IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko L (število zadetkov: 126)
lahka malomarnost
pomanjkanje primerne skrbnosti pri izvajanju poklicnih nalog, potrebne pazljivosti pri uporabi strokovnosti,...
lahko prodajljiva sredstva
sredstva, ki se prodajajo brez težav
lansiranje
začenjanje proizvajalnega postopka z izdajo zbirke proizvajalnih listin
lastna cena (enote proizvoda ali storitve)
vsota vseh neposrednih in posrednih stroškov, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega učinka,...
lastna cena brez obresti (enote proizvoda ali storitve)
lastna cena, pri kateri na količinsko enoto poslovnega učinka niso razporejene obresti od dobljenih...
lastna menica
menica, ki vsebuje izdajateljevo pismeno obljubo, da bo ob zapadlosti v plačilo plačal upravičencu...
lastne delnice
delnice, ki jih kasneje odkupi njihov izdajatelj in lahko štejejo kot finančna naložba pri njem;...
lastnik
oseba, ki ima pravno priznano pravico do nečesa in vseh koristi, ki so povezane s tem; lastnik sredstev,...
lastniki podjetja
lastniki delnic ali deležev kapitala, poimenovanega v poslovnih financah kot lastniški kapital
lastnina
pravni pojem, ki se nanaša na pravice lastništva tako nad nepremičninami kot nad premičninami ter...
lastniška naložba
naložba v pridobitev delnic, deležev v kapitalu ali celote kapitala drugih podjetij, ki je praviloma...
lastniška sestava
kapital (lastniški kapital), razčlenjen na posamezne lastnike
lastniška struktura
kapital (lastniški kapital), razčlenjen na posamezne lastnike
lastniška vloga
vnos sredstev v organizacijo s strani njenih lastnikov
lastniške vrednostnice
vrednostnice, ki se nanašajo na osnovni kapital in iz gospodarskega zornega kota na lastniške deleže;...
lastniški bon
bon, ki je navadno priložen obveznici in daje imetniku možnost kupiti določeno število navadnih...
lastniški inštrument
vsaka pogodba, ki dokazuje preostali delež v sredstvih po odštetju vseh dolgov, npr. delnica; razlikuje...
lastniški interes v podjetju
interes, ki ga do podjetja kažejo njegovi lastniki in se izraža v dolgoročni rasti podjetja ob maksimiranju...
lastniški kapital
lastniški delež pri financiranju sredstev po odštetju dolgov (z vključenimi udolgovljenimi časovnimi...
lastniški kapital investicijske družbe
ob ustanovitvi naložbene družbe opredeljen kapital, razčlenjen na delnice, ki lahko krožijo, vendar...
lastniški kapital naložbene družbe
ob ustanovitvi naložbene družbe opredeljen kapital, razčlenjen na delnice, ki lahko krožijo, vendar...
lastniški kapital v bilanci stanja
lastniški kapital, ki je v bilanci stanja izkazan kot osnovni kapital, kapitalska rezerva, rezerve...
lastniški kapital vzajemnega investicijskega sklada
kapital vzajemnega naložbenega sklada, sestavljen iz naložbenih kuponov, ki predstavljajo lastninske...
lastniški kapital vzajemnega naložbenega sklada
kapital vzajemnega naložbenega sklada, sestavljen iz naložbenih kuponov, ki predstavljajo lastninske...
lastniški kapital zaprtega naložbenega sklada
ob ustanovitvi naložbene družbe opredeljen kapital, razčlenjen na delnice, ki lahko krožijo, vendar...
lastniško tveganje (v banki)
tveganje spremembe tržnih cen vrednostnic ali predmetov iz plemenitih kovin, ki jih ima banka, in...
lastniško uporabljena nepremičnina
nepremičnina, ki jo lastnik ali najemnik pri finančnem najemu uporablja pri proizvajanju ali dobavljanju...
lastništvo
pojav ali dejstvo, da je kdo lastnik
lastništvo nad nepremičninami
pravni pojem, ki se nanaša na pravice, deleže in koristi, vezane na lastništvo nad nepremičnina...
lastnost
kar kaj opredeljuje, da je tako, kot je
latentna izguba
izguba, vsebovana v preveliko izkazani vrednosti sredstev glede na njihov iztržljivi znesek ali...
latentna rezerva
dobiček, vsebovan v premalo izkazani vrednosti sredstev glede na njihov iztržljivi znesek ali v...
latentni dobiček
dobiček, vsebovan v premalo izkazani vrednosti sredstev glede na njihov iztržljivi znesek ali v...
lažna informacija
informacija, ki namerno napotuje k napačni odločitvi
lažni podatek
podatek, ki namerno ni skladen z dejanskim stanjem
lestvica plač
razvrstitev plač od najmanjše do največje
letna bilanca stanja
bilanca stanja, ki prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev ob koncu koledarskega ali...
letna mera rasti dividend
razmerje povečanja dividende v proučevanem letu proti dividendi v prejšnjem letu, praviloma izraženo...
letna skupščin delničarjev
zasedanje skupščine delničarjev, na katerem sklepajo o letnem poročilu, o delitvi čistega dobička,...
letna stopnja rasti dividend
razmerje povečanja dividende v proučevanem letu proti dividendi v prejšnjem letu, praviloma izraženo...
letni dopust
redna letno dovoljena začasna prekinitev dela zaposlenca
letni izkaz poslovnega izida
izkaz poslovnega izida, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid za koledarsko ali poslovno...
letni izkaz uspeha
izkaz poslovnega izida, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid za koledarsko ali poslovno...
letni načrt
posledek letnega načrtovanja, ki zajema načrte proizvajanja, prodajanja, nakupovanja, načrte v zvezi...
letni plan
posledek letnega načrtovanja, ki zajema načrte proizvajanja, prodajanja, nakupovanja, načrte v zvezi...
letni računovodski izkazi
računovodski izkazi, ki jih je treba sestaviti za poslovno leto ter sestoje iz izkaza stanja, izkaza...
letni stroški
znesek načrtovanih ali uresničenih stroškov v letu dni
letno načrtovanje
načrtovanje za leto dni; pri tem je treba upoštevati, da se prvine procesov, ki so po naravi dolgoročne,...
letno načrtovanje notranjih revizij
določanje predmetov revizij, ki bodo opravljene v letu dni, zaporedja revizij glede na stopnjo tveganja...
letno planiranje
načrtovanje za leto dni; pri tem je treba upoštevati, da se prvine procesov, ki so po naravi dolgoročne,...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: