IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko U (število zadetkov: 417)
učenje
s pridobivanjem znanja usposabljanje za opravljanje kakega dela, dejavnosti
učinek
1. kar se dobi pri naravnih ali tehničnih pojavih glede na tisto, iz česar izhaja; posledek določenega...
učinek človeka v mesecu dni
enota za merjenje obsega dela, ki ga posameznik po pričakovanju opravi v mesecu dni; projektanti...
učinek vklenitve
posledica možnih dobičkov ob prodaji vrednostnic, da jih lastniki raje ohranijo, kot da bi jih prodali...
učinek vzvoda
vpliv, ki ga ima povečanje deleža dolgov pri financiranju na donosnost (lastniškega) kapitala; ta...
učinki delovanja
proizvodi ali storitve, ki izhajajo iz kakega delovanja
učinki vrednostnega papirja
tisto, kar se doseže z vrednostnico, ki je lahko plačilno sredstvo (ček), sredstvo kreditiranja...
učinki vrednostnice
tisto, kar se doseže z vrednostnico, ki je lahko plačilno sredstvo (ček), sredstvo kreditiranja...
učinkovita izvedba
točna in pravočasna dosega namenov in ciljev ob najmanjši možni porabi dejavnikov
učinkovitost
lastnost, značilnost, izvirajoča iz pretvorbe vložka v poslovanje v izložek iz njega; razmerje med...
učinkovitost finančne funkcije
lastnost, značilnost finančnega področja nalog, da izpolni naloge v ustreznem času in z utemeljenimi...
učinkovitost finančnega področja nalog
lastnost, značilnost finančnega področja nalog, da izpolni naloge v ustreznem času in z utemeljenimi...
učinkovitost poslovanja
lastnost poslovanja, da se cilji uresničujejo hitro in z utemeljenimi stroški
učinkovitost revizijskega postopka
značilnost revizijskega postopka, da je pri postavljenem revizijskem cilju hitro in zanesljivo opravljen...
učinkovitost ureditve računovodenja
lastnost ureditve računovodenja, da izpolnjuje naloge iz tehničnega, gospodarskega, organizacijskega...
učinkovitostni odmik pri direktnih plačah
razlika med standardnimi neposrednimi plačami na podlagi dejanskega časa v obdobju in standardnimi...
učinkovitostni odmik pri indirektnih fiksnih stroških
razlika, ki se pojavi pri stalnih posrednih stroških, če je bila pri njihovem razporejanju po poslovnih...
učinkovitostni odmik pri indirektnih stroških
razlika med prilagojenimi načrtovanimi posrednimi stroški na podlagi dejanskega časa v obdobju in...
učinkovitostni odmik pri indirektnih variabilnih stroških
razlika, ki se pojavi pri spremenljivih posrednih stroških, če je bila pri njih razporejanju po...
učinkovitostni odmik pri neposrednih plačah
razlika med standardnimi neposrednimi plačami na podlagi dejanskega časa v obdobju in standardnimi...
učinkovitostni odmik pri posrednih stroških
razlika med prilagojenimi načrtovanimi posrednimi stroški na podlagi dejanskega časa v obdobju in...
učinkovitostni odmik pri spremenljivih posrednih stroških
razlika, ki se pojavi pri spremenljivih posrednih stroških, če je bila pri njih razporejanju po...
učinkovitostni odmik pri stalnih posrednih stroških
razlika, ki se pojavi pri stalnih posrednih stroških, če je bila pri njihovem razporejanju po poslovnih...
učinkujoča obrestna mera
obrestna mera, uporabljena pri finančnem sredstvu ali finančni obveznosti za razobrestenje toka...
učinkujoča obrestna mera (denarnega finančnega inštrumenta)
obrestna mera, uporabljena pri denarnem finančnem inštrumentu za izračunavanje njegove sedanje vrednosti;...
učinkujoča stopnja davka iz dobička
razmerje med obračunanim davkom iz dobička in računovodsko izkazanim dobičkom (pred obdavčitvijo),...
učinkujoča stopnja obdavčitve
odstotno razmerje med končnim zneskom davka in osnovo za njegov obračun pred upoštevanjem davčnih...
udejanjanje
delanje, da kaj, kar obstaja v mislih ali načrtih, dejansko obstaja
udejanjenje
nareditev, da kaj, kar obstaja v mislih ali načrtih, dejansko obstaja; posledek uresničevanja
udejanjeno
kar dejansko obstaja; nasprotje načrtovanega
udeležba
dejstvo, da je kdo udeležen pri čem; razlikuje se od deleža
udeležba na delovnem mestu
udeležba več honorarnih zaposlencev pri delitvi dela na rednem delovnem mestu
udeležba v čistem dobičku
1. udeležba zaposlencev pri delitvi čistega dobička; vrsta kratkoročnih zaslužkov zaposlencev po...
udeležbena obveznica
obveznica, pri kateri ima lastnik pravico ne le do najmanjših obresti, temveč tudi do zneska, ki...
udeležbena prednostna delnica
prednostna delnica s pravico do dodatne dividende brez omejitve
udeležbeno financiranje
financiranje praviloma z lastniškim kapitalom, ki povzroča v podjetju delitev čistega dobička na...
udeležbeno predračunavanje
predračunavanje, pri katerem sodelujejo tudi tisti, ki so odgovorni za uresničitev predračunov;...
udeleženec pri odločanju
tisti, ki sodeluje pri pripravljanju končnega predloga za odločitev, vendar ni odločevalec
udeležnina
prispevek, ki se plača za pravico do udeležbe na kaki prireditvi, navadno s strokovno vsebino
udenariti
pretvoriti, preoblikovati sredstvo v obliki stvari ali pravice v denar
udenarjenje
pretvorba, sprememba sredstva v obliki stvari ali pravice v denar; posledek udenarjevanja
udenarjenje terjatev
pretvorba terjatev v denar, ko dolžniki poravnajo dolgovane zneske
udenarjevanje
proces pretvarjanja, preoblikovanja sredstev v obliki stvari ali pravice v denar
udenarljiva vrednost sredstva
vrednost stvari ali pravice v okviru sredstev, ki jo je mogoče spremeniti v denarno obliko
udenarljivost
lastnost, značilnost sredstev v obliki stvari ali pravic, da jih je mogoče pretvoriti v denar
udenarljivost naložbe
lastnost, značilnost naložbe, da jo je mogoče pretvoriti v denar
udenarljivost sredstev
lastnost, značilnost sredstev, da jih je mogoče preoblikovati v denar; po oddaljenosti od njihove...
udenarljivost terjatev
lastnost, značilnost terjatev, da jih je mogoče preoblikovati v denar, ko dolžniki poravnajo dolgovane...
udenarljivost vrednostnice
lastnost, značilnost vrednostnice, da jo je mogoče pretvoriti v denar
udolgovljene časovne razmejitve
postavke, ki se v bilanci stanja pojavljajo med obveznostmi do virov sredstev in zajemajo vnaprej...
udolgovljenje
pripoznanje zneska med dolgovi v bilanci stanja, ne pa med prihodki v izkazu poslovnega izida
udomovljena menica
menica, po kateri plačilni kraj ni hkrati kraj meničnega pozvanca (trasata), marveč kak drug kraj;...
uglavničenje
1. ugotovitev vrednosti sredstva ali podjetja oziroma bolje njegovega kapitala (lastniškega kapitala)...
uglavničenje čistega dobička
ugotovitev vrednosti kapitala (lastniškega kapitala) podjetja tako, da se večletni povprečni čisti...
uglavničenje dividend
ugotovitev vrednosti delnice tako, da se večletna povprečna letna dividenda, ki odpade na delnico,...
uglavničevalna mera
mera donosnosti naložbe; praviloma v odstotkih izraženo razmerje med primerjalno ocenjenim donosom...
uglavničevalni množitelj
število, s katerim se pri predpostavljeni uglavničevalni meri (kapitalizacijski stopnji) pomnoži...
uglavničevanje
1. ugotavljanje vrednosti kakega sredstva ali podjetja oziroma bolje njegovega kapitala (lastniškega...
uglavničiti
Ugotoviti vrednost sredstva ali podjetja oziroma bolje njegovega kapitala (lastniškega kapitala)...
ugledu revizijskega poklica škodljiva dejanja
revizorjeva dejanja, ki so v nasprotju z ugledom njegovega poklica, npr. zadrževanje naročnikovih...
ugodna smer razvoja
ugodno spreminjanje pojava iz obdobja v obdobje
ugodna uskupinjevalna razlika
uskupinjevalna razlika, ki pri sestavljanju konsolidirane bilance stanja poveča knjigovodsko vrednost...
ugodne tečajne razlike
tečajne razlike, ki povzročajo zvišanje sredstev ali znižanje dolgov ter s tem pojav prihodkov
ugodni pobotani denarni položaj
pobotani denarni položaj, v katerem so denarne postavke pri sredstvih večje od denarnih postavk...
ugodni saldo
saldo na kontu tekočega računa ali razmerja z drugo osebo, na katerem je seštevek débetne strani...
ugodnosti poleg plače
kar dobi zaposlenec poleg redne plače: boni za topli obrok med delom, možnost nakupa proizvodov...
ugotavljanje čistega poslovnega izida
izračunavanje razlike med vsemi prihodki in vsemi odhodki skupaj z obračunanim davkom iz dobičk...
ugotavljanje pomembnih področij revidiranja
spoznavanje tistih področij, ki jim je pri revidiranju treba posvetiti posebno pozornost
ugotavljanje potreb pri proizvajanju
ugotavljanje količine materiala oziroma sestavnih delov, potrebne za uresničitev programa proiz...
ugotovitev
kar se ugotovi, tj. z razmišljanjem ali raziskovanjem pride do določenih dejstev; pri revidiranju...
ugotoviti/ugotavljati
z razmišljanjem, raziskovanjem priti/prihajati do česa
ugotovljena sodila
razumna sodila, ki niso vpeljana kot standard državne ali poklicne organizacije, temveč se sicer...
ugovor (pri menici ali čeku)
1. posebno dejanje za ohranitev pravic iz menice ali čeka; 2. javna listina kot potrdilo o neuspehu...
ujemajoči se podatki (v računovodski izkazih)
del računovodskih izkazov a) obravnavanega obračunskega obdobja, ki jih je treba brati v povezavi...
ukana
kar se naredi, povzroči z namenom, da kdo zaradi napačnega sklepanja, ravnanja ne bi dosegel tega,...
ukaz
izrazitev volje, da mora kdo uresničiti kako dejanje
ukinjeno poslovanje
poslovanje, ki ga je podjetje opustilo
ukrenitveno poročilo
predračunsko poročilo, ki ima namene neposredno vplivati na odločanje; razlikuje se od informativnega...
ukrenitveno predračunsko poročilo
predračunsko poročilo, predloženo uporabnikom, udeleženim pri odločanju znotraj načrtovanja ali...
ukrep
kar se naredi v skladu s premišljeno odločitvijo za uporabo sredstev in načinov, ki se zdijo glede...
ukvarjati se
imeti kaj za predmet svojega poklicnega, strokovnega dela
umakniti
narediti, da kaj preneha opravljati svoje naloge
umetnostna dela
dela likovne umetnosti, zlasti kiparstva, slikarstva, grafike in umetne obrti, ki jih ima organizacija...
umreženje računalniškega obravnavanja podatkov
povezovanje sestavin računalniškega informacijskega sestava v celoto
unesek
primanjkljaj pri teži materialov, polproizvodov in končnih proizvodov zaradi delovanja fizikalnih...
unilateralni kliring
kliring, po katerem so dolžniki le iz ene izmed pogodbenih držav dolžni svoje dolgove do tujih upnikov...
unovčenje
pretvorba, sprememba sredstva v obliki stvari ali pravice v denar; posledek udenarjevanja
unovčenje terjatev
pretvorba terjatev v denar, ko dolžniki poravnajo dolgovane zneske
unovčevanje
proces pretvarjanja, preoblikovanja sredstev v obliki stvari ali pravice v denar
unovčiti
pretvoriti, preoblikovati sredstvo v obliki stvari ali pravice v denar
unovčljiva vrednost sredstva
vrednost stvari ali pravice v okviru sredstev, ki jo je mogoče spremeniti v denarno obliko
unovčljivost
lastnost, značilnost sredstev v obliki stvari ali pravic, da jih je mogoče pretvoriti v denar
unovčljivost naložbe
lastnost, značilnost naložbe, da jo je mogoče pretvoriti v denar
unovčljivost sredstev
lastnost, značilnost sredstev, da jih je mogoče preoblikovati v denar; po oddaljenosti od njihove...
unovčljivost terjatev
lastnost, značilnost terjatev, da jih je mogoče preoblikovati v denar, ko dolžniki poravnajo dolgovane...
unovčljivost vrednostnice
lastnost, značilnost vrednostnice, da jo je mogoče pretvoriti v denar
upadajoča dejavnost
dejavnost, ki počasi izumira
upadek
zmanjšanje celotne teže, površine ali prostornine predmeta zaradi odmerjanja v manjših merskih enotah...
upnik
oseba, ki kaj daje na up (kredit) ali čaka na plačilo za izdano blago ali opravljene storitve in...
upniška finančna vloga
vnos sredstev v organizacijo s strani njenih upnikov
upniški kapital
tisti del celotnega kapitala v poslovnofinančnem pomenu, katerega prinašalci so upniki, in ne lastniki...
upokojitev
nareditev, da kdo po končani zahtevani delovni dobi ni več zaposlen, in dodelitev pozaposlitvenega...
uporaba
posledek uporabljanja
uporaba čistega dobička
uresničitev namena čistega dobička, tj. vzpostavitev obvezne ali kake druge rezerve iz dobička,...
uporaba denarnih sredstev
izdatki, tj. zmanjšanje denarnih sredstev za določen namen
uporaba drugih sredstev
v bančnem izkazu denarnih tokov izdatki (odtoki) sredstev, pridobljenih z dolgovi in dolgoročnimi...
uporaba finančnih sredstev (v banki)
v bančnem izkazu denarnih tokov izdatki (odtoki) sredstev, ki so lahko povezani z naložbenjem (investiranjem)...
uporaba računovodske usmeritve za naprej
uporaba računovodske usmeritve pri poslovnih dogodkih, ki se pojavljajo po njenem sprejetju, ne...
uporaba računovodske usmeritve za nazaj
uporaba nove računovodske usmeritve za pretekle poslovne dogodke
uporaba rezerv iz dobička
zmanjšanje rezerv zaradi poravnave izgub
uporaba sredstev celotnega kapitala (v banki)
v bančnem izkazu denarnih tokov izdatki (odtoki) sredstev, pridobljenih s kapitalom in dolgoročnimi...
uporaba storitev drugih (v mednarodnih standardih revidiranja)
revidiranje ob opiranju na osebe, ki niso izvirni prevzemniki revizije; obravnavano v MSR 600 –...
uporabiti/uporabljati
narediti/delati, da kaj opravi/opravlja kako delo, nalogo in s tem zadovolji/zadovoljuje potrebe...
uporabljanje
proces, v katerem se opravlja kako delo ali opravlja kako nalogo in s tem zadovoljujejo potrebe...
uporabljati delo drugega revizorja
v izvedbo posamezne revizije vključevati storitve drugega neodvisnega revizorja v zvezi z računovodskimi...
uporabljene storitve
storitve drugih, ki so kot prvina poslovnega procesa vključene v proučevani poslovni proces
uporabljiva davčna stopnja
davčna stopnja, ki jo davčni predpisi določajo za posamezno obračunsko obdobje; lahko je tudi združena...
uporabna vrednost
vrednost sredstva, ki se kaže v njegovi koristnosti, ali vrednost podjetja, ki se kaže v njegovem...
uporabnik
oseba, ki kaj uporablja; lahko se razlikuje od koristnika
uporabnik poročila
oseba, ki uporablja poročilo; lahko se razlikuje od prejemnika poročila
uporabnik računovodskih informacij
oseba, ki uporablja računovodske informacije: odločevalec ali udeleženec pri odločanju na podlagi...
uporabnik računovodskih izkazov
oseba, ki uporablja računovodske izkaze glede na njihovo namenskost: sedanji oziroma možni lastnik...
uporabnik računovodskih podatkov
oseba, ki na podlagi računovodskih podatkov pripravlja informacije zunaj računovodske službe
uporabniški računalniški programi
računalniški programi, izdelani za posamezne uporabnike
uporabnost
lastnost, značilnost nečesa, kar a) se da koristno uporabiti, porabiti, b) je v takšnem stanju,...
uporabnost podatkov
lastnost podatkov, izražena z obsegom dodatnega obdelovanja, da bi postali uporabni; podatek je...
uporabnostne računalniške rešitve
računalniške rešitve, ki so usmerjene h konkretnim problemom in upoštevajo temeljno računalniško...
uporabnostni programi za računalniško izdelovanje knjigovodskih listin
računalniški programi, ki omogočajo iz že obstoječih ali telekomunikacijsko prenesenih podatkov...
uporabnostni računalniški programi
računalniški programi, namenjeni izbranim problemom v zvezi z izbranimi podatki, izbranim procesom...
uporabnostno amortiziranje
amortiziranje glede na dejansko uporabo stvari ali pravic pri nastajanju poslovnih učinkov; amortizacija...
uporabnostno načelo pri količniku za vnaprejšnje vračunavanje stroškov
načelo, po katerem je opredeljen količnik za vnaprejšnje vračunavanje stroškov kot razmerje med...
uporabnostno raziskovanje
raziskovanje z namenom pridobiti nova znanstvena ali strokovna znanja, usmerjena h kakemu posebnemu...
upoštevanje
1. delanje, da kaj vpliva na ravnanje, odločitve, sklepe; 2. delanje, da je kaj vključeno, udeleženo,...
upoštevanje pomembnosti pri reviziji
upoštevanje pomembnosti pri a) določanju vrste, časa in obsega revizijskih postopkov ter b) vrednotenju...
upoštevati
1. delati, da kaj vpliva na ravnanje, odločitve, sklepe, ravnati v skladu s čim; 2. delati, da je...
uprava
v nemških in slovenskih gospodarskih družbah najvišji organ poslovodenja, ki se ukvarja z ravnateljevanjem,...
upravičen dvom
dvom, za katerega obstajajo zadostni razlogi, ki so tudi navedeni
upravičenec
pravna ali fizična oseba, ki je prvi upravičenec iz menice, čeka, nakazila
upravičeni kapital
v ZDA celotna nominalna vrednost osnovnega kapitala delniške družbe, ki ga ta po svojem statutu...
upravičeno pričakovanje
pričakovanje, za katero obstajajo zadostni razlogi, ki so tudi navedeni
upravičenost
značilnost upravičenega, to je takšnega, ki ima pravico do česa, oziroma za katerega obstajajo zadostni...
upravičiti
1. imeti, navesti zadostne razloge za kaj; 2. z ravnanjem, dosežki dokazati pravico do česa
upravljalne funkcije
poslovna področja nalog, kjer se pretvarjajo problemsko usmerjene informacije v poslovne odločitve:...
upravljalni sistem
celota medsebojno povezanih sestavin, v kateri se sprejemajo odločitve o temeljnih poslovnih področjih...
upravljalni svet
v ameriških in slovenskih gospodarskih družbah kolektivni organ upravljanja, izvoljen za določen...
upravljalno računovodstvo
računovodstvo za potrebe po računovodskih informacijah pri poslovodenju v organizaciji, v katerem...
upravljanje
oblast v organizaciji, ki določa cilje, splošno poslovno politiko in druge važnejše odločitve, tudi...
upravljanje tveganja
načelno odločanje o tveganju in okvirih, v katerih je dopustno; naloga organov upravljanja v organizaciji;...
upravna režija
posredni stroški, ki se pojavljajo na stroškovnih mestih splošnih dejavnosti, vezanih na ravnateljstvo,...
upravna zgradba
zgradba ali prostori, v kateri(h) delujejo ravnateljstvo in z njim povezane splošne službe
upravne službe
službe v podjetju ali zavodu zunaj proizvajanja in opravljanja storitev ter navadno tudi zunaj nakupovanja...
upravni organ
organizacijsko bolj ali manj samostojen del države, ki skrbi za neposredno izvajanje zakonskih in...
upreti se/upirati se
z dejanji izraziti/izražati voljo; ne pustiti se obvladati ali ne dovoliti česa
urad
1. organ državne oblasti za urejanje določenih zadev, opravljanje določenih nalog, navadno povezanih...
Urad za nadzor proračuna
v Sloveniji osrednji organ za usklajevanje in spremljanje ureditve notranjega kontroliranja javnih...
uradna overitev
potrditev pristojne uradne osebe, da so listine ali podpisi pravno veljavni
uradna trditev
izrecna ali samoumevna trditev ravnateljstva, ki je vezana na posamezno računovodsko predstavljeno...
uradne trditve v računovodskih izkazih
uradne trditve, ki se nanašajo na obstoj, pravice in obveznosti, pojav, vrednotenje, merjenje, predstavljanje...
uradni trg vrednostnic
organizirani trg vrednostnic, na katerem se trguje z vrednostnicami, pri katerih je že bila opravljena...
uradni trg vrednostnih papirjev
organizirani trg vrednostnic, na katerem se trguje z vrednostnicami, pri katerih je že bila opravljena...
uravnavanje
podrobno urejanje delovanja nečesa skladno z njegovim usmerjanjem, ki je del odločevalnega sestava...
uravnavanje deviznega poslovanja
urejanje menjave domače valute za tujo valuto ter vplivanje na obstoječe in prihodnje salde na deviznih...
uravnavanje poteka dela
urejanje postopkov pri poslovanju tako, da listine učinkovito in hitro prehajajo z enega mesta na...
uravnavanje proizvajanja
načrtovanje, pripravljanje in nadziranje gibanja materiala, strojev in ljudi pri proizvajanju
uravnavati
podrobno urediti/urejati delovanje česa znotraj danih usmeritev
uravnotežanje
spravljanje v stanje, v katerem sta a) nasprotujoča si pojava enako velika, močna, b) nasprotno,...
uravnotežen sklad
vzajemni naložbeni sklad, ki si prizadeva za udenarjene dobičke in za naložbene dobičke ter obenem...
uravnotežiti/uravnoteževati
spraviti/spravljati v stanje, v katerem sta a) nasprotujoča si pojava enako velika, močna, b) nasprotni,...
uravnovesiti konto
ugotoviti saldo na kontu kot razliko med seštevkom knjižb na obeh straneh in ga vpisati na stran,...
uravnovesiti/uravnovešati
spraviti/spravljati v stanje, v katerem sta a) nasprotujoča si pojava enako velika, močna, b) nasprotni,...
uravnovešanje
spravljanje v stanje, v katerem sta a) nasprotujoča si pojava enako velika, močna, b) nasprotno,...
uravnovešen proračun
proračun, v katerem so celotni izdatki povsem enaki celotnim prejemkom brez tistih, ki imajo svoj...
uravnovešen sklad
vzajemni naložbeni sklad, ki si prizadeva za udenarjene dobičke in za naložbene dobičke ter obenem...
uravnovešeno merjenje dosežkov poslovanja
sodobna zamisel, po kateri organizacija predstavlja svoje dosežke s količinskimi in vrednostno izraženimi...
uredba
splošni pravni akt, ki ga izda najvišja izvršna oblast na podlagi zakona
ureditev
celota pravil, ki določajo razvrstitev in delovanje sestavin zaključene celote, odnose med njimi...
ureditev brez papirja
ureditev, ki pri poslovanju opušča uporabo papirja
ureditev dejanskih stroškov
ureditev stroškov, pri kateri so stroški opredeljeni kot zmnožek dejanskih potroškov z dejanskimi...
ureditev glavne knjige
ureditev tistega dela knjigovodstva, ki zbira podatke iz drugih njegovih delov, da bi zagotavljal...
ureditev glavnega knjigovodskega razvida
ureditev tistega dela knjigovodstva, ki zbira podatke iz drugih njegovih delov, da bi zagotavljal...
ureditev informacij
celota pravil za obstoj in razpoložljivost informacij, potrebnih za delovanje na posameznih področjih...
ureditev informacij o kakovosti strank
ureditev pridobivanja podatkov o pravnih ali fizičnih osebah, katerih kakovost (boniteta) se presoja,...
ureditev informiranja o ravnanju z okoljem
celota pravil za obravnavanje podatkov o ravnanju z naravnim okoljem ter oblikovanje in dostavljanje...
ureditev izdajanja računov
ureditev pripravljanja računov za kupce; je del ureditve obravnavanja podatkov
ureditev knjigovodenja
ustroj knjigovodenja kot sestava knjigovodskih listin, poslovnih knjig, računovodskih obračunov,...
ureditev notranjega kontroliranja (1)
celota usmeritev in postopkov notranjega kontroliranja, ki jih je sprejelo ravnateljstvo organizacije,...
ureditev notranjega kontroliranja (2)
z zornega kota upravljanja in poslovodenja v organizaciji vzpostavljena celota kontrol, ki zagotavlja...
ureditev notranjega računovodskega poročanja
celota pravil v zvezi z vrstami, sestavljanjem in dostavljanjem računovodskih poročil posameznim...
ureditev obravnavanja podatkov
celota pravil o obravnavanju podatkov
ureditev obvladovanja kakovosti
ureditev, namenjena doseganju in vzdrževanju kakovosti na vseh področjih poslovanja
ureditev ocenjenih stroškov
ureditev stroškov, pri kateri so stroški opredeljeni kot zmnožek ocenjenih potroškov z ocenjenimi...
ureditev plač
celota pravil, ki določajo plače, njih izplačevanje ter razvide in poročila o njih
ureditev poročanja po odgovornosti
ureditev poročanja poslovodstvu po hierarhiji odgovornosti
ureditev poslovodskega uravnavanja poslovanja
ureditev ukrepanja poslovodstva v organizaciji, usmerjenega v zagotavljanje skladnosti delovanja...
ureditev povezanih kazalnikov
celota, ki sestoji iz več kazalnikov in povezav med njimi; koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala...
ureditev računalniškega izmenjavanja podatkov
celota pravil o računalniškem izmenjavanju podatkov, delovanju njegovih sestavin in njihovih medsebojnih...
ureditev računalniškega oblikovanja informacij
celota pravil obravnavanja podatkov in oblikovanja informacij iz njih z računalnikom/računalnik...
ureditev računovodenja
celota metod zajemanja, urejanja, obdelovanja in prikazovanja računovodskih podatkov ter razvidov...
ureditev računovodenja in z njim povezanega notranjega kontroliranja
kar je določeno s celoto pravil, po katerih poteka delo v računovodenju in pri notranjem kontroliranju,...
ureditev računovodskega poročanja
del informacijske ureditve, ki omogoča računovodske izkaze za zunanje potrebe in se pri tem sklicuje...
ureditev računovodskih informacij
informacijska ureditev, ki zadovoljuje potrebe po računovodskih informacijah
ureditev ravnanja z okoljem
ureditev, pri kateri se namesto čiščenja odpadnih snovi in odstranjevanja odpadkov zmanjšuje nastajanje...
ureditev razreševanja problemov
celota pravil, po katerih se rešujejo problemi
ureditev standardnih stroškov
ureditev stroškov, pri kateri so stroški opredeljeni kot zmnožek standardnih potroškov s standardnimi...
ureditev stroškov
ureditev opredeljevanja in zajemanja stroškov ter njih razporejanja po stroškovnih mestih in stroškovnih...
ureditev stroškov naročene proizvodnje
ureditev stroškov, ki se pojavlja pri naročenem proizvajanju in pri kateri se stroški povezujejo...
ureditev stroškov procesne dejavnosti
ureditev stroškov, ki se pojavlja pri procesnem proizvajanju in pri kateri se stroški povezujejo...
ureditev trgovanja
celota pravil, ki določajo ravnanje pri kupovanju in prodajanju
ureditev usklajevanja razvidov zalog
premišljeno vpisovanje vseh prejemov stvari v zalogo in vseh oddaj iz nje pa tudi stanja, ki se...
urejanje podatkov
stopnja obravnavanja podatkov, na kateri se zbrani podatki razvrstijo po določenih znakih ne da...
urejati
usklaj(ev)ati kaj s pravili in zahtevami, da pride v določen red ali stanje
urejen
skladen s pravili in zahtevami
urejena računovodska predstavitev
predstavitev računovodskih podatkov v računovodskih izkazih z vnaprej znano vsebino in obliko
urejeni vzorec
slučajni vzorec, pri katerem je prva enota izbrana slučajno, vse ostale pa z intervalom izbire,...
urejeno
skladno s pravili in zahtevami
urejenost
kar opredeljuje, označuje lastnost urejenega, tj. takšnega, ki je v skladu s pravili, zahtevami
urejenost slovenskih računovodskih standardov
urejenost celote slovenskih računovodskih standardov, ki sestoji iz zaporedja njihovega obravnavanja,...
urejevalni
nanašajoč se na načela urej(ev)anja
urejevalni organ
državni organ za izdajanje predpisov o delovanju organizacij na kakem posebnem področju, npr. bank,...
urejevanje podatkov
stopnja obravnavanja podatkov, na kateri se zbrani podatki razvrstijo po določenih znakih ne da...
urejevati
usklaj(ev)ati kaj s pravili in zahtevami, da pride v določen red ali stanje
uresničena direktna velikost na enoto obsega dejavnosti
podlaga za razporejanje posrednih stroškov, ki je opredeljena kot neposredna velikost, znana pri...
uresničena direktna velikost uresničenega obsega dejavnosti
podlaga za razporejanje posrednih stroškov pri uresničenem obsegu dejavnosti, ki je opredeljena...
uresničena donosnost naložb
dejanska donosnost posameznih naložb, ki se utegne razlikovati od načrtovane donosnosti naložb
uresničena količina poslovnih učinkov
količina poslovnih učinkov, ki je bila v kakem obdobju dosežena kot razlika glede na načrtovano...
uresničena količina poslovnih učinkov v končni zalogi
količinsko stanje proizvodov in nedokončane proizvodnje po popisu ali poslovnih knjigah na koncu...
uresničena količina poslovnih učinkov v začetni zalogi
količinsko stanje proizvodov in nedokončane proizvodnje po popisu ali poslovnih knjigah na začetku...
uresničena nabavna cena
nabavna cena količinske enote prvine poslovnega procesa, ki je v kakem obdobju uresničena in ki...
uresničena neposredna velikost na enoto obsega dejavnosti
podlaga za razporejanje posrednih stroškov, ki je opredeljena kot neposredna velikost, znana pri...
uresničena neposredna velikost uresničenega obsega dejavnosti
podlaga za razporejanje posrednih stroškov pri uresničenem obsegu dejavnosti, ki je opredeljena...
uresničena prodajna cena
prodajna cena količinske enote poslovnega učinka, ki je v kakem obdobju uresničena in ki se pri...
uresničena prodana količina
prodana količina poslovnih učinkov, ki je v kakem obdobju uresničena, ne le načrtovana; pri računovodskem...
uresničena proizvedena količina
proizvedena količina poslovnih učinkov, ki je v kakem obdobju uresničena, ne le načrtovana; pri...
uresničena sredstva
stanje sredstev po posameznih pojavnih oblikah in stanje njihove celote na izbrani dan v preteklosti,...
uresničene obveznosti do virov sredstev
stanje obveznosti do virov sredstev po posameznih pojavnih oblikah in stanje njihove celote na izbrani...
uresničeni direktni stroški
v poslovnih knjigah izkazani neposredni stroški, sicer pa pri računovodskem proučevanju opredeljeni...
uresničeni direktni stroški količinske enote
seštevek zmnožkov uresničenih potroškov na enoto poslovnega učinka, ki jih je mogoče neposredno...
uresničeni fiksni potroški
potroški, ki se skrivajo za stalnimi stroški v njihovem uresničenem znesku; nanašajo se lahko na...
uresničeni fiksni stroški
stalni stroški, prikazani v poslovnih knjigah in po obračunih tudi uresničeni v obračunskem obdobju;...
uresničeni indirektni stroški
uresničeni stroški v kakem obdobju, ki so po svoji možnosti razporejanja po poslovnih učinkih posredni...
uresničeni indirektni variabilni potroški na enoto obsega dejavnosti
potroški, ki se skrivajo za spremenljivim delom posrednih stroškov in so v uresničenem znesku preračunani...
uresničeni izdatki
izdatki, dokazani s knjigovodskimi listinami in prikazani v poslovnih knjigah; nasprotje načrtovanih...
uresničeni količnik dodatka indirektnih fiksnih stroškov
razmerje med uresničenimi stalnimi posrednimi stroški v kakem obdobju in uresničeno neposredno velikostjo...
uresničeni količnik dodatka indirektnih variabilnih stroškov
razmerje med uresničenimi spremenljivimi posednimi stroški v kakem obdobju in uresničeno neposredno...
uresničeni količnik dodatka spremenljivih posrednih stroškov
razmerje med uresničenimi spremenljivimi posednimi stroški v kakem obdobju in uresničeno neposredno...
uresničeni količnik dodatka stalnih posrednih stroškov
razmerje med uresničenimi stalnimi posrednimi stroški v kakem obdobju in uresničeno neposredno velikostjo...
uresničeni neposredni stroški
v poslovnih knjigah izkazani neposredni stroški, sicer pa pri računovodskem proučevanju opredeljeni...
uresničeni neposredni stroški količinske enote
seštevek zmnožkov uresničenih potroškov na enoto poslovnega učinka, ki jih je mogoče neposredno...
uresničeni obseg dejavnosti
obseg dejavnosti, ki je v kakem obdobju uresničen
uresničeni obseg dejavnosti v prodanih količinah
obseg dejavnosti, izražen s številom prodanih enot
uresničeni odtoki
odtoki, izračunani iz podatkov v poslovnih knjigah; nasprotje načrtovanih odtokov
uresničeni poslovni izid
poslovni izid, ki je v kakem obdobju uresničen, in ne le načrtovan
uresničeni poslovni procesi
deli celotnega poslovnega procesa, npr. nakupovanje, proizvajanje, prodajanje, financiranje, z zadevnimi...
uresničeni posredni stroški
uresničeni stroški v kakem obdobju, ki so po svoji možnosti razporejanja po poslovnih učinkih posredni...
uresničeni potroški na enoto poslovnega učinka
potroški posamezne prvine poslovnega procesa, povezani z nastajanjem količinske enote posamezne...
uresničeni prejemki
prejemki, dokazani s knjigovodskimi listinami in prikazani v poslovnih knjigah; nasprotje načrtovanih...
uresničeni pritoki
pritoki, izračunanih iz podatkov v poslovnih knjigah; nasprotje načrtovanih pritokov
uresničeni redni odhodki
odhodki, ki upoštevajo uresničeni obseg prodanih količin, uresničene potroške na količinsko enoto...
uresničeni redni odhodki ne glede na vrednotenje zalog
pri računovodskem proučevanju odhodki, ugotovljeni s seštevkom štirih vrst zmnožkov: a) uresničenih...
uresničeni redni odhodki pri vrednotenju zalog s spremenljivimi stroški
pri računovodskem proučevanju odhodki, ugotovljeni s seštevkom treh vrst zmnožkov: a) uresničenih...
uresničeni redni prihodki
redni prihodki, prikazani v poslovnih knjigah in pri računovodskem proučevanju opredeljeni kot seštevek...
uresničeni spremenljivi posredni potroški na enoto obsega dejavnosti
potroški, ki se skrivajo za spremenljivim delom posrednih stroškov in so v uresničenem znesku preračunani...
uresničeni spremenljivi posredni stroški
uresničeni spremenljivi stroški med posrednimi stroški raznih funkcijskih skupin; pri računovodskem...
uresničeni spremenljivi potroški na enoto poslovnega učinka
neposredni potroški posameznih vrst prvin, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega učinka v svojem...
uresničeni spremenljivi stroški
spremenljivi stroški, prikazani v poslovnih knjigah in po obračunih tudi uresničeni v obračunskem...
uresničeni stalni potroški
potroški, ki se skrivajo za stalnimi stroški v njihovem uresničenem znesku; nanašajo se lahko na...
uresničeni stalni stroški
stalni stroški, prikazani v poslovnih knjigah in po obračunih tudi uresničeni v obračunskem obdobju;...
uresničeni stroški
stroški, ki izhajajo iz uresničenega obsega poslovanja in so v knjigovodstvu prikazani na podlagi...
uresničeni stroški količinske enote v končni zalogi
praviloma proizvajalni stroški, ki po obračunu odpadejo na količinsko enoto proizvoda in tudi nedokončane...
uresničeni stroški količinske enote v začetni zalogi
praviloma proizvajalni stroški, ki po obračunu odpadejo na količinsko enoto proizvoda in tudi nedokončane...
uresničeni variabilni potroški na enoto poslovnega učinka
neposredni potroški posameznih vrst prvin, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega učinka v svojem...
uresničeni variabilni stroški
spremenljivi stroški, prikazani v poslovnih knjigah in po obračunih tudi uresničeni v obračunskem...
uresničenje
nareditev, da kaj, kar obstaja v mislih ali načrtih, dejansko obstaja; posledek uresničevanja
uresničeno
kar dejansko obstaja; nasprotje načrtovanega
uresničeno poslovno stanje
stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na izbrani dan v preteklosti, vključno s poslovnim...
uresničeno revizijsko tveganje pri posameznih postavkah
revizijsko tveganje, uresničeno pri revidiranju kakih sredstev, obveznosti, prihodkov, odhodkov
uresničevanje
delanje, da kaj, kar obstaja v mislih ali načrtih, dejansko obstaja
uresničiti/uresničevati
narediti/delati, da kaj, kar obstaja v mislih ali načrtih, postane resničnost
urjenje
usposabljanje koga za kako delo z vajo in ponavljanjem
urnik
časovno vnaprej določen potek dejavnosti
uskladitev
posledek usklajevanja
uskladitev podatkov ob koncu leta
uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem gospodarskih kategorij ob sestavljanju letnih...
uskladitev računovodskih izkazov
poenotenje informacij v računovodskih izkazih in njih uskladitev s poslovnimi knjigami; pri tem...
uskladitev z banko
izenačenje salda in prometa na kontu, na katerem so prikazana razmerja z banko, s podatki na bančnem...
uskladiti/usklajevati
narediti/delati, da kaj poteka, postaja urejeno, skladno
uskladitvena postavka
postavka, ki jo je treba uskladiti npr. z banko, kupcem, dobaviteljem
usklajena izkazana zaloga
knjigovodsko izkazana zaloga, usklajena z dejanskim stanjem na podlagi popisa
usklajena računovodska poročila
urejena celota računovodskih poročil, ki si ne nasprotujejo niti med seboj niti ne nasprotujejo...
usklajeni razvidi zalog
konti posameznih vrst stvari v zalogi, na katerih so tako glede na količino kot tudi glede na vrednost...
usklajeni standardi
standardi, ki a) sestavljajo urejeno celoto; b) s čim drugim sestavljajo urejeno celoto
usklajeno financiranje
financiranje, ki je usklajeno z naložbenjem, upošteva smotrna razmerja med lastniškim kapitalom...
usklajenost poslovanja s predpisi
značilnost poslovanja, skladnega s predpisi
usklajevalni izpisek
izpisek, ki ga pošlje banka stranki, ki ima pri njej svoj redni ali depotni račun, da bi stranka...
usklajevanje
delanje, da kaj poteka ob upoštevanju pravil, tako da s čim drugim sestavlja urejeno celoto; uravnavanje...
usklajevanje kontov
primerjanje stanja in gibanja na dveh kontih ter ukrepanje za njuno enakost in za ugotovitev razlogov...
usklajevanje razčlenjevalnih in zbirnih kontov
seštevanje saldov na razčlenjevalnih kontih, primerjanje seštevka z ustreznim seštevkom zbirnega...
uskupinjena neopredmetena dolgoročna sredstva
neopredmetena dolgoročna sredstva v skupinski bilanci stanja, ki zajemajo tista iz izvirnih bilanc...
uskupinjena opredmetena osnovna sredstva
opredmetena osnovna sredstva v skupinski bilanci stanja, ki zajemajo tista iz izvirnih bilanc stanja...
uskupinjena podjetja
obvladujoče podjetje in v skupino okoli njega vključena odvisna podjetja in skupaj obvladovana podjetja,...
uskupinjene dolgoročne finančne naložbe
dolgoročne finančne naložbe v skupinski bilanci stanja, ki zajemajo tiste iz izvirnih bilanc stanja...
uskupinjene dolgoročne rezervacije
dolgoročne rezervacije v skupinski bilanci stanja, ki zajemajo tiste iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega...
uskupinjene kratkoročne časovne razmejitve
usredstvene časovne razmejitve in udolgovane časovne razmejitve kratkoročne narave v skupinski bilanci...
uskupinjene kratkoročne finančne naložbe
kratkoročne finančne naložbe v skupinski bilanci stanja, ki zajemajo tiste iz izvirnih bilanc stanja...
uskupinjene terjatve
terjatve v skupinski bilanci stanja, ki zajemajo tiste iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega podjetja...
uskupinjene zaloge
zaloge v skupinski bilanci stanja, ki zajemajo tiste iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega podjetja...
uskupinjeni čisti dobiček
čisti dobiček v skupinskem izkazu poslovnega izida, ki zajema tistega iz izvirnih izkazov poslovnega...
uskupinjeni dolgoročni dolgovi
dolgoročni dolgovi v skupinski bilanci stanja, ki zajemajo tiste iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega...
uskupinjeni kapital
kapital (lastniški kapital) v skupinski bilanci stanja, ki zajema tistega iz izvirnih bilanc stanja...
uskupinjeni kratkoročni dolgovi
kratkoročni dolgovi v skupinski bilanci stanja, ki zajemajo tiste iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega...
uskupinjeni odhodki
odhodki v skupinskem izkazu poslovnega izida, ki zajemajo tiste iz izvirnih izkazov poslovnega izida...
uskupinjeni poslovni izid
poslovni izid, ki se v skupinskem izkazu poslovnega izida razlikuje od vsote poslovnih izidov iz...
uskupinjeni prihodki
prihodki v skupinskem izkazu poslovnega izida, ki zajemajo tiste iz izvirnih izkazov poslovnega...
uskupinjeni stroški amortizacije
stroški amortizacije v skupinskem izkazu poslovnega izida, ki zajemajo tiste iz izvirnih izkazov...
uskupinjeni stroški materiala in storitev
stroški materiala in storitev v skupinskem izkazu poslovnega izida, ki zajemajo tiste iz izvirnih...
uskupinjeni zadržani čisti dobiček
zadržani čisti dobiček v skupinski bilanci stanja, ki zajema tistega iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega...
uskupinjenje
spojitev istovrstnih računovodskih podatkov, ki se nanašajo na obvladujoče podjetje in od njega...
uskupinjenje dolgoročnih dolgov
spojitev podatkov o dolgoročnih dolgovih iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega podjetja, od njega...
uskupinjenje dolgoročnih finančnih naložb
spojitev podatkov o dolgoročnih finančnih naložbah iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega podjetja,...
uskupinjenje dolgoročnih rezervacij
spojitev podatkov o dolgoročnih rezervacijah iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega podjetja, od...
uskupinjenje kapitala
ugotovitev kapitala (lastniškega kapitala) v konsolidirani bilanci stanja, ki je manjši od seštevka...
uskupinjenje kratkoročnih dolgov
spojitev podatkov o kratkoročnih dolgovih iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega podjetja, od njega...
uskupinjenje kratkoročnih finančnih naložb
spojitev podatkov o kratkoročnih finančnih naložbah iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega podjetja,...
uskupinjenje neopredmetenih dolgoročnih sredstev
spojitev podatkov o neopredmetenih dolgoročnih sredstvih iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega...
uskupinjenje opredmetenih osnovnih sredstev
spojitev podatkov o opredmetenih osnovnih sredstvih iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega podjetja,...
uskupinjenje terjatev
spojitev podatkov o terjatvah iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega podjetja, od njega odvisnih...
uskupinjenje zalog
spojitev podatkov o zalogah iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega podjetja, od njega odvisnih...
uskupinjeno odvisno podjetje
podjetje, v katerem ima obvladujoče podjetje prevladujoč vpliv in vstopa v skupino, za katero se...
uskupinjevalna razlika pri kapitalu
razlika med nabavno vrednostjo deležev v kapitalu (lastniškem kapitalu) podjetij v skupini pri naložbenikih...
uskupinjevalni popravek kapitala
sestavina kapitala (lastniškega kapitala) v skupinski bilanci stanja, ki dopolnjuje druge sestavine...
uskupinjevalni popravki poslovnega izida
popravki uskupinjenega poslovnega izida v primerjavi z vsoto poslovnih izidov v izvirnih izkazih...
uskupinjevalno dobro ime
pri sestavljanju skupinske bilance stanja ugotovljeni ostanek uskupinjevalne razlike, ki ga ni mogoče...
uskupinjevalno slabo ime
pri sestavljanju skupinske bilance stanja ugotovljen ostanek uskupinjevalne razlike, ki ga ni mogoče...
uskupinjevanje
spajanje istovrstnih računovodskih podatkov, ki se nanašajo na obvladujoče podjetje in od njega...
uslužbenec
zaposlenec, ki poklicno opravlja kako delo, ki ni fizično
uslužbenec v vložišču
uslužbenec v oddelku splošne službe organizacije, kjer se sprejemajo in oddajajo poštne pošiljk...
usmeritve
vodila in pravila ciljnega obnašanja kot trajnejši načini ravnanja in stalne načrtovalne odločitve;...
usmeritve obvladovanja kakovosti
usmeritve v posameznem revizijskem podjetju, ki urejajo obvladovanje kakovosti
usmeritve obvladovanja kvalitete
usmeritve v posameznem revizijskem podjetju, ki urejajo obvladovanje kakovosti
usmeritve varovanja
usmeritve, ki jih ravnateljstvo v organizaciji oblikuje za zagotavljanje varnosti, tudi varnosti...
usmeritve za varnost informacij
usmeritve v zvezi z varnostjo informacij v organizaciji, ki jih določa ravnateljstvo
usmerjanje
opredeljevanje vsebine in smeri delovanja česa, npr. organizacije; je del njenega odločevalnega...
usmerjanje pomočnikov (pri reviziji)
seznanjanje pomočnikov z njihovimi nalogami in s cilji postopkov, ki naj bi jih izvedli, ter z možnimi...
usmerjati
opredeljevati vsebino in smer delovanja česa
usmerjevalna informacija
informacija o pričakovanem vedênju organizacije ter verjetnih izidih in posledicah zamišljenih poslovnih...
usmerjevalne notranje kontrole
notranje kontrole, ki imajo namen vzpostaviti ukrepe za sprožanje in nastajanje želenega dogodk...
uspeh poslovanja
1. dejstvo, da se s poslovanjem doseže, kar se od njega pričakuje; 2. dobiček s primerno veliko...
uspešna notranja kontrola
notranja kontrola posamezne vrste, ki izpolnjuje postavljene kontrolne cilje, kot je bilo priča...
uspešnost
lastnost, značilnost, izvirajoča iz izložkov iz poslovanja; razmerje med doseženimi cilji, izraženimi...
uspešnost finančne funkcije
lastnost, značilnost finančnega področja nalog, merjena s stopnjo uresničitve njenih ciljev in ...
uspešnost finančnega področja nalog
lastnost, značilnost finančnega področja nalog, merjena s stopnjo uresničitve njenih ciljev in ...
uspešnost poslovanja
značilnost poslovanja, merjena s stopnjo uresničitve ciljev in nalog
uspešnost revizijskega postopka
značilnost revizijskega postopka, da je za postavljeni revizijski cilj pravilno izbran in tudi vodi...
uspešnost varovanja pred tveganjem
stopnja, po kateri se spremembe poštene vrednosti ali denarnih tokov varovane postavke, ki so pripisljive...
usposabljanje osnovnega sredstva
doseganje, da je osnovno sredstvo sposobno za uporabo
usposobljen
sposoben opravljati neko delo
usposobljenost
sposobnost za opravljanje nekega dela
usposobnica osnovnega sredstva
na podlagi naloga za sestavitev osnovnega sredstva ali drugi podlagi sestavljena knjigovodska listina,...
usredstvene časovne razmejitve
postavke, ki se v bilanci stanja pojavljajo med sredstvi in zajemajo odložene stroške, odložene...
usredstveni lastni proizvodi
lastni proizvodi, ki ostanejo pri proizvajalcu kot njegova opredmetena osnovna sredstva; njihovi...
usredstveni stroški
stroški, ki so vključeni med sredstva in se zato pojavljajo v bilanci stanja, in ne v bilanci poslovnega...
usredstvenje
pripoznanje zneska med sredstvi v bilanci stanja, ne pa med stroški ali odhodki v izkazu poslovnega...
usredstvenje stroškov izposojanja
vštetje stroškov izposojanja v vrednost opredmetenih osnovnih sredstev oz. neopredmetenih dolgoročnih...
usredstviti
pripoznati znesek med sredstvi v bilanci stanja, ne pa med stroški ali odhodki v izkazu poslovnega...
usredstvovanje
pripoznavanje zneska med sredstvi v bilanci stanja, ne pa med stroški ali odhodki v izkazu poslovnega...
ustalitev
nareditev, da se kaj ne spreminja, ne menjava več glede na a) položaj, stanje, b) količino, vrednost,...
ustaljena informacija
po utečenih, predvidljivih in pričakovanih postopkih in poteh oblikovana in posredovana informacija,...
ustaljeno pravilo
pravilo, ki se ne spreminja
ustaljeno urejevanje podatkov
urejevanje podatkov, ki se po svojem načinu ne spreminja
ustaljevanje
delanje, da se kaj ne spreminja, ne menjava več glede na a) položaj, stanje, b) količino, vrednost,...
ustanova
nedobičkovna organizacija, ki na eni strani oblikuje svoje sklade z namenskimi dotacijami, zapuščinami,...
ustanoviti/ustanavljati
narediti/delati, da kaka organizacija ali kaj podobnega začne obstajati
ustanovitveni stroški
dolgoročno razmejeni stroški, ki se pojavijo v zvezi z ustanovitvijo novega podjetja kot tedanji...
ustanovitveni vložek (v nepridobitni organizaciji)
znesek, ki ga ustanovitelj nepridobitne organizacije zagotovi za njeno trajno financiranje in ima...
ustavitev proizvajanja
proizvajanje, ki se iz tehničnih, tehnoloških, gospodarskih, družbenih ali drugih razlogov začasno...
ustavljeno poslovanje
sestavni del poslovanja podjetja, a) ki ga podjetje v skladu s posameznim načrtom odpravi v celoti...
ustrezen
z zaželenimi, potrebnimi lastnostmi, značilnostmi glede na kaj, usklajen z normami, pravili in ...
ustrezen dokaz
dokaz, ki je logično in smiselno povezan s kako trditvijo ali ugotovitvijo
ustrezni mednarodni računovodski standard
mednarodni računovodski standard, ki vsebuje pravila za reševanje obravnavanega vprašanja
ustreznik
kar je po vrednosti in/ali uporabnosti enako drugemu ter zamenljivo z njim
ustrezno navedena informacija
informacija, ki je povedana ali napisana z nekim namenom, tako da je v skladu z normami, pravil...
ustreznost
lastnost, značilnost ustreznega, tj. takšnega, ki a) ima zaželene, potrebne lastnosti, značilnosti...
ustreznost informacije
lastnost informacije, da zadovoljuje potrebe po spoznavanju stanja in možnosti pri odločanju
ustreznost podatkov
lastnost podatkov, da zadovoljujejo potrebe po oblikovanju kake informacije
ustreznost računovodskega informiranja
lastnost računovodskega informiranja, da zadovoljuje potrebe uporabnikov računovodskih informacij...
ustreznost računovodskih usmeritev
lastnost računovodskih usmeritev, da v skladu z računovodskimi standardi zagotavljajo zanesljivost...
ustreznost revizijskih dokazov
veljavnost in pomembnost revizijskih dokazov, ki jih potrebuje revizor, da lahko pride do utemeljenih...
ustreznost revizijskih postopkov
takšna lastnost revizijskih postopkov, ki omogoča doseči zastavljene revizijske cilje
ustreznost revizorjevega poročila
lastnost, značilnost revizorjevega poročila, da je skladno z zahtevami v standardih revidiranja...
ustreznost sodil
značilnosti sodil: a) primernost, tj. pomoč pri sprejemanju odločitev, b) popolnost, tj. neopuščanje...
ustroj
ureditev, ki zagotavlja skladnost z zahtevami in pravili
ustroj notranje organiziranosti
ureditev organiziranosti podjetja, ki mu omogoča delovanje v skladu z notranjimi potrebami
ustroj notranjega kontroliranja
ureditev notranjega kontroliranja, ki obsega več organizacijskih oblik notranjih kontrol, njihovih...
ustroj poslovodenja
ureditev poslovodenja
ustroj računalnika
ureditev sestavin računalnika in razmerij med njimi
ustvarjalen
ki s svojo dejavnostjo povzroči/povzroča, da kaj nastane/nastaja, ali ki odločilno vpliva na kako...
ustvarjalno poročilo
poročilo, ki s svojo vsebino in sporočilom pomaga do potrebnih izboljšav
ustvarjalno računovodstvo
računovodstvo, ki ni le spremljevalec in prikazovalec poslovanja, temveč s svojimi rešitvami, vezanimi...
ustvarjanje poslovnih učinkov
skupni izraz za proizvajanje in opravljanje storitev
utajitev
povzročitev, da kdo česa ne more izvedeti, odkriti
utesnitev
nareditev, povzročitev, da se kaj ne more razvijati, uresničevati tako, kot bi se lahko
utesnitev delovanja notranjega revizorja
povzročitev, da notranji revizor ne more delovati prek in mimo postavljenih meja, čeprav bi to moral,...
utež
številčno izražena pomembnost kake vrednosti, ki prikazuje njeno relativno pomembnost posamezne...
utrdilna sredstva za pogodbena razmerja
sredstva, ki dajejo upniku večjo varnost glede izpolnitve pogodbe, npr. ara, odstopnina, pogodbena...
uveljavljajoče se delnice
vpisane in vplačane delnice, ki so v lasti delničarjev, brez tistih, ki jih je gospodarska družba...
uveljavljajoči se kapital
v delniški družbi razlika med vpisanim kapitalom in odkupljenimi lastnimi delnicami, tj. kapital,...
uvodni del slovenskega računovodskega standarda
poglavje A posameznega slovenskega računovodskega standarda, v katerem je napovedano, kaj obdeluje,...
uvodni odstavek revizorjevega poročila
prvi odstavek revizorjevega poročila, ki vsebuje navedbo revidiranih računovodskih izkazov ter izjavo...
uvoz
1. dejavnost podjetja, ki kupuje blago in storitve v tujini; 2. del menjave blaga in storitev, ki...
uvozna kvota
1. oblika upravnega, količinskega ali vrednostnega omejevanja uvoza iz vseh ali iz posameznih držav;...
uvozna pošiljka
pošiljka blaga v skladu z uvozno pogodbo, naročilom ali dogovorom med uvoznikom in izvoznikom, ki...
uvozne dajatve
posredni davki, ki se plačajo ob uvozu blaga kot pribitek k ceni tujega dobavitelja, da bi podražitev...
uvoznik
fizična ali pravna oseba, ki ima neposredne ali posredne stike s trgi v tujini, kjer kupuje blago...
uvozno dovoljenje
1. oblika učinkovitega količinskega ali vrednostnega omejevanja uvoza, ki nastopa samostojno ali...
uvrščeno na borzo
imeti možnost trgovanja na borzi vrednostnic; biti sprejet v trgovanje na borzi vrednostnic in v...
uzance
trgovinski ali poslovni običaji, ki jih pristojna organizacija zbere, napiše in objavi ter so kot...
užitnica
listina, ki jo lahko izda delniška družba za različne koristne storitve, povračila in nagrade; je...
užitniška delnica
delnica, ki lastniku ne prinaša glasovalnih pravic, temveč pravico do udeležbe v čistem dobičku...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?