revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko F (število zadetkov: 219)
faksimile podpisa
s tehničnimi sredstvi zapisan podpis, ki je videti kot svojeročni
faktor (1)
število, s katerim se kaj množi
faktor (2)
podjetje, ki od svojih strank odkupuje zaračunane kratkoročne terjatve in katerega osnovna dejavnost...
fáktor (3)
kar deluje, vpliva na kaj ali povzroča kako dogajanje
fáktor prihodnje vrednosti
število, ki pri predpostavljenem koeficientu donosnosti pove, kolikšna je prihodnja vrednost denarne...
fáktor sedanje vrednosti
število, ki pove, kolikšna je pri dani razobrestovalni meri sedanja vrednost denarne enote, ki se...
fáktoring
odkupovanje kratkoročnih terjatev do kupcev; dobavitelj jih proda oskrbovalcu terjatev (faktorju),...
fáktoring z regresom
oskrbovanje terjatev (faktoring), pri katerem si oskrbovalec terjatev (faktor) pridrži pravico,...
fáktoring z rokom plačila
oskrbovanje terjatev (faktoring), pri katerem je bistveno ne financiranje stranke do dneva zapadlosti...
faktorírana terjatev
kratkoročna terjatev, ki jo je oskrbovalec terjatev (faktor) odkupil od svoje stranke
fáktorji kreditne sposobnosti kupca
dejavniki, ki vplivajo na ocenjeno zaupanjsko sposobnost kupca: značaj, zmožnost poravnavanja sprotnih...
faktúra
listina, s katero prodajalec obremeni kupca za prodajno vrednost dostavljenih proizvodov, trgovskega...
fakturírana realizacija
prihodki od prodaje, ki upoštevajo izdane račune za prodano blago ali opravljene storitve
fakturíranje
sestavljanje računov in razpošiljanje računov kupcem
faktúrna cena
v računu navedena cena količinske enote, ki jo je treba plačati in je že zmanjšana za v računu odobrene...
falzificiranje
1. natančno posnemanje česa z namenom goljufanja; 2. delanje kaj čemu tako podobnega, da vzbuja...
falzificiranje knjigovodske dokumentacije
izdelovanje knjigovodskih listin z namenom goljufanja, da bi prikazovale kaj drugače, kot dejansko...
falzificiranje poslovnih knjig
vodenje poslovnih knjig ali vpisovanje vanje z namenom goljufanja, da bi prikazovale kaj drugače,...
fascikel
celota uradnih listin, dopisov itd., ki se nanaša na določeno zadevo ali osebo, spravljena v ma...
FIBOR
frankfurtska medbančna obrestna mera za tri- in šestmesečna posojila
fiduciarne storitve banke
dejavnosti, ki jih banka opravlja za svoje stranke: ravnanje s sredstvi drugih strank in varno shranjevanje...
fiduciarno posojilo
posojilo, dano na podlagi zaupanja posojilojemalcu, da ga bo odplačal
fiduciarno tveganje (v banki)
tveganje, da banka ne bo izpolnila svojih nalog in dolžnosti v zvezi s poverjeniškimi dejavnostmi...
FIFO (metoda vrednotenja)
metoda, po kateri so porabljene količine obračunane po prvih cenah zaloge, preostale pa po zadn...
fiksna obrestna mera
obrestna mera, ki se pri posojilu ali dolgovnem inštrumentu ne spreminja
fiksna zapadlost
zapadlost, ki je določena in se ne spreminja
fiksni datumi
datumi, na katere bodo na voljo kake informacije ali na katere se bo kaj pojavilo
fiksni indirektni stroški
tisti del posrednih stroškov, ki ima naravo stalnih stroškov
fiksni menjalni tečaj
menjalni tečaj za valute ali devize, ki je predpisan; nasprotje drsečega menjalnega tečaja
fiksni potrošek prvine
potrošek delovnega sredstva, potrošek predmeta dela, potrošek dela ali potrošek storitve, ki se...
fiksni stroški
stroški, na katere kot celoto ne vpliva sprememba obsega dejavnosti v določenem obdobju ali vpliva...
fiksno posojilo
posojilo določene vsote denarja, ki ga je treba vrniti na določen dan ali ko je odpoklicano
fiktivna aktíva
v knjigovodstvu izkazana sredstva, ki v resnici nimajo nobene vrednosti in bi jih bilo treba odpisati...
finance
gospodarjenje z denarjem, razdeljeno na financiranje (vlaganje), naložbenje (investiranje) in obvladovanje...
financer
pravna ali fizična oseba, ki koga financira: 1. dajatelj denarnih sredstev, gledano dinamično iz...
financiranje
1. denarjenje: gospodarjenje z denarnimi sredstvi pri kaki pravni ali fizični osebi, njihovo pridobivanje...
financiranje izvoza
dajanje bančnih posojil izvoznikom oz. kupcem blaga v tujini
financiranje po bilanci stanja
stanje financiranja, prikazano v bilanci stanja na določen dan ter razporejeno na dolgoročno in...
financiranje poslovanja
zagotavljanje potrebnega celotnega obsega sredstev za izvedbo poslovanja s pomočjo kapitala (lastniškega...
financiranje prevzema podjetja
priskrba potrebnih finančnih sredstev za pridobitev obvladujočega deleža lastniškega kapitala prevzetega...
financiranje s fiksnimi stroški
financiranje z dobljenimi posojili ali nakupom z odloženim plačilom, kar povzroča v podjetju stalne...
financiranje s fiksno obrestno mero
financiranje z dobljenimi posojili ali nakupom z odloženim plačilom, za kar so dogovorjene obresti...
financiranje s spremenljivo obrestno mero
financiranje z dobljenimi posojili ali nakupom z odloženim plačilom, za kar se obresti obračunavajo...
financiranje s stalnimi stroški, financiranje s fiksnimi stroški
financiranje z dobljenimi posojili ali nakupom z odloženim plačilom, kar povzroča v podjetju stalne...
financiranje s tvegalnim kapitalom
dodatno lastniško financiranje v novem malem ali srednjem podjetju, pri katerem ustanovitveni (lastniški)...
financiranje tvegalnega kapitala
vzpostavljanje možnosti za delovanje družbe tvegalnega kapitala ali sklada tvegalnega kapitala z...
financiranje z nespremenljivo obrestno mero
financiranje z dobljenimi posojili ali nakupom z odloženim plačilom, za kar so dogovorjene obresti...
financirati
omogočati delovanje kake pravne ali fizične osebe: z zagotavljanjem denarnih sredstev, ki jih potrebuje,...
finančna analiza
posledek finančnega proučevanja
finančna dejavnost
gospodarjenje z denarjem, razdeljeno na financiranje (vlaganje), naložbenje (investiranje) in obvladovanje...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?