revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko E (število zadetkov: 144)
efektivna obrestna mera
obrestna mera, uporabljena pri finančnem sredstvu ali finančni obveznosti za razobrestenje toka...
efektivna obrestna mera (denarnega finančnega inštrumenta)
obrestna mera, uporabljena pri denarnem finančnem inštrumentu za izračunavanje njegove sedanje vrednosti;...
efektivna stopnja davka od dobička
razmerje med obračunanim davkom iz dobička in računovodsko izkazanim dobičkom (pred obdavčitvijo),...
efektivna stopnja obdavčitve
odstotno razmerje med končnim zneskom davka in osnovo za njegov obračun pred upoštevanjem davčnih...
ekologija
veda, ki odkriva skladnosti in neskladnosti v delovanju človeka in narave ter kaže poti do okolju...
ekonomičen
ki ustreza sodilom preudarnosti in ob varčni porabi česa daje koristi
ekonomična izvedba
doseganje namenov in ciljev ob stroških, sorazmernih s tveganjem
ekonomična količina naročila
tista količina v posameznem naročilu, ki glede na letno potrebne količine in letno ponovljena naročila...
ekonomičnost
1. lastnost, značilnost, izvirajoča iz vložka v poslovanje; razmerje med količino in kakovostjo...
ekonomičnost (zaradi) velikosti
pojav, da se a) stroški količinske enote proizvoda ali storitve zmanjšajo, če se poveča količina,...
ekonomičnost informacij
lastnost informacij, da so njihove koristi večje od stroškov, ki jih povzroča njih oblikovanje
ekonomičnost izvajanja finančne funkcije
lastnost, značilnost izvajanja finančnega področja nalog, da se smotrno ravna z njegovimi dejavniki...
ekonomičnost računovodskega informiranja
lastnost računovodskega informiranja, da je njegova korist za uporabnike informacij večja od stroškov,...
ekonomija
preudarno ravnanje, kadar obstajajo omejene možnosti za zadovoljevanje potreb in jih je treba tako...
ekonomizirati
usmerjati zadovoljevanje potreb; kadar so možnosti za to omejene, je treba ravnati preudarno
ekonomska propaganda
oglas, ki naj prinese gospodarsko korist ponudniku blaga ali storitev; posledek gospodarskega p...
ekonomska vsebina dogodkov
lastnosti, sestavin dogodkov, gledan iz gospodarskega zornega kota
ekonomske kategorije
temeljni pojmi na področju gospodarjenja; za računovodstvo pomembne tiste, ki jih je mogoče izraziti...
ekonomske kategorije procesov
gospodarske kategorije, ki se nanašajo na gospodarske pojave v kakem obdobju in so praviloma izražene...
ekonomske kategorije stanj
gospodarske kategorije, ki se nanašajo na gospodarske pojave v kakem trenutku in so praviloma izražene...
ekonomski ciklus
zaporedje štirih stopenj razvoja gospodarstva: oživljanje gospodarstva, gospodarski vrhunec, gospodarsko...
ekonomski kriteriji investiranja
sodila, po katerih se naložba presoja npr. na podlagi razmerja med čistim dobičkom, ki ga prinaša,...
ekonomsko dvojno obdavčevanje
na meddržavni ravni dvakratno obdavčevanje, ko je isti dohodek obdavčen z istovrstnimi davki dvakrat...
ekonomsko propagiranje
ciljno usmerjeno oglaševanje in prikazovanje proizvodov, dajanje vzorcev z namenom povečevanja obsega...
ekonomsko staranje
zmanjševanje uporabnosti delovnega sredstva zaradi sprememb na trgu proizvodov, ki jim je namenjeno,...
eksotične valute
valute, za katere ni mednarodnega trga in s katerimi se ne trguje pogosto
eksperimentalna metoda
metoda proučevanja, po kateri se namerno povzroča določen pojav v nadzorovanih pogojih, pri čemer...
ekspert
1. oseba, ki zna kot poznavalka dobro, praktično opravljati kako dejavnost, zlasti strokovno; 2....
ekspertiza
mnenje, ki ga o kaki zadevi iz svoje stroke da izvedenec
eksport
del blaga ali storitev, ki gre čez državno mejo v druge države
eksportna carina
dajatev za določene vrste blaga pri izvozu, ki jo poznajo države v razvoju z drobno monokulturno...
eksportna pošiljka
pošiljka blaga v okviru izvozne pogodbe, naročila ali dogovora med izvoznikom in uvoznikom, ki jo...
eksportna premija
državna podpora v povezavi z izvozom, ki neposredno ali posredno spodbuja izvoz blaga ali storitev...
eksportno posojilo
posojilo, ki ga da banka za financiranje izvoznih pošiljk, navadno po ugodnejši obrestni meri kot...
eksterna inšpekcija
posamezni posel inšpekcije, ki ga opravi organ ali oseba, ki ne pripada inšpicirani organizacij...
eksterna interesna skupina
interesna skupina, ki jo sestavljajo lastniki, kupci, dobavitelji, drugi upniki, inštitucije finančnega...
eksterna kontrola
posamezna vrsta kontrole, ki jo izvajajo organi ali osebe, ki ne pripadajo kontrolirani organiz...
eksterna revizija
posamezna revizija, ki jo za naročnika opravi revizijsko podjetje ali samostojni revizor; na izbranem...
eksterne informacije
informacije, ki vstopajo v organizacijo iz njenega okolja in v njej omogočajo odločanje brez posredovanja...
eksterne potrebe po informacijah
potrebe po informacijah zunaj organizacije, na katero se nanašajo
eksterni knjigovodski dokument
knjigovodska listina, sestavljena zunaj organizacije, kjer nastane zanjo pomemben poslovni dogo...
eksterni kriteriji pravilnosti
sodila pravilnosti, ki izhajajo iz predpisov, standardov, običajev, navad, pogodb itd. in so pri...
eksterni podatki
podatki, ki vstopajo v informacijski sestav organizacije iz okolja in v njej omogočajo oblikovanje...
eksterni predpisi
predpisi, sprejeti zunaj organizacije, ki določajo, kakšno sme, mora biti kako njeno ravnanje, vedênje;...
eksterni revizor
revizor, ki v nasprotju z notranjim revizorjem ni zaposlenec v organizaciji, v kateri izvaja re...
eksterni stroški zaradi napak
stroški, opredeljeni z izgubljenim dobičkom zaradi proizvodov, ki ne ustrezajo zahtevam in potrebam...
eksterni uporabniki računovodskih informacij
uporabniki računovodskih informacij zunaj organizacije, na katero se informacije nanašajo: lastniki...
eksterni vir revizijskega dokaza
vir zunaj revidirane organizacije, od koder izhaja revizijski dokaz
eksterno financiranje
financiranje iz okolja proučevane organizacije, tj. z vnosom kapitala in z dolgovi do znanih fizičnih...
eksterno inšpiciranje
inšpiciranje, ki ga izvajajo organi ali osebe, ki ne pripadajo inšpicirani organizaciji
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?