revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko I (število zadetkov: 632)
idealni standardni stroški
standardni stroški, ki so postavljeni na podlagi namišljenih okoliščin ter ne upoštevajo neugodnih...
identičnost
skladnost, ujemanje podatkov z resničnimi znaki, dejstvi; posledek istovetenja
identificiranje
ugotavljanje, ali je nekaj treba imeti, šteti za enako, ker se po lastnostih, značilnostih ujema...
identifikacija
ugotovitev, da je kdo isti ali kaj isto, kot se misli; posledek prepoznavanja
ime konta
besedna oznaka konta, ki kaže na predmete njegovega razvidovanja
imenovalec
število pod ulomkovo črto, ki v kazalniku ponazarja gospodarsko kategorijo, s katero primerjamo...
imenska delnica
delnica, ki se glasi na lastnikovo ime in je kot takšna vpisana v delniško knjigo; prenesti jo je...
imenska delnica z omejeno prenosljivostjo
imenska delnica, ki se lahko prenaša le ob soglasju izdajatelja
imenska obligacija
obveznica, ki se glasi na lastnikovo ime in jo je mogoče prenesti ob upoštevanju določenih form...
imenska obveznica
obveznica, ki se glasi na lastnikovo ime in jo je mogoče prenesti ob upoštevanju določenih form...
imenski ček
ček, ki ga lahko unovči v banki samo na njem zapisana oseba
imetnik
kdor je nosilec kake pravice ali ima kako stvar dejanski oblasti
imetnik delnice
pri prinosniški delnici tisti, ki ima oblast nad njo, dokler se ne dokaže nasprotno; pri imenski...
imetnik opcije
kdor ima prodajno opcijo ali nakupno opcijo
imetniška delnica
delnica, ki se glasi na prinosnika in se prenaša z izročitvijo; v razmerju do delniške družbe je...
imetniška obveznica
obveznica, na kateri ni lastnikovega imena in se lahko prenese na drugo osebo
imetniška vrednostna listina
vrednostnica, katere zakoniti imetnik je njen prinosnik, pravica iz nje pa se prenese z izročitvijo;...
imetniški vrednostni papir
vrednostnica, katere zakoniti imetnik je njen prinosnik, pravica iz nje pa se prenese z izročitvijo;...
imisija
zbiranje škodljivih snovi v naravnem okolju zaradi onesnaževalnega izpuščanja in delovanja naravnih...
import
1. dejavnost podjetja, ki kupuje blago in storitve v tujini; 2. del menjave blaga in storitev, ki...
imputirani stroški
stroški, ki se dejansko ne pojavljajo, vendar jih je treba pripisovati ustreznemu delovanju, če...
indeks
relativno število, ki izraža razmerje med dvema istovrstnima podatkoma, ki se razlikujeta le po...
indeks borze vrednostnic
razmerje med tehtanim povprečjem tečajev izbranih vrednostnic, s katerimi se trguje na borzi vrednostnic,...
indeks borze vrednostnih papirjev
razmerje med tehtanim povprečjem tečajev izbranih vrednostnic, s katerimi se trguje na borzi vrednostnic,...
indeks cen
indeks, ki izraža razmerje med novo ravnijo cen in ravnijo cen v kakem prejšnjem obdobju, da bi...
indeks cen na drobno
indeks cen, ki ga izračunava in objavlja Statistični urad Republike Slovenije na podlagi gibanja...
indeks cen na malo
indeks cen, ki ga izračunava in objavlja Statistični urad Republike Slovenije na podlagi gibanja...
indeks cen življenjskih potrebščin
indeks cen, ki ga izračuna in objavlja Statistični urad Republike Slovenije na podlagi gibanja cen...
indeks delnic
kazalnik sprememb povprečnih cen delnic ali skupin delnic na trgu vrednostnic, npr. indeks Dow ...
indeks donosnosti
kazalnik, ki kaže gibanje donosnosti v primerjavi z izhodiščnim obdobjem
indeks Dow Jones
indeks delnic, ki kaže spremembe njihovih vrednosti na newyorški borzi vrednostnic (New York Stock...
indeks obrestne mere
indeks, ki kaže gibanje obrestne mere glede na izhodiščno obdobje
indeks prilagajanja načrtovanih odhodkov
razmerje med prilagojenimi načrtovanimi odhodki in načrtovanimi odhodki
indeks prilagajanja načrtovanih prihodkov
razmerje med prilagojenimi načrtovanimi prihodki in načrtovanimi prihodki
indeks prilagajanja načrtovanih stroškov
razmerje med prilagojenimi načrtovanimi stroški in načrtovanimi stroški
indeks prilagajanja planiranih odhodkov
razmerje med prilagojenimi načrtovanimi odhodki in načrtovanimi odhodki
indeks prilagajanja planiranih prihodkov
razmerje med prilagojenimi načrtovanimi prihodki in načrtovanimi prihodki
indeks prilagajanja planiranih stroškov
razmerje med prilagojenimi načrtovanimi stroški in načrtovanimi stroški
indeks uresničevanja dobička
razmerje med uresničenim dobičkom in načrtovanim dobičkom v istem obdobju
indeks uresničevanja odhodkov
razmerje med uresničenimi odhodki in načrtovanimi odhodki v istem obdobju
indeks uresničevanja prihodkov
razmerje med uresničenimi prihodki in načrtovanimi prihodki v istem obdobju
indeks uresničevanja prilagojenih odhodkov
razmerje med uresničenimi odhodki in prilagojenimi načrtovanimi odhodki
indeks uresničevanja prilagojenih prihodkov
razmerje med uresničenimi prihodki in prilagojenimi načrtovanimi prihodki
indeks uresničevanja prilagojenih stroškov
razmerje med uresničenimi stroški in prilagojenimi načrtovanimi stroški
indeksi posebnih cen
indeksi cen, ki kažejo gibanje cen pri izbranih vrstah proizvodov ali storitev
indeksi s premično osnovo
indeksi, ki jih izračunamo za časovne nize (časovne vrste) tako, da spreminjamo osnovo; tako dobimo...
indeksi s stalno osnovo
indeksi, ki jih izračunamo, če posamezne podatke primerjamo vedno z istim, vnaprej izbranim podatkom,...
indeksirana obligacija
obveznica, pri kateri se zneski glavnice in obresti prilagajajo inflaciji
indeksirana obveznica
obveznica, pri kateri se zneski glavnice in obresti prilagajajo inflaciji
indikator
kar napoveduje ali kaže stanje ali nakazuje razvijanje česa; praviloma je posamezen podatek ali...
indirektna emisija vrednostnih papirjev
izdaja vrednostnic, katerih prvi kupci so finančni posredniki – naložbene banke, ki vrednostnice...
indirektna obveza
obveza, ki izhaja iz ustaljenih preteklih dejanj podjetja, s katerimi je drugim strankam nakazalo,...
indirektni cilj finančne funkcije
cilj, istoveten s temeljnim ciljem podjetja, kar velja tudi za druga temeljna poslovna področja...
indirektni davki
davki, s katerimi se zajema gospodarska moč davčnih zavezancev v zvezi s porabo: uvozne dajatve,...
indirektni fiksni stroški proizvajanja
posredni stroški proizvajanja, ki se ne spreminjajo z obsegom proizvajanja: stroški amortizacije...
indirektni finančni interes revizorja
kar da/daje, prinese/prinaša revizorju ugodne, pozitivne posledice, koristi pri nekom, ki ima neposredni...
indirektni lastniški kapital
lastniški kapital, ki nastane z zamenjavo dolgov podjetja v lastniški kapital
indirektni najem
najem, pri katerem sodelujejo tri stranke ali več: najemodajalec je specializirano podjetje, ki...
indirektni nakupni stroški
posredni stroški, ki se pojavljajo na stroškovnih mestih nakupne dejavnosti in zajemajo od izvirnih...
indirektni nakupni stroški na količinsko enoto
posredni stroški nakupovanja, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega učinka, praviloma na podlagi...
indirektni potrošek prvine na enoto obsega dejavnosti
potrošek delovnega sredstva, potrošek predmeta dela, potrošek dela ali potrošek storitve, ki povzroča...
indirektni prodajni stroški
posredni stroški, ki se pojavljajo na stroškovnih mestih prodajne dejavnosti in zajemajo od izvirnih...
indirektni prodajni stroški na količinsko enoto
posredni stroški prodajanja, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega učinka, praviloma na podlagi...
indirektni proizvajalni stroški
posredni stroški, ki se pojavljajo na stroškovnih mestih proizvajalne dejavnosti in zajemajo od...
indirektni proizvajalni stroški na količinsko enoto
posredni stroški proizvajanja, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega učinka, praviloma na podlagi...
indirektni stroški
stroški, ki jih je mogoče na začetku na podlagi izvirnih knjigovodskih listin zajeti le po stroškovnih...
indirektni stroški gradnje ali izdelave osnovnega sredstva
stroški obresti od posojil, posredni stroški proizvajanja, posredni stroški nakupovanja in posredni...
indirektni stroški količinske enote
posredni stroški, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega učinka; navadno so sestavljeni iz posrednih...
indirektni stroški proizvoda
posredni stroški, ki so razporejeni na proizvod kot posredni stroški proizvajanja, posredni stroški...
indirektni stroški raziskovanja in razvijanja
posredni stroški, ki se nanašajo na raziskovanje ali razvijanje in jih je nanj mogoče razporediti...
indirektni stroški splošnih dejavnosti
posredni stroški, ki se pojavljajo na stroškovnih mestih splošnih dejavnosti, vezanih na ravnateljstvo,...
indirektni stroški stroškovnega mesta
stroški, ki jih je mogoče zajeti na ustreznem stroškovnem mestu šele na podlagi izpeljane knjigovodske...
indirektni variabilni stroški proizvajanja
tisti posredni stroški proizvajanja, ki se spreminjajo sorazmerno ali skoraj sorazmerno z obsegom...
indirektno financiranje
financiranje prek posrednikov ali na skrit način
indirektno hipotekarno posojilo
hipotekarno posojilo, pri katerem je zastavljen z nepremičnino zavarovan dolgovni inštrument; v...
indirektno kotiranje (valute)
izražanje tečaja za enoto ali sto enot domače valute v enotah tuje valute; nasprotje neposrednega...
individualna delovna norma
delovna norma za operacije, ki jih opravlja en sam delavec na enem samem stroju
individualna proizvodnja
proizvajanje enega ali nekaj proizvodov, praviloma po posebnem naročilu kupca, ki se le poredko...
indosament
izjava o prenosu pravic, ki izhajajo iz vrednostnice, napisana na njeni hrbtni strani
indosant
oseba, ki z indosamentom prenese vrednostnico po odredbi na indosatarja
indosatar
oseba, na katero se z indosamentom prenese vrednostnica po odredbi
indosiranje
prenašanje pravic, ki izhajajo iz vrednostnice, z izjavo, napisano na njeni hrbtni strani
indukcija
raziskovalna metoda, ki temelji na sklepanju od posameznih izkustev, primerov k posebnim in splošnim...
industrijska lastnina
pravice, ki se nanašajo na patente za izume, industrijske vzorce ali modele, blagovne znamke, storitvene...
industrijski model
pravica, s katero za določeno obdobje pravno zavarujemo novo zunanjo obliko izbranega industrijskega...
industrijski vzorec
pravica, s katero za določeno obdobje pravno zavarujemo novo sliko ali risbo, ki jo je mogoče prenesti...
industrijsko proizvajanje
pretežno mehanizirano in samodejno proizvajanje, za katero je značilna zamenljivost proizvodov in...
inflacija
motnje na trgu, ker je ponudba manjša od razpoložljivega denarja, kar vodi do splošne rasti cen...
inflacijske razmere
razmere, zaznamovane z upadanjem kupne moči denarja
inflacijski dobiček
dobiček, izkazan zaradi tega, ker so prihodki obračunani na podlagi novih, višjih prodajnih cen...
informacija
posamezno namensko usmerjeno in na nekoga naslovljeno sporočilo, ki mu olajša sprejetje kake odločitve...
informacija s posebnim namenom
informacija z omejeno uporabnostjo, ki je pripravljena za poseben, enkraten primer odločanja na...
informacija v posebni obliki
informacija, ki ima značilno grafično obliko, da bi bila tako preglednejša ali da bi bolj pritegnila...
informacije o izvedbi
informacije, ki kažejo, kaj je opravljeno in kakšni so dosežki
informacije o obravnavani zadevi
informacije o zadevi, o kateri zbere strokovnjak dovolj ustreznih dokazov, ki so sprejemljiva podlaga...
informacije o odsekih
informacije, ki se nanašajo na področne odseke ali območne odseke znotraj izbrane enote računovodskega...
informacije o podobnih dejavnostih
informacije, ki se nanašajo na dejavnosti, podobne tisti, s katero se ukvarja proučevana organi...
informacije o pregledu/pregledovanju
informacije, ki se nanašajo na pregled/pregledovanje česa nasploh
informacije o preiskavi/preiskovanju
informacije, ki se nanašajo na pregled/pregledovanje kot reviziji sorodno storitev
informacije o ravnanju z okoljem
informacije, oblikovane v organizaciji, ki predstavljajo njeno ravnanje z okoljem
informacije v poročilu
informacije, vsebovane v poročilu
informacije za eksterne potrebe
informacije, pripravljene v organizaciji za uporabnike zunaj nje same
informacije za interne potrebe
informacije, potrebne v zvezi z odločanjem in izvajanjem znotraj iste organizacije in so pripravljene...
informacije za izvajanje
informacije, ki sprožijo in uravnavajo delo v okviru izvajalnega sestava
informacije za notranje potrebe
informacije, potrebne v zvezi z odločanjem in izvajanjem znotraj iste organizacije in so pripravljene...
informacije za odločanje
informacije, ki so podlaga za odločanje pri načrtovanju, pripravljanju izvajanja ali nadziranju
informacije za odločanje o dolgoročnem financiranju
informacije, ki izhajajo iz proučevanja uresničenega dolgoročnega financiranja in prikazujejo možnosti...
informacije za odločanje o dolgoročnem investiranju
informacije, ki izhajajo iz proučevanja uresničenih dolgoročnih naložb in prikazujejo možnosti pri...
informacije za odločanje o dolgoročnem naložbenju
informacije, ki izhajajo iz proučevanja uresničenih dolgoročnih naložb in prikazujejo možnosti pri...
informacije za odločanje o dolgoročni plačilni sposobnosti
informacije, ki izhajajo iz proučevanja uresničene dolgoročne plačilne sposobnosti in prikazujejo...
informacije za odločanje o kratkoročnem financiranju
informacije, ki izhajajo iz proučevanja uresničenega kratkoročnega financiranja in prikazujejo možnosti...
informacije za odločanje o kratkoročnem investiranju
informacije, ki izhajajo iz proučevanja uresničenega kratkoročnega naložbenja in prikazujejo možnosti...
informacije za odločanje o kratkoročnem naložbenju
informacije, ki izhajajo iz proučevanja uresničenega kratkoročnega naložbenja in prikazujejo možnosti...
informacije za odločanje o kratkoročni plačilni sposobnosti
informacije, ki izhajajo iz načrtov prejemkov in izdatkov ter njih uresničevanja v dnevnem, desetdnevnem,...
informacije za odločanje o vzpostavljanju dolgoročnih vlog
informacije, ki izhajajo iz proučevanja uresničenega dolgoročnega financiranja in prikazujejo možnosti...
informacije za odločanje o vzpostavljanju kratkoročnih vlog
informacije, ki izhajajo iz proučevanja uresničenega kratkoročnega financiranja in prikazujejo možnosti...
informacije za poslovodenje
informacije, ki jih potrebuje poslovodstvo pri svojem odločanju
informacije za zunanje potrebe
informacije, pripravljene v organizaciji za uporabnike zunaj nje same
informacijska področja nalog
poslovna podočja nalog, ki se nanašajo na pretvarjanje podatkov v problemsko usmerjene informacije...
informacijska politika
pravila o pridobivanju, vzdrževanju, razporejanju in uporabljanju informacij v organizaciji
informacijska praznina
ustvarjena potreba po informacijah, ki naj bi bila zapolnjena z ustrezno ponudbo informacij in kaže...
informacijska preobremenitev
preobilje informacij, ki jih ima na voljo odločevalec
informacijska tehnika
1. celota tehničnih sredstev (tj. računalniške opreme in telekomunikacijske opreme) v informacijskem...
informacijska tehnologija
1. celota rešitev v zvezi z delovanjem informacijskega sestava: zbiranjem, urejanjem, obdelovanjem,...
informacijska ureditev
celota pravil, ki določajo zbiranje, urejanje, obdelovanje in shranjevanje podatkov ter oblikovanje...
informacijska ureditev, ki ustreza računovodskemu poročanju
vzpostavljeni postopki za nastajanje, zapisovanje, obdelovanje in sporočanje računovodskih podatkov...
informacijske funkcije
poslovna področja nalog, ki se nanašajo na pretvarjanje podatkov v problemsko usmerjene informacije...
informacijske potrebe
potrebe na različnih ravneh odločanja po informacijah, na katere odločevalci opirajo svoje odlo...
informacijske pravice
pravice tistega, na katerega se informacije nanašajo, do njih
informacijski delavci
osebe, ki pri svojem rednem delu obdelujejo podatke in oblikujejo informacije oziroma širijo njih...
informacijski proces
celota zajemanja podatkov, obdelovanja podatkov in oblikovanja informacij; povezuje se s temeljnim...
informacijski sestav
zaključena organizacijska celota smotrno povezanih in soodvisnih sestavin, povezana s svojim okoljem...
informacijski sistem (1)
zaključena organizacijska celota smotrno povezanih in soodvisnih sestavin, povezana s svojim okoljem...
informacijski sistem (2)
celota pravil, ki določajo zbiranje, urejanje, obdelovanje in shranjevanje podatkov ter oblikovanje...
informacijski sistem (3)
celota pravil za obstoj in razpoložljivost informacij, potrebnih za delovanje na posameznih področjih...
informativni sestanek
sestanek, na katerem se samó poroča in se ne izraža lastno mnenje
informativno poročilo
predračunsko ali obračunsko poročilo, ki nima namena neposredno vplivati na odločanje, temveč samo...
informativno predračunsko poročilo
predračunsko poročilo, predloženo uporabnikom, da bi bili zgolj obveščeni o namerah v predračunskem...
informiranje
prenašanje informacij do njihovih uporabnikov, da bi lahko na njihovi podlagi odločali; predmet...
informiranje v organizaciji
prenašanje informacij med zaposlenci v organizaciji, iz okolja organizacije do njih in od njih v...
informiranost
stopnja preskrbljenosti s potrebnimi informacijami
infrastruktura
temeljni zgradbe in naprave, ki omogočajo kako delovanje, npr. ceste, vodovod, električna napeljava...
infrastrukturno premoženje
sestavina premoženja v organiziranosti podjetja in s tem intelektualnega premoženja podjetja, ki...
inovacija
gospodarsko uporabljena iznajdba, ki je delo prenovitelja; odkritja kot sestavni deli iznajdb sama...
inovacijski proces
ustvarjalni proces, ki pripelje do prenovitve in je nasprotje običajnega procesa; v njem je še treba...
inoviranje
ustvarjalni proces povzročanja nastajanja prenovitve tehnične, organizacijske, ekonomske, politične,...
inoviranje proizvodov
uvajanje novih ali izpopolnjenih proizvodov od raziskovanja do prodajanja na trgu
input
kar sestav prejme/prejema iz okolja (material, energija, podatki); nasprotje izložka
inspiracija
nenadni domislek pri opazovanju česa ali razmišljanju o čem, ki pripomore k popolnejšemu odkrivanju...
inšpekcija
posamezen prevzeti posel inšpiciranja nekega pojava pri organizaciji, največkrat na podlagi naloga;...
inšpektor
inšpicira oziroma sprejme inšpekcijski posel
inšpiciranje
pretežno popravljalno, na strokovnem ugotavljanju dejstev zasnovano poznejše nadziranje, ki ga opravljajo...
inšpiciranje računovodenja
načrtno naknadno pregledovanje in spremljanje računovodenja kot vrsta nadziranja; izvajajo ga osebe,...
inšpicirati
izvajati inšpiciranje
inštitucije za poslovanje z bančnimi vlogami
finančne inštitucije, ki sprejemajo ter obrestujejo in izplačujejo bančne vloge
inštitucionalni investitorji
naložbeniki, ki prinašajo v gospodarske družbe velike zneske kapitala: zavarovalnice, pokojninski...
Inštitut internih revizorjev (v ZDA)
prostovoljna organizacija, ki v ZDA pospešuje notranje revidiranje in oblikuje standarde notranjega...
Inštitut notranjih revizorjev (v ZDA)
prostovoljna organizacija, ki v ZDA pospešuje notranje revidiranje in oblikuje standarde notranjega...
Inštitut potrjenih računovodskih strokovnjakov v Angliji in Walesu
največji britanski inštitut, ustanovljen leta 1880, ki se ukvarja z razvijanjem teorije računovodstva...
Inštitut svetovalcev poslovodstvom (v ZDA)
Inštitut v ZDA, katerega člani so poklicni svetovalci; njegov namen je zagotoviti standarde etičnega...
inštrument
listina, ki opredeljuje pravne posledice; navadno se pojavlja kot finančni inštrument
inštrument za varovanje pred tveganjem
določen izpeljan finančni inštrument (samo za namene varovanja pred valutnim tveganjem) ali določeno...
inštrumenti trga kratkoročnih vrednostnic
nizko tvegani visoko udenarljivi kratkoročni dolgovni inštrumenti; lahko so prenosljivi inštrumenti...
inštrumenti trga nekratkoročnih vrednostnic
kratkoročni ali dolgoročni dolgovni inštrumenti ali kapitalski inštrumenti, s katerimi se trguje...
inštrumenti trga nerokovnih poslov
finančni inštrumenti, s katerimi se trguje na trgu kratkoročnih vrednostnic, trgu deviz ali trgu...
inštrumenti za zavarovanje plačil
kar je namenjeno zmanjševanju tveganja v zvezi s prejetimi plačili: akceptni nalog, menica, bančno...
intelektualna lastnina
pravno opredeljena lastninska pravica v zvezi z a) umetniškimi in znanstvenimi deli ter odkritji...
intelektualno premoženje
znanje v organizaciji, vključeno v njeno delovanje; lahko je usredstveno (npr. intelektualna lastnina)...
interes
kar je za koga vrednota, kar daje, prinaša ugodne, pozitivne posledice; hotenje, ki izhaja iz človekovih...
interes v posameznem podjetju
1. kar je v podjetju določena vrednota, korist; 2. kar v podjetju daje, prinaša ugodne, pozitivne...
interesna grupa
skupina, ki nastane zaradi kakega posebnega interesa, razpade pa lahko, če se bodisi zmanjša interes...
interesna skupina
skupina, ki nastane zaradi kakega posebnega interesa, razpade pa lahko, če se bodisi zmanjša interes...
interesna teorija konsolidiranja
teorija, ki pri uskupinjevanju upošteva le lastnike obvladujočega podjetja v skupini: vsa sredstva...
interesna teorija uskupinjevanja
teorija, ki pri uskupinjevanju upošteva le lastnike obvladujočega podjetja v skupini: vsa sredstva...
interesno združenje
skupnost fizičnih ali pravnih oseb s skupnim interesom za izvajanje skupnih nalog in zbiranje potrebnih...
interkalarne obresti
obresti, ki se obračunavajo za čas porabe posojila; banka jih obračuna ob koncu meseca in ob prenosu...
interna banka sistema
popolnoma samostojna oblika organiziranosti finančnega področja nalog za skupino povezanih podjetij,...
interna donosnost investicije
lastnost, značilnost naložbe, da prinaša donos po izračunani notranji meri donosnosti
interna dvojna obdavčitev
dvakratna obdavčitev, pri kateri plača davčni zavezanec istočasno isti ali istovrstni davek na isti...
interna faktura
račun, ki ga izda kako obračunsko mesto drugemu obračunskemu mestu v isti celoti, da se omogoči...
interna finančna vloga
vnos sredstev v organizacijo s pokritjem v dolgoročnih rezervacijah ali kratkoročih udolgovljenih...
interna informacija
tista informacija o organizaciji, ki ni dostopna javnosti in s katero se lahko oseba, ki jo pridobi,...
interna inšpekcija
posamezni posel inšpiciranja, ki ga opravi organ ali oseba v okviru iste organizacije
interna interesna grupa
interesna skupina, ki jo v pravni osebi sestavljajo poslovodstvo, strokovnjaki in druge ključne...
interna knjigovodska listina
knjigovodska listina, sestavljena v posamezni organizacijski enoti podjetja, v kateri nastaja poslovni...
interna kontrola
posamezni posel kontroliranja, ki ga opravi organ ali oseba v okviru iste organizacije
interna realizacija
prodajna vrednost v okvir osnovnih sredstev, drobnega inventarja, materiala ali proizvodnje prenesenih...
interna revizija
posamezni posel revidiranja, ki ga opravi organ ali oseba v isti organizaciji
interna stopnja donosnosti
razobrestovalna mera ali razdonosevalna mera, po kateri je čista sedanja vrednost projekta enaka...
interna vrednost izvedenega finančnega inštrumenta
presežek poštene vrednosti izvirnega finančnega inštrumenta nad pogodbeno ceno, po kateri je mogoče...
interna vrednost lastniškega kapitala
vrednost lastniškega kapitala, ki jo določa vsota pričakovanih uglavničenih čistih dobičkov
interna vrednost navadne delnice
razmerje med pričakovanim letnim čistim dobičkom delniške družbe (po odbitku prednostnih dividend)...
interna vrednost obligacije
sedanja vrednost toka plačil, ki jih zagotavlja obveznica v prihodnosti
interna vrednost opcije
razlika med tržno ceno v trenutku sklenitve pogodbe o opciji in ceno, po kateri se lahko opcija...
interna vrednost podjetja
vrednost podjetja, ki naj bi bila po proučitvi znanih dejstev prava; če pridejo do podobnih sklepov...
interna vrednost sredstva
vrednost sredstva, izračunana na podlagi njegovih značilnosti
interne informacije
informacije, ki vstopajo v odločevalni sestav dane organizacije iz njenega informacijskega sestava,...
interne informacijske potrebe
potrebe po informacijah, ki jih imajo računovodstvo, ravnateljstvo in nanj vezano poslovodstvo,...
interne kontrole
celota sestavin v ureditvi notranjega kontroliranja
internet
svetovno računalniško omrežje, ki povezuje prostrana računalniška omrežja različnih držav; v njem...
interni knjigovodski dokument
knjigovodska listina, sestavljena v posamezni organizacijski enoti podjetja, v kateri nastaja poslovni...
interni kriteriji pravilnosti
sodila pravilnosti poslovanja, postavljena s pravilniki ali odločitvami v organizaciji, v kateri...
interni obračuni
obračuni učinkovitosti in uspešnosti poslovanja posameznih delov organizacije, za katere ni posebnih...
interni podatki
podatki, ki vstopajo v informacijski sestav dane organizacije iz njenega izvajalnega in odločevalnega...
interni predpisi
določila v posamezni organizaciji o tem, kakšno sme, mora biti kako ravnanje, vedęnje
interni revizor
1. na splošno: zaposlenec, ki v lastni organizaciji izvaja notranje revidiranje; 2. pri delitvi...
interni šifrirnik proizvodov
po določenem vrstnem redu sestavljen seznam označevalnih znakov (šifer), s katerimi se označujejo...
interni transport
prevažanje ali prenašanje predmetov dela od skladišča do delovnega mesta, polproizvodov z ene na...
interni uporabniki računovodskih informacij
uporabniki računovodskih informacij v sami organizaciji, na katero se informacije nanašajo: izvajalci...
interni vir revizijskih dokazov
v revidirani organizaciji nastala listina ali oseba v njej, od katere revizor dobiva informacije...
interno financiranje
financiranje iz notranjih možnosti enote računovodskega obravnavanja, tj. zlasti iz zadržanega čistega...
interno inšpiciranje
inšpiciranje, ki ga izvajajo organi ali osebe iste organizacije, v kateri poteka; največkrat obstaja...
interno kontroliranje
kontroliranje, ki ga izvajajo organi ali osebe iste organizacije, v kateri poteka, z namenom zagotavljati,...
interno kontroliranje v mednarodnih standardih revidiranja
preizkušanje notranjega kontroliranja pri revidiranju, obravnavano v MSR 400 – Ocenjevanje tveganja...
interno nadziranje
nadziranje, ki ga izvajajo organi tiste enote računovodskega obravnavanja, katere procesi in stanja...
interno orientirane pravice
pravice, povezane z delovanjem drugih za proučevano organizacijo, katerih vrednost pa preoblikuje...
interno pregledovanje v službi za interno revidiranje
pregledovanje kakovosti delovanja notranjerevizijske službe, ki ga po nalogu njenega predstojnika...
interno revidiranje
revidiranje, vzpostavljeno v organizaciji v njeno korist in izboljševanje njenega delovanja; pomaga...
interno revidiranje računovodstva
revidiranje računovodstva, s katerim se ukvarjajo strokovnjaki, ki so zaposleni znotraj dane organizacije...
intervenca na trgu denarja
posredovanje osrednje banke ali države na trgu kratkoročnih vrednostnic, ki vpliva na denar v obtoku...
intervencijska informacija
informacija, na podlagi katere se izberejo ukrepi za preusmeritev neciljnega dogajanja v ciljno...
intervju
pogovor, v katerem kdo odgovarja na vnaprej pripravljena vprašanja
intuicija
nagonsko, neposredno spoznavanje česa, neodvisno od izkušenj, logičnega sklepanja in informacij
invalidnost
lastnost, stanje človeka, ki je zaradi prirojene telesne napake, posledic bolezni ali poškodbe nesposoben...
invencija
skupni naziv za odkritja z odkritelji kot avtorji, izume z izumitelji kot avtorji, tehnične izboljšave...
inventar
premični predmeti, ki se uporabljajo pri proizvajanju, v pisarnah in drugod; sestavni del opredmetenih...
inventarna knjiga
povezana ali drugače oblikovana pomožna knjiga, v katero se posamično vpisujejo osnovna sredstva,...
inventura
posledek popisovanja, ki se izraža v popisnem seznamu zalog, denarja, terjatev in obveznosti
inventurna razlika
pri popisovanju ugotovljena razlika med ugotovljenim dejanskim stanjem v nekem trenutku in knjižno...
inventurni presežek
popisna razlika zaradi večjega dejanskega stanja od izkazanega v knjigovodstvu
inventurni primanjkljaj
popisna razlika zaradi manjšega dejanskega stanja od izkazanega v knjigovodstvu
inventurni seznam
spisek dejanskih stanj stvari, pravic, denarja in obveznosti v nekem trenutku ter njihovih razlik...
investicija
uporaba denarnih sredstev za pridobitev kakih stvari ali pravic; posledek naložbenja, ki je lahko...
investicija v osnovna sredstva
vzpostavljanje opredmetenih osnovnih sredstev z namenom razširiti poslovanje ali nadomestiti stara...
investicija v portfelj
naložba v vrednostnice, ki se je podjetje loti izključno iz finančnih razlogov, in ne kot naložbe...
investicija v portfolio vrednostnih papirjev
naložba v vrednostnice, ki se je podjetje loti izključno iz finančnih razlogov, in ne kot naložbe...
investicija v tehničnem pomenu
pridobitev novih stvari iz okvira opredmetenih osnovnih sredstev
investicijska banka
banka, ki je pomembna posrednica med izdajateljem vrednostnic in manjšimi naložbeniki; za izdajatelja...
investicijska družba
delniška družba, ustanovljena izključno za javno zbiranje denarnih sredstev in naložbenje tako zbranih...
investicijski izdatek
izdatek, povezan s kako stvarno naložbo ali finančno naložbo
investicijski material (v tehničnem pomenu)
material, ki je namenjen gradnji ali izdelavi novih stvari v okviru opredmetenih osnovnih sredstev...
investicijski plan
načrt vzpostavljanja stvarnih naložb in finančnih naložb v načrtovalnem obdobju, s katerim se podrobneje...
investicijski program
skupek podrobno opredeljenih nalog v zvezi z načrtom kake pomembnejše stvarne naložbe ali finančne...
investicijski projekt
podroben načrt v zvezi s kako stvarno naložbo ali finančno naložbo, ki vključuje tudi gospodarske...
investicijski sklad
finančna inštitucija, ki zbira kapitalske vloge s prodajo svojih delnic (enot), da bi dobljena denarna...
investicijski vrednostni papirji
vrednostnice, ki se kupujejo zaradi pridobivanja finančnih prihodkov in se navadno hranijo do zapadlosti...
investicijski znesek
znesek denarnih sredstev, porabljen za posamezno naložbo
investicijsko delovanje
1. ožji pojem: celota naložbenja (investiranja); 2. širši pojem v izkazu denarnih tokov: celota...
investicijsko mesto odgovornosti
mesto odgovornosti, na katerem poslovodnik odloča in odgovarja v okviru svojih pooblastil ne samo...
investicijsko posojilo
posojilo, namenjeno za nakup zemljišč, zgradb, opreme in drugih stalnih sredstev
investicijsko premoženje
zemljišča in zgradbe ter druga opredmetena in neopredmetena sredstva, ki se pojavljajo kot naložbe...
investicijsko svetovanje
svetovalna dejavnost na področju naložb, ki jo za gospodarske družbe ali posameznike kot naložbenike...
investicijsko tveganje
tveganje, da bodo dejanski donosi iz naložb drugačni od načrtovanih; pojavlja se pri stvarnih naložbah...
investicijsko vzdrževanje (delovnega sredstva)
1. splošni letni tehnični pregled delovnega sredstva, povezan s popravilom ali zamenjavo dotrajanih...
investiranec
pravna ali fizična oseba, v katero se naložbi
investiranje
pretvarjanje denarnih sredstev v stvari ali pravice, tj. v stvarne naložbe, ki ostajajo pri naložbeniku,...
investiranje tveganega kapitala
uporaba finančnih sredstev družbe tvegalnega kapitala ali sklada tvegalnega kapitala za finančne...
investiranje v tehničnem pomenu
gradnja ali izdelava novih stvari iz okvira opredmetenih osnovnih sredstev
investiranje v tvegani kapital
vzpostavljanje finančnih naložb v družbo tvegalnega kapitala ali sklad tvegalnega kapitala, ki se...
investirati
uporabiti denarna sredstva za povečanje stvari ali pravic; vzpostaviti stvarne naložbe ali finančne...
investitor
fizična ali pravna oseba, ki svoja denarna sredstva porabi za kako stvarno naložbo, ki ostane pri...
investitorjeva vrednost
pri ocenjevanju vrednosti: vrednost sredstva za naložbenika ali naložbenike glede na zastavljene...
irelevantne informacije
informacije, ki v ničemer ne olajšajo reševanja problema in odločanja v zvezi z njim, ker niso povezane...
irelevantni podatki
podatki, ki v ničemer ne olajšujejo oblikovanja informacije, ker niso povezani z njo ali niso prilagojeni...
iskalec problemov
poslovodnik, ki ima priložnost razreševati probleme in ki si posebej prizadeva, da bi jih odkril;...
iskanje ciljev
1. ugotavljanje, kaj hoče posameznik ali organizacija doseči s svojim delovanjem; 2. spraševanje...
iskanje naročnikov
približevanje možnim naročnikom z namenom ponuditi jim strokovne storitve
iskanje rešitev
sestavina razreševanja problema, ki prek snovanja in proučevanja različnih rešitev pripelje do možne...
isti
na katerega se misli, iz katerega se izhaja
istovetenje
ugotavljanje, ali je nekaj treba imeti, šteti za enako, ker se po lastnostih, značilnostih ujema...
istovetnost
skladnost, ujemanje podatkov z resničnimi znaki, dejstvi; posledek istovetenja
istovrsten
iste vrste
iz prenosa
označba za znesek, prenesen s prejšnje strani ali iz prejšnjega obdobja
izbiranje
odločanje za kaj, navadno za najboljše, najprimernejše, v večji količini, množini stvari ali mo...
izbiranje na slepo
izbiranje enot v vzorec na način, ki ne zagotavlja naključnega izbiranja enot, čeprav daje vtis,...
izbiranje trenutka
v trgovini z vrednostnicami in devizami izbiranje pravega trenutka za nakup ali prodajo
izboljšanje ekonomske kategorije
nastanek povečanja pričakovanih prihodnjih gospodarskih koristi iz sredstva v novih okoliščinah...
izboljšava
posledek izboljševanja
izboljševanje
povzročanje, da kaj postane boljše, da pridobi pozitivne lastnosti ali da se mu poveča kakovost
izbor
posledek izbiranja
izbor na slepo
posledek izbiranja na slepo
izbrisana knjižba
knjižba v poslovnih knjigah, ki je bila zaradi napake odstranjena ali napravljena nečitljivo; v...
izbrisati
povzročiti, napraviti, da kaj ne obstaja več; s črtanjem označiti opustitev, izločitev
izčrpnost
lastnost, značilnost tistega, ki upošteva, zajema kaj v celoti, zlasti vse bistveno
izdaja delniških pravic
izdaja pravic obstoječim delničarjem, da kupijo nove delnice v sorazmerju s številom delnic, ki...
izdaja domačih obveznic
izdaja obveznic, ki jih vpisujejo posojilodajalci iz države, v kateri so izdane; nasprotje izdaje...
izdaja obveznic
izposoja denarja na podlagi obveznic, ponujenih širši javnosti
izdaja obveznic za tujino
izdaja obveznic, ki jih vpisujejo posojilodajalci v državi, v kateri izdajatelj nima sedeža; nasprotje...
izdaja vrednostnic
celota vrednostnic, ki so ob istem času na novo ponujene javnosti in prinašajo iste pravice
izdaja vrednostnic po nazivni vrednosti
izdaja vrednostnic po prodajni ceni, ki je enaka njihovi nazivni vrednosti, tj. brez pribitka ali...
izdaja vrednostnic s prospektom
metoda neposredne ali posredne izdaje vrednostnic, po kateri izdajatelj s prospektom vabi k vpisu...
izdaja vrednostnic v komisiji
metoda posrednega izdajanja vrednostnic, pri kateri opravlja naložbena banka za izdajatelja le posredniške...
izdaja vrednostnih papirjev
celota vrednostnic, ki so ob istem času na novo ponujene javnosti in prinašajo iste pravice
izdaja vrednostnih papirjev po nominalni vrednosti
izdaja vrednostnic po prodajni ceni, ki je enaka njihovi nazivni vrednosti, tj. brez pribitka ali...
izdaja vrednostnih papirjev s prospektom
metoda neposredne ali posredne izdaje vrednostnic, po kateri izdajatelj s prospektom vabi k vpisu...
izdaja vrednostnih papirjev v komisiji
metoda posrednega izdajanja vrednostnic, pri kateri opravlja naložbena banka za izdajatelja le posredniške...
izdajanje
dejavnost, pri kateri kdo preneha biti imetnik kake stvari oziroma pri kateri še kdo drug dobi podatke...
izdajanje računov
sestavljanje računov in razpošiljanje računov kupcem
izdajatelj opcije
praviloma borznoposredniška družba, ki sklene opcijsko pogodbo in se s tem zaveže za njeno izpolnitev,...
izdajatelj vrednostnic
pravna oseba, ki izda vrednostnice in jih ponuja na začetnem trgu
izdajateljska banka
banka, ki ima pravico izdajati bankovce
izdajateljsko podjetje
podjetje, ki izdaja vrednostnice
izdajnica
na podlagi oddajnega naloga sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje oddajo kake stvari iz...
izdajnica dokončanih proizvodov
na podlagi oddajnega naloga za dokončane proizvode sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje...
izdajnica drobnega inventarja
na podlagi oddajnega naloga za drobni inventar sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje prenos...
izdajnica materiala
na podlagi oddajnega naloga za material sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje prenos materiala...
izdajnica polproizvodov
na podlagi oddajnega naloga za polproizvode sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje prenos...
izdana faktura
račun proučevane pravne ali fizična osebe za stvari, dobavljene komu, ali storitve, opravljene za...
izdana količina
količina stvari ali storitve, ki je zapustila dotedanje mesto
izdana naročilnica
naročilnica kake pravne ali fizične osebe, s katero sproži nakup materiala, drobnega inventarja,...
izdane delnice
delnice, ki jih je delniška družba pravno izdala za celotni znesek delniškega kapitala; mednje spadajo...
izdane dolgoročne dolgovne vrednostnice
izdane dolgovne vrednostnice, ki zapadejo v plačilo v obdobju, daljšem od leta dni, npr. obveznice;...
izdane dolgovne vrednostnice
vrednostnice, ki jih izda pravna ali fizična oseba, da bi si z njimi pridobila posojilo ali odlog...
izdane kapitalske vrednostnice
vrednostnice, ki jih izda gospodarska družba, da bi si z njimi pridobila kapital, npr. delnice;...
izdane kratkoročne dolgovne vrednostnice
izdane dolgovne vrednostnice, ki zapadejo v plačilo v obdobju, krajšem od leta dni, npr. menice,...
izdane menice
menice, ki jih izda pravna ali fizična oseba, da bi si z njimi zagotovila praviloma kratkoročno...
izdane obveznice
obveznice, ki jih izda pravna ali fizična oseba, da bi si z njimi pridobila dolgoročno posojilo;...
izdani čeki
čeki, ki jih izda pravna ali fizična oseba in pomenijo do njihovega udenarjenja njeno kratkoročno...
izdani račun
račun proučevane pravne ali fizična osebe za stvari, dobavljene komu, ali storitve, opravljene za...
izdatek
znesek denarnih sredstev, ki se v kakem trenutku ali v zvezi s kako zadevo izda, porabi; lahko je...
izdatki
vse, kar zmanjšuje celotna razpoložljiva denarna sredstva v kakem obdobju; razčlenimo jih lahko...
izdatki pri financiranju
izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje, izdatki za vračila kapitala, izdatki za...
izdatki pri naložbenju
izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev, izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih...
izdatki pri poslovanju
izdatki za nakupe materiala in storitev, izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku, izdatki...
izdatki pri poslovanju v zavarovalnici
izdatki za plačila škode, za plačila pozavarovalnih premij, za preventivno dejavnost, za plače in...
izdatki v zvezi z investiranjem
izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev, izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih...
izdatki v zvezi z vlaganjem
izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje, izdatki za vračila kapitala, izdatki za...
izdatkovni stroški
stroški, ki povzročajo hkrati izdatke ali so z njimi najtesneje časovno povezan; nasprotje neizdatkovnih...
izdelava
proizvajanje, ki se končuje z izdelki
izdelavni list
seznam gibov s predvidenim trajanjem vsakega giba: seznam zaporednih gibov leve in desne roke, seznam...
izdelek
proizvod, ki je rezultat ročnega ali strojnega dela in ima geometrično obliko, določeno s svojo...
izdelovalni list
seznam gibov s predvidenim trajanjem vsakega giba: seznam zaporednih gibov leve in desne roke, seznam...
izdelovanje
proizvajanje, ki se končuje z izdelki
izdelovanje (javnega) proračuna
na podlagi makrogospodarskih načrtov in javnih programov izdelovanje za leto dni denarno izraženih...
izdelovanje (javnega) proračuna brez povezave s preteklostjo
izdelovanje proračuna vsako leto na novo s ponovnim utemeljevanjem vseh postavk ne glede na to,...
izdelovanje (javnega) proračuna na podlagi prirastka
izdelovanje proračuna vsako leto s prevzemanjem postavk iz preteklosti in utemeljevanjem razlik,...
izdelovanje osnovnega sredstva
oblikovanje proizvoda, ki bo sodil v okvir opredmetenih osnovnih sredstev glede na svoj namen
izdelovanje računovodskih izkazov
z delom omogočati nastajanje računovodskih izkazov
izguba
razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki, če so drugi večji od prvih
izguba enote proizvoda ali storitve
razlika med prodajno ceno proizvoda ali storitve in lastno ceno, ki je večja; prodajna cena je pri...
izguba iz finančnih poslov (v banki)
v banki izguba, ki se pojavi pri poslih z vrednostnicami, nakupu in prodaji valut, deviz in žlahtnih...
izguba iz posedovanja vrednostnic
razlika med manjšimi obrestmi ali dividendami zaradi pridobljenih vrednostnic (vrednostnih papirjev)...
izguba iz posedovanja vrednostnih papirjev
razlika med manjšimi obrestmi ali dividendami zaradi pridobljenih vrednostnic (vrednostnih papirjev)...
izguba iz prejšnjih let
izguba, ki se je pojavila v letih pred obravnavanim in zmanjšuje celotni kapital, dokler ni poravnana...
izguba odtujitve sredstev v zavarovalnici
primanjkljaj prodajne cene v primerjavi z nabavno ceno ali neodpisano vrednostjo stvari ali finančnih...
izguba po obdavčitvi
izguba, povečana za morebitni obračunani davek iz dobička, kadar po davčni zakonodaji obstaja dobiček...
izguba poslovanja
razlika med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki, če so drugi večji; nasprotje dobička poslovanja;...
izguba poslovnega leta
razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki, če so drugi večji; od izgube rednega delovanja se razlikuje...
izguba pri vrednosti dolgoročne naložbe
izguba zaradi nižje vrednosti dolgoročne naložbe od njene knjigovodske vrednosti; praviloma je takoj...
izguba prodaje
razlika med prihodki iz prodaje in nabavno vrednostjo prodanega blaga ali proizvajalnimi stroški...
izguba prodaje osnovnega sredstva
primanjkljaj prodajne cene v primerjavi z neodpisano vrednostjo prodane stvari iz okvira osnovnih...
izguba rednega delovanja
razlika med rednimi prihodki in rednimi odhodki, če so drugi večji; od izgube poslovanja se razlikuje...
izguba z izključenimi danimi obrestmi
zoženi poslovni izid, ki bi ga podjetje doseglo, če ne bi bilo financirano s posojili
izguba zaradi oslabitve sredstev
zmanjšanje knjigovodske vrednosti sredstev, ker je iz njih mogoče pričakovati manjše gospodarske...
izgube (pri posameznih poslih)
v nasprotju z edninsko obliko "izguba", ki se nanaša na celotno obdobje, je množinska oblika uporabljena...
izhodišče
Točka oziroma mesto, iz katere oziroma s katerega kaj izhaja, v kateri oziroma na katerem se kaj...
izhodiščna računovodska načela
računovodska načela, ki opredeljujejo pojmovanje računovodstva, podajajo njegove temeljne zakonitosti...
izhodiščni finančni inštrument
vsaka pogodba, na podlagi katere nastane finančno sredstvo enega in finančna obveznost ali kapitalski...
izhodiščno blago
blago, na katero se sklicuje opcijska pogodba ali rokovna pogodba: izhodiščno sredstvo, izvirna...
izhodna faktura
račun proučevane pravne ali fizična osebe za stvari, dobavljene komu, ali storitve, opravljene za...
izid
kar je plod kakega dejanja, poteka
izjava
javno izraženo mnenje, navadno o pomembnem vprašanju
izjava o namenu revizije
izjava, čemú je treba revizijo opraviti in kaj naj bi se z njo doseglo
izjava o namerah
javno izražena odločitev o usmerjenosti k uresničitvi kakega dejanja v bližnji prihodnosti
izjava o skladnosti (pri ocenjevanju vrednosti)
izjava, ki potrjuje, da je ocenjevalec vrednosti pri opravljanju svoje naloge upošteval etične in...
izjema
kar se ne ujema, ni v skladu s splošnim, navadnim, običajnim
izjemna napaka (pri revidiranju)
napaka, ki nastane zaradi osamljenega dogodka in se pojavlja samo v posebej prepoznanih okoliščinah,...
izjemni stroški
stroški, ki se nanašajo na neutemeljeno velike količine porabljenega materiala ali nastalih odpadkov,...
izkaz
javnosti dostopna listina, ki načrtno in urejeno predstavlja izbrane podatke z opredeljenim namenom...
izkaz denarnih tokov
računovodski izkaz, v katerem so predstavljene spremembe stanja denarnih sredstev a) po neposredni...
izkaz denarnih tokov 1994–2001
izkaz, ki ga je v Sloveniji predvidel nekdanji slovenski računovodski standard 27 iz leta 1993 in...
izkaz denarnih tokov po letu 2006 po neposredni metodi
različica računovodskega izkaza na podlagi slovenskega računovodskega standarda 26 iz leta 2005,...
izkaz denarnih tokov po letu 2006 po posredni metodi
različica računovodskega izkaza na podlagi slovenskega računovodskega standarda 26 iz leta 2005,...
izkaz denarnih tokov po letu 2006 po prilagojeni posredni metodi
različica izkaza denarnih tokov po letu 2006 po posredni metodi, v kateri so denarni tokovi pri...
izkaz dodane vrednosti
dodatek k običajnim računovodskim izkazom, ki predstavlja novo vrednost v organizaciji ter njeno...
izkaz dohodka
dodatek k običajnim računovodskim izkazom, ki predstavlja novo vrednost v organizaciji ter njeno...
izkaz finančnega izida
računovodski izkaz, v katerem so predstavljene spremembe stanja denarnih sredstev a) po neposredni...
izkaz finančnega izida 2002–2005
računovodski izkaz, ki ga je v Sloveniji predvidel slovenski računovodski standard 26 iz leta 2001,...
izkaz finančnih tokov 1994–2001
izkaz, ki ga je v Sloveniji predvidel nekdanji slovenski računovodski standard 26 iz leta 1993 in...
izkaz gibanja kapitala
računovodski izkaz, ki v Sloveniji po slovenskem računovodskem standardu 27 iz leta 2001 in nato...
izkaz poslovnega izida
računovodski izkaz, v katerem so predstavljeni prihodki in odhodki v izbranem obdobju ter poslovni...
izkaz poslovnega izida 2002–2005 po I. različici
stopenjski izkaz poslovnega izida, ki po slovenskem računovodskem standardu 25 iz leta 2001 pod...
izkaz poslovnega izida 2002–2005 po II. Različici
stopenjski izkaz poslovnega izida, ki po slovenskem računovodskem standardu 25 iz leta 2001 pod...
izkaz poslovnega izida 2006 po I. različici
stopenjski izkaz poslovnega izida, ki po slovenskem računovodskem standardu 25 iz leta 2005 pod...
izkaz poslovnega izida banke
izkaz poslovnega izida, v katerem je v banki poleg običajnih postavk posebna pozornost posvečena...
izkaz poslovnega izida po I. različici
stopenjski izkaz poslovnega izida, pri katerem se po anglo-ameriškem vzoru najprej ugotavlja kosmati...
izkaz poslovnega izida po II. različici
stopenjski izkaz poslovnega izida, pri katerem se po nemškem vzoru najprej ugotavlja kosmati donos...
izkaz poslovnega izida po II. različici po 2006
stopenjski izkaz poslovnega izida, ki po slovenskem računovodskem standardu 25 iz leta 2005 pod...
izkaz poslovnega izida po III. različici
bilanca poslovnega izida po francoskem vzoru, ki na levi strani prikazuje zmanjšanje vrednosti zalog...
izkaz poslovnega izida proizvoda (ali storitve)
izkaz prihodkov in odhodkov, ki so v izbranem obdobju povezani s prodajo posamezne vrste proizvodov...
izkaz poslovnega izida v hiperinflacijskih razmerah
izkaz poslovnega izida, v katerem so zaradi hiperinflacije prihodki in odhodki preračunani na kupno...
izkaz poslovnega izida zavarovalnice
izkaz poslovnega izida, ki je zaradi posebnosti zavarovalnice razčlenjen na štiri dele: prihodke,...
izkaz stanja
računovodski izkaz, v katerem je predstavljeno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v...
izkaz upnikov
izkaz, v katerem je poimenski seznam oseb, do katerih obstajajo obveznosti na določen dan, z datumom...
izkaz uspeha
računovodski izkaz, v katerem so predstavljeni prihodki in odhodki v izbranem obdobju ter poslovni...
izkaz uspeha poslovnega učinka
izkaz prihodkov in odhodkov, ki so v izbranem obdobju povezani s prodajo posamezne vrste proizvodov...
izkaz uspeha v banki
izkaz poslovnega izida, v katerem je v banki poleg običajnih postavk posebna pozornost posvečena...
izkaz uspeha v zavarovalnici
izkaz poslovnega izida, ki je zaradi posebnosti zavarovalnice razčlenjen na štiri dele: prihodke,...
izkazovanje denarnih sredstev
v bilanci stanja se kot denarna sredstva obravnavajo posebej najmanj gotovina v blagajni in prejeti...
izkazovanje dolgoročnih dolgov
v bilanci stanja so dolgoročni dolgovi razčlenjeni najmanj na dolgoročne finančne dolgove (dobljena...
izkazovanje dolgoročnih finančnih naložb
v bilanci stanja so dolgoročne finančne naložbe razčlenjene najmanj na delnice in deleže podjetij...
izkazovanje dolgoročnih obveznosti
v bilanci stanja so dolgoročni dolgovi razčlenjeni najmanj na dolgoročne finančne dolgove (dobljena...
izkazovanje kapitala
v bilanci stanja je kapital razčlenjen najmanj na osnovni kapital, kapitalsko rezervo, rezerve iz...
izkazovanje kratkoročnih dolgov
v bilanci stanja so kratkoročni dolgovi razčlenjeni najmanj na kratkoročne finančne dolgove (dobljena...
izkazovanje kratkoročnih finančnih naložb
v bilanci stanja so kratkoročne finančne naložbe razčlenjene najmanj na kratkoročne terjatve do...
izkazovanje kratkoročnih obveznosti
v bilanci stanja so kratkoročni dolgovi razčlenjeni najmanj na kratkoročne finančne dolgove (dobljena...
izkazovanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev
v bilanci stanja so neopredmetena dolgoročna sredstva razčlenjena najmanj na dolgoročno odložene...
izkazovanje opredmetenih osnovnih sredstev
v bilanci stanja so opredmetena osnovna sredstva razčlenjena najmanj na zemljišča, zgradbe, proizvajalno...
izkazovanje stroškov dela
v izkazu poslovnega izida po nemški ali francoski različici vsebujejo stroški dela plače v kosmatem...
izkazovanje terjatev
v bilanci stanja so terjatve razčlenjene najmanj na dolgoročne poslovne terjatve (dolgoročne terjatve...
izkazovanje zalog
v bilanci stanja so zaloge razčlenjene najmanj na material, nedokončano proizvodnjo, proizvode,...
izključitev vrednostnice iz borzne kotacije
odprava možnosti trgovanja z vrednostnico na borznem trgu vrednostnic, ker je bila sprejeta na podlagi...
izključitev vrednostnih papirjev iz borzne kotacije
odprava možnosti trgovanja z vrednostnico na borznem trgu vrednostnic, ker je bila sprejeta na podlagi...
izključna licenca
licenca, s katero dobi njen pridobitelj izključno pravico do uporabe predmeta licence, zato dajalec...
izključujoči se možnosti
možnosti, ki se izključujeta in med katerima se je treba odločiti
izkoristek časa
razmerje med koristno uporabljenim časom in celotnim časom, ki je na voljo (stopnja časovne izrabljenosti...
izkoristek delovnega sredstva
razmerje med obsegom opravljenega dela in zmogljivostjo delovnega sredstva (stopnja izrabljenosti...
izkoristek materiala
razmerje med dejansko vgrajeno in uporabljeno količino surovin, izdelovalnega ali pomožnega materiala...
izkupiček
znesek, ki ga za prodane proizvode, trgovsko blago ali kaj drugega dobi prodajalec od kupca; lahko...
izkustvena delovna norma
delovna norma, ki temelji na subjektivni ugotovitvi oseb, ki jo določajo, na statističnih podatkih...
izkustvene metode ločevanja stroškov
metode ločevanja stalnih in spremenljivih stroškov, pri katerih je treba na podlagi izkušenj za...
izkustvene prilagoditve pokojninskih programov
preračuni pokojninskih programov, ki izhajajo iz razlik med aktuarskimi predpostavkami glede dogodkov...
izkustveno pravilo
1. pravilo, oblikovano na podlagi spoznavanja, ki temelji na čutnem dojemanju, opazovanju; 2. kar...
izkušnja
skupek spoznanj, ugotovitev, dobljen ob dogodkih ali doživljajih; njihova izvedenka so delovne ...
izločena denarna sredstva
denarna sredstva, izločena na posebnih računih; njihova uporaba je začasno prepovedana ali pa začasno...
izločevanje
odstranjevanje nekaterih delov iz celote; pri proučevanju npr. izločujemo zunanje vplive na proučevane...
izločilni nalog
nalog, po katerem je treba iz kake zaloge stvari izločiti stvari s posebnimi značilnostmi
izločilni nalog za dokončani proizvod
nalog, po katerem je treba izločiti slabo prodajljivi dokončani proizvod in o njem voditi posebno...
izločilni nalog za drobni inventar
nalog, po katerem je treba izločiti nepotrebni drobni inventar in o njem voditi posebno evidenc...
izločilni nalog za material
nalog, po katerem je treba izločiti nepotrebni material v skladišču in o njem voditi posebno ev...
izločilni nalog za osnovno sredstvo
nalog, po katerem je treba izločiti nepotrebno stvar iz okvira osnovnih sredstev v uporabi in o...
izločilni nalog za polproizvod
nalog, po katerem je treba izločiti nepotrebni polproizvod in o njem voditi posebno evidenco
izločilnica
na podlagi izločilnega naloga sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje opravljeno izločitev...
izločilnica dokončanega proizvoda
na podlagi izločilnega naloga za dokončani proizvod sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje...
izločilnica drobnega inventarja
na podlagi izločilnega naloga za drobni inventar sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje opravljeno...
izločilnica materiala
na podlagi izločilnega naloga za material sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje opravljeno...
izločilnica osnovnega sredstva
na podlagi izločilnega naloga za osnovno sredstvo sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje...
izločilnica polproizvoda
na podlagi izločilnega naloga za polproizvod sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje opravljeno...
izločitev
posledek izločevanja
izločitev medsebojnih poslov v skupini
opustitev vnašanja tistih prihodkov in odhodkov, pa tudi dobička, ki se pojavljajo pri razmerjih...
izločitev opredmetenih osnovnih sredstev
prenos opredmetenih osnovnih sredstev iz potrebnih in uporabnih med nepotrebne ali neuporabne stvari...
izločitev saldov iz medsebojnih razmerij v skupini
opustitev vnašanja tistih terjatev (tudi finančnih naložb) in obveznosti do virov sredstev (tudi...
izločitvena pravica
pravica pri stečaju, da se stvar ali terjatev izloči iz stečajnega premoženja (stečajne mase), ker...
izločitveni upnik
v stečajnem postopku upnik z izločitveno pravico, tj. pravico, da se mu stvar ali pravica izloči...
izložek
kar sestav odda/oddaja v okolje (npr. proizvode, storitve, informacije); nasprotje vložka
izmena
skupina zaposlencev, ki opravlja na istih delovnih mestih enaka dela kot kaka druga skupina zaposlencev,...
izmenično razvrščanje zaposlencev
razvrščanje zaposlencev, pri katerem se najprej izbere zaposlenec z najvišjo vrednostjo, nato tisti...
izmenjavanje nalog
načelo, da mora zaposlenec v določenih obdobjih menjavati naloge, ki jih opravlja
izmenjavanje podatkov
premikanje podatkov med dvema računalniškima informacijskima sestavoma ali med dvema njegovima sestavinama...
izmensko delo
delo, ki ga na istih delovnih mestih po ustaljenem časovnem zaporedju opravljajo različne skupine...
izmet
polproizvod ali končni proizvod, ki ne ustreza predvideni kakovosti zaradi napake v materialu ali...
izmišljen zaposlenec
zaposlenec, ki je naveden, čeprav dejansko ne obstaja
iznajdba
skupni naziv za odkritja z odkritelji kot avtorji, izume z izumitelji kot avtorji, tehnične izboljšave...
iznajditelj
skupni naziv za vse avtorje iznajdb
izničenje (stvari)
fizično uničenje stvari, ki je ni več mogoče uporabljati za prvotni namen, in njen izbris iz knjigovodskega...
iznični nalog
nalog, po katerem je treba opraviti izničitev kake stvari, ki je do tedaj fizično obstajala
iznični nalog za dokončani proizvod
nalog, po katerem je treba izničiti neuporabni dokončani proizvod
iznični nalog za drobni inventar
nalog, po katerem je treba izničiti neuporabni drobni inventar
iznični nalog za material
nalog, po katerem je treba izničiti neuporabni material
iznični nalog za osnovno sredstvo
nalog, po katerem je treba izničiti neuporabno stvar iz okvira osnovnih sredstev
iznični nalog za polproizvod
nalog, po katerem je treba izničiti neuporabni polproizvod
izničnica
na podlagi izničnega naloga sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje izničitev kake stvari
izničnica dokončanega proizvoda
na podlagi izničnega naloga za dokončani proizvod sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje...
izničnica drobnega inventarja
na podlagi izničnega naloga za drobni inventar sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje opravljeno...
izničnica materiala
na podlagi izničnega naloga za material sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje opravljeno...
izničnica osnovnega sredstva
na podlagi izničnega naloga za osnovno sredstvo sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje opravljeno...
izničnica polproizvoda
na podlagi izničnega naloga za polproizvod sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje opravljeno...
izobrazba
kar se pridobi z izobraževanjem
izobraževanje
načrtno razvijanje sposobnosti in seznanjanje z ustreznimi dosežki
izogibanje dvakratnemu obdavčevanju
ukrepanje, da ne pride do dvakratnega obdavčevanja, predvsem na podlagi dvostranskih sporazumov...
izogibanje dvojnemu obdavčevanju
ukrepanje, da ne pride do dvakratnega obdavčevanja, predvsem na podlagi dvostranskih sporazumov...
izogibni stroški
stroški, ki se jim je mogoče izogniti, če ni sprejeta kaka različica, a se pojavljajo, če je sprejeta;...
izogibovalec problemom
poslovodnik, ki ni naklonjen razreševanju problemov in jih ne poskuša razreševati, četudi so očitni;...
izoliranje
1. ukrepanje z namenom onemogočanja, da bi bil kdo ali bilo kaj skupaj z drugimi; 2. onemogočanje...
izostajanje od dela
odsotnost zaposlencev z dela zaradi dopusta, bolezni, nezgod pri delu in drugih opravičenih ali...
izpeljana knjigovodska listina
knjigovodska listina, ki je sestavljena v knjigovodstvu na podlagi izvirnih knjigovodskih listin...
izpeljana vrednostnica
vrednostnica, izdana na podlagi izvirne vrednostnice: opcija, prednostna pravica, nakupni bon
izpeljani finančni inštrument
finančni inštrument, ki se sklicuje na kak drug finančni inštrument; njegova vrednost se spreminja...
izpeljani finančni inštrument z vstavkom
izpeljani finančni inštrument, ki vključuje tudi gostiteljsko pogodbo, zaradi katere se nekateri...
izpeljani podatek
podatek, ki nastane na podlagi izvirnih podatkov ali predhodno obdelanih in hranjenih podatkov kot...
izpeljani stroški
stroški, ki so v dani enoti računovodskega obravnavanja povezani s trošenjem prvin poslovnega procesa...
izpis iz zemljiške knjige
podatki iz zemljiške knjige, ki se nanašajo na posamezno nepremičnino
izpis na papir
odtis računalniško izdelanega spisa, preglednice, slike in podobnega na papirju
izpisek konta
pisni povzetek knjižb v breme in v dobro na kontu kake stranke pa tudi salda na dan sestavitve tega...
izpisek žiro računa
potrdilo o prenosu denarja z enega računa v banki na drugega
izpisovanje na zahtevo
izdelovanje računalniškega poročila, če ga uporabnik posebej zahteva; to je pogosto predvsem pri...
izpit o usposobljenosti
izpit, ki pokaže, ali je oseba usposobljena za neko delo, npr. izpit za pooblaščenega revizorja,...
izplačani ček
ček, ki je že povzročil izdatek pri izdajatelju in prejemek pri upravičencu; razlikuje se od neizplačanega...
izplačevanje
izročanje denarja z računa v banki ali iz blagajne
izplačilni nalog
nalog, po katerem je treba uporabiti denarna sredstva za poravnavo kake obveznosti ali izvedbo kake...
izplačilnica
na podlagi izplačilnega naloga sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje opravljeni izdatek
izplačilo
znesek denarnih sredstev, ki se v kakem trenutku ali v zvezi s kako zadevo izda, porabi; lahko je...
izpolniti/izpolnjevati pričakovanja
uresničiti/uresničevati tisto, o čemer kdo računa, da se bo zgodilo
izpolnitvena cena
vnaprej določena cena, po kateri ima imetnik opcije pravico do nakupa ali prodaje sredstva
izpolnitvena cena delnice
cena, po kateri je mogoče kupiti novo delnico ob predložitvi izdane delniške opcije; praviloma je...
izpolnjevanje knjigovodskih listin po načelu razbremenjevanja
načelo urejenega izstavljanja knjigovodskih listin, po katerem s sklicevanjem na ustrezni izvajalni...
izposojanje
pridobivanje denarja ali drugih nadomestnih stvari ob nastajanju obveznosti za njihovo vračilo
izposojati si denar
pridobivati denar s pomočjo bančnih in drugih posojil, pri čemer se pojavlja obveznost za njegovo...
izposojeni bančni kapital
v poslovnih financah del celotnega bančnega kapitala, pridobljen z izdajo obveznic kot dolgovnih...
izpostavljanje
postavljanje koga ali česa v neprijeten ali nevaren položaj
izpostavljanje finančnemu tveganju
izpostavljanje tveganju v zvezi s financiranjem (vlaganjem) ali naložbenjem (investiranjem). a tudi...
izpostavljanje tveganju pri poslovanju
izpostavljanje tveganju v zvezi z nakupovanjem, proizvajanjem, prodajanjem, pa tudi izpostavljanje...
izpostavljenost vplivu tuje valute
izpostavljenost poslovanja in njegovih posledkov vplivu tuje valute zaradi vpliva sprememb menjalnih...
izpostavljenost zaradi domače valute
vpliv povečanja ali zmanjšanja vrednosti poročevalne valute podjetja na prikazane izide poslov v...
izpustitev
nenavedba, neupoštevanje česa
izpustitev učinkov poslov iz poslovnih knjig
neupoštevanje vpliva poslov na gospodarske kategorije, ki jih predstavljajo poslovne knjige
izpuščanje škodljivih snovi
oddajanje snovi (v tekočem, plinastem ali trdnem stanju) ali energije (hrupa, tresljajev, sevanja,...
izpuščeni revizijski postopki
revizijski postopki, ki namerno ali naključno niso opravljeni
izrabljanje državne podpore
prenašanje državne podpore iz dolgoročnih rezervacij v prihodke
izrabljeno sredstvo
sredstvo, ki ga po preteku določenega časa ni več mogoče uporabljati, ker z dolgo rabo izgubi svoje...
izračun
posledek izračunavanja
izračunani denarni tokovi pri poslovanju
ugotavljanje prebitka prejemkov pri poslovanju ali prebitka izdatkov pri poslovanju na podlagi naslednjih...
izračunavanje
ugotavljanje, določanje z računanjem
izravnalna rezervacija v zavarovalnici
rezervacija za negotove prihodnje obveznosti v zvezi z odškodninami, ki bodo posledica slučajnih...
izravnati/izravnavati
povzročiti/povzročati, da kaj preneha obstajati ali da je v ravnovesju s čim
izravnava
povzročitev/povzročanje, da kaj preneha obstajati ali da je v ravnovesju s čim; posledek izravn...
izražanje mnenja
posredovanje drugim mnenja o čem
izrecna obveza
obveza, ki je jasno, določno izražena in kot takšna povsem razumljiva
izrecni stroški financiranja
stroški financiranja, ki so vidni navzven: obresti od dobljenih posojil in odloženih plačil (kreditov),...
izrecno
jasno, nedvoumno izraženo; nasprotje od vključno
izredna izguba
razlika med izrednimi prihodki in izrednimi odhodki, če so drugi večji od prvih
izredne informacije
informacije, ki jih oblikovalec oblikuje in dostavi uporabniku po posebnem naročilu ali v zvezi...
izredne postavke
postavke v izkazu poslovnega izida, vezane na posle in druge poslovne dogodke, ki imajo neobičajno...
izredni odhodki
neobičajne postavke in postavke iz preteklih let, ki v obračunskem obdobju zmanjšujejo celotni poslovni...
izredni popust pri ceni
popust v ceni, ki se daje kupcem glede na vrednost odjema v določenem času, praviloma v letu dni;...
izredni poslovni izid
razlika med izrednimi prihodki in izrednimi odhodki; lahko je izredni dobiček ali izredna izgub...
izredni prihodki
neobičajne postavke in postavke iz preteklih let, ki v obračunskem obdobju povečujejo celotni poslovni...
izročitev
predaja naročenega blaga
izročiti
predati naročeno blago
izsledek raziskovanja
kar je plod raziskovanja, raziskovalnega dela
izsledljivi stroški
stroški, ki jih je pri posameznem odseku v podjetju mogoče dokazati na podlagi izvirnih listin o...
izstopni davek na dodano vrednost
davek na dodano vrednost, ki se izračuna od prodajne cene v isti državi prodanega blaga in opravljenih...
izstopni DDV
davek na dodano vrednost, ki se izračuna od prodajne cene v isti državi prodanega blaga in opravljenih...
izterjane odpisane terjatve
prejeti zneski v zvezi s terjatvami, ki so bile v preteklem obdobju kot neizterljive odpisane in...
izterjava dolga
sodni ukrep, ki ga sproži upnik proti dolžniku, če ta ne izpolnjuje obveznosti odplačevanja
izterjava dolga z uveljavitvijo zastave
izterjava dolga z zasegom zastavljenih sredstev, s katerimi so zavarovane terjatve
izterjevalec
zaposlenec v oddelku za izterjevanje, ki skrbi za udenarjenje v plačilo zapadlih terjatev, zlasti...
iztržek
denar, prejet za kaj prodanega
iztržena izguba pri naložbi (v vzajemnem skladu)
negativna razlika med prodajno ceno prodane finančne naložbe in njeno nakupno ceno na zadnji dan...
iztrženi dobiček pri dolgoročni naložbi
dobiček pri dolgoročni naložbi, ki je pripoznan med poslovnimi prihodki ali finančnimi prihodki,...
iztrženi dobiček pri naložbi (v vzajemnem skladu)
pozitivna razlika med prodajno ceno prodane finančne naložbe in njeno nakupno ceno na zadnji dan...
iztržljiva cena sredstva
dejanska cena, ki je na podlagi sklenjene pogodbe dosežena pri prodaji obravnavanega sredstva; giblje...
iztržljiva vrednost
znesek denarnih sredstev ali njihovih ustreznikov, ki ga je mogoče pridobiti ob prodaji
iztržljiva vrednost sredstva
ocenjeni znesek denarnih sredstev ali njihovih ustreznikov, ki bi jih bilo mogoče v sedanjosti dobiti...
izum
plod tehnične ustvarjalnosti, ki je nova rešitev opredeljenega tehničnega ali tehnološkega problema,...
izvajalec nakazila
oseba, ki po naročilu nakazovalca (asignanta) opravi izpolnitev prejemniku nakazila (asignatarj...
izvajalec naloge
tisti, ki sam ali v sodelovanju z drugimi izvaja kako nalogo; glede na raven členitve naloge je...
izvajalna informacijska ureditev
informacijska ureditev, katere izhodišče so potrebe po informacijah, ki sprožajo in uravnavajo delo...
izvajalna odločitev
odločitev, kako izvesti posamezno nalogo uspešno in učinkovito; posledek izvajalnega odločanja
izvajalna področja nalog
poslovna področja nalog, ki se nanašajo na pretvarjanje prvin poslovnega procesa v poslovne učinke,...
izvajalne dejavnosti
dejavnosti iz izvajalnega sestava: tehnična, kadrovska, nakupna, proizvajalna, prodajna in fina...
izvajalne funkcije
poslovna področja nalog, ki se nanašajo na pretvarjanje prvin poslovnega procesa v poslovne učinke,...
izvajalne informacije
informacije, ki so potrebne za sprotno delovanje v okviru izvajalnega sestava
izvajalne kontrole
kontrole, ki so sestavni del izvajalnih področij nalog in so usmerjene k zasledovanju pravilnosti...
izvajalni informacijski sistem
informacijska ureditev, katere izhodišče so potrebe po informacijah, ki sprožajo in uravnavajo delo...
izvajalni načrt
posledek izvajalnega načrtovanja
izvajalni nalog
nalog, po katerem je treba nekaj zamišljenega uresničiti
izvajalni proces
uresničevanje zamišljenega delovanja, povezanega s predmetom poslovanja dane organizacije in vključenega...
izvajalni razvid
posledek izvajalnega razvidovanja v obliki ustreznih kartotek, datotek, izpisov itd.
izvajalni sestav
organizacijska celota medsebojno smotrno povezanih sestavin pri navzven vidnem delu celotnega poslovnega...
izvajalni sistem
organizacijska celota medsebojno smotrno povezanih sestavin pri navzven vidnem delu celotnega poslovnega...
izvajalno načrtovanje
načrtovanje za krajše obdobje (mesec, teden), s katerim se določajo naloge, ki jih je tedaj treba...
izvajalno nadziranje
presojanje pravilnosti z vidika tistih, ki izvajajo odločitve, pa tudi odstranjevanje pri tem ugotovljenih...
izvajalno odločanje
odločanje o kratkoročnih poslovnih ciljih, ki je del izvajalnega načrtovanja, pripravljanja izvajanja...
izvajalno poslovodstvo
osebe, ki uravnavajo vsakodnevno delovanje ter zagotavljajo upoštevanje načrtov in doseganje postavljenih...
izvajalno pripravljanje proizvajanja
del pripravljanja proizvajanja, v katerem se izdelujejo proizvajalni nalogi za posamezne vrste proizvodov...
izvajalno razvidovanje
na popolnem zbiranju in vsakokratnem urejevanju podatkov zasnovano izvirno in hitro razvidovanje...
izvajanje
uresničevanje zamišljenega delovanja, povezanega s predmetom poslovanja dane organizacije in vključenega...
izvajanje (javnega) proračuna
uresničevanje v ustreznem proračunu sprejetih postavk; vključuje tudi vnaprejšnje in kasnejše kontrole,...
izvajanje del internega revidiranja
delovanje na področju notranjega revidiranja; načrtovanje revizij, preiskovanje in vrednotenje informacij,...
izvajanje načrta revizije
preizkušanje kontrol in ovrednotenje izsledkov, preizkušanje podatkov in ovrednotenje izsledkov...
izvajanje notranjerevizijskega dela
delovanje na področju notranjega revidiranja; načrtovanje revizij, preiskovanje in vrednotenje informacij,...
izvajanje plana revizije
preizkušanje kontrol in ovrednotenje izsledkov, preizkušanje podatkov in ovrednotenje izsledkov...
izvajanje potrebnih računovodskih nalog
uresničevanje računovodskega področja nalog, pri čemer so bistvenega pomena vprašanja, ali je dostop...
izvajanje projekta dolgoročnega financiranja
delovanje v obdobju, ki se začne z dokončno odločitvijo o kapitalu (lastniškem kapitalu) oziroma...
izvajanje projekta dolgoročnega investiranja
delovanje v obdobju, ki se začne z dokončno odločitvijo o dolgoročni stvarni naložbi ali finančni...
izvajanje projekta kratkoročnega financiranja
delovanje v obdobju, ki se začne z iskanjem možnih virov kratkoročnega financiranja in nadaljuje...
izvajanje projekta kratkoročnega investiranja
delovanje v obdobju, ki se začne z dokončno odločitvijo o kratkoročni stvarni naložbi ali finančni...
izvajanje projekta kratkoročnega naložbenja
delovanje v obdobju, ki se začne z dokončno odločitvijo o kratkoročni stvarni naložbi ali finančni...
izvajanje sistema internega kontroliranja
uresničevanje zamišljenih postopkov, ki kot celota sestavljajo notranje kontroliranje v kaki or...
izvajanje ureditve notranjega kontroliranja
uresničevanje zamišljenih postopkov, ki kot celota sestavljajo notranje kontroliranje v kaki or...
izvedba
kar je od zamišljenega, danega postalo stvarnost, dejstvo; posledek izvajanja
izvedbena sodila
sodila, po katerih je mogoče presojati izvedbo
izvedbene storitve svetovalca
storitve svetovalca (ali svetovalnega podjetja), ki samostojno ali skupaj z naročnikovim osebjem...
izvedbeni program
skupek podrobno opredeljenih nalog za izvedbo naložbenega programa
izvedbeni projekt
podroben načrt, ki določa, kako izvesti naložbeni projekt
izvedenec
strokovnjak, ki daje mnenja, nasvete o zadevah iz svoje stroke
izvedeni finančni inštrument
finančni inštrument, ki se sklicuje na kak drug finančni inštrument; njegova vrednost se spreminja...
izvedeni finančni inštrument z vstavkom
izpeljani finančni inštrument, ki vključuje tudi gostiteljsko pogodbo, zaradi katere se nekateri...
izvedeni knjigovodski dokument
knjigovodska listina, ki je sestavljena v knjigovodstvu na podlagi izvirnih knjigovodskih listin...
izvedeni podatek
podatek, ki nastane na podlagi izvirnih podatkov ali predhodno obdelanih in hranjenih podatkov kot...
izvedeni stroški
stroški, ki so v dani enoti računovodskega obravnavanja povezani s trošenjem prvin poslovnega procesa...
izvedeni vrednostni papir
vrednostnica, izdana na podlagi izvirne vrednostnice: opcija, prednostna pravica, nakupni bon
izvedensko mnenje
mnenje, ki ga o kaki zadevi iz svoje stroke da izvedenec
izvedljiv
ki se da izvesti
izvedljivost
lastnost, značilnost tistega, kar je mogoče napraviti; temeljno sodilo pri odločanju o razvijanju...
izvesti/izvajati revizijski načrt
uresničiti/uresničevati načrt, po katerem naj poteka posamezna revizija
izvid ocenjevanja vrednosti
izjava o ocenjevanju vrednosti v predpisani obliki, da izpolni statutarne ali zakonske zahteve
izvir
kar omogoča, od česar je odvisen nastanek česa; razlikovati ga je treba od vira in izvora
izvir informacij
kar omogoča, določa nastanek informacij; območje oziroma področje nastanka informacij, npr. okolje,...
izvir podatkov
kar omogoča, od česar je odvisen nastanek podatkov, npr. organizacija ali njeno okolje
izvirna knjigovodska listina
knjigovodska listina, ki je sestavljena v trenutku kakega poslovnega dogodka na kraju samem
izvirna nabavna vrednost osnovnega sredstva
dejanska nabavna vrednost v času nakupa obravnavanega opredmetenega osnovnega sredstva, ki se utegne...
izvirna neodpisana vrednost osnovnega sredstva
razlika med dejansko nabavno vrednostjo v času nakupa obravnavanega opredmetenega osnovnega sredstva...
izvirna vrednost
dejanska nabavna vrednost v času pridobitve
izvirna vrednost dolga
dejanski znesek, prejet v zameno za nastanek dolga, v nekaterih primerih (npr. ko gre za davek iz...
izvirna vrednost kapitala
dejanski nazivni znesek (nominalni znesek) kapitala, ki so ga lastniki vplačali ali ki se je kasneje...
izvirna vrednost sredstva
dejanski znesek potrebnih denarnih sredstev ali njihovih ustreznikov ali poštene vrednosti nadomestila,...
izvirna vrednostnica
vrednostnica, katere izdajatelj namerava z njo pridobiti vlogo v svoje poslovanje, tj. financiranje...
izvirni finančni inštrument
vsaka osnovna pogodba, na podlagi katere nastaneta finančno sredstvo enega podjetja in finančna...
izvirni menjalni tečaj
menjalni tečaj (valute ali devize) na dan pridobitve ali nastanka kake gospodarske kategorije
izvirni podatki
podatki, ki jih organizacija zbira; nasprotje izpeljanih podatkov
izvirni računovodski izkazi
računovodski izkazi posameznega podjetja znotraj skupine pred vključitvijo v skupinske računovodske...
izvirni računovodski izkazi uskupinjenega podjetja
samostojni računovodski izkazi podjetja, ki je vključeno v skupino, za katero se izdelujejo skupinski...
izvirni stroški
stroški, ki so v dani enoti računovodskega obravnavanja povezani s prvinami poslovnega procesa,...
izvirnik
prvi, prvotni izvod, primerek listine
izvleček s konta
prepis knjižb na kontu, ki so bile opravljene v kakem obdobju
izvor
značilnost glede na nastanek ali prvotno pripadnost
izvor informacij
značilnost informacij glede na njihovo prvotno pripadnost, npr. glede na to, ali so oblikovane,...
izvor podatkov
na kar so se podatki prvotno nanašali, npr. prejem naročila, izvedba naročila, odprava blaga
izvor problema
sestavina problema, z vidika katere ni bil med obravnavanimi sestavinami najden noben razlog, temveč...
izvorna oseba z internimi informacijami
oseba, ki pride do notranjih informacij zaradi svojega položaja v organizaciji; član organov upravljanja...
izvorna oseba z notranjimi informacijami
oseba, ki pride do notranjih informacij zaradi svojega položaja v organizaciji; član organov upravljanja...
izvoz
del blaga ali storitev, ki gre čez državno mejo v druge države
izvoz z odloženim plačilom
prodajanje kupcem blaga v tujini s kratkoročnim, srednjeročnim ali dolgoročnim odlogom plačila,...
izvozna carina
dajatev za določene vrste blaga pri izvozu, ki jo poznajo države v razvoju z drobno monokulturno...
izvozna podpora
državna podpora v povezavi z izvozom, ki neposredno ali posredno spodbuja izvoz blaga ali storitev...
izvozna pošiljka
pošiljka blaga v okviru izvozne pogodbe, naročila ali dogovora med izvoznikom in uvoznikom, ki jo...
izvozni kredit
prodajanje kupcem blaga v tujini s kratkoročnim, srednjeročnim ali dolgoročnim odlogom plačila,...
izvoznik
pravna ali fizična oseba, ki ima neposredne ali posredne stike s trgi v tujini, kamor prodaja blago...
izvozno posojilo
posojilo, ki ga da banka za financiranje izvoznih pošiljk, navadno po ugodnejši obrestni meri kot...
izvršilni direktor
ravnatelj, ki skrbi za poslovodenje posameznega področja in ne odloča o politiki, temveč sprejema...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: