IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko L (število zadetkov: 126)
lahka malomarnost
pomanjkanje primerne skrbnosti pri izvajanju poklicnih nalog, potrebne pazljivosti pri uporabi strokovnosti,...
lahko prodajljiva sredstva
sredstva, ki se prodajajo brez težav
lansiranje
začenjanje proizvajalnega postopka z izdajo zbirke proizvajalnih listin
lastna cena (enote proizvoda ali storitve)
vsota vseh neposrednih in posrednih stroškov, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega učinka,...
lastna cena brez obresti (enote proizvoda ali storitve)
lastna cena, pri kateri na količinsko enoto poslovnega učinka niso razporejene obresti od dobljenih...
lastna menica
menica, ki vsebuje izdajateljevo pismeno obljubo, da bo ob zapadlosti v plačilo plačal upravičencu...
lastne delnice
delnice, ki jih kasneje odkupi njihov izdajatelj in lahko štejejo kot finančna naložba pri njem;...
lastnik
oseba, ki ima pravno priznano pravico do nečesa in vseh koristi, ki so povezane s tem; lastnik sredstev,...
lastniki podjetja
lastniki delnic ali deležev kapitala, poimenovanega v poslovnih financah kot lastniški kapital
lastnina
pravni pojem, ki se nanaša na pravice lastništva tako nad nepremičninami kot nad premičninami ter...
lastniška naložba
naložba v pridobitev delnic, deležev v kapitalu ali celote kapitala drugih podjetij, ki je praviloma...
lastniška sestava
kapital (lastniški kapital), razčlenjen na posamezne lastnike
lastniška struktura
kapital (lastniški kapital), razčlenjen na posamezne lastnike
lastniška vloga
vnos sredstev v organizacijo s strani njenih lastnikov
lastniške vrednostnice
vrednostnice, ki se nanašajo na osnovni kapital in iz gospodarskega zornega kota na lastniške deleže;...
lastniški bon
bon, ki je navadno priložen obveznici in daje imetniku možnost kupiti določeno število navadnih...
lastniški inštrument
vsaka pogodba, ki dokazuje preostali delež v sredstvih po odštetju vseh dolgov, npr. delnica; razlikuje...
lastniški interes v podjetju
interes, ki ga do podjetja kažejo njegovi lastniki in se izraža v dolgoročni rasti podjetja ob maksimiranju...
lastniški kapital
lastniški delež pri financiranju sredstev po odštetju dolgov (z vključenimi udolgovljenimi časovnimi...
lastniški kapital investicijske družbe
ob ustanovitvi naložbene družbe opredeljen kapital, razčlenjen na delnice, ki lahko krožijo, vendar...
lastniški kapital naložbene družbe
ob ustanovitvi naložbene družbe opredeljen kapital, razčlenjen na delnice, ki lahko krožijo, vendar...
lastniški kapital v bilanci stanja
lastniški kapital, ki je v bilanci stanja izkazan kot osnovni kapital, kapitalska rezerva, rezerve...
lastniški kapital vzajemnega investicijskega sklada
kapital vzajemnega naložbenega sklada, sestavljen iz naložbenih kuponov, ki predstavljajo lastninske...
lastniški kapital vzajemnega naložbenega sklada
kapital vzajemnega naložbenega sklada, sestavljen iz naložbenih kuponov, ki predstavljajo lastninske...
lastniški kapital zaprtega naložbenega sklada
ob ustanovitvi naložbene družbe opredeljen kapital, razčlenjen na delnice, ki lahko krožijo, vendar...
lastniško tveganje (v banki)
tveganje spremembe tržnih cen vrednostnic ali predmetov iz plemenitih kovin, ki jih ima banka, in...
lastniško uporabljena nepremičnina
nepremičnina, ki jo lastnik ali najemnik pri finančnem najemu uporablja pri proizvajanju ali dobavljanju...
lastništvo
pojav ali dejstvo, da je kdo lastnik
lastništvo nad nepremičninami
pravni pojem, ki se nanaša na pravice, deleže in koristi, vezane na lastništvo nad nepremičnina...
lastnost
kar kaj opredeljuje, da je tako, kot je
latentna izguba
izguba, vsebovana v preveliko izkazani vrednosti sredstev glede na njihov iztržljivi znesek ali...
latentna rezerva
dobiček, vsebovan v premalo izkazani vrednosti sredstev glede na njihov iztržljivi znesek ali v...
latentni dobiček
dobiček, vsebovan v premalo izkazani vrednosti sredstev glede na njihov iztržljivi znesek ali v...
lažna informacija
informacija, ki namerno napotuje k napačni odločitvi
lažni podatek
podatek, ki namerno ni skladen z dejanskim stanjem
lestvica plač
razvrstitev plač od najmanjše do največje
letna bilanca stanja
bilanca stanja, ki prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev ob koncu koledarskega ali...
letna mera rasti dividend
razmerje povečanja dividende v proučevanem letu proti dividendi v prejšnjem letu, praviloma izraženo...
letna skupščin delničarjev
zasedanje skupščine delničarjev, na katerem sklepajo o letnem poročilu, o delitvi čistega dobička,...
letna stopnja rasti dividend
razmerje povečanja dividende v proučevanem letu proti dividendi v prejšnjem letu, praviloma izraženo...
letni dopust
redna letno dovoljena začasna prekinitev dela zaposlenca
letni izkaz poslovnega izida
izkaz poslovnega izida, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid za koledarsko ali poslovno...
letni izkaz uspeha
izkaz poslovnega izida, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid za koledarsko ali poslovno...
letni načrt
posledek letnega načrtovanja, ki zajema načrte proizvajanja, prodajanja, nakupovanja, načrte v zvezi...
letni plan
posledek letnega načrtovanja, ki zajema načrte proizvajanja, prodajanja, nakupovanja, načrte v zvezi...
letni računovodski izkazi
računovodski izkazi, ki jih je treba sestaviti za poslovno leto ter sestoje iz izkaza stanja, izkaza...
letni stroški
znesek načrtovanih ali uresničenih stroškov v letu dni
letno načrtovanje
načrtovanje za leto dni; pri tem je treba upoštevati, da se prvine procesov, ki so po naravi dolgoročne,...
letno načrtovanje notranjih revizij
določanje predmetov revizij, ki bodo opravljene v letu dni, zaporedja revizij glede na stopnjo tveganja...
letno planiranje
načrtovanje za leto dni; pri tem je treba upoštevati, da se prvine procesov, ki so po naravi dolgoročne,...
letno planiranje internih revizij
določanje predmetov revizij, ki bodo opravljene v letu dni, zaporedja revizij glede na stopnjo tveganja...
letno popisovanje
popisovanje ob koncu koledarskega ali poslovnega leta v zvezi z izdelovanjem letnih računovodskih...
letno poročilo
za poslovne namene in zlasti lastnike enkrat letno sestavljena predstavitev dosežkov podjetja in...
letno poslovno poročilo
sestavni del letnega poročila, ki ga pripravi ravnateljstvo; v njem pojasni delovanje podjetja,...
letno računovodsko poročilo
sestavni del letnega poročila, ki ga pripravi računovodstvo; obsega letne računovodske izkaze, pojasnila...
ležarina
znesek, ki ga zaračuna prevoznik, na primer železnica, prejemniku, če ta ne prevzame blaga v določenem...
libor
londonska medbančna obrestna mera za tri in šestmesečna posojila
licenca
1. pooblastilo za uporabo tujega patenta, modela, vzorca, blagovne znamke, storitvene znamke, tehničnega...
licenčna pogodba
pogodba, s katero se dajalec licence zaveže, da bo pridobitelju licence v celoti ali delno odstopil...
licenčnina
dogovorjeno nadomestilo, ki ga mora pridobitelj licence plačati dajalcu za celotni ali delni odstop...
LIFO (metoda vrednotenja)
metoda, po kateri je gibanje količine vsake vrste stvari ovrednoteno tako, da so porabljene količine...
likvidacija (stvari)
fizično uničenje stvari, ki je ni več mogoče uporabljati za prvotni namen, in njen izbris iz knjigovodskega...
likvidacija podjetja
prenehanje obstoja podjetja po volji lastnikov (prostovoljno prenehanje) ali po zakonu (prisilno...
likvidacijska bilanca stanja
bilanca stanja podjetja v prenehalnem postopku; razlikovati je mogoče začetno prenehalno bilanco...
likvidacijska končna bilanca stanja
prenehalna bilanca stanja podjetja, ki prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev ob koncu...
likvidacijska vrednost podjetja
vrednost čistih sredstev (tj. sredstev po odštetju dolgov), ki jo je mogoče upravičeno pričakovati,...
likvidacijska vrednost sredstva
vrednost sredstva, ki jo je mogoče upravičeno pričakovati pri njegovi redni opustitvi ali celo prisilni...
likvidacijska začetna bilanca stanja
prenehalna bilanca stanja podjetja, pri katerem je začet prenehalni postopek; prikazuje sredstva...
likvidacijske dividende
dividende, ki presegajo čisti dobiček, dosežen od dneva vloge v kapital do dneva izplačila divi...
likvidacijski izid
razlika med prejemki in izdatki, doseženimi v prenehalnem postopku (likvidacijskem postopku), ki...
likvidacijski postopek
postopek, v katerem se opravijo dejanja za prenehanje podjetja; njegov cilj je, da podjetje uresniči...
likvidna sredstva
denar in kratkoročne terjatve, ki jih je možno zanesljivo sproti preoblikovati v denar oziroma uporabljati...
likvidnost investicije
lastnost, značilnost naložbe, da jo je mogoče pretvoriti v denar
likvidnost organizacije
sposobnost fizične ali pravne osebe zagotoviti poravnavanje v plačilo zapadlih dolgov v kratkem...
likvidnost sredstev
lastnost, značilnost sredstev, da jih je mogoče preoblikovati v denar; po oddaljenosti od njihove...
likvidnost vrednostnega papirja
lastnost, značilnost vrednostnice, da jo je mogoče pretvoriti v denar
likvidnostna rezerva
presežek denarnih sredstev za poravnavo obveznosti v danem trenutku; do tega zneska je podjetje...
likvidnostni položaj
denarna sredstva, s katerimi podjetje razpolaga v kakem trenutku
likvidnostno tveganje
denarna sredstva, s katerimi podjetje razpolaga v kakem trenutku
likvidnostno tveganje (pri finančnem inštrumentu)
tveganje, da bo imelo podjetje težave pri zbiranju finančnih sredstev, potrebnih za izpolnitev prevzetih...
linearno amortiziranje
amortiziranje, pri katerem je amortizacijska stopnja v vsej dobi koristnosti posameznega amortizirljivega...
linijska organizacijska struktura
organizacijska povezava, za katero so značilna razmerja nadrejenosti in podrejenosti, enotnost ukazovanja...
list delovnega časa
delovni list za prikazovanje časa, ki ga je porabil zaposlenec za kak delovni opravek ali kako delovno...
list izidov interne revizije
obrazec, na katerega se med notranjim revidiranjem za vsak predmet revizije vpisujejo opažanja (ki...
list izidov notranje revizije
obrazec, na katerega se med notranjim revidiranjem za vsak predmet revizije vpisujejo opažanja (ki...
list odtegljajev od plače
na podlagi naloga za odtegljaje od plače sestavljena knjigovodska listina, ki vsebuje podatke o...
list prilagodljivih postavk (pri reviziji)
popis postavk, za katere revizor meni, da bi se mogle ali morale prilagoditi
list revizijskih vprašanj
list, na katerem je zapisano vse, kar je treba obravnavati pri reviziji
list za nadomestila plače
na podlagi naloga za nadomestilo plače sestavljena knjigovodska listina, ki vsebuje podatke za obračun...
lista blaga v pošiljki
seznam poslanih proizvodov, priložen tem proizvodom
listina
v posebni obliki sestavljen in uradno potrjen zapis o kakem dogodku
listina o revizijskem poslu
listina, s katero revizijsko podjetje (ali revizor) potrdi naročniku, da bo opravil(o) revizijo...
listinjenje
1. zbiranje, urejanje in uporabljanje listin za izpričevanje ali dokazovanje česa; njegov posledek...
listinski
nanašajoč se na listine ali zbirko listin
listinski akreditiv
akreditiv, na podlagi katerega akreditivna banka izplača upravičencu določen znesek, če so ji predložene...
listinski denar
denar, ki nima blagovne vrednosti; razlikuje se od blagovnega denarja; takšen ni samo papirnati...
listinski dokaz
dokaz, pridobljen s pismom, pogodbo, računovodskim razvidom, računom itd.
listinsko knjigovodstvo
knjigovodstvo, v katerem knjigovodske listine prevzamejo vlogo poslovnih knjig, odpade pa posamično...
listinsko udenarjanje
v banki plačevanje zapadlih zneskov, ki so jih kupci dolžni plačati na podlagi ustreznih listin
listinsko unovčevanje
v banki plačevanje zapadlih zneskov, ki so jih kupci dolžni plačati na podlagi ustreznih listin
ločeni računovodski izkazi
računovodski izkazi, pripravljeni za posamezno organizacijo; razlikujejo se od skupinskih računovodskih...
ločeno poročilo
posebno poročilo zunaj glavnega poročila
ločevanje fiksnih in variabilnih stroškov
ugotavljanje, kolikšen del posamezne vrste stroškov ali celotnih stroškov ima stalno in kolikšen...
ločevanje nezdružljivih funkcij
razporejanje nalog na zaposlence tako, da nosilec enega področja nalog ne more prevzeti tudi drugo...
ločevanje nezdružljivih področij nalog
razporejanje nalog na zaposlence tako, da nosilec enega področja nalog ne more prevzeti tudi drugo...
ločevanje stalnih in spremenljivih stroškov
ugotavljanje, kolikšen del posamezne vrste stroškov ali celotnih stroškov ima stalno in kolikšen...
ločitev izvajalnih in računovodskih nalog
temeljno načelo organiziranosti iz zornega kota računovodenja, ki omogoča večjo zanesljivost računovodskih...
ločitev nezdružljivih funkcij
posledek ločevanja nezdružljivih področij nalog
ločitev nezdružljivih področij nalog
posledek ločevanja nezdružljivih področij nalog
ločitev odločevalnih in računovodskih nalog
temeljno načelo organiziranosti iz zornega kota računovodenja, ki omogoča večjo zanesljivost računovodskih...
ločitveni upnik
v stečajnem postopku upnik, ki ima pravico do posebnega poplačila iz premoženja stečajnega dolžnika...
ločljiv
ki se da ločiti
ločljiva embalaža
ovojnina, ki jo je mogoče ločiti od proizvoda in se ne šteje kot njegov sestavni del
ločljiva ovojnina
ovojnina, ki jo je mogoče ločiti od proizvoda in se ne šteje kot njegov sestavni del
ločljiva vračljiva embalaža
ločljiva ovojnina, ki jo je skladno s pogodbo mogoče vrniti prodajalcu, npr. steklenice
ločljiva vračljiva ovojnina
ločljiva ovojnina, ki jo je skladno s pogodbo mogoče vrniti prodajalcu, npr. steklenice
ločljivi nakupni boni
nakupni boni, ki jih je mogoče ločiti od obveznice in z njimi trgovati
logična utemeljitev
navedba logičnih razlogov za kako dejanje, ravnanje, stanje
logika
1. teorija pravilnega mišljenja in sklepanja; 2. pravilno oblikovanje izjav, pojmov in sklepov
logistika
dejavnost, ki se ukvarja s tokom surovin, polproizvodov, proizvodov, odpadkov in tokom ustreznih...
lokalno računalniško omrežje
računalniško omrežje na zaprtem območju, ki olajšuje izmenjavo, delitev in shranjevanje podatkov...
lom
v proizvajalnem procesu ali pri ravnanju s krhkimi predmeti pojav, da predmeti zaradi poškodb niso...
lom stroja
poškodba dela stroja (največkrat osi), zaradi česar se prekine njegovo obratovanje
lombardna obrestna mera
obrestna mera, ki jo osrednja banka zaračunava poslovnim bankam za posojila, dana na podlagi zastave...
lombardno posojilo
posojilo, dobljeno na podlagi zastavljenih dragocenosti, vrednostnic ali blaga
lotiti se česa
ukvarjati se s čim, nameniti čemu vso pozornost
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: