaža delovnega sredstva
odstranitev delovnega sredstva, kjer je bilo nameščeno in sestavljeno ter pridobitev njegovih ločenih...
demontiranje delovnega sredstva
odstranjevanje delovnega sredstva, kjer je bilo nameščeno, zaradi a) spremembe namestitve, b) spremembe...
denar
sredstvo dejanske kupne moči in posrednik pri menjavi poslovnih učinkov v razmerah blagovne proizvodnje,...
denar na odpoklic
denarna sredstva, ki so vlagatelju na razpolago, če nekaj dni prej obvesti banko o odpoklicu teh...
denar osrednje banke
bankovci in novci v obtoku v zasebnem sektorju gospodarstva ter saldi knjižnega denarja gospodarskih...
denar ustvarjajoča enota (sredstev)
najmanjša prepoznavna skupina sredstev, ki pri trajni uporabi ustvarja prejemke, v glavnem neodvisne...
denar ustvarjajoča sredstva
sredstva, ki se posedujejo, da bi prinašala gospodarsko korist, izražena z denarjem
denar v obtoku
količina denarja v gospodarstvu v določenem času; zajema lahko gotovino in knjižni denar na tekočih...
denarjenje
gospodarjenje z denarnimi sredstvi pri kaki pravni ali fizični osebi, njihovo pridobivanje in uporabljanje...
denarna dividenda
dividenda, ki se izplača upravičencu v obliki denarnih sredstev in je nasprotje dividende v del...
denarna merska enota
dogovorjena količina denarja kake države, s katero se merijo in vrednotijo sredstva in obveznosti...
denarna molznica
poslovna enota, ki v obdobju prinese več denarja, kot ga porabi, in s tem pomaga drugim poslovnim...
denarna politika
politika, s katero osrednja banka ali neposredno država ureja količino denarja v obtoku
denarna postavka (v računovodstvu)
širši pojem od denarnih sredstev, saj obsega tudi terjatve in dolgove v denarju, vsa druga sredstva...
denarna sredstva (po računovodskem razumevanju)
gotovina, knjižni denar, denar na poti in denarni ustrezniki; gre za širše pojmovanje denarnih sredstev,...
denarna sredstva na poti
gotovina, ki je že z ustreznimi inštrumenti položena na žiro račun ali tekoči račun v banki, vendar...
denarna sredstva v banki
knjižni denar, ki ga ima pravna ali fizična oseba na žiro računu ali tekočem računu v banki in s...
denarna sredstva v blagajni
gotovina, ki jo ima pravna ali fizična oseba v svoji blagajni in s katero lahko takoj razpolaga;...
denarna sredstva v konsolidirani bilanci stanja
seštevek denarnih sredstev vseh podjetij, ki sestavljajo skupino povezanih podjetij, pri čemer pa...
denarna sredstva v skupinski bilanci stanja
seštevek denarnih sredstev vseh podjetij, ki sestavljajo skupino povezanih podjetij, pri čemer pa...
denarna sredstva z odpovednim rokom
denarna sredstva, ki jih ima pravna ali fizična oseba v banki, vendar so ji na razpolago šele po...
denarna sredstva za naložbe v stalna sredstva
denarna sredstva, ki niso na razpolago v okviru gibljivih sredstev, temveč so namenjena pridobitvi/pridobivanju...
denarna sredstva za poplačilo dolgoročnih dolgov
denarna sredstva, ki niso na razpolago v okviru gibljivih sredstev, temveč so namenjena zmanjšanju...
denarna sredstva za poplačilo dolgoročnih obveznosti
denarna sredstva, ki niso na razpolago v okviru gibljivih sredstev, temveč so namenjena zmanjšanju...
denarna sredstva za splošne namene
denarna sredstva, ki jih je mogoče uporabljati za katerekoli namene, in ne npr. samo za naložbe...
denarna vloga
denarna sredstva, ki jih kdo vloži v banko ali hranilnico ob možnosti razpolaganja z njimi
denarni izid
razlika med prejemki in izdatki v obdobju (z upoštevanjem začetnega stanja denarja ali brez teg...
denarni izid pri financiranju (vlaganju)
razlika med prejemki pri financiranju in izdatki pri financiranju; lahko je prebitek prejemkov ali...
denarni izid pri naložbenju (investiranju)
razlika med prejemki pri financiranju in izdatki pri financiranju; lahko je prebitek prejemkov ali...
denarni izid pri poslovanju
razlika med prejemki pri poslovanju in izdatki pri poslovanju; lahko je prebitek prejemkov ali prebitek...
denarni izid pri prodaji
prebitek prejemkov, doseženih s prodajo, in izdatkov v tej zvezi, ali nasprotje prebitka izdatkov...
denarni izid v obdobju
razlika med vsemi prejemki v obdobju in vsemi izdatki v obdobju, razčlenjena tudi na prebitek prejemkov...
denarni merjasec
poslovna enota, ki v obdobju prinese manj denarja, kot ga porabi; nasprotje enote – denarne pri...
denarni nadomestki
pripomočki, ki imajo vlogo denarja, a niso pravi denar: čeki, menice
denarni odtoki
denarna sredstva, ki odtekajo iz organizacije; izdatki
denarni pritoki
denarna sredstva, ki pritekajo v organizacijo; prejemki
denarni stroški
stroški, ki povzročajo hkrati izdatke ali so z njimi najtesneje časovno povezan; nasprotje neizdatkovnih...
denarni tokovi
celota prejemkov na eni strani in izdatkov na drugi strani v kakem obdobju, ki vpliva na končno...
denarni tokovi pri financiranju
prejemki pri financiranju in izdatki pri financiranju, katerih razlika je prebitek prejemkov pri...
denarni tokovi pri naložbenju
prejemki pri naložbenju in izdatki pri naložbenju, katerih razlika je prebitek prejemkov pri naložbenju...
denarni tokovi pri poslovanju
prejemki pri poslovanju in izdatki pri poslovanju, katerih razlika je prebitek prejemkov pri poslovanju...
denarni tokovi v zvezi z investiranjem
prejemki pri naložbenju in izdatki pri naložbenju, katerih razlika je prebitek prejemkov pri naložbenju...
denarni tokovi v zvezi z vlaganjem
prejemki pri financiranju in izdatki pri financiranju, katerih razlika je prebitek prejemkov pri...
denarni ustrezniki, denarni ekvivalenti
tiste finančne naložbe, ki jih je mogoče hitro oziroma v bližnji prihodnosti pretvoriti v vnaprej...
denarno izražena napaka
napaka, ki se nanaša na kak pojav, izražen v denarni merski enoti
denarno izražene informacije
informacije, ki so izražene v denarni merski enoti, ne glede na to, od kod izhajajo in komu so ...
denarno izraženi kazalniki
kazalniki, ki so vrednostno izraženi na podlagi denarne merske enote
denarno izraženi podatki
podatki, ki so izraženi v denarni merski enoti; širši pojem od računovodskih podatkov ali finančnih...
denarno izraženi znesek
znesek stvari, pravic ali obveznosti do virov sredstev, izražen v denarni merski enoti
denarno izraženo
kar je vrednostno izraženo na podlagi denarne merske enote
denarnotokovno tveganje (pri finančnem inštrumentu)
tveganje, da bodo zneski prihodnjih denarnih tokov, povezani s finančnim inštrumentom, npr. dolgovnim...
depotni posel
bančni posel, ki sestoji iz shranjevanja vrednostnic, valut, zlata itd. za drugega
depozit (1)
vnos denarja v banko (bančna vloga) ali zavarovalnico (npr. denarni polog pozavarovatelja)
depozit (2)
znesek denarnih sredstev, ki jih je v banko vnesla kaka fizična ali pravna oseba; obstaja vloga...
depozit (3)
denarna sredstva, ki jih kdo vloži v banko ali hranilnico ob možnosti razpolaganja z njimi
depozit na odpoklic
v banko vložena denarna sredstva, ki jih vlagatelj lahko dvigne v postavljenem roku po njih odpoklicu,...
depozit na vpogled
vloga v banki, ki jo je mogoče dvigniti takoj, ko vlagatelj potrebuje denar; razlikuje se od vezane...
depozit v banki
znesek denarnih sredstev, ki jih je v banko vnesla kaka fizična ali pravna oseba; obstaja vloga...
depozitna banka
banka, ki a) sprejema vloge na vpogled in druge vloge od rednih strank in b) daje kratkoročna ali...
depozitna inštitucija
organizacija, ki praviloma deluje kot finančni posrednik med vlagatelji in posojilojemalci, npr....
depozitne institucije
finančne inštitucije, ki sprejemajo ter obrestujejo in izplačujejo bančne vloge
depozitni račun
račun v banki, na katerem sta prikazani vloga posameznega vlagatelja in s tem obveznost banke do...
depozitno poslovanje
sprejemanje ter obrestovanje in izplačevanje bančnih vlog
depresija
stopnja gospodarskega kroga, ki se izraža v finančni paniki, begu kapitala, finančnem propadu posameznih...
desetiška razvrstitev
razvrstitev pojmov, pri kateri je vsak širši pojem razčlenjen na največ deset ožjih pojmov, vsaka...
deskriptivna metoda
metoda proučevanja, po kateri se obravnava stanje in razvoj kakega pojava ob njegovi primerjavi...
detajlist
fizična ali pravna oseba, ki ima dovoljenje za maloprodajo določenih skupin blaga v količinah, ki...
detajlistična cena
cena, po kateri kupuje končni porabnik blago v trgovini na malo; cena vsebuje proizvajalčevo prodajno...
detajlistična prodaja
prodajanje blaga v majhnih količinah, tj. takšnih, ki ustrezajo potrebam končnih porabnikov, pri...
detajlistična trgovina
trgovina, ki praviloma posluje z majhnimi količinami blaga, tj. takšnimi, ki ustrezajo potrebam...
devalvacija
zmanjšanje tečajne vrednosti valute v primerjavi s tečajnimi vrednostmi drugih valut; nasprotje...
deviza
1. knjižni denar na računu banke v tujini; 2. katerakoli terjatev na tujem valutnem področju, izražena...
devizne obveznosti
obveznosti, ki so izražene v tujih valutah (in ne samo v domači valuti) na podlagi deviznega tečaja...
devizne terjatve
terjatve, ki so izražene v tujih valutah (in ne samo v domači valuti) na podlagi veljavnega deviznega...
devizni izdatek
vsota deviz, ki je izdana, porabljena v kakem trenutku ali v zvezi s kako zadevo
devizni odliv
vsota deviz, ki je izdana, porabljena v kakem trenutku ali v zvezi s kako zadevo
devizni posel
1. posel, izražen v tuji valuti; 2. posel menjave ene valute za drugo
devizni prejemek
vsota deviz, ki je prejeta v kakem trenutku ali v zvezi s kako zadevo
devizni priliv
vsota deviz, ki je prejeta v kakem trenutku ali v zvezi s kako zadevo
devizni račun
račun pri banki, ki se vodi v tuji valuti
devizni rokovni posel
nakup in prodaja deviz, ki bodo dostavljene v poznejšem roku
devizni tečaj
razmerje med denarno enoto deviz iz izbrane države in domačo valuto, navadno izraženo kot cena enote...
devizni terminski posel
nakup in prodaja deviz, ki bodo dostavljene v poznejšem roku
devizno tveganje
tveganje, da se bo zaradi sprememb valutnega tečaja ali deviznega trečaja spremenila vrednost finančnega...
dezinformacija
informacija, ki ima za prejemnika negativno vrednost; posledice odločitve so zanj negativne, predvidoma...
dezinvestiranje
preoblikovanje vrednosti stvari ali pravic v denarna sredstva, ki se izvaja z razpuščanjem stvarnih...
deželno tveganje
tveganje pri poslovanju ali naložbenju v kaki državi glede na tamkajšnje okoliščine
diagram dodeljevanja nalog
matrika dodeljevanja nalog izvajalcem: v navpični smeri so vpisane naloge, v vodoravni izvajalci,...
diagram organiziranosti
grafična ponazoritev organiziranosti, ki kaže ustroj ter hierarhično razmestitev enot in posameznikov...
diagram praga dobička
naris, ki prikazuje približni poslovni izid pri različnih obsegih prodaje znotraj danih mej
diagram predvidenega napredovanja
naris predvidenega napredovanja posameznika z določenimi značilnostmi v hierarhičnem kadrovskem...
diagram toka listin
naris poteka, ki kaže gibanje listin med delovnimi mesti v organizaciji
diferenciranje prodajnih cen
postavljanje različnih prodajnih cen za enake proizvode ali storitve glede na prostor, čas, prodano...
diferenciranje zavarovalnih premij
delanje razlik pri zavarovalnih premijah za isto vrsto zavarovanja glede na kakovost zavarovalca...
diferenčni stroški
stroški dodatne količine ustvarjenih poslovnih učinkov, ki obsegajo praviloma spremenljive stroške...
dimenzija
velikost enote opredmetenega pojava, izražena z njegovo dolžino, širino, višino, debelino ali d...
dimenzije trga
razsežnosti, opredeljene s podatki o številu prebivalcev, gospodinjstev, proizvajalnih organizacij,...
dinamična likvidnost sredstev
sposobnost sredstev za preoblikovanje iz obstoječe oblike v kako drugo obliko, navadno pa iz stvari...
dinamična ocenitev vrednosti podjetja
posledek dinamičnega ocenjevanja vrednosti podjetja
dinamična vrednost delnice
vrednost delnice pri poslovni združitvi glede na pričakovane dosežke delniške družbe; razlikujeta...
dinamično ocenjevanje vrednosti podjetja
ocenjevanje vrednosti podjetja na podlagi njegovih donosov v prihodnosti in ustrezne razobrestovalne...
dinamično opredeljene gospodarske kategorije
gospodarske kategorije, ki se nanašajo na gospodarske pojave v kakem obdobju in so praviloma izražene...
diploma
listina, spis, ki se priloži kaki drugi listini, spisu
direktna emisija vrednostnih papirjev
izdaja vrednostnic, ki jih izdajatelj prodaja končnim kupcem; tako se izogne stroškom posredovanja...
direktna zamenjava
zamenjava stvari brez uporabe denarja pri posredovanju
direktni cilji finančne funkcije
zagotavljanje najboljše kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti podjetja, prispevanje k dolgoročni...
direktni davki
davki, s katerimi se zajema dohodek tam, kjer se doseže: dohodnina, davek iz dobička, davek od premoženja;...
direktni finančni interes revizorja
kar daje, prinaša revizorju ugodne posledice, koristi pri naročniku njegovih storitev, npr. finančne...
direktni finančni trg
finančni trg, na katerem se izvirne vrednostnice prodajajo neposredno končnim kupcem; predvsem trg...
direktni lastniški kapital
lastniški kapital, ki ga prispevajo lastniki kot ustanovitveni lastniški kapital ali kasneje z zadržanim...
direktni material
material, ki vstopa neposredno v snov nastajajočega proizvoda ali se porablja neposredno pri nastajanju...
direktni najem
najem, pri katerem nastopata samo dve stranki; proizvajalec zgradb oziroma opreme, ki jih kot najemodajalec...
direktni nakupni stroški
stroški prevažanja, stroški natovarjanja, prekladanja, razkladanja, prevoznega zavarovanja, posebej...
direktni prodajni stroški
stroški prevažanja prodanih količin, stroški natovarjanja, prekladanja in razkladanja, stroški prevoznega...
direktni proizvajalni stroški
skupni naziv za neposredne stroške materiala, neposredne stroške dela, neposredne stroške storitev...
direktni stroški
stroški, ki jih neposredno povzroča nastajanje kakega poslovnega učinka in jih je pri njem mogoče...
direktni stroški amortizacije
stroški amortizacije, ki se nanašajo zgolj na nastajanje posamezne vrste poslovnega učinka
direktni stroški dela
stroški obračunanih plač in podobnih zneskov v kosmatih velikostih, ki jih je mogoče povezati z...
direktni stroški količinske enote
neposredni stroški, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega učinka in so navadno sestavljeni...
direktni stroški materiala
stroški surovin, drugih materialov in kupljenih delov ter polproizvodov, katerih porabo je mogoče...
direktni stroški storitev
stroški uporabljenih storitev drugih organizacij, ki so neposredno vključene v nastajanje posamezne...
direktni stroški stroškovnega mesta
stroški, ki jih je mogoče zajeti na ustreznem stroškovnem mestu že na podlagi izvirnih knjigovodskih...
direktni stroški ustvarjanja poslovnih učinkov
skupni izraz za neposredne stroške materiala, neposredne stroške dela, neposredne stroške storitev...
direktno delo
delo, opravljeno neposredno pri nastajanju poslovnega učinka; z njim so povezani neposredni stroški...
direktno financiranje
financiranje posameznih potreb, pojavov, projektov ali financiranje na očiten način; nasprotje posrednega...
direktno hipotečno posojilo
hipotekarno posojilo, pri katerem ima banka v primeru plačilne nesposobnosti posojilojemalca pravico...
direktno kotiranje (valute)
navajanje cene enote ali stotih enot tuje valute v enoti domače valute; nasprotje posrednega kotiranja...
direktno prodajanje
prodajanje, pri katerem se proizvajalec neposredno povezuje z uporabnikom, npr. prodajanje surovin...
direktor
1. oseba, ki se na najvišji ravni v organizaciji ukvarja s poslovodenjem in odgovarja lastnikom;...
direktorski informacijski sistem
računalniška informacijska ureditev, namenjena zadovoljevanju potreb enega ali več ravnateljev po...
disciplinska odgovornost ocenjevalca vrednosti
odgovornost pred pristojno poklicno organizacijo za nepravilno ravnanje (neresnično in nepošteno...
diskont
znesek obresti od dneva kupoprodaje do dneva zapadlosti vrednostnice v plačilo, za katerega se pri...
diskont za predčasno plačilo
zmanjšanje terjatve do kupca in obveznosti do dobavitelja, če kupec plača dobavitelju dolžni znesek...
diskontinuirano proizvajanje
proizvajanje manjše količine istovrstnih proizvodov (malonizno proizvajanje) ali proizvajanje posamičnega...
diskontirana menica
menica, ki jo je pred njeno zapadlostjo odkupila poslovna banka po vrednosti, manjši za obresti...
diskontirana vrednost
vrednost iz prihodnosti, iz katere so izločene obresti za vmesno obdobje, s čimer predstavlja sedanjo...
diskontirani denarni tokovi
prejemki ali izdatki v prihodnosti, iz katerih so izločene obresti ali drugi donosi, obračunani...
diskontiranje
izločitev obresti iz prejemkov ali izdatkov v prihodnosti ob pomoči razobrestovalnega množitelja;...
diskontna obveznica
obveznica, ki prinaša manjše obresti od tržnih in se zato prodaja pod nazivno vrednostjo, da bi...
diskontna prodaja
prodaja blaga v posebnih prodajalnah na malo po cenah, ki so zaradi racionalizacij pri nakupu in...
diskontna stopnja
predpostavljena obrestna mera, ki se uporablja pri razobrestovanju
diskontni faktor
število, ki pove, kolikšna je pri dani razobrestovalni meri sedanja vrednost denarne enote, ki se...
diskontno posojilo
posojilo do odobrene meje, ki ga dá banka za odkup menic z odbitnimi obrestmi (diskontom); stranka...
diskrecijski stalni stroški
stalni stroški, ki so posledica odločitve v posameznem letu in ne vplivajo nujno na tedanji obseg...
diskutant
dejavni (so)udeleženec pri obravnavanju pojmov, mnenj, zamisli, znanja itd. z namenom priti do novih...
diskutiranje
obravnavanje pojmov, mnenj, zamisli, znanja itd. z namenom priti do novih ali skupnih ugotovite...
dividenda
znesek med delničarje razdeljenega čistega dobička posameznega leta, ki odpade na posamezno delnico;...
dividenda v delnicah
dividenda, ki se izplača upravičencu v obliki dodatnih delnic in je nasprotje dividende v denar...
dividenda v denarju
dividenda, ki se izplača upravičencu v obliki denarnih sredstev in je nasprotje dividende v del...
dividende prinašajoče vrednostnice
vrednostnice, ki prinašajo pravico do dividend: delnice, užitniške delnice, udeležbeni listi
dividendna donosnost delnice
lastnost, značilnost delnice, da prinaša dividende; merjena je s koeficientom dividendne donosnosti...
dividendna mera
razmerje med vrednostjo dividende, ki pripada lastniku delnice za leto dni, in nazivno vrednostjo...
dividendna obveznica
obveznica, pri kateri se pravice imetnika (pogoji in znesek izplačila obresti) povezujejo s pravicami...
dividendna stopnja
razmerje med vrednostjo dividende, ki pripada lastniku delnice za leto dni, in nazivno vrednostjo...
dividendni kupon
kupon, ki se odreže od kuponske pole in predloži za izplačilo dividende
dnevi dolgovanja
povprečno število dni, ko dolgovi še niso poravnani
dnevi trajanja terjatev
število dni od nastanka terjatev do njihove unovčitve
dnevi vezave terjatev do kupcev
povprečno število dni, v katerih obstajajo terjatve do kupcev
dnevna cena
tržna cena izbranega blaga na izbrani dan na kakem trgu
dnevna cena sredstva
dejanska cena, ki jo je na podlagi sklenjene pogodbe treba plačati za novo enako ali istovrstno...
dnevna plačilna sposobnost
sposobnost poravnati določenega dne v plačilo zapadle obveznosti tega dne, ker so tedaj razpoložljiva...
dnevna preglednica denarnih tokov
za posamezen dan in skupaj do vključno tega dne sestavljen obračun tedanjih prejemkov in izdatkov,...
dnevna preglednica poslovnega izida
dnevno sestavljani obračun, ki do konca prejšnjega dne prikazuje dejanske prihodke, kot njihovo...
dnevna vrednost dolga
ocenjeni nerazobresteni znesek denarnih sredstev ali njihovih ustreznikov, ki bi bili potrebni,...
dnevna vrednost sredstva
ocenjeni znesek denarnih sredstev ali njihovih ustreznikov, ki bi jih bilo treba plačati, če bi...
dnevne vrednosti
glede na nove okoliščine nove nabavne vrednosti prej kupljenih stvari ali novi znesek dejanskih...
dnevni izračun stanja obresti
izračun obresti na tekočih računih v banki, ki upošteva njihovo dnevno stanje
dnevni menjalni tečaj
tečaj, veljaven pri menjavi valut oz. deviz na določen dan
dnevnica
dnevni znesek za kritje stroškov prenočevanja in prehrane, ki ga dobi zaposlenec za službeno po...
dnevnik
poslovna knjiga, v kateri se na podlagi ustreznih knjigovodskih listin po časovnem vrstnem redu...
dnevnik blagajniških izdatkov
dnevnik, v katerega se vsak dan sproti vpisujejo vsi blagajniški izdatki; je del celotnega blagajniškega...
dnevnik blagajniških prejemkov
dnevnik, v katerega se vsak dan sproti vpisujejo vsi blagajniški prejemki; je del celotnega blagajniškega...
dnevnik dostopa (v informacijski tehnologiji)
časovnozaporedni razvid tistih, ki so imeli dostop do računalniških programov ali računalniških...
dnevnik izdatkov
dnevnik, v katerega se po časovnem vrstnem redu vpisujejo izdatki, ki se nanašajo na vsa denarna...
dnevnik nakupov
dnevnik, v katerega se po časovnem vrstnem redu vpisujejo vsi nakupi, ki so ali bodo povezani s...
dnevnik prejemkov
dnevnik, v katerega se po časovnem vrstnem redu vpisujejo prejemki, ki se nanašajo na vsa denarna...
dnevnik prodaj
dnevnik, v katerega se po časovnem vrstnem redu vpisujejo vsi izdani računi v zvezi s prodajo, kadar...
dnevnik računalniških poslov
računalniško izdelano potočilo, ki vsebuje podatke o začetku posameznega računalniškega opravila,...
dnevno poročilo o odpravi
poročilo, v katerem so za vsak dan posebej prikazane količine, ki so bile odpravljene kupcem skladno...
doba gospodarske koristnosti delovnega sredstva
domnevni čas, v katerem je mogoče glede na gospodarsko staranje uporabljati delovno sredstvo v poslovnem...
doba koristnosti (sredstva v najemu)
ocenjena preostala doba od začetka trajanja najema brez omejitve, v kateri se pričakuje, da bo podjetje...
doba obstoja delovnega sredstva
domnevno obdobje, v katerem je mogoče glede na fizično obrabljanje, fizično staranje, tehnično staranje,...
doba tehnične uporabnosti delovnega sredstva
domnevni čas, v katerem je mogoče glede na fizično obrabljanje, fizično staranje pa tudi tehnično...
doba uporabnosti
obdobje, v katerem je pričakovati, da bodo tehnične lastnosti amortizirljivega sredstva omogočale...
doba vračanja naložbe
čas, potreben za vračilo naložbe; dobi se z deljenjem začetnih izdatkov za naložbo z letnim prebitkom...
dobava
oskrba kupca z naročenim blagom
dobavitelj
pravna ali fizična oseba, ki na podlagi pogodbe ali sporazuma dobavlja kupcu naročeno blago lastne...
dobaviti
oskrbeti kupca z naročenim blagom
dobavna rokovna pogodba brez pridržkov
dobavna rokovna pogodba, pri kateri je rok dobave natančno določen
dobavna terminska pogodba brez pridržkov
dobavna rokovna pogodba, pri kateri je rok dobave natančno določen
dobavni rok
čas med predajo naročila in prejemom blaga, ki je določen s splošnimi dobavnimi pogoji ali posebej...
dobavnica
listina, ki je dostavljena kupcu obenem s pošiljko blaga in je podlaga za količinski prevzem blaga;...
dobiček
razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki, pri čemer med odhodki ni obračunanega davka iz dob...
dobiček iz finančnih poslov (v banki)
v banki dobiček, ki se pojavi pri poslih z vrednostnicami ter nakupu in prodaji deviz in žlahtnih...
dobiček iz posedovanja vrednostnic
razlika med večjimi obrestmi ali dividendami zaradi pridobljenih vrednostnic (vrednostnih papirjev)...
dobiček iz posedovanja vrednostnih papirjev
razlika med večjimi obrestmi ali dividendami zaradi pridobljenih vrednostnic (vrednostnih papirjev)...
dobiček izdajanja denarja
obresti, ki jih monopolni izdajatelj denarja ni dolžan plačevati svojim upnikom, tj. tistim, ki...
dobiček količinske enote
razlika med prodajno ceno količinske enote proizvoda ali storitve in lastno ceno, ki je manjša;...
dobiček odtujitve sredstev v zavarovalnici
presežek prodajne cene nad nabavno ceno ali neodpisano vrednostjo prodanih stvari ali finančnih...
dobiček po obdavčitvi
razlika med dobičkom in obračunanim davkom iz dobička
dobiček poslovanja
razlika med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki, če so prvi večji; nanj še ne vplivajo finančni...
dobiček poslovnega leta
razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki v poslovnem letu, če so prvi večji; od dobička iz rednega...
dobiček pred obrestmi in davki
razlika med prihodki in odhodki brez vključenih obresti, ki pripadajo posojilodajalcem in kreditodajalcem;...
dobiček pri vrednosti dolgoročne naložbe
dobiček zaradi višje vrednosti dolgoročne naložbe od njene knjigovodske vrednosti; lahko je neiztrženi...
dobiček prodaje finančnih naložb
presežek prodajne cene nad nabavno ceno prodanih vrednostnic; šteje se kot finančni prihodek
dobiček prodaje osnovnega sredstva
presežek prodajne cene nad neodpisano vrednostjo prodane stvari iz okvira osnovnih sredstev skupaj...
dobiček rednega delovanja
razlika med rednimi prihodki in rednimi odhodki, če so prvi večji; od dobička poslovanja se razlikuje...
dobiček v konsolidiranem izkazu uspeha
dobiček, ki se pojavi iz stikov celotne skupine podjetij z okoljem in izključuje dobiček iz medsebojnih...
dobiček v skupinskem izkazu poslovnega izida
dobiček, ki se pojavi iz stikov celotne skupine podjetij z okoljem in izključuje dobiček iz medsebojnih...
dobiček z vključenimi danimi obrestmi
razlika med prihodki in odhodki brez vključenih obresti, ki pripadajo posojilodajalcem in kreditodajalcem;...
dobiček zaradi okrepitve sredstev
povečanje knjigovodske vrednosti sredstev, ker je iz njih mogoče pričakovati večje gospodarske koristi...
dobiček zaradi oslabitve dolgov
zmanjšanje knjigovodske vrednosti dolgov, ker je mogoče pričakovati, da se bodo pri njihovi poravnavi...
dobički (pri posameznih poslih)
v nasprotju z edninsko obliko "dobiček", ki se nanaša na celotno obdobje, je množinska oblika uporabljena...
dobičkonosnost
1. lastnost, značilnost nečesa, da prinaša dobiček; ni isto kot dobičkovnost; 2. uspešnost delovanja,...
dobičkonosnost kapitala
lastnost, značilnost kapitala, da prinaša dobiček (pred obdavčitvijo); predstavljena je s koeficientom...
dobičkovna obveznica
obveznica, pri kateri se obresti izplačajo le, če to omogoči čisti dobiček
dobičkovne organizacije
organizacije na gospodarskem področju, katerih namen je doseganje dobička za njihove lastnike; navadno...
dobičkovno mesto odgovornosti
mesto odgovornosti, na katerem tamkajšnji poslovodnik odloča in odgovarja v okviru svojih pooblastil...
dobičkovno tveganje (v banki)
tveganje neuspeha v banki zaradi nepopolne časovne usklajenosti gibanja obrestnih mer za izposojena...
dobičkovnost
1. lastnost, značilnost nečesa, da vsebuje dobiček; različen pojem od dobičkonosnosti; 2. uspešnost...
dobičkovnost prodaje
lastnost, značilnost prihodkov od prodaje, da vsebujejo dobiček
dobitek
denar ali predmet, dobljen v igri na srečo
dobivanje posojila z varščino
dobivanje posojila pod pogojem, da posojilojemalec dá posojilodajalcu nekaj v varščino
dobljena bančna vloga
denarna vloga, ki jo od koga dobi banka in je izkazana na pasivni strani njene bilance stanja; je...
dobljena dividenda
dividenda, ki jo pravna ali fizična oseba dobi v zvezi s svojo finančno naložbo v (lastniški) kapital...
dobljena garancija
jamstvo, ki ga kupec dobi od prodajalca in ga ne izkaže v svojih poslovnih knjigah
dobljena kavcija
varščina, ki jo pogodbena stranka dobi od druge pogodbene stranke in pomeni obveznost do nje; je...
dobljena opravnina
opravnina, ki pripada izvajalcu ustrezne storitve in pri njem ustvarja prihodek od prodaje
dobljena provizija
opravnina, ki pripada izvajalcu ustrezne storitve in pri njem ustvarja prihodek od prodaje
dobljena varščina
varščina, ki jo pogodbena stranka dobi od druge pogodbene stranke in pomeni obveznost do nje; je...
dobljene obresti
obresti, ki jih dobi tisti, ki je dal kako posojilo, je kaj prodal na kredit ali pa mu je kupec...
dobljeni avans
predujem, ki ga prodajalec dobi od kupca in pomeni obveznost do njega; izkazan je posebej v bilanci...
dobljeni blagajniški popust
popust za hitro plačilo, ki ga kupec dobi od prodajalca in pomeni pri njem zmanjšanje nabavne vrednosti...
dobljeni blagovni kredit
možnost da pride kupec pri prodajalcu do blaga, ki ga bo plačal kasneje; ko je možnost izrabljena,...
dobljeni depozit
denarna vloga, ki jo od koga dobi banka in je izkazana na pasivni strani njene bilance stanja; je...
dobljeni dolgoročni kredit
dolgoročno posojilo, ki ga dobi pravna ali fizična oseba in iz tega naslova izkazuje dolgoročno...
dobljeni kasaskonto
popust za hitro plačilo, ki ga kupec dobi od prodajalca in pomeni pri njem zmanjšanje nabavne vrednosti...
dobljeni kratkoročni kredit
kratkoročno posojilo, ki ga dobi pravna ali fizična oseba in iz tega naslova izkazuje kratkoročne...
dobljeni kredit
posojilo, ki ga posojilojemalec dobi od posojilodajalca in pomeni zanj dolgoročno finančno obveznost...
dobljeni popust
popust, ki ga kupec dobi v obliki zmanjšanja nakupne cene; zmanjša nabavno vrednost kupljenih k...
dobljeni popust za hitro plačilo
popust za hitro plačilo, ki ga kupec dobi od prodajalca in pomeni pri njem zmanjšanje nabavne vrednosti...
dobljeni predujem
predujem, ki ga prodajalec dobi od kupca in pomeni obveznost do njega; izkazan je posebej v bilanci...
dobljeno dolgoročno posojilo
dolgoročno posojilo, ki ga dobi pravna ali fizična oseba in iz tega naslova izkazuje dolgoročno...
dobljeno dolgoročno posojilo pri podjetju v skupini
dobljeno dolgoročno posojilo, ki je pri posojilojemalcu sestavni del njegovih dolgoročnih finančnih...
dobljeno dolgoročno posojilo pri pridruženem podjetju
dobljeno dolgoročno posojilo, ki je pri posojilojemalcu sestavni del njegovih dolgoročnih finančnih...
dobljeno jamstvo
jamstvo, ki ga kupec dobi od prodajalca in ga ne izkaže v svojih poslovnih knjigah
dobljeno kratkoročno posojilo
kratkoročno posojilo, ki ga dobi pravna ali fizična oseba in iz tega naslova izkazuje kratkoročne...
dobljeno kratkoročno posojilo pri podjetju v skupini
dobljeno kratkoročno posojilo, ki je pri posojilojemalcu sestavni del njegovih kratkoročnih finančnih...
dobljeno kratkoročno posojilo pri pridruženem podjetju
dobljeno kratkoročno posojilo, ki je pri posojilojemalcu sestavni del njegovih kratkoročnih finančnih...
dobljeno nadomestilo
nadomestilo, ki ga dobi a) pravna oseba, da bi z njim dopolnila svoje poslovne prihodke, b) fizična...
dobljeno posojilo
posojilo, ki ga posojilojemalec dobi od posojilodajalca in pomeni zanj dolgoročno finančno obveznost...
dobljeno potrdilo
potrdilo stranke, ki ga je kdo prejel
dobrine
naravne ali z delom pridobljene stvari in storitve, ki so sposobne zadovoljevati kake potrebe
dobro ime
1. pri ocenjevanju vrednosti: presežek ocenjene vrednosti čistih sredstev podjetja nad računovodsko...
dobro ime iz konsolidiranja
pri sestavljanju skupinske bilance stanja ugotovljeni ostanek uskupinjevalne razlike, ki ga ni mogoče...
dobro izvrševanje dela
izvrševanje dela, ki glede na kako sodilo, normo, zahtevo ustreza, zadovoljuje
dobro obveščena oseba
oseba, ki ima o kaki zadevi dovolj informacij, da lahko ravna razumno
dobroimetje
razlika med večjimi odobritvami konta in manjšimi obremenitvami konta, na katerem so prikazana razmerja...
dobroimetje v banki
dobroimetje, ki sestoji iz terjatve obravnavane pravne ali fizične osebe do banke in dolga banke...
dobropis
knjižba na kreditni, tj. desni strani konta
dobropisnica
knjigovodska listina, na podlagi katere se odobri konto kupca ali drugih oseb, do katerih obstajajo...
dodajati koristi organizaciji
izboljševati možnosti pri doseganju ciljev organizacije s prepoznavanjem izboljšav pri izvajanju...
dodatek
kar se da k čemu zraven, povrh
dodatek indirektnih stroškov
znesek posrednih stroškov, izračunan na podlagi količnika dodatka posrednih stroškov in ustrezne...
dodatek k stalnim sredstvom
dodatek kupljenih ali drugače pridobljenih stalnih sredstev k obstoječim; postavka v preglednici...
dodatek posrednih stroškov
znesek posrednih stroškov, izračunan na podlagi količnika dodatka posrednih stroškov in ustrezne...
dodatek splošnih stroškov
znesek posrednih stroškov, izračunan na podlagi količnika dodatka posrednih stroškov in ustrezne...
dodatek za delovno dobo
znesek povečanja plače za opravljeno delo, odvisen od števila let zaposlitve v isti organizaciji...
dodatna dividenda
dividenda, ki se obračuna poleg redne dividende v letu, v katerem je čisti dobiček posebej veli...
dodatna hipoteka
hipoteka, ki sledi prvi hipoteki v vrstnem redu terjatev
dodatna vrednost opcije
del opcijskega nadomestila, ki je dodatek notranji vrednosti opcije in kaže verjetnost, da bi bilo...
dodatne informacije
zahtevane računovodske informacije zunaj temeljnih računovodskih izkazov
dodatni denarni tokovi
denarni tokovi, ki jih povzroča dodatna naložba
dodatni stroški
stroški dodatne količine ustvarjenih poslovnih učinkov, ki obsegajo praviloma spremenljive stroške...
dodelitev nalog
posledek dodeljevanja nalog
dodelitev vrednostnic
razporeditev vrednostnic, če je vpisanih več, kot jih je na razpolago
dodelitev vrednostnih papirjev
razporeditev vrednostnic, če je vpisanih več, kot jih je na razpolago
dodeljevanje nalog
opredeljevanje povezave med nalogami in izvajalci nalog, s čimer je določena obveznost izvajalca:...
dodelovanje proizvoda
izdelovanje proizvoda do konca, da pridobi še dodatne pričakovane lastnosti, med drugim boljšo kakovost...
dogodek
kar se zgodi, pripeti; njegova posebna vrsta je poslovni dogodek
dogodki po datumu bilance stanja
poslovni dogodki, ki nastanejo med datumom bilance stanja in dnevom, ko je odobrena objava računovodskih...
dogodki po izdaji revizorjevega poročila
poslovni dogodki, ki še niso upoštevani v revizorjevem poročilu, vendar lahko vplivajo na računovodske...
dogovor (pri vrednostnicah) o poslu v pripravljenosti
dogovor z izdajateljem vrednostnic, s katerim se naložbena banka zaveže, da bo vrednostnice, ki...
dogovorjena dospelost
v banki obdobje med dnem nastanka danega posojila ali obveznosti in dnem, ko zapade v (od)plačilo...
dogovorjena najvišja zadolžitev po tekočem računu
znesek, do katerega podjetje po dogovoru z banko, pri kateri ima tekoči račun, lahko samodejno dobi...
dogovorjena samodejna zadolžitev na tekočem računu
znesek, do katerega se lahko po dogovoru z banko na tekočem računu pri njej samodejno uporablja...
dogovorjena sodila
razumna sodila, ki jih postavita najmanj dva uporabnika, da bi na njih podlagi lahko ocenjevala...
dogovorjena zapadlost v plačilo
v banki obdobje med dnem nastanka danega posojila ali obveznosti in dnem, ko zapade v (od)plačilo...
dogovorjeni nakup vrednostnic
metoda posredne izdaje vrednostnic, pri kateri se izdajatelj z naložbeno banko dogovori o ceni,...
dogovorjeni odtegljaji od plače
odtegljaji, ki imajo svoje izhodišče v prostem dogovoru, npr. v zvezi s članarinami, obročnim odplačevanjem...
dogovorjeni postopki
reviziji sorodna storitev, katere cilj je za naročnika opraviti dogovorjene postopke revizijske...
dohodek
1. razlika med prihodki in tistimi odhodki, ki izvirajo iz trošenja delovnih sredstev, predmetov...
dohodek posameznika po obdavčitvi
dohodek fizične osebe, od katerega je odšteta dohodnina
dohodnina
davek iz dohodka, ki ga doseže posameznik, zakonec ali družina
dojemalni slog
slog zbiranja informacij za odločanje, ko se poslovodnik zanima za vse; nasprotje zaznavalnega ...
dojemljivost
lastnost, značilnost nečesa, da ga je mogoče vključiti, sprejeti v zavest
dokapitalizacija
povečanje kapitala v nasprotju s povečanjem dolgov, tako kratkoročnih kot dolgoročnih; nanaša se...
dokaz
kar utemeljuje, podpira kako trditev ali spoznanje; razlikovati je treba čutni dokaz in listinski...
dokazati/dokazovati
utemeljiti/utemeljevati, podpreti/podpirati kako trditev z dokazi
dokazno gradivo
gradivo, zbrano po določenih merilih z namenom kaj dokazati
dokazovanje
utemeljevanje, podpiranje kake trditve z dokazi
dokladna pokojninska ureditev
ureditev zagotavljanja sredstev za izplačila pokojnin upravičencem, po kateri sprotni prispevki...
dokončani proizvod
posledek proizvajanja s popolno tehnološko dokončanostjo, ki je namenjen prodaji
dokončni denar
zakonito plačilno sredstvo, obravnavano kot gotovina, ki ni zgolj začasni denar
dokončno odplačilo posojila
vračilo celotnega posojila ali njegovega zadnjega obroka
dokončno poročilo
poročilo, ki ni zgolj začasne narave
dokončno predračunsko informativno poročilo
predračunsko poročilo, ki pojasnjuje sprejeto poslovno odločitev v okviru načrtovanja ali pripravljanja...
dokončno predračunsko poročilo
predračunsko poročilo, ki pojasnjuje sprejeto poslovno odločitev v okviru načrtovanja ali pripravljanja...
dokončno predračunsko ukrenitveno poročilo
predračunsko poročilo, ki pojasnjuje sprejeto poslovno odločitev v okviru načrtovanja ali pripravljanja...
dokument
v posebni obliki sestavljen in uradno potrjen zapis o kakem dogodku
dokumentacija
celota listin v zvezi s čim
dokumentacijski
nanašajoč se na listine ali zbirko listin
dokumentacijsko knjigovodstvo
knjigovodstvo, v katerem knjigovodske listine prevzamejo vlogo poslovnih knjig, odpade pa posamično...
dokumentarni akreditiv
akreditiv, na podlagi katerega akreditivna banka izplača upravičencu določen znesek, če so ji predložene...
dokumentarni inkaso
v banki plačevanje zapadlih zneskov, ki so jih kupci dolžni plačati na podlagi ustreznih listin
dokumentiran
izpričan, utemeljen, podprt z listinami
dokumentiranje
izpričanje, utemeljenje z listinami; posledek listinjenja
dokumentirano evidentiranje
razvidovanje, podkrepljeno, utemeljeno z listinami
dokumentiranost
značilnost olistinjenega, tj. izpričanega, utemeljenega, podprtega z listinami
dokumentirati
izpričati, utemeljiti, podpreti z listinami
dolg
na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovana obveznost plačila, dobave ali storitve kaki...
dolg iz financiranja
dolg v zvezi z dobljenim posojilom in izdano dolgovno vrednostnico; je lahko dolgoročni finančni...
dolg s fiksno obrestno mero
dolg, pri katerem je obrestna mera, na podlagi katere se obračunavajo obresti, določena in se ne...
dolg s spremenljivo obrestno mero
dolg, pri katerem obrestna mera, na podlagi katere se obračunavajo obresti, ni opredeljena kot stalna...
dolg z nespremenljivo obrestno mero
dolg, pri katerem je obrestna mera, na podlagi katere se obračunavajo obresti, določena in se ne...
dolgo revizijsko poročilo
revizijsko poročilo, ki je namenjeno naročniku revizije poslovanja ali revizije skladnosti s predpisi;...
dolgoročen
ki traja, se nanaša na obdobje 5 let ali več; če ni srednjeročnega, se šteje kot dolgoročno vse,...
dolgoročna kavcija
varščina, dana oziroma dobljena za obdobje, daljše od leta dni
dolgoročna naložba
nakup opredmetenih osnovnih sredstev oz. neopredmetenih dolgoročnih sredstev ali oblikovanje novih...
dolgoročna plačilna sposobnost
sposobnost fizične ali pravne osebe, da v dolgem roku poravna vse svoje dolgove; položaj, ko je...
dolgoročna pogodba o gradbenih delih
pogodba o gradbenih delih, ki se bo uresničevala dalj kot leto dni
dolgoročna rezervacija
obveznost z negotovim rokom zapadlosti v plačilo oz. zneskom, ki je pripoznana, če je sedanja obveza...
dolgoročna sredstva
sredstva, katerih rok celotnega preoblikovanja je praviloma daljši od leta dni: opredmetena osnovna...
dolgoročna stvarna naložba
nakup stvari, ki niso namenjene takojšnji porabi, zlasti zemljišč, zgradb, opreme
dolgoročna varščina
varščina, dana oziroma dobljena za obdobje, daljše od leta dni
dolgoročna vloga v banki
vloga, ki jo pogodbena stranka da banki za daljše obdobje od leta ni; lahko je dana ali dobljen...
dolgoročne aktivne časovne razmejite
usredstvene časovne razmejitve za obdobje, daljše od leta dni: dolgoročno odloženi stroški razvijanja,...
dolgoročne časovne razmejitve
dolgoročne usredstvene časovne razmejitve in dolgoročne udolgovljene časovne razmejitve; gre za...
dolgoročne finančne naložbe
tisti del stalnih sredstev in dolgoročnih sredstev, ki kot finančna naložba s trajanjem, daljšim...
dolgoročne finančne naložbe drugih tehničnih rezervacij
dolgoročne finančne naložbe v zavarovalnici, ki naj zagotovijo pri tehničnih rezervacijah zunaj...
dolgoročne finančne naložbe matematičnih rezervacij
dolgoročne finančne naložbe v zavarovalnici, ki naj zagotovijo pri matematičnih rezervacijah ohranitev...
dolgoročne finančne naložbe v kapital drugih organizacij
dolgoročne finančne naložbe, ki sestoje iz kupljenih delnic drugih podjetij, iz pridobljenih deležev...
dolgoročne finančne naložbe v odkupljene lastne delnice
dolgoročne finančne naložbe, ki dejansko zmanjšujejo osnovni kapital pri delniški družbi, vendar...
dolgoročne finančne naložbe v podjetja znotraj skupine
dolgoročne finančne naložbe v okviru skupine podjetij, ki so pri sestavljanju skupinske bilance...
dolgoročne finančne naložbe v pridruženo podjetje
dolgoročne finančne naložbe, ki morajo biti pri sestavljanju skupinske bilance stanja za celotno...
dolgoročne finančne naložbe varnostnih rezerv
dolgoročne finančne naložbe v zavarovalnici, ki naj zagotovijo pri varnostnih rezervah ohranitev...
dolgoročne finančne obveznosti
dolgoročne obveznosti do bank in drugih dajalcev posojil, dolgoročne obveznosti na podlagi obveznic...
dolgoročne investicije
naložbe v dolgoročna sredstva (ali stalna sredstva ter dolgoročne poslovne terjatve iz okvira gibljivih...
dolgoročne lastniške naložbe
dolgoročne naložbe v lastniški kapital drugih podjetij; poslovnofinančno so običajno bolj tvegane,...
dolgoročne naložbe
naložbe v dolgoročna sredstva (ali stalna sredstva ter dolgoročne poslovne terjatve iz okvira gibljivih...
dolgoročne obveze
obveze zaradi pogodbeno dogovorjenih prihodnjih nakupov opredmetenih osnovnih sredstev ali neopredmetenih...
dolgoročne obveznosti
obveznosti do znanih upnikov, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od leta dni, ter dolgoročno...
dolgoročne pasivne časovne razmejitve
udolgovljene časovne razmejitve za obdobje, daljše od leta dni: dolgoročno vnaprej vračunani stroški,...
dolgoročne poslovne obveznosti
dolgoročne obveznosti do dobaviteljev, dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi dobljenih predujmov,...
dolgoročne poslovne terjatve
poslovne terjatve, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od leta dni, in obstajajo praviloma do...
dolgoročne rezervacije iz prejetih podpor za osnovna sredstva
dolgoročno odloženi prihodki v zvezi s podporami, ki so omogočile nakup osnovnih sredstev; med prihodke...
dolgoročne rezervacije v zvezi z državno podporo
dolgoročno odloženi prihodki za zneske namensko prejetih denarnih sredstev za nakup opredmetenih...
dolgoročne rezervacije za pokojnine
dolgoročno vnaprej vračunani stroški v zvezi s pokojninami ali dolgoročno odloženi prihodki v zvezi...
dolgoročne rezervacije za pričakovane izgube
dolgoročno vnaprej vračunani odhodki, ki omogočijo v naslednjih obdobjih poravnavo izgube, ki jo...
dolgoročne rezervacije za prodajna jamstva
dolgoročno odloženi prihodki, ki omogočijo v obdobju, za katero velja prodajalčevo jamstvo, da bo...
dolgoročne rezervacije za prodajne garancije
dolgoročno odloženi prihodki, ki omogočijo v obdobju, za katero velja prodajalčevo jamstvo, da bo...
dolgoročne terjatve
terjatve, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od leta dni; so dolgoročne poslovne terjatve, medtem...
dolgoročne terjatve do podjetij v skupini
dolgoročne poslovne terjatve, ki so pri sestavljanju skupinske bilance stanja za celotno skupino...
dolgoročne terjatve do pridruženih podjetij
dolgoročne poslovne terjatve, ki morajo biti pri sestavljanju skupinske bilance stanja za celotno...
dolgoročne terjatve iz poslovanja
poslovne terjatve, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od leta dni, in obstajajo praviloma do...
dolgoročne upniške naložbe
dolgoročne naložbe upnikov v obliki danih posojil ali odkupljenih obveznic, a tudi dolgoročno odloženega...
dolgoročne vloge
stanje kapitala, dolgoročnih dolgov in dolgoročnih rezervacij, prikazano na pasivni strani v bilanci...
dolgoročne vrednostnice
vrednostnice, pri katerih se pravice iz njih uresničujejo v obdobju, daljšem od leta dni; obveznice...
dolgoročni bančni kredit
posojilo, ki ga da banka, z rokom vračila glavnice v obdobju, daljšem od leta dni; praviloma se...
dolgoročni blagovni kredit
prodaja z odlogom plačila, daljšim od leta dni; povzroča dolgoročni dolg pri dobavitelju, ki s pogodbenim...
dolgoročni depozit
vloga, ki jo pogodbena stranka da banki za daljše obdobje od leta ni; lahko je dana ali dobljen...
dolgoročni dolg
1. dolg, ki zapade znanim upnikom v celotno plačilo v roku, daljšem od leta dni; lahko je dolgoročni...
dolgoročni dolgovi
celota dolgov, ki zapadejo znanim upnikom v celotno plačilo v roku, daljšem od leta dni; tako ne...
dolgoročni dolgovi do podjetij znotraj skupine
dolgoročni dolgovi, ki so pri sestavljanju skupinske bilance stanja za celotno skupino podjetij,...
dolgoročni dolgovi do pridruženih podjetij
dolgoročni dolgovi, ki morajo biti pri sestavljanju skupinske bilance stanja za celotno skupino...
dolgoročni finančni dolgovi
finančni dolgovi, ki kot celota zapadejo v plačilo v roku, daljšem od leta dni; sestavljajo jih...
dolgoročni komercialni kredit
prodaja z odlogom plačila, daljšim od leta dni; povzroča dolgoročni dolg pri dobavitelju, ki s pogodbenim...
dolgoročni kredit
posojilo, ki ga je v celoti treba vrniti v roku, daljšem od leta dni; vrača se v obdobnih obrokih;...
dolgoročni načrt
posledek dolgoročnega načrtovanja
dolgoročni načrt notranjih revizij
listina s potrebami po notranjih revizijah in zanje potrebnimi dejavniki, ocenjenimi za obdobje...
dolgoročni najem
najem za obdobje, daljše od petih let, če obstaja tudi srednjeročni najem za obdobje od dveh do...
dolgoročni plan
posledek dolgoročnega načrtovanja
dolgoročni plan internih revizij
listina s potrebami po notranjih revizijah in zanje potrebnimi dejavniki, ocenjenimi za obdobje...
dolgoročni ponovni nakup
zunaj bilance stanja izkazan finančni inštrument, po katerem bo prodajalec v dolgem roku odkupil...
dolgoročni poslovni dolgovi
poslovni dolgovi, ki kot celota zapadejo v plačilo v roku, daljšem od leta dni; sestavljajo jih...
dolgoročni poslovni najem
zunaj bilance stanja izkazan finančni inštrument, po katerem najemodajalec v dolgem roku da najemniku...
dolgoročni vir financiranja
kar v dolgem roku omogoča financiranje: pravne ali fizične osebe, ki so udeležene v kapitalu (lastniškem...
dolgoročni vrednostni papirji
vrednostnice, pri katerih se pravice iz njih uresničujejo v obdobju, daljšem od leta dni; obveznice...
dolgoročni zaslužek zaposlenca
zaslužek zaposlenca, ki ne zapade v celoti v plačilo v letu dni po koncu njegovega službovanja;...
dolgoročni zunajbilančni inštrumenti
zunaj bilance stanja izkazani finančni inštrumenti, ki so povezani s stanjem dolgoročnega financiranja...
dolgoročno bančno posojilo
posojilo, ki ga da banka, z rokom vračila glavnice v obdobju, daljšem od leta dni; praviloma se...
dolgoročno dano posojilo
dolgoročno posojilo, ki ga pravna ali fizična oseba da komu drugemu in iz tega naslova izkazuje...
dolgoročno definanciranje
zmanjšanje stanja kapitala (lastniškega kapitala) ali dolgoročnih dolgov kot lastniških in dolgoročnih...
dolgoročno dezinvestiranje
zmanjšanje dolgoročnih naložb, do katerega prihaja iz strateško-razvojnih razlogov, finančnih razlogov...
dolgoročno dobljeno posojilo
dolgoročno posojilo, ki ga dobi pravna ali fizična oseba in iz tega naslova izkazuje dolgoročno...
dolgoročno financirana kratkoročna sredstva
kratkoročna sredstva, ki so pokrita tako z (lastniškim) kapitalom kot tudi z dolgoročnimi rezervacijami...
dolgoročno financiranje
vzpostavljanje vlog v obravnavani organizaciji, ki so trajne narave ali s trajanjem, daljšim od...
dolgoročno finančno načrtovanje
načrtovanje prejemkov in izdatkov v dolgem roku ter s tem povezanega stanja financiranja podjetja...
dolgoročno finančno planiranje
načrtovanje prejemkov in izdatkov v dolgem roku ter s tem povezanega stanja financiranja podjetja...
dolgoročno investicijsko tveganje
tveganje, da poslovni izid ali finančni izid iz dolgoročnih finančnih naložb ne bosta uresničena...
dolgoročno investiranje
oblikovanje dolgoročnih sredstev, iz katerih bodo pritekale koristi v več obdobjih; vzpostavljanje...
dolgoročno načrtovanje
načrtovanje za daljše obdobje, v katerem je mogoče spremeniti vse prvine procesov, gospodarskega...
dolgoročno naložbenje
oblikovanje dolgoročnih sredstev, iz katerih bodo pritekale koristi v več obdobjih; vzpostavljanje...
dolgoročno naložbiti
oblikovati dolgoročna sredstva, iz katerih bodo pritekale koristi v več obdobjih
dolgoročno odloženi organizacijski stroški
splošni stroški podjetja v ustanavljanju ali novega dela, ki ga ustanavlja že obstoječe podjetje,...
dolgoročno odloženi prihodki
prihodki, ki ob svojem nastanku še niso upoštevani pri oblikovanju poslovnega izida, temveč bodo...
dolgoročno odloženi stroški
stroški, ki ob svojem nastanku pomenijo naložbo in jih je mogoče šele v obdobju, daljšem od leta...
dolgoročno odloženi stroški organiziranja
splošni stroški podjetja v ustanavljanju ali novega dela, ki ga ustanavlja že obstoječe podjetje,...
dolgoročno odloženi stroški razvijanja
stroški prenašanja ugotovitev raziskovanja ali znanja v načrt ali projekt proizvajanja novih ali...
dolgoročno plačilnosposobnostno tveganje
tveganje, ki je povezano z vplivi na dolgoročno plačilno sposobnost podjetja; pojavlja se kot tveganje...
dolgoročno planiranje
načrtovanje za daljše obdobje, v katerem je mogoče spremeniti vse prvine procesov, gospodarskega...
dolgoročno posojilo
posojilo, ki ga je v celoti treba vrniti v roku, daljšem od leta dni; vrača se v obdobnih obrokih;...
dolgoročno raznaložbenje
zmanjšanje dolgoročnih naložb, do katerega prihaja iz strateško-razvojnih razlogov, finančnih razlogov...
dolgoročno razvlaganje
zmanjšanje stanja kapitala (lastniškega kapitala) ali dolgoročnih dolgov kot lastniških in dolgoročnih...
dolgoročno udolgovljene časovne razmejitve
udolgovljene časovne razmejitve za obdobje, daljše od leta dni: dolgoročno vnaprej vračunani stroški,...
dolgoročno usredstvene časovne razmejitve
usredstvene časovne razmejitve za obdobje, daljše od leta dni: dolgoročno odloženi stroški razvijanja,...
dolgoročno vlaganje
vzpostavljanje vlog v obravnavani organizaciji, ki so trajne narave ali s trajanjem, daljšim od...
dolgoročno vnaprej vkalkulirani stroški
stroški, ki so že razporejeni po posameznih poslovnih učinkih kot stroškovnih nosilcih, čeprav bodo...
dolgoročno vnaprej vračunani odhodki
stroški, ki so že razporejeni po posameznih poslovnih učinkih kot stroškovnih nosilcih, čeprav bodo...
dolgoročno vnaprej vračunani stroški
stroški, ki so že razporejeni po posameznih poslovnih učinkih kot stroškovnih nosilcih, čeprav bodo...
dolgovani kapital
v poslovnih financah oznaka za dolgoročne dolgove (z vključenimi dolgoročnimi rezervacijami); ima...
dolgovi
obveznosti do najrazličnejših financerjev podjetja, ki niso njegovi lastniki; po roku zapadlosti...
dolgovi do dobaviteljev
praviloma kratkoročni dolgovi, ki se pojavljajo zaradi nakupov proizvodov ali storitev brez takojšnjega...
dolgovi do tujine
dolgovi do upnikov v drugih državah
dolgovi do zaposlencev, države in drugih (1)
dolgovi, ki se pojavljajo zaradi obračunov plač, davkov ali drugih postavk, ne pa zaradi prejetih...
dolgovi do zaposlencev, države in drugih (2)
praviloma kratkoročni dolgovi, ki se pojavljajo zaradi obračunov plač, davkov ali drugih postavk,...
dolgovi iz poslovanja
dolgovi, povezani s poslovanjem; razlikovati je treba tiste, ki se pojavijo z dobljenimi proizvodi,...
dolgovi v skupinski bilanci stanja
seštevek dolgov iz bilanc stanja vseh podjetij, ki sestavljajo skupino, brez dolgov, ki izhajajo...
dolgovna obveza
denar, blago ali storitve, ki jih je stranka dolžna drugi stranki
dolgovna pogodba
pogodba med dolžnikom in upnikom v zvezi z dolgom; razlikuje se od posojilne pogodbe
dolgovne vrednostnice
vrednostnice, katerih imetniki imajo pravico do glavnice in pripadajočih obresti ob zapadlosti v...
dolgovni bon
nakupni bon, ki daje imetniku pravico kupiti dolgovno obvezo njegovega izdajatelja po določeni ceni...
dolgovni inštrument
finančni inštrument v obliki listine, ki pri izdajatelju povzroči nastanek pogodbene obveznosti,...
dolgovno stanje valutne izpostavljenosti
presežek obveznosti v izbrani valuti nad sredstvi v isti valuti na določen dan ali v kratkem obdobju;...
določanje cene
postavljanje prodajnih cen za proizvode ali storitve ob upoštevanju več dejavnikov, npr. stroškov,...
določba
kar uradni akt določa
določen
o katerem se ne da dvomiti, kaj izraža
določeni datumi
datumi, na katere bodo na voljo kake informacije ali na katere se bo kaj pojavilo
določila posojilne pogodbe
kar je določeno v pogodbi, ki sta jo sklenila posojilodajalec in posojilojemalec
določilo
kar uradni akt določa
določilo »ne po nalogu«
določilo na menici ali čeku, ki izključuje prenos z indosamentom
določilo o odpoklicu
določilo v pogodbi o obveznicah, ki daje izdajatelju pravico, da jih po določeni ceni odkupi pred...
določilo o ohranjanju vrednosti
dogovor, po katerem terjatev ni izražena v domači valuti, temveč je povezana s kakim drugim merilom...
določilo o stopnjevanju stroškov
določilo v pogodbi o gradbenih delih, po katerem se priznava zvišanje dogovorjene prodajne cene,...
dolžina poslovnega cikla
trajanje poslovanja od začetka prvega postopka do konca zadnjega postopka v zvezi s poslom
dolžina poslovnega kroga
trajanje poslovanja od začetka prvega postopka do konca zadnjega postopka v zvezi s poslom
dolžina proizvajalnega cikla
trajanje proizvajanja od začetka prvega postopka do konca zadnjega postopka v zvezi s proizvodo...
dolžina proizvajalnega kroga
trajanje proizvajanja od začetka prvega postopka do konca zadnjega postopka v zvezi s proizvodo...
dolžnik
oseba, ki nekaj dobi na up in mora v obveznostnem razmerju upniku nekaj dati, zanj nekaj storiti,...
dolžnikov dolžnik
oseba, ki je dolžna dolžniku; pojem, pomemben v primeru poravnave pred stečajnim postopkom
dolžniški inštrument
finančni inštrument v obliki listine, ki pri izdajatelju povzroči nastanek pogodbene obveznosti,...
dolžniški kapital
poslovnih financah oznaka za dolgoročne dolgove (z vključenimi dolgoročnimi rezervacijami); ima...
dolžniški vrednostni papirji
vrednostnice, katerih imetniki imajo pravico do glavnice in pripadajočih obresti ob zapadlosti v...
dolžnost
kar bi kdo moral narediti/delati zaradi norm, zlasti v zvezi s svojim poklicem, položajem, prip...
domača dvakratna obdavčitev
dvakratna obdavčitev, pri kateri plača davčni zavezanec istočasno isti ali istovrstni davek na isti...
domača valuta
valuta, ki je v veljavi v obravnavani državi; nasprotje tuje valute
domači najem
najem, pri katerem sta sedež najemodajalca in sedež najemnika v isti državi
domicilirana menica
menica, po kateri plačilni kraj ni hkrati kraj meničnega pozvanca (trasata), marveč kak drug kraj;...
domneva
sklepanje, misel, da je kaj verjetno ali resnično, čeprav ni dokazano
domneva o delujočem podjetju
predpostavka, da bo podjetje v bližnji prihodnosti nadaljevalo poslovanje in da ga nima niti namena...
domnevati
imeti kaj za verjetno ali resnično, čeprav ni dokazano
domnevna vrednost podjetja
vrednost podjetja ob domnevah, ki po mnenju ocenjevalca vrednosti podjetja niso stvarne oz. je zelo...
donacija
z reklamnimi nameni podarjena stvar, kjer njen dajalec zahteva, da je označeno njegovo ime kot ime...
donos
1. z gospodarskega zornega kota presežek prihodkov nad odhodki v obdobju; praktično največkrat istoveten...
donos delnice
razmerje med čistim dobičkom obračunskega obdobja, ki pripada navadnim delničarjem, in tehtanim...
donos iz dolgoročnih finančnih naložb
donos, ki letno priteka od tam, kamor so usmerjene dolgoročne finančne naložbe (npr. obresti, udeležbe...
donos iz kratkoročnih finančnih naložb
donos, ki letno preteka od tistih, h katerim so usmerjene kratkoročne finančne naložbe (npr. obresti,...
donos kot stvar
pridelek na kakem zemljišču v kakem obdobju
donos od najemnine
razlika med letno najemnino in stroški v zvezi z najemnino, ki obsegajo stroške amortizacije v najem...
donos sredstev programa za pozaposlitvene zaslužke
obresti, dividende in drugi prihodki iz sredstev programa skupaj z iztrženimi ali neiztrženimi dobički...
donosnost
1. lastnost, značilnost nečesa, da prinaša donos; 2. uspešnost delovanja, merjena z donosom in izražena...
donosnost do dospetja
donosnost, ki jo ima finančni inštrument, če ga imetnik obdrži do njegove zapadlosti v plačilo
donosnost do odkupa
notranja donosnost naložbe v odkupljivo vrednostnico do njenega odplačila
donosnost do odpoklica
donosnost, ki jo ima finančni inštrument, če ga imetnik obdrži do njegovega odpoklica
donosnost do zapadlosti v plačilo
donosnost, ki jo ima finančni inštrument, če ga imetnik obdrži do njegove zapadlosti v plačilo
donosnost dolgoročne investicije
lastnost, značilnost dolgoročnih naložb, da prinašajo podjetju donos, tj. čisti dobiček skupaj z...
donosnost dolgovanega kapitala
lastnost, značilnost dobljenih dolgoročnih posojil in dolgoročnih dolgov do dobaviteljev, da njihovim...
donosnost dolgovne vrednostnice
lastnost, značilnost dolgovne vrednostnice, da prinaša donos; meri se z razmerjem med dejanskimi...
donosnost dolgovne vrednostnice do odpoklica
donosnost dolgovne vrednostnice, predstavljena z obrestno mero, ki, uporabljena na pričakovane prihodnje...
donosnost dolgovne vrednostnice do zapadlosti v plačilo
donosnost dolgovne vrednostnice, predstavljena z obrestno mero, ki, uporabljena na pričakovane prihodnje...
donosnost dolžniškega kapitala
lastnost, značilnost dobljenih dolgoročnih posojil in dolgoročnih dolgov do dobaviteljev, da njihovim...
donosnost dolžniškega vrednostnega papirja
lastnost, značilnost dolgovne vrednostnice, da prinaša donos; meri se z razmerjem med dejanskimi...
donosnost dolžniškega vrednostnega papirja do odpoklica
donosnost dolgovne vrednostnice, predstavljena z obrestno mero, ki, uporabljena na pričakovane prihodnje...
donosnost dolžniškega vrednostnega papirja do zapadlosti v plačilo
donosnost dolgovne vrednostnice, predstavljena z obrestno mero, ki, uporabljena na pričakovane prihodnje...
donosnost kapitala
lastnost, značilnost kapitala, da prinaša dobiček (pred obdavčitvijo); predstavljena je s koeficientom...
donosnost kratkoročnih finančnih naložb
lastnost, značilnost kratkoročnih finančnih naložb kot celote, da prinašajo podjetju donos, tj....
donosnost naložbe
lastnost, značilnost posamezne naložbe, da prinaša donos, tj. dobiček in obresti; predstavljena...
donosnost sredstev
lastnost, značilnost sredstev, da prinašajo donos, tj. dobiček in obresti; predstavljena je s koeficientom...
donosnostni način ocenjevanja vrednosti
način ocenjevanja vrednosti bodisi nepremičnin bodisi premičnin glede na pričakovane donose v prihodnosti,...
dopika
knjigovodstvo, ki na kontih zajema vsa sredstva, obveznosti do virov sredstev, prihodke in odhodke,...
dopisovalec
oseba, ki seznanja drugo osebo ali osebe s kakimi dogodki, dejavnostmi in stanji, bodisi v obliki...
dopisovanje
dejavnost, s katero se zagotavlja enostransko obveščanje ali izmenjevanje sporočil med dvema ali...
dopolnilo
kar se k čemu doda, zlasti ker manjka
dopolnitev zalog
dodatne količine, prispele v skladišče
dopustna napaka (pri revidiranju)
pri revizijskem vzorčenju največja napaka v množici, ki jo je revizor še pripravljen sprejeti
dopustni odmik tveganja pri vzorčenju
sprejemljiva razlika med pričakovano napako in dopustno napako pri vzorčenju
dopuščanje tveganja
način odzivanja na tveganje, ko je sprejeto dejstvo, da je nekaj tveganja neizogibnega in ga je...
doračunani dolgovi
dolgovi, ki se pojavljajo zaradi obračunov plač, davkov ali drugih postavk, ne pa zaradi prejetih...
dosedanji revizor
revizor, ki je revidiral računovodske izkaze prejšnjega poslovnega leta in poročal o njih ter bo...
doseg
razdalja, do katere kaj deluje, učinkuje
doseg najprimernejše rešitve
posledek doseganja najprimernejše rešitve
doseganje najprimernejše rešitve
ugotavljanjee najprimernejšega možnega stanja ob danih omejitvah in sodilih doseganja kar največje...
dosežek
posledek delovanja ali poslovanja in prizadevanj pri tem
doseženo
kar dejansko obstaja; nasprotje načrtovanega
dosežki podjetja
kar je posledica delovanja podjetja in prizadevanja v njem
dosje
celota uradnih listin, dopisov itd., ki se nanaša na določeno zadevo ali osebo, spravljena v ma...
dosleden
ki poteka po načelih urejenosti, načrtnosti in premišljenosti
dosledno
s trajnim upoštevanjem načel urejenosti, načrtnosti in premišljenosti
dospela menica
menica, ki bi že morala biti plačana; glede na zapadlost obstajajo menica dnevnica, menica oddnevnica,...
dospela obveznost
obveznost, ki jo je v danem trenutku že treba poravnati
dospela terjatev
terjatev, ki bi v danem trenutku že morala biti plačana
dospelost
iztek roka ali trenutek, v katerem mora dolžnik poravnati svoje obveznosti
dospelost obveznosti
lastnost obveznosti, da bodo poravnane na določen dan
dospelost sredstev
lastnost sredstev v nedenarni obliki, da bodo udenarjena, tj. spremenjena v denarno obliko, na določen...
dostava
prenos, prevoz naročenega blaga na določen kraj
dostava pošiljke
prenos, prevoz pošiljke na določen kraj
dostaviti
prinesti, pripeljati naročeno blago na določen kraj
dostavljeno blago
odpravljeno blago, ki ga prejme kupec
dostavni pogoji
določila glede najmanjše količine odjema, vrste prevoza, prevozne ovojnine, dobavnega roka, kraja...
dostop do podatkov
možnost, priti do podatkov
dostopnost podatkov
lastnost razvidovanja, da ustvarja možnost priti do podatkov
dotacija
denarna sredstva, ki jih da država kakemu zavodu ali podjetju z določenim namenom, ki je lahko povezan...
dotirani kapital
1. kapital, dan na razpolago državnemu organu; 2. kapital, ki ga dá obvladujoče podjetje na razpolago...
dotrajanost delovnega sredstva
fizična izrabljenost, zaradi katere delovno sredstvo ne more več delovati in tudi njegova obnova...
dovolilnica
običajno pisno obvestilo, namenjeno čisto določnim osebam ali organom, ki omogoča nosilcu ali naslovljencu...
dovoljena drugačna rešitev
posebej navedena rešitev, ki jo pri vrednotenju ali izkazovanju kake kategorije štejejo mednarodni...
dovoljenje za revizijsko delo
dovoljenje za revidiranje letnih računovodskih izkazov, ki ga izda v Sloveniji Slovenski inštitut...
dovrednotenje
povečanje vrednosti sredstva, ki ni povezano z izdatkom, porabo drugega sredstva ali pritokom k...
dovrednotenje valute
povečanje vrednosti valute v primerjavi z drugimi valutami; nasprotje razvrednotenja valute (de...
dovršitev
kar je od zamišljenega bilo uresničeno
dovršiti/dovrševati
dokončati/dokončevati v resničnosti, kar je obstajalo v mislih
dovzetnost
nagnjenost k čemu, občutljivost
dovzetnost uporabnika informacij
sprejemljivost uporabnika informacij za zamisli, ki mu jih z informacijami pošilja njihov oblikovalec,...
dražba
javna prodaja, pri kateri dobi blago ali vrednostnico tisti, ki ponudi zanj(o) najvišjo ceno
dražbena cena
cena, ki je na javni dražbi dokončno sprejeta
drevo za podporo odločanju
grafični prikaz vseh možnih pojavov, ki jih je treba upoštevati pri odločanju, in dejanj, ki jih...
drobni inventar
delovna sredstva za okraševanje in urejanje prostorov, priročno orodje in naprave ter drugi predmeti...
drobni inventar v uporabi
drobni inventar na oddajnih mestih za drobni inventar ali na delovnih mestih, kjer ga neposredno...
drobni inventar v zalogi
drobni inventar v skladišču, še ne prenesen v uporabo
drseča obrestna mera
obrestna mera pri posojilu ali dolgovnem inštrumentu, ki se spreminja skladno s primerjalno obrestno...
drseča povprečna cena
povprečna cena količinske enote, ugotovljena ob vsaki novi nabavi, ko je seštevek vrednosti starih...
drseči menjalni tečaj
menjalni tečaj za valute ali devize, ki je odvisen od razmerja med ponudbo in povpraševanjem; nasprotje...
drsna cena
prodajna cena, ki bo od temeljne iz pogodbe višja praviloma za toliko, za kolikor se bodo do dokončanja...
druga dolgoročna sredstva
pri ocenjevanju vrednosti: neopredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe in dolgoročne...
druga zavarovanja
splošni izraz, ki zajema vsa zavarovanja zunaj življenjskih zavarovanj in zdravstvenih zavarovanj,...
drugačna možnost
možnost, ki je prav tako na razpolago poleg obravnavane
druge informacije
informacije v letnem poročilu, ki jih pripravi ravnateljstvo in jih daje lastnikom in drugim kot...
druge komercialne obveznosti
obveznosti, ki se pojavljajo zaradi prejetih predujmov, varščin in podobnega; zanje mora imeti podjetje...
druge pomožne knjige
poslovne knjige, ki praviloma dopolnjujejo konte glavne knjige in sestoje iz knjige denarnih sredstev,...
druge rezerve
rezerve, ki niso zakonske ali statutarne, temveč so vezane na posamezne sklade, npr. za odkup lastnih...
druge splošne zasnove računovodenja
zasnove računovodstva, ki niso opredeljene v mednarodnih računovodskih standardih ali računovodskih...
druge tehnične rezervacije (v zavarovalnici)
tehnične rezervacije v zavarovalnici, ki obsegajo zakonsko dovoljene oblike časovnega izravnavanja...
druge vrste poslovnega izida
prispevek za kritje, kosmati poslovni izid iz celotnega poslovanja, celotni poslovni izid skupaj...
drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev
zaslužki zaposlencev (razen pozaposlitvenih zaslužkov, odpravnin in s kapitalom povezanih zaslužkov),...
drugi možni revizijski postopki
postopki, ki so na razpolago, če ne more biti izveden revizijski postopek, ki omogoča najboljše...
drugi poslovni prihodki
s poslovnimi učinki povezana državna pomoč (subvencija), državne podpore (dotacije), povračila (regresi),...
drugi prihodki
neobičajne postavke (izredni prihodki) in ostali prihodki, ki povečujejo poslovni izid
drugi revizorji
revizorji, ki revidirajo računovodske izkaze enega ali več oddelkov, podružnic, odvisnih podjetij...
drugostopenjska hipoteka
hipoteka, ki sledi prvi hipoteki v vrstnem redu terjatev
drugostopenjski finančni trg
finančni trg, na katerem kupci prodajajo vrednostnice, ki so jih kupili od njihovih izdajateljev;...
drugostopenjski trg
1. trg proizvodov in storitev, na katerem njihovi proizvajalci ne nastopajo več kot prodajalci;...
društveni sklad
lastni vir financiranja društva, sestavljen iz ustanovitvenih vložkov članov društva, kasneje povečanih...
društvo
prostovoljno, samostojno nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki imajo skupne potrebe in cilje...
društvo knjigovodij
strokovno društvo, ki povezuje na svojem lokalnem območju strokovnjake, ki se ukvarjajo s knjigovodstvom...
društvo računovodij in finančnikov
strokovno društvo, ki na svojem lokalnem območju povezuje strokovnjake, ki se ukvarjajo z računovodstvom...
društvo računovodskih in finančnih delavcev
strokovno društvo, ki na svojem lokalnem območju povezuje vse strokovnjake, ki se ukvarjajo z računovodstvom...
družba brez papirja
zamisel družbe, ki pri izmenjavanju podatkov in informacij opusti uporabo papirja
družba podvižniškega kapitala
naložbena družba, v katero ob njeni ustanovitvi za določen čas vložijo finančna sredstva banke,...
družba tvegalnega kapitala
naložbena družba, v katero ob njeni ustanovitvi za določen čas vložijo finančna sredstva banke,...
družba z neomejeno odgovornostjo
osebna družba, katere osnovni kapital je prispevalo več družbenikov, ki odgovarjajo za njene obveznosti...
družba z omejeno odgovornostjo
kapitalska družba, katere osnovni kapital sestavljajo kapitalski vložki družbenikov; svojim upnikom...
družba za upravljanje
delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo, katere edina naloga je upravljanje premoženja...
družbenik
zaradi svojega vložka v osnovni kapital solastnik gospodarske družbe
država
organizirana politična skupnost, ki ima na prostorsko omejenem ozemlju suvereno oblast ter zagotavlja...
država (davčnega) vira
država, v kateri se pojavi dohodek ali obstaja premoženje, ki je predmet obdavčitve
država davčnega rezidenta
država, v kateri ima pravna oseba kot davčni zavezanec svoj sedež ali kjer deluje njeno vrhovno...
državna dotacija
denarna sredstva, ki jih da država kakemu zavodu ali podjetju z določenim namenom, ki je lahko povezan...
državna finančna politika
politika države v zvezi z davki, proračunskimi izdatki in državnimi dolgovi
državna menica
kratkoročna državna vrednostnica, ki ne prinaša obresti in se zato prodaja z odbitkom obresti
državna obveznica
obveznica, ki jo izda država
državna podjetja
podjetja, ki delujejo v javnem sektorju in od katerih se zahteva, da poslujejo z dobičkom in zaračunavajo...
državna podpora
denarna sredstva, ki jih da država kakemu zavodu ali podjetju z določenim namenom, ki je lahko povezan...
državna pomoč
denarna sredstva, ki jih da država za zagotovitev gospodarske koristi posameznega podjetja ali skupine...
državna subvencija
denarna sredstva, ki jih da država za zagotovitev gospodarske koristi posameznega podjetja ali skupine...
državne finance
gospodarjenje z denarjem v državi ali občini, predstavljeno z denarnimi tokovi v proračunu, pa tudi...
državne vrednostnice
vrednostnice, ki jih izdaja država in se nanašajo na državni dolg; lahko so kratkoročne (npr. državne...
državne zahteve po razkritju
zahteve za razkrivanje posebnih podatkov, ki jih postavlja ustrezen organ državne uprave ali za...
državni denar
novci in bankovci, ki jih izdaja država, in ne njena osrednja banka
državni dolg
dolg, ki ga ima država na podlagi pogodb o posojilih, in vse druge državne obveznosti, npr. zaradi...
državni izvršilni organ
državni organ, ki nadzira delovanje organizacij na kakem posebnem področju in ob storjenih nepravilnostih...
državni nadzor zavarovalnic
državni organ, ki spremlja dolgoročno plačilno sposobnost zavarovalnic; takšno sposobnost dokažejo,...
državni organ za reguliranje
državni organ za izdajanje predpisov o delovanju organizacij na kakem posebnem področju, npr. bank,...
državni program za pozaposlitvene zaslužke
z zakonom postavljen program pozaposlitvenih zaslužkov, ki zajema vse organizacije (ali vse organizacije...
državni proračun
proračun, ki se nanaša na delovanje države na področju njene zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti...
državni računovodski izkazi
računovodski izkazi, ki se nanašajo na a) proračunske prejemke in proračunske izdatke države, b)...
državni urejevalni predpisi
državni predpisi za izbrano poslovno področje, npr. bančništvo ali zavarovalništvo
državno podjetje
podjetje, ki je v državni lasti, da bi uresničevalo politične ali družbene koristi; praviloma mora...
državno revidiranje
revidiranje, ki ga opravljajo na državne organe vezani revizorji kot davčno revidiranje ali proračunsko...
dubioza
terjatev, za katero obstaja možnost, da ne bo plačana v celoti oziroma v določenem roku, zato je...
duhovno videnje organizacije
dojemanje prihodnosti organizacije glede na možnosti v danih okoliščinah, ki utemeljuje njeno usmeritev...
dvakratna knjižba
zaradi napake opravljen ponovni vpis istega zneska na isti konto
dvakratno obdavčevanje
predpisovanje plačevanja davka od iste davčne osnove dvema davčnima upravama ali iz dveh naslovov;...
dvig denarja
zmanjšanje stanja denarnih sredstev na računu v banki
dvig tečajev
veliko splošno zvišanje tečajev, zlasti na borzi vrednostnic ali trgu deviz; nasprotje padca te...
dvižni listek
obrazec, na podlagi katerega banka izplača denar z računa stranke
dvojna rokovna zamenjava deviz
rokovna zamenjava deviz med dvema datumoma v prihodnosti, npr. med prodajo v določenem prihodnjem...
dvojna terminska zamenjava deviz
okovna zamenjava deviz med dvema datumoma v prihodnosti, npr. med prodajo v določenem prihodnjem...
dvojno knjigovodstvo
knjigovodstvo, ki na kontih zajema vsa sredstva, obveznosti do virov sredstev, prihodke in odhodke,...
dvojno obdavčevanje
predpisovanje plačevanja davka od iste davčne osnove dvema davčnima upravama ali iz dveh naslovov;...
dvojno obvladovanje
prevzemanje odgovornosti za varstvo stvari, vpletenih v občutljive posle, tako da nobena oseba ne...
dvom
odnos do okolja, ki izključuje zanesljivo sklepanje o resničnosti česa
dvomljiva terjatev
terjatev, za katero obstaja možnost, da ne bo plačana v celoti oziroma v določenem roku, zato je...
dvonamenski revizijski preizkusi
revizijski postopki, ki so hkrati preizkusi kontrol in preizkusi podatkov
dvostavno knjigovodstvo
knjigovodstvo, ki na kontih zajema vsa sredstva, obveznosti do virov sredstev, prihodke in odhodke,...
dvostranska kompenzacija
pobotanje terjatev in dolgov med povezanima strankama; v posameznem obdobju se med njima opravi...
dvostranski kliring
klirinški sporazum, po katerem dolžniki dveh držav pogodbenic izpolnijo svoje obveznosti s plačilom...
dvostransko pobotanje
pobotanje terjatev in dolgov med povezanima strankama; v posameznem obdobju se med njima opravi...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?