IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko G (število zadetkov: 113)
garancija
zagotovitev prodajalca, da ima proizvod določeno kakovost in uporabnost ter da bodo v določenem...
garancijski rok
rok, izražen s časom po kupoprodaji, v katerem je prodajalec prevzel jamstvo
garancijski sklad zavarovalnice
sklad za zagotavljanje varnosti poslovanja zavarovalnice; spodnja meja kapitala (lastniškega kapitala)...
garancijsko popravilo
popravilo proizvodov, za katere je prodajalec ob prodaji dal jamstvo
garant
kdor se obveže poravnati dolg koga drugega, če ga ta ne bi poravnal
generalno popravilo (delovnega sredstva
1. splošni letni tehnični pregled delovnega sredstva, povezan s popravilom ali zamenjavo dotrajanih...
generirani podatki
podatki, ki nastanejo v informacijskem sestavu z obdelavo prej obstoječih podatkov
geometrijska sredina
srednja vrednost, ki je enaka N-temu korenu iz zmnožka N pozitivnih vrednosti; uporablja se zlasti...
gibanje knjigovodskih listin
premikanje knjigovodskih listin od mesta sestavitve ali vstopa v enoto računovodskega obravnavanja...
gibanje obveznosti do virov sredstev
povečevanje in zmanjševanje obveznosti do virov sredstev kake enote računovodskega obravnavanja,...
gibanje sredstev
povečevanje in zmanjševanje sredstev kake enote računovodskega obravnavanja, obravnavano posebej...
gibljiva sredstva
sredstva, ki jih označuje nenehno preoblikovanje: zaloge, poslovne terjatve, kratkoročne finančne...
gibljivi delovni čas
delovni čas, pri katerem zaposlenec sam izbere čas svojega prihoda na delo in odhoda z njega znotraj...
gibljivi predračun
predračun za različne možne obsege dejavnosti, ki omogoča ob predpostavki, da se cene ne spreminjajo,...
gibljivi predračun splošnih stroškov po stroškovnih mestih
gibljivi predračun stroškov, ki je sestavljen posebej po stroškovnih mestih in upošteva na njih...
gibljivi predračun stroškov
predračun stroškov, ki je sestavljen za več obsegov dejavnosti, pri katerih se ob predpostavki,...
glavna datoteka
datoteka, ki ima pri računalniškem opravilu velik vpliv in je razmeroma stalna, čeprav se lahko...
glavna datoteka kupcev
datoteka s podatki o kupcih, kot so ime, naslov, telefonska številka pa tudi podatki o njihovem...
glavna datoteka nakupnih naročilnic
datoteka odprtih nakupnih naročilnic, poslanih dobaviteljem, s podatki o stanju vsake postavke na...
glavna datoteka obveznosti do dobaviteljev
datoteka, v kateri so podatki o obveznostih do dobaviteljev, njih poravnavanju in stanju neplačanih...
glavna datoteka prodajnih nalogov
datoteka neizvršenih naročilnic, dobljenih od kupcev, povezanih s prodajnimi nalogi za odpravo kupcem;...
glavna datoteka zalog
datoteka s podatki o stanju zalog za vsako njihovo vrsto v skladišču posebej
glavna datoteka zaposlencev/plač
datoteka s podatki o zaposlencih in podatki, potrebnimi pri izpisovanju nakazil za plače ali druge...
glavna datoteka zbirnih kontov
datoteka s podatki o vseh poslih v organizaciji, razvrščenih po zbirnih kontih
glavna knjiga
temeljna poslovna knjiga, v kateri so na podlagi ustreznih knjigovodskih listin dosledno prikazane...
glavna študija
stopnja razvijanja ureditve, ki pripelje do celovite zasnove njenega želenega stanja; izhaja iz...
glavni dobavitelji
približno 20 % dobaviteljev, ki jim organizacija namenja približno 80 % za nakupovanje določenega...
glavni dobitek
dobitek v igri na srečo, ki je največji
glavni knjigovodski razvid
temeljna poslovna knjiga, v kateri so na podlagi ustreznih knjigovodskih listin dosledno prikazane...
glavni kupci
približno 20 % kupcev, ki jim organizacija namenja približno 80 % za prodajanje namenjenega časa...
glavni proizvod
proizvod, ki mu je namenjen ustrezen tehnološki proces; nasprotje stranskega proizvoda
glavni revizor
revizor, odgovoren za poročanje o računovodskih izkazih organizacije, kadar ti računovodski izkazi...
glavni uživalec koristi revizije
ugotovljena tretja oseba, za katero revizor ve, da je za njeno korist naročnik sprožil revizijo...
glavnica
1. osnovni del dolga, terjatve ali hranilne vloge, od katerega se obračunavajo obresti; 2. znesek,...
glavnica za kritje
matematično izračunana glavnica, ki je potrebna pokojninskemu skladu ali zavarovalnici, da lahko...
glavno koristnostno razmerje
razmerje med revizorjem in tretjo osebo, v korist katere ga je naročnik izrecno najel za izvajanje...
globalizacija poslovanja
razširitev poslovanja na več celin oz. na ves svet
globalna cesija
odstop vseh sedanjih in prihodnjih terjatev do dolžnika tretjim osebam
goljufanje
okoriščanje z oškodovanjem koga ali z zavajanjem v zmoto
goljufija
pojav, ki je posledek goljufanja
gorivo
gorljiva snov za pridobivanje toplote ali pogon strojev
gospodaren
ki ustreza sodilom preudarnosti in ob varčni porabi česa daje koristi
gospodariti
usmerjati zadovoljevanje potreb; kadar so možnosti za to omejene, je treba ravnati preudarno
gospodarjenje
preudarno ravnanje, kadar obstajajo omejene možnosti za zadovoljevanje potreb in jih je treba tako...
gospodarjenje z denarjem
ohranjanje primerne trajne plačilne sposobnosti z uspešnim naložbenjem presežkov denarnih sredstev...
gospodarna izvedba
doseganje namenov in ciljev ob stroških, sorazmernih s tveganjem
gospodarna količina naročila
tista količina v posameznem naročilu, ki glede na letno potrebne količine in letno ponovljena naročila...
gospodarna količina proizvodnje
količina v posameznem sproženem nizu proizvodov, ki glede na letno količino proizvodnje povzroča...
gospodarnost
1. lastnost, značilnost, izvirajoča iz vložka v poslovanje; razmerje med količino in kakovostjo...
gospodarnost (zaradi večjega) obsega
pojav, da se a) stroški količinske enote proizvoda ali storitve zmanjšajo, če se poveča količina,...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?