IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko O (število zadetkov: 1086)
ob pravem času
takojšnje odzivanje na potrebe proizvajalca po materialu in zahteve odjemalca po dobavi
občasna informacija
glede na namen poenotena informacija, ki se oblikuje in predlaga v časovnih presledkih, navadno...
občasni podatek
podatek, ki se pojavlja in predlaga v informacijski sestav v časovnih presledkih, navadno nedoločenih;...
občasno računovodsko poročilo
računovodsko poročilo, ki je predloženo v časovnih presledkih, ki niso določeni, vsebujejo pa računovodske...
občevanje z
biti v stiku, sporazumevati se s kom
občila
sredstva, ki objavljajo informacije, npr. časopisi, radio, televizija
občina
temeljna samoupravna skupnost, ki za naselje ali več naselij opravlja naloge krajevnega pomena za...
občinski proračun
proračun, ki se nanaša na delovanje občine in je sprejet v skupščini občine: v celoti načelno zajema:...
občinski računovodski izkazi
računovodski izkazi, ki se nanašajo na a) proračunske prejemke in proračunske izdatke občine, b)...
občutljivost pomnilniških nosilcev podatkov in programov
lastnost, značilnost prenosnih ali stalnih pomnilniških nosilcev, kot so magnetni diski in magnetni...
obdavčevanje
določanje davkov, ki jih mora plačevati fizična ali pravna oseba
obdavčljiva osnova
kakovostna, količinska ali denarna opredelitev predmeta obdavčitve, ki se pri odmeri davka pomnoži...
obdavčljiva vrednost
pri ocenjevanju vrednosti: vrednost sredstva na podlagi opredelitev v predpisih o obdavčitvi; posebna...
obdavčljiva začasna razlika
začasna razlika pri obdavčevanju dobička, katere posledice so zneski, ki se prištejejo pri ugotavljanju...
obdavčljivi dobiček
dobiček, ugotovljen v skladu s predpisi davčnih oblasti, na podlagi katerega je treba poravnati...
obdelava vsebine
načrtno podajanje vsebine
obdelovanje opredelitve pojmov
izčrpno podajanje vsebin pojmov
obdelovanje podatkov
celota postopkov in procesov, v katerih se za obdelovanje že pripravljeni podatki urejajo, razvrščajo,...
obdobje
omejeno trajanje, v katerem se kaj dogaja, zgodi
obdobje amortiziranja
obdobje, v katerem se amortizira posamezno amortizirljivo sredstvo; ne sme biti daljše od dobe koristnosti,...
obdobje računovodskega poročanja
obdobje, na katero se nanašajo računovodska poročila
obdobje vračanja
obdobje, v katerem se vrača dolg
obdobje zastoja
obdobje, v katerem delovanje zastane
obdobne informacije
glede na namen poenotene informacije, ki se oblikujejo in predlagajo v določenih časovnih presledkih,...
obdobni obrok
obrok, ki obsega obdobni znesek vračila dolgoročnega posojila in pripadajoče obresti; njegova notranja...
obdobni podatki
podatki, ki se pojavljajo in predlagajo v informacijski sestav v določenih časovnih presledkih;...
obdobni poslovni izid
poslovni izid za obračunsko obdobje; če je krajše od leta dni, je poimenovan medletni poslovni ...
obdobni standardni stroški
standardni stroški, postavljeni skladno z okoliščinami, v katerih posluje podjetje v posameznem...
obdobno računovodsko poročilo
računovodsko poročilo za obračunsko obdobje, izdelano za notranje uporabnike; obsega računovodske...
obetajoče stanje (pri vrednostnicah)
položaj na trgu, ko se pričakuje dvig cen, zato naj bi se vrednostnice kupovale, in ne prodajal...
običaj
kar se v ustaljeni obliki ponavlja dalj časa (iz roda v rod) v zvezi s kako človekovo dejavnostjo,...
običajna anuiteta
obdobni obrok, ki se plača na koncu vsakega obdobja, za katerega se obračunavajo obresti; nasprotje...
običajna finančna sredstva
običajna pogodbena pravica dobiti denar: terjatve do kupcev, terjatve iz menic, terjatve iz danih...
običajne finančne obveznosti
običajne pogodbene obveznosti izročiti denar: obveznosti do dobaviteljev, obveznosti iz menic, obveznosti...
običajne statistične metode vzorčenja
metode za vzorčenje, ki pri opredeljevanju obsega vzorca in ocenjevanju izidov vzorca uporabljajo...
običajni finančni dolgovi
običajne pogodbene obveznosti izročiti denar: obveznosti do dobaviteljev, obveznosti iz menic, obveznosti...
običajni postopek
postopek, ki poteka ustaljeno in kot je v navadi, ki se splošno uporablja
običajni revizijski postopki v državi
revizijski postopki v posamezni državi, ki nimajo narave standardov, ki jih predpisuje pristojni...
običajno pravo
pravo, zasnovano na prejšnjih primerih sodne prakse; neuzakonjena pravna pravila, ki temeljijo na...
objava
uradno sporočilo za javnost
objavljanje
uradno sporočanje česa javnosti
objavljena donosnost obveznice
letna obrestna mera, zapisana na obveznici
objavljeni računovodski izkazi
računovodski izkazi, ki so po sprejetju dani v vednost javnost
objektivna informacija
informacija, katere oblikovalec si je pri njej po svojem najboljšem znanju in védenju prizadeval...
objektivni kriteriji
sodila, ki pri presojanju ne dajejo prednosti kakim posebnim interesom
objektivnost
lastnost, značilnost nepristranskega, to je takšnega, ki se pri predstavljanju ali presojanju česa...
objektivnost notranjega revizorja
lastnost, značilnost notranjega revizorja, da opravlja delo in oblikuje sodbe brez podrejanja drugim;...
objektivnost revizijskega poročila
lastnost, značilnost revizijskega poročila, da so predstavitve v njem uravnovešene po vsebini in...
oblast
1. možnost vplivati na koga, da ravna po zahtevah, željah, če noče čutiti neprijetnih posledic....
obligacija
vrednostnica, s katero se jemalec dolgoročnega posojila zaveže brezpogojno vrniti posojilo tistemu,...
1 2 3 ... 20 21 22
 
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?