revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko I (število zadetkov: 632)
idealni standardni stroški
standardni stroški, ki so postavljeni na podlagi namišljenih okoliščin ter ne upoštevajo neugodnih...
identičnost
skladnost, ujemanje podatkov z resničnimi znaki, dejstvi; posledek istovetenja
identificiranje
ugotavljanje, ali je nekaj treba imeti, šteti za enako, ker se po lastnostih, značilnostih ujema...
identifikacija
ugotovitev, da je kdo isti ali kaj isto, kot se misli; posledek prepoznavanja
ime konta
besedna oznaka konta, ki kaže na predmete njegovega razvidovanja
imenovalec
število pod ulomkovo črto, ki v kazalniku ponazarja gospodarsko kategorijo, s katero primerjamo...
imenska delnica
delnica, ki se glasi na lastnikovo ime in je kot takšna vpisana v delniško knjigo; prenesti jo je...
imenska delnica z omejeno prenosljivostjo
imenska delnica, ki se lahko prenaša le ob soglasju izdajatelja
imenska obligacija
obveznica, ki se glasi na lastnikovo ime in jo je mogoče prenesti ob upoštevanju določenih form...
imenska obveznica
obveznica, ki se glasi na lastnikovo ime in jo je mogoče prenesti ob upoštevanju določenih form...
imenski ček
ček, ki ga lahko unovči v banki samo na njem zapisana oseba
imetnik
kdor je nosilec kake pravice ali ima kako stvar dejanski oblasti
imetnik delnice
pri prinosniški delnici tisti, ki ima oblast nad njo, dokler se ne dokaže nasprotno; pri imenski...
imetnik opcije
kdor ima prodajno opcijo ali nakupno opcijo
imetniška delnica
delnica, ki se glasi na prinosnika in se prenaša z izročitvijo; v razmerju do delniške družbe je...
imetniška obveznica
obveznica, na kateri ni lastnikovega imena in se lahko prenese na drugo osebo
imetniška vrednostna listina
vrednostnica, katere zakoniti imetnik je njen prinosnik, pravica iz nje pa se prenese z izročitvijo;...
imetniški vrednostni papir
vrednostnica, katere zakoniti imetnik je njen prinosnik, pravica iz nje pa se prenese z izročitvijo;...
imisija
zbiranje škodljivih snovi v naravnem okolju zaradi onesnaževalnega izpuščanja in delovanja naravnih...
import
1. dejavnost podjetja, ki kupuje blago in storitve v tujini; 2. del menjave blaga in storitev, ki...
imputirani stroški
stroški, ki se dejansko ne pojavljajo, vendar jih je treba pripisovati ustreznemu delovanju, če...
indeks
relativno število, ki izraža razmerje med dvema istovrstnima podatkoma, ki se razlikujeta le po...
indeks borze vrednostnic
razmerje med tehtanim povprečjem tečajev izbranih vrednostnic, s katerimi se trguje na borzi vrednostnic,...
indeks borze vrednostnih papirjev
razmerje med tehtanim povprečjem tečajev izbranih vrednostnic, s katerimi se trguje na borzi vrednostnic,...
indeks cen
indeks, ki izraža razmerje med novo ravnijo cen in ravnijo cen v kakem prejšnjem obdobju, da bi...
indeks cen na drobno
indeks cen, ki ga izračunava in objavlja Statistični urad Republike Slovenije na podlagi gibanja...
indeks cen na malo
indeks cen, ki ga izračunava in objavlja Statistični urad Republike Slovenije na podlagi gibanja...
indeks cen življenjskih potrebščin
indeks cen, ki ga izračuna in objavlja Statistični urad Republike Slovenije na podlagi gibanja cen...
indeks delnic
kazalnik sprememb povprečnih cen delnic ali skupin delnic na trgu vrednostnic, npr. indeks Dow ...
indeks donosnosti
kazalnik, ki kaže gibanje donosnosti v primerjavi z izhodiščnim obdobjem
indeks Dow Jones
indeks delnic, ki kaže spremembe njihovih vrednosti na newyorški borzi vrednostnic (New York Stock...
indeks obrestne mere
indeks, ki kaže gibanje obrestne mere glede na izhodiščno obdobje
indeks prilagajanja načrtovanih odhodkov
razmerje med prilagojenimi načrtovanimi odhodki in načrtovanimi odhodki
indeks prilagajanja načrtovanih prihodkov
razmerje med prilagojenimi načrtovanimi prihodki in načrtovanimi prihodki
indeks prilagajanja načrtovanih stroškov
razmerje med prilagojenimi načrtovanimi stroški in načrtovanimi stroški
indeks prilagajanja planiranih odhodkov
razmerje med prilagojenimi načrtovanimi odhodki in načrtovanimi odhodki
indeks prilagajanja planiranih prihodkov
razmerje med prilagojenimi načrtovanimi prihodki in načrtovanimi prihodki
indeks prilagajanja planiranih stroškov
razmerje med prilagojenimi načrtovanimi stroški in načrtovanimi stroški
indeks uresničevanja dobička
razmerje med uresničenim dobičkom in načrtovanim dobičkom v istem obdobju
indeks uresničevanja odhodkov
razmerje med uresničenimi odhodki in načrtovanimi odhodki v istem obdobju
indeks uresničevanja prihodkov
razmerje med uresničenimi prihodki in načrtovanimi prihodki v istem obdobju
indeks uresničevanja prilagojenih odhodkov
razmerje med uresničenimi odhodki in prilagojenimi načrtovanimi odhodki
indeks uresničevanja prilagojenih prihodkov
razmerje med uresničenimi prihodki in prilagojenimi načrtovanimi prihodki
indeks uresničevanja prilagojenih stroškov
razmerje med uresničenimi stroški in prilagojenimi načrtovanimi stroški
indeksi posebnih cen
indeksi cen, ki kažejo gibanje cen pri izbranih vrstah proizvodov ali storitev
indeksi s premično osnovo
indeksi, ki jih izračunamo za časovne nize (časovne vrste) tako, da spreminjamo osnovo; tako dobimo...
indeksi s stalno osnovo
indeksi, ki jih izračunamo, če posamezne podatke primerjamo vedno z istim, vnaprej izbranim podatkom,...
indeksirana obligacija
obveznica, pri kateri se zneski glavnice in obresti prilagajajo inflaciji
indeksirana obveznica
obveznica, pri kateri se zneski glavnice in obresti prilagajajo inflaciji
indikator
kar napoveduje ali kaže stanje ali nakazuje razvijanje česa; praviloma je posamezen podatek ali...
1 2 3 ... 11 12 13
 
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: