IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko Z (število zadetkov: 478)
z najemom povezana obrestna mera
razobrestovalna mera diskontna stopnja, ki na začetku najema izenačuje sedanjo vrednost a) najmanjše...
z najetim sredstvom povezano tveganje
možnost neuspeha zaradi preslabe izkoriščenosti najetega sredstva, njegove tehnološke zastarelosti...
z nečim povezane notranje kontrole
notranje kontrole posameznih vrst, ki se nanašajo na proučevane pojave
z odstopom terjatev zavarovano posojilo
dano posojilo, ki ga banka zavaruje tako, da ji stranka odstopi kake terjatve
z opravnino
način prodaje naložbenih kuponov; naložbeni sklad jih prodaja s posredovanjem borznega posrednika,...
z opremo zavarovana obveznica
obveznica s stalnim donosom, ki je zavarovana s premičnim premoženjem izdajatelja in jo je mogoče...
z osnovnimi sredstvi povezane podpore
državne podpore, ki jih podjetje dobi pod pogojem, da kupi, zgradi ali drugače pridobi osnovna sredstva;...
z računalniškim obravnavanjem podatkov povezano osebje
informatiki, ki delujejo znotraj računalniškega informacijskega sestava, in uporabniki tega ses...
z revizijo povezana predstavitev
predstavitev, ki jo revizor pri opravljanju svoje revizije zahteva od poslovodstva ali drugih
z ureditvijo pridobljeni saldi
stanje na kontih, dobljeno na podlagi vpeljane ureditve obdelovanja podatkov, npr. o prodajanju...
z varščino zavarovano posojilo
posojilo, za katero dá posojilojemalec banki kako stvar kot varščino
za panogo značilni dejavniki tveganja pri poslovanju
tržne informacije, navade v panogi in njene zahteve pri poročanju, spremembe računovodenja in/ali...
za podjetje značilni dejavniki tveganja pri poslovanju
okoliščine v okviru podjetja, ki vplivajo na njegovo poslovanje in tveganja pri njem, razčlenjene...
za prenos
označba za znesek, prenesen na naslednjo stran ali v naslednje obračunsko obdobje
za prodajo razpoložljiv vrednostni papir
vrednostnica, ki jo je podjetje pridobilo in je ne namerava prodati v kratkem času, čeprav je t...
za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
finančna sredstva, ki niso v podjetju nastala posojila in terjatve, finančne naložbe v posesti do...
za prodajo razpoložljiva vrednostnica
vrednostnica, ki jo je podjetje pridobilo in je ne namerava prodati v kratkem času, čeprav je t...
za prodajo razpoložljivo finančno sredstvo
neizpeljano finančno sredstvo, ki je kot finančni inštrument tako označeno ali pa ni uvrščeno kot...
za vsak primer
oznaka za takšno nabavljanje, po katerem vedno obstajajo zaloge, ki preprečujejo, da bi prišlo do...
zabeležka
kratek zapisek, beležka
zabilančna evidenca
razvid poslovnih dogodkov, ki trenutno ne vplivajo neposredno na postavke v bilanci stanja ali izkazu...
zabilančne postavke
postavke, ki ne pomenijo sredstev ali obveznosti do virov sredstev ter niso izkazane v bilanci stanja,...
zabilančni podatki
podatki, ki niso izkazani v bilanci stanja, ker ne izražajo sredstev ali obveznosti do virov sredstev,...
začasna amortizacija
amortizacija, ki se med letom obračuna na podlagi prvotnega predračuna, kasneje pa popravi zaradi...
začasna bilanca stanja
bilanca stanja, sestavljena na podlagi neprečiščenih knjigovodskih podatkov brez upoštevanja razlik,...
začasna faktura
listina, ki je lahko podlaga za predujem in tudi za dobavo blaga po določenem času
začasna finančna naložba
finančna naložba trenutnega presežka denarnih sredstev v takoj unovčljive vrednostnice
začasna računovodska poročila
računovodska poročila, ki se sestavljajo, kadar je pravočasnost v njih vsebovanih informacij pomembnejša...
začasna razlika (pri obdavčevanju)
razlika med knjigovodsko vrednostjo in davčno vrednostjo sredstva ali obveznosti v bilanci stanja,...
začasna situacija
listina, iz katere sta razvidna začasni obseg in kakovost posameznih vrst opravljenih gradbenih...
začasne računovodske informacije
računovodske informacije za sprejemanje poslovnih odločitev, zlasti izvajalnih, pa tudi nadzornih,...
začasni denar
zakonito plačilno sredstvo, obravnavano kot gotovina, ki nima takšno vlogo trajno; tako štejejo...
začasni konto
konto za začasno razvidovanje postavk pred njihovo dokončno razporeditvijo; ne pojavlja se v računovodskih...
začasni račun
listina, ki je lahko podlaga za predujem in tudi za dobavo blaga po določenem času
začasni računovodski izkazi
računovodski izkazi, sestavljeni na podlagi knjižb pred potrditvijo v njih vsebovanih postavk
začasni računovodski podatki
računovodski podatki, ki so na voljo takoj, vendar še niso popolni in točni
začasni stroškovni nosilec
stroškovni nosilec, ki ni predmet prodaje v organizaciji, temveč je vključen v nastajanje proizvoda...
začasnica
imenska listina, ki se izroči delničarjem začasno in pozneje dokončno zamenja za izdane delnice
začasno posojilo
kratkoročno posojilo, ki posojilojemalcu omogoča nakup, preden dobi denar iz drugih virov, npr....
začetek
prvi trenutek obstajanja kakega a) dela, dejavnosti, b) dogovarjanja, c) procesa, č) česa druge...
začetek najema
datum najemne pogodbe ali datum, na katerega pogodbene stranke sprejmejo glavne določbe o najemu;...
začeti se uporabljati
začeti opravljati delo s čim ali upoštevati kake določbe pri poslovanju
začetna bilanca stanja
bilanca stanja, ki prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev ob ustanovitvi organizacije...
začetna čista knjigovodska vrednost
neodpisana knjigovodska vrednost na začetku obračunskega obdobja
začetna knjižba na kontu
prva knjižba na kontu v letu, opravljena na podlagi začetne bilance stanja ali kadar se prvič v...
začetna konsolidacija dolgoročnih finančnih naložb
spojitev podatkov o dolgoročnih finančnih naložbah iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega podjetja...
začetna konsolidacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev
spojitev podatkov o neopredmetenih dolgoročnih sredstvih iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega...
začetna konsolidacija opredmetenih osnovnih sredstev
spojitev podatkov o opredmetenih osnovnih sredstvih iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega podjetja...
začetna ocena pomembnosti
ocena pomembnosti v času načrtovanja revizije
začetna ocena revizijskega tveganja
ocena revizijskega tveganja, ki je postavljena, preden so zbrane informacije o revidiranem delovanju...
začetna odložena obveznost za davek
odložena obveznost za davek na začetku obračunskega obdobja
začetna prenehalna bilanca stanja
prenehalna bilanca stanja podjetja, pri katerem je začet prenehalni postopek; prikazuje sredstva...
začetni finančni trg
finančni trg, na katerem se trguje z novimi izdajami vrednostnic; nasprotje drugostopenjskega finančnega...
začetni odstavek revizorjevega poročila
prvi odstavek revizorjevega poročila, ki vsebuje navedbo revidiranih računovodskih izkazov ter izjavo...
začetni revizijski posel
revizijski posel, v katerem so bodisi računovodski izkazi revidirani prvikrat ali pa je računovodske...
začetni saldo
saldo na kontu, ki obstaja ob začetku obdobja in je zasnovan na končnem saldu prejšnjega obračunskega...
začetni tečaj vrednostnega papirja
cena posamezne vrednostnice, plačana na začetku sestanka na borzi vrednostnic določenega dne; nasprotje...
začetni tečaj vrednostnice
cena posamezne vrednostnice, plačana na začetku sestanka na borzi vrednostnic določenega dne; nasprotje...
začetni trg
trg proizvodov in storitev, na katerem so prodajalci tisti, ki jih ustvarjajo oz. opravljajo; trg...
začetno delovanje pri zunanji reviziji
pri revizijskem podjetju ocenitev tveganja pri reviziji, izbira revizijske skupine in sestavitev...
začetno obdelovanje podatkov
obdelovanje podatkov, ki je povezano s cilji razvidovanja, in ne proučevanja
začetno ocenjevanje internega revidiranja
presojanje zunanjega revizorja, ali se lahko opira na izsledke notranjega revidiranja; pri tem upošteva...
začetno ocenjevanje notranjega revidiranja
presojanje zunanjega revizorja, ali se lahko opira na izsledke notranjega revidiranja; pri tem upošteva...
začetno ocenjevanje tveganja pri kontroliranju
vrednotenje uspešnosti ureditve računovodenja in ureditve notranjega kontroliranja v organizaciji...
začetno ovrednotenje internega kontroliranja
oblikovanje prvega mnenja revizorja o notranjem kontroliranju ob domnevi, da poteka tako, kot je...
začetno ovrednotenje notranjega kontroliranja
oblikovanje prvega mnenja revizorja o notranjem kontroliranju ob domnevi, da poteka tako, kot je...
začetno pripoznanje gospodarske kategorije
v računovodstvu vključitev obravnavanega sredstva, dolga ali kapitala v računovodske razvide in...
začetno razgledovanje
proces v okviru revizije, v katerem revizor dobro spozna poslovanje, ki ga bo treba revidirati
zadeva
kar je, se dogaja in je predmet obravnavanja, zlasti uradnega
zadeve v zvezi z okoljem
predmeti obravnavanja v zvezi z naravnim okoljem: preprečevanje, zmanjševanje ali odpravljanje škode,...
zadeve za obravnavo
zadeve, ki jih je treba proučiti pred oblikovanjem sodb; pri presojanju tveganja pri kontroliranju...
zadnje informacije
informacije o zadnjem stanju trenutnih dogodkov
zadolžnica
brezpogojna pisna izjava dolžnika, da bo na določen dan vrnil določeni osebi določen znesek denarja...
zadosten dokaz
dokaz, ki zadostuje za podporo kaki trditvi ali ugotovitvi
zadostnost
lastnost, značilnost zadostnega, tj. takšnega, ki ustreza a) po količini, meri, b) po lastnostih,...
zadostnost revizijskih dokazov
takšna količina revizijskih dokazov določenih vrst, ki revizorju omogoča oblikovati utemeljene sklepe;...
zadovoljiv
ki je po lastnostih, kakovosti v skladu s pričakovanji, zahtevami, potrebami, željami
zadruga
organizacija vnaprej določenega števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi svojih...
zadružni kapital
obvezni ali prostovoljni deleži, ki jih vnesejo člani v zadrugo za njeno trajno financiranje, kasneje...
zadržani čisti dobiček prejšnjih let
sestavni del kapitala, ki se dobi z zadržanjem dela čistega dobička preteklih let na podlagi sklepa...
zadržanje
nareditev, povzročitev, da kaj za krajši čas ostane na dotedanjem mestu in ne gre takoj tja, kamor...
zadržanje zahtevanih podatkov
nareditev, povzročitev, da zahtevani podatki niso takoj na razpolago
zadrževanje vrednostnic
špekulativno kopičenje posameznih vrst vrednostnic v primerjavi s potrebnimi ob sklenitvi pogodb...
zagonetna knjižba
knjižba v poslovnih knjigah, katere vsebine ni mogoče spoznati; v knjigovodstvu ni dopustna
zagonski kapital
oznaka (lastniškega) kapitala v stopnji razvoja organizacije, ko je treba poskrbeti za razvoj proizvodov...
zagonski stroški
stroški, ki se pojavljajo ob uvajanju, obnavljanju ali razširjanju delovanja podjetja, preden se...
zagotavljanje kakovosti notranjega revidiranja
delovanje, katerega posledica je zanesljiva kakovost notranjega revidiranja; obsega nadziranje notranjih...
zagotavljanje kvalitete internega revidiranja
delovanje, katerega posledica je zanesljiva kakovost notranjega revidiranja; obsega nadziranje notranjih...
zagotavljanje namenskih finančnih sredstev
zagotavljanje finančnih sredstev za določen namen, npr. za kako naložbo ali vračilo posojila
zagotovilo
izjava, da je povedano ali kako drugače predstavljeno resnično (pritrdilno zagotovilo) ali da ni...
zahteva
odločno izraženo hotenje, da se kaj dobi, naredi
zahteva po skladnosti (s pravili)
zahteva, da se spoštujejo notranja pravila v organizaciji (usmeritve, načrti, predvideni postopki...
zahteva po skladnosti (z ureditvijo)
zahteva, da se spoštujejo notranja pravila v organizaciji (usmeritve, načrti, predvideni postopki...
zahteva pri poročanju
zahteva, ki jo je treba upoštevati pri poročanju
zahtevana mera donosnosti
najmanjša mera donosnosti, ki je z upoštevanjem tveganja in donosnosti drugih možnih naložb še sprejemljiva...
zahtevana podrejena razkritja
razkritja, ki jih morajo vsebovati računovodski izkazi v določenih okoliščinah
zahtevana stopnja donosa
najmanjša mera donosnosti, ki je z upoštevanjem tveganja in donosnosti drugih možnih naložb še sprejemljiva...
zahtevana temeljna razkritja
razkritja, ki jih morajo vsebovati računovodski izkazi
zahtevane informacije
informacije, za katere je odločno izraženo hotenje, da se dobijo, ker so potrebne pri odločanju
zahtevani donos naložbe
zmnožek proučevane vrednosti naložbe in odstotka zahtevane donosnosti
zahtevani podatki
podatki, za katere je odločno izraženo hotenje, da se dobijo, ker so potrebni pri oblikovanju i...
zahtevek
listina, s katero se uradno kaj zahteva
zahtevek po negativni potrditvi salda
zahtevek, naj dolžnik vrne revizorju potrjen obrazec potrditve salda, le če se ne strinja z navedbo,...
zahtevek po nikalni potrditvi salda
zahtevek, naj dolžnik vrne revizorju potrjen obrazec potrditve salda, le če se ne strinja z navedbo,...
zahtevek po pozitivni potrditvi (salda)
zahtevek poslovni stranki, naj predloženi saldo iz medsebojnih razmerij potrdi, če se z njim strinja,...
zahtevek po pritrdilni potrditvi (salda)
zahtevek poslovni stranki, naj predloženi saldo iz medsebojnih razmerij potrdi, če se z njim strinja,...
zahtevek za akreditiv
pisna zahteva, ki jo stranka, tj. kupec, naslovi na svojo banko, da bi mu odprla listinski akre...
zahtevnica
listina, ki opredeljuje potrebo po kaki stvari v poslovnem procesu, da bi se lahko ustvarili poslovni...
zahtevnica materiala
notranja listina, na kateri se označita vrsta in količina materiala, ki mora iz skladišča preiti...
zahtevnica potrdila
zahtevnica, ki jo izda revizor, da bi pridobil potrditve posameznih poslov; je del preizkušanja...
zajamčena cena
1. cena, za katero jamči država, kar velja predvsem za odkupne cene nekaterih kmetijskih pridelkov;...
zajamčena nabirajoča se plačana odsotnost
nabiralna plačana odsotnost, pri kateri so zaposlenci upravičeni do denarnega plačila za neizrabljene...
zajamčena pokojnina
pokojnina, ki pod pogoji pokojninskega programa ni odvisna od nadaljnje zaposlitve
zajamčena preostala vrednost sredstva v najemu
pri najemniku tisti del preostale vrednosti, za katerega jamči sam ali z njim povezana stranka (znesek...
zajamčeni pozaposlitveni zaslužek zaposlenca
zaslužek zaposlenca, ki ni odvisen od njegovega službovanja v prihodnosti
zakladna menica
kratkoročna državna vrednostnica, ki ne prinaša obresti in se zato prodaja z odbitkom obresti
zakladna obveznica
obveznica, ki jo izda država
zakladni vrednostni papirji
vrednostnice, ki jih izdaja država in se nanašajo na državni dolg; lahko so kratkoročne (npr. državne...
zakladništvo
gospodarjenje z denarjem, razdeljeno na financiranje (vlaganje), naložbenje (investiranje) in obvladovanje...
zaključek
končna sodba, misel, do katere se pride na podlagi podatkov z razmišljanjem, logičnim povezovanjem;...
zaključena poslovna knjiga
poslovna knjiga, v kateri so bile opravljene vse knjižbe za poslovno leto in kontrolirana izkazana...
zaključevanje poslovnih knjig
seštevanje débetne strani in ločeno kreditne strani vsakega konta po vseh opravljenih knjižbah za...
zaključitev poslovnih knjig
posledek zaključevanja poslovnih knjig, ko je promet na vsakem kontu po vpisu morebitnega izravnalnega...
zaključna bilanca stanja
bilanca stanja, ki prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev ob koncu poslovnega leta ali...
zaključni datum (pri prevzemu podjetja)
datum, na katerega prevzemnik zakonito prenese nadomestilo, pridobi sredstva in prevzame obveznosti...
zaključni list
preglednica začetnega stanja, prometa in končnega stanja na vseh v knjigovodstvu uporabljenih kontih,...
zaključni račun
sestavni del letnega poročila, ki ga pripravi računovodstvo; obsega letne računovodske izkaze, pojasnila...
zaključnica (pri borznem poslu)
pisna potrditev dveh članov borze o sklenitvi borznega posla
zakon
splošno veljaven predpis z najvišjo pravno močjo, podrejen samo ustavi
zakoni in drugi predpisi o varstvu okolja
predpisi o uporabljanju in izkoriščanju naravnih dobrin, o varstvu okolja ter o okoljevarstvenih...
zakonito plačilno sredstvo
denar, ki ga zakon določa kot plačilno sredstvo in ga mora v kaki državi vsakdo sprejeti; nasprotje...
zakonitost
lastnost, značilnost zakonitega, tj. takšnega, ki je v skladu z zakoni ali drugimi predpisi
zakonodaja
1. izdajanje zakonov; 2. celota zakonov
zakonodajalec
celota državnih organov, ki izdajajo zakone
zakonodajna oblast
celota državnih organov, ki izdajajo zakone
zakonodajno pravo
pravo, ki ga oblikuje zakonodajni organ; razlikuje se od običajnega prava
zakonska revizija
revizija, ki jo zahteva zakonodaja v državi
zakonska stopnja obdavčitve
odstotno razmerje med zneskom davka in obdavčljivo osnovo, ki že upošteva davčne olajšave; razlikuje...
zakonska zastavna pravica
pravica upnika do zastavljenega sredstva kot lastnine dolžnika, da lahko to sredstvo zadrži, dokler...
zakonske rezerve
tisti del čistega dobička, ki ga je treba razporediti v rezerve iz dobička na podlagi zakona; od...
zakonske zahteve
zahteve, ki izhajajo iz zakonov
zakup
najem stvari, katere učinke je mogoče doseči šele z delom; praviloma so to zemljišča
zakupna pogodba
pogodba, s katero se zakupodajalec zaveže, da bo zakupniku izročil določeno stvar v rabo, ta pa...
zakupnik
oseba, ki od zakupodajalca vzame v zakup določeno stvar; uporabljati jo mora kot dober gospodar...
zakupnina
znesek, ki ga mora zakupnik plačati zakupodajalcu v roku, določenem v pogodbi ali zakonu za uživanje...
zakupodajalec
oseba, ki zakupniku dá v zakup določeno stvar
zaloga
opredmetena sredstva, ki a) so namenjena prodaji v okviru rednega poslovanja, b) se proizvajajo...
zaloga v konsignaciji
zaloga trgovskega blaga, ki ga lastnik (tj. konsignant) preda drugi osebi (konsignatarju) s pooblastilom,...
zaloga v konsolidirani bilanci stanja
seštevek zalog pri vseh v skupinsko bilanco stanja zajetih podjetjih, vendar pri vrednotenju brez...
zaloga v lasti drugih
zaloga pri podjetju, ki ni njegova last in je zato ne sme izkazovati v svoji bilanci stanja, temveč...
zaloga v skladišču
količine, ki jih ima podjetje v skladišču, v nasprotju s količinami, ki so na poti ali v obdelovanju,...
zaloga v skupinski bilanci stanja
seštevek zalog pri vseh v skupinsko bilanco stanja zajetih podjetjih, vendar pri vrednotenju brez...
zamenjava
zamenjava stvari med osebama brez posredovanja denarja, ne zato, ker ga ni, temveč ker nobeni od...
zamenjava istovrstnih osnovnih sredstev
oddaja starega osnovnega sredstva za drugo osnovno sredstvo, ki služi podobnemu namenu v isti vrsti...
zamenjava neistovrstnih osnovnih sredstev
oddaja starega osnovnega sredstva za kako drugo osnovno sredstvo, ki ne služi podobnemu namenu v...
zamenljiva dolgoročna vrednostnica
dolgoročna vrednostnica, ki jo je mogoče zamenjati pod določenimi pogoji; največkrat gre za zamenjavo...
zamenljiva obveznica
obveznica, ki jo je po preteku določenega obdobja po posebej določeni ceni mogoče zamenjati za delnico...
zamenljiva prednostna delnica
prednostna delnica, ki se pod določenimi pogoji in na lastnikovo zahtevo lahko zamenja z navadno...
zamenljiva vrednostnica
vrednostnica, ki jo je mogoče pod določenimi pogoji zamenjati za vrednostnico kake druge vrste
zamenljivi denar
denar, s katerim je mogoče brez omejitev kupiti karkoli in ga zamenjati v katerikoli drug denar...
zamenljivi finančni inštrument
finančni inštrument, ki ga je pod določenimi pogoji mogoče zamenjati za drugega
zamenljivo blago
blago, ki ima predvsem ali pretežno enake lastnosti; zato so posamezni kosi ali količine zamenljivi,...
zamenljivo za (lastniški) kapital
značilnost obveznice, da jo je imetniku ustrezne opcije mogoče po vnaprej postavljenih pogojih zamenjati...
zamenljivost denarja
lastnost, značilnost denarja kake države, da ga je mogoče zamenjati za denar druge države in s tem...
zamenljivost valute
lastnost, značilnost valute, da jo je mogoče zamenjati za drugo valuto; pri popolni zamenljivosti...
zamenljivostno območje
skupina držav, ki dovoljujejo prosto zamenjavo ene valute v drugo ali zamenjavo v blago
zamisel gospodarskega obvladovanja odvisnih podjetij
v Nemčiji, v 7. smernici Evropske unije in v slovenskem zakonu o gospodarskih družbah uveljavljena...
zamisel pravnega obvladovanja odvisnih podjetij
v ZDA in Veliki Britaniji uveljavljena zamisel, po kateri mora obvladujoče podjetje imeti v odvisnih...
zamrznitev plač
uradna odreditev za ustalitev plač na določeni ravni
zamrznjena sredstva
sredstva, ki jih ni mogoče spremeniti v denar ali je pa to mogoče le z velikimi težavami oz. iz...
zamrznjeni račun
račun v banki, s katerega je denar za določen čas iz posebnih razlogov neizplačljiv
zamuda pri poravnanju dolga
zamujanje pri plačilu zneska oz. zapadlega obroka dobljenega posojila
zamudne obresti
obresti, ki se kot kazenski zneski obračunajo od dolga, ki ni pravočasno poravnan; utrdilno sredstvo...
zanemarljivo tveganje
tveganje, ki se lahko spregleda, ne upošteva
zanesljiv dokaz
dokaz, ki je po revizorjevem mnenju veljaven, nepristranski in je na njegovi podlagi mogoče braniti...
zanesljive knjigovodske listine
knjigovodske listine, ki ne zbujajo nobenega dvoma o svoji resničnosti in pravilnosti
zanesljivost
lastnost, značilnost nečesa, da ne zbuja nobenega dvoma, pomislekov glede resničnosti in pravilnosti;...
zanesljivost informacij
lastnost, značilnost informacij, da ne vsebujejo pristranskih stališč in se uporabniki lahko zanesejo,...
zanesljivost podatkov
lastnost, značilnost podatkov, da predstavljajo dejstva, kakršna so v resnici, in ne vsebujejo pomembnih...
zanesljivost računovodske računalniške rešitve
lastnost, značilnost računalniške rešitve za opravljanje računovodskih nalog, da deluje dosledno,...
zanesljivost računovodskih izkazov
lastnost, značilnost računovodskih izkazov, da ne vsebujejo pristranskih stališč in da se uporabniki...
zanesljivost računovodskih podatkov
lastnost, značilnost računovodskih podatkov, da ne zbujajo nobenega dvoma ali pomislekov o svoji...
zanesljivost revizijskih dokazov
lastnost, značilnost revizijskih dokazov, da ne zbujajo nobenega dvoma ali pomislekov glede resničnosti...
zanesljivost uradne trditve
lastnost, značilnost uradne trditve, da je zasnovana na zanesljivih podatkih in ne vsebuje pristranskih...
zanimanje
hotenje, želja biti dejaven na izbranem področju
zapadla menica
menica, ki bi že morala biti plačana; glede na zapadlost obstajajo menica dnevnica, menica oddnevnica,...
zapadla obveznost
obveznost, ki jo je v danem trenutku že treba poravnati
zapadla terjatev
terjatev, ki bi v danem trenutku že morala biti plačana
zapadlost
iztek roka ali trenutek, v katerem mora dolžnik poravnati svoje obveznosti
zapadlost obveznosti
lastnost obveznosti, da bodo poravnane na določen dan
zapadlost sredstev
lastnost sredstev v nedenarni obliki, da bodo udenarjena, tj. spremenjena v denarno obliko, na določen...
zapažanje pri notranji reviziji
dojemanje kakih pojavov pri notranji reviziji; njihovo predstavljanje podpira ali preprečuje napačno...
zapiranje konta
vpis salda na kontu ob koncu leta, potem ko so na njem opravljene vse knjižbe poslovnih dogodkov,...
zapisnik
uradni zapis o poteku kakega uradnega dogodka, sestanka
zapisnik o usposobitvi osnovnega sredstva
na podlagi naloga za sestavitev osnovnega sredstva ali drugi podlagi sestavljena knjigovodska listina,...
zapletena informacija
informacija, ki ni prilagojena potrebam uporabnikov in zahteva veliko dodatnega dela, preden se...
zapleteni podatki
podatki, ki niso prilagojeni potrebam pri oblikovanju informacije in zahtevajo izboljšavo glede...
zapletenost
lastnost, značilnost zapletenega, to je takšnega, ki a) ima številne, med seboj različno povezane...
zaporedje kontov
vrstni red navajanja kontov
zaporedno razvrščanje zaposlencev
razvrščanje zaposlencev v zvezi z opredeljevanjem njihovih plač, pri katerem se najprej izbere zaposlenec...
zaporednost
lastnost, značilnost tistega, ki sledi v kaki razvrstitvi v prostoru, času
zaposlencem povrnjeni zneski
zneski, ki niso v neposredni zvezi s poslovanjem organizacije in imajo naravo plač, npr. za prevoz...
zaposlenci notranjerevizijske službe
strokovno usposobljeni zaposlenci v notranjerevizijski službi, ki imajo kot celota znanje, izkušnje...
zaposlenec
oseba, ki je v rednem delovnem razmerju v podjetju, zavodu ali kaki drugi organizaciji; je lahko...
zaposleni
oseba, ki je v rednem delovnem razmerju v podjetju, zavodu ali kaki drugi organizaciji; je lahko...
zaposleni računovodski strokovnjak
računovodski strokovnjak, zaposlen v računovodstvu kake organizacije oz. v računovodskem ali revizijskem...
zaposlitev
1. sprejetje koga v delovno razmerje; 2. delovno razmerje, služba
zaposliti/zaposlovati
sprejeti/sprejemati koga v delovno razmerje
zaposlovalec
pravna ali fizična oseba, ki sprejema delavce ali uslužbence v delovno razmerje
zaposlovanje na črno
zaposlovanje, ki ni v skladu z delovnopravnimi predpisi
zapostavljati
dajati, priznavati komu manjše pravice ali ugodnosti kot drugim
zaprta bančna shramba
bančna shramba, ki je zapečatena in služi le varstvu; nasprotje navadne bančne shrambe
zaprta gospodarska družba
gospodarska družba, a) s katere vrednostnicami ni mogoče javno trgovati, b) ki pri urejevalnem organu...
zaprta hipoteka
hipoteka, pri kateri se v dobi trajanja ne more spreminjati nanjo sklicujoči se izposojeni znesek;...
zaprta ponudba
ponudba nove izdaje vrednostnic izbrani manjši skupini naložbenikov
zaprta prodaja vrednostnic
prodaja vrednostnic vnaprej znanim oziroma dogovorjenim naložbenikom
zaprti depo
bančna shramba, ki je zapečatena in služi le varstvu; nasprotje navadne bančne shrambe
zaprti investicijski sklad
delniška družba, ustanovljena izključno za javno zbiranje denarnih sredstev in naložbenje tako zbranih...
zaprti naložbeni sklad
delniška družba, ustanovljena izključno za javno zbiranje denarnih sredstev in naložbenje tako zbranih...
zaprtje obrata
opustitev proizvajanja v obratu
zaračunana prodaja
prodana količina proizvodov, trgovskega blaga, materiala in storitev, za katero so izdani računi,...
zasebna ponudba
ponudba nove izdaje vrednostnic izbrani manjši skupini naložbenikov
zasebni denar
na ožjo skupino povezanih ljudi omejen zasilni denar, ki ga izdaja posamezna organizacija ali posameznik...
zasebni podatki
podatki zasebne narave; razlikujejo se od osebnih podatkov, ki so namenjeni zgolj osebni uporabi...
zasebnost
pravica posameznikov, da jim je zagotovljen mir, da jih nihče ne nadzira in da se vanje ne vmešavajo...
zasilni denar
denar, ki ga ne izdaja niti izdajateljska banka niti država sama, temveč ga izdajajo drugi, ker...
zaslediti
1. priti za čim po sledi z opredeljenim namenom; 2. s poizvedovanjem, iskanjem ugotoviti, kje je...
zasledovanje izvajanja plana
ugotavljanje načina in obsega izvajanja načrta na podlagi poizvedovanja, raziskovanja in prouče...
zasledovati
1. iti za čim po sledi z opredeljenim namenom; 2. s proizvedovanjem, iskanjem ugotavljati, kje je...
zasledovati nekaj poslov
iti po sledi poslov od knjigovodskih listin o njih prek ustreznih knjižb v poslovnih knjigah do...
zaslužek
kar se zasluži z opravljanjem kakega dela, službe: plača, nagrada, honorar itd. ali pripada glede...
zaslužek za dolgoletno službovanje
dodatek k plači ali enkratni znesek, ki ga dobi zaposlenec za dolgoletno službovanje pri istem ...
zaslužki zaposlencev
zaslužki, ki jih organizacija omogoča zaposlencem v zameno za njihovo delo: plače in drugi kratkoročni...
zasnova
splošna ali temeljna zamisel ali razumevanje bodočega delovanja oseb ali stvari
zasnova sistema internega kontroliranja
zamisel, ki naj bi zagotavljala neoporečno delovanje organizacije; pri nastajanju te zamisli mora...
zasnova ustroja notranjega kontroliranja
zamisel, ki naj bi zagotavljala neoporečno delovanje organizacije; pri nastajanju te zamisli mora...
zasnovano na plačilih
rešitev v računovodenju, pri kateri je pomemben nastanek prejemka oz. izdatka, ki se hkrati obravnava...
zasnovano na poslovnih dogodkih
rešitev v računovodenju, pri kateri je pomemben nastanek temeljnega poslovnega dogodka: prihodki...
zastaralni rok
predpisano obdobje, po katerem kaj zastara, npr. pri terjatvah 5 let
zastarane opcije
opcije, ki jih ni več mogoče uveljaviti
zastaranje
prenehanje pravice zahtevati izpolnitev obveznosti, ki nastopi po izteku z zakonom določenega časa,...
zastaranje čeka
ugasnitev zahtevkov iz čeka po preteku določenega roka; za regresne zahtevke imetnika čeka zoper...
zastaranje menice
ugasnitev zahtevkov iz menice po preteku določenega roka; vsi meničnopravni zahtevki zoper sprejemnika...
zastarele zaloge
zaloge, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne služijo več prvotnemu namenu in so zaradi tega v celoti...
zastareli material
material, ki zaradi spremembe mode, načina uporabe, okusa in željá porabnikov ne ustreza več zahtevam...
zastarelo trgovsko blago
trgovsko blago, ki ga je zaradi ponudbe novejšega trgovskega blaga mogoče prodati le po znižani...
zastava
1. predmet, ki se da upniku za zavarovanje njegove terjatve; 2. izročitev česa upniku za zavarovanje...
zastavitelj
dolžnik, ki zastavi kako stvar, da pride do posojila
zastavljena terjatev
terjatev, ki jo je podjetje zastavilo, da bi dobilo posojilo z zavarovanjem
zastavljeno sredstvo
sredstvo, dano v zastavo kot varščina za odplačilo posojila ali vračilo dolga
zastavna obremenitev sredstev
omejitev prostega razpolaganja z določenimi sredstvi, ker so dana v zastavo
zastavna pogodba
pogodba, s katero se dolžnik ali kdo tretji zaveže, da bo zastavnemu upniku izročil kako premično...
zastavna pravica
pravica, ki zastavnemu upniku omogoča dobiti iz vrednosti njemu zastavljenega sredstva plačilo,...
zastavni dolžnik
dolžnik, ki zastavi kako stvar, da pride do posojila
zastavni list
prejemnica za stvari, vzete v zastavo
zastavni upnik
upnik, ki dobi v zastavo kako sredstvo, da zastavnem dolžniku odobri posojilo
zastavno posojilo
posojilo, dobljeno na podlagi zastavljenih dragocenosti, vrednostnic ali blaga
zastoj
ustavitev procesa zaradi prenehanja delovanja kake naprave, pri proizvajanju zaradi okvar in napak...
zastonjska delnica
v breme zadržanega čistega dobička ali rezerv delniške družbe izdane delnice, razdeljene med delničarje;...
zastopnik
pravna ali fizična oseba, ki opravlja posle in dejanja v imenu zastopanca s tretjo osebo, torej...
zastopstvo
opravljanje pravnih poslov in dejanj s tretjo osebo v imenu zastopanca, torej v zunanjem razmerju;...
zaščita
kar koga ali kaj varuje
zaščita potrošnikov
varstvo na podlagi predpisov o varnosti proizvodov za uporabi, zdravstveni neoporečnosti živil,...
zaupanje v
pri delovanju upoštevanje nečesa, v kar se zaupa in se je zato mogoče nanj opreti
zaupanje v izsledke postopkov
prepričanje, da so uporabljeni postopki pripeljali do pravilnih spoznanj
zaupanje v notranje kontrole
revizorjevo upoštevanje notranjih kontrol, ki zmanjšuje njegovo potrebo po preizkušanju podatko...
zaupanjska kartica
listina v obliki prepoznavalne kartice, na podlagi katere lahko njen zakoniti imetnik kupuje blago...
zaupanjska opravnina
nadomestilo, ki ga banka obračunava pri dajanju posojil kot dodatek obrestim za posebne storitve...
zaupanjska sposobnost
lastnost, značilnost posojilojemalca, da je dovolj vreden zaupanja za dodelitev posojila; dokaže...
zaupanjski arhiv
arhiv z listinami o odobritvah prodaje z odločenim plačilom (prodaje na kredit) posameznim kupc...
zaupanjski nadomestki
kar ustvarja zaupanje pri dajanju posojil ali poslovanju z vrednostnicami: splošna zadolžitvena...
zaupanjski oddelek
oddelek znotraj finančne službe v podjetju, ki kupcem odobrava prodajo z odloženim plačilom (prodajo...
zaupanjski referent
uslužbenec finančne službe v podjetju, ki kupcem odobrava prodajo z odloženim plačilom (prodajo...
zaupanjsko posojilo
posojilo, dano na podlagi zaupanja posojilojemalcu, da ga bo odplačal
zaupanjsko razmerje
pravno razmerje med upnikom in dolžnikom zaradi kreditiranja, tj. dajanja na up; v bilanci stanja...
zaupanjsko tveganje
tveganje, da druga pogodbena stranka ne bo izpolnila svojih obveznosti ali ne bo poravnala dolga,...
zaupanjsko tveganje (pri finančnem inštrumentu)
tveganje, da eden od podpisnikov pogodbe o finančnem inštrumentu ne bo izpolnil obveznosti in bo...
zaupljivost
lastnost, značilnost zaupljivega človeka, tj. takšnega, a) ki rad zaupa, verjame, b) ki rad kaj...
zaupna sporočila
sporočila, pridobljena od naročnika revizijskega posla, ki jih ima revizor pravico prikriti celo...
zaupnost
lastnost, značilnost zaupnega, to je takšnega, ki se nanaša na kaj, za kar se ne želi, da bi zvedel...
zaupnost računovodje
lastnost, značilnost računovodje, da varuje zaupne podatke, s katerimi se seznanja pri svojem delu,...
zaupnost revizorja
značilnost revizorja, da ne razkriva drugim od naročnika pri sprejetem poklicnem poslu pridobljenih...
zavajajoči računovodski izkaz
računovodski izkaz, ki napačno, neustrezno prikazuje dosežke in finančno stanje organizacije
zavarovalec
kdor z zavarovalnico sklene zavarovalno pogodbo
zavarovalna doba
doba, za katero je zagotovljeno zavarovalno kritje
zavarovalna pogodba
pogodba o sklenitvi zavarovanja, ki jo podpišeta zavarovalec in zavarovatelj
zavarovalna polica
listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi
zavarovalna premija
znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovatelju za njegovo obvezo po zavarovalni pogodbi, da bo pri...
zavarovalna skupina
sorodne vrste zavarovanj; npr. skupina avtomobilskih zavarovanj, ki jo sestavljajo avtomobilsko...
zavarovalna vsota
vrednost, navedena v zavarovalni polici, za katero je zavarovana kaka stvar ali oseba in je lahko...
zavarovalni konzorcij
združenje, ki opravlja v svojem imenu in za račun svojih ustanoviteljev zavarovalne, sozavarovalne...
zavarovalni primer
dogodek, v zvezi s katerim je sklenjeno zavarovanje; biti mora: a) v prihodnosti, b) negotov in...
zavarovalnica
organizacija, ki zavaruje osebe in premoženje
zavarovalnina
dajatev, storitev zavarovalnice, določena v zavarovalni pogodbi
zavarovalniško investiranje
uporaba tehnične premije v zavarovalnici, ki je namenjena nadomeščanju prihodnje škode, za naložbe...
zavarovalniško naložbenje
uporaba tehnične premije v zavarovalnici, ki je namenjena nadomeščanju prihodnje škode, za naložbe...
zavarovalno kritje
kritje nastale škode z izplačano zavarovalnino v primeru nastanka zavarovalnega primera, za katerega...
zavarovalno združenje
združenje, ki opravlja v svojem imenu in za račun svojih ustanoviteljev zavarovalne, sozavarovalne...
zavarovana obveznost
obveznost, katere poravnava je zavarovana s kakim inštrumentom, npr. z dano menico ali hipoteko
zavarovana terjatev
terjatev, katere unovčitev je zavarovana s kakim inštrumentom, npr. s prejeto menico
zavarovanec
oseba, katere premoženjska ali druga korist je zavarovana
zavarovani pozaposlitveni zaslužki
pozaposlitveni zaslužki, za katera podjetje plačuje prispevke; praviloma so povezana s programom...
zavarovanje
posredno gmotno varstvo zavarovanca, ki ga zagotavlja zavarovalnica po načelih vzajemnosti na podlagi...
zavarovanje izplačila čeka
zagotavljanje izplačila čeka za celotno čekovno vsoto ali določen del, čeprav izdajatelj (trasant)...
zavarovanje posojila
zavarovanje pred tveganjem, da dano posojilo ne bo vrnjeno; izvaja se z zastavo nepremičnin, premičnin...
zavarovano dobivanje posojil
dobivanje posojil, ki so zavarovana z varščino, osebnim poroštvom ali hipoteko
zavarovano financiranje
financiranje, ki je financerjem kot upnikom zavarovano s hipoteko ali kako drugače; velja zlasti...
zavarovano posojilo
posojilo, odobreno na podlagi varščine ali zastave, ki zagotavlja vračilo
zavarovatelj
zavarovalnica kot stranka zavarovalne pogodbe
zavedajoč se česa
kdor ima v zavesti vedenje o obstajanju česa
zavest
celota zamisli, spoznanj o čem
zavesti/zavajati
s čim nepravim, navideznim narediti/delati, povzročiti/povzročati, da kdo napačno, neustrezno m...
zaveza o izpolnjevanju finančnih normativov
pomožni inštrument varstva pri zaupanjskem tveganju, ki sestoji iz zaveze dolžnika, da bo v času...
zaveza o nemožnosti nadaljnjega zadolževanja
pomožni inštrument varstva pri zaupanjskem tveganju, s katerim dolžnik zagotovi upniku, da je njegovo...
zavezana imenska delnica
imenska delnica, ki se lahko prenaša le ob soglasju izdajatelja
zaveze
kar koga napravi dolžnega česa ne storiti ali kaj storiti, npr. da ne sprejema določenih poslovnih...
zavod
samostojna organizacija s pomembnejšimi drugimi, ne gospodarsko pridobitnimi cilji, katere delovanje...
zavračanje
1. izražanje nasprotovanja čemu, delanje, da se kaj ne sprejme, ne uveljavi; 2. izjavljanje, zatrjevanje,...
zavrnitev
posledek zavračanja
zavrnitev mnenja
revizorjeva opustitev oblikovanja mnenja o računovodskih izkazih zaradi omejevanja obsega revizije...
zavrnitev pošiljke
odklonitev sprejema pošiljke zaradi njene neustreznosti ali pomanjkljivosti
zavrniti/zavračati
z izrazitvijo nasprotovanja čemu narediti/delati, da se kaj ne sprejme, uveljavi
zavrnjena možnost
možnost, ki ni sprejeta ali uporabljena, ker ji kdo nasprotuje
zavrnjeno opiranje na
pri delovanju odklonjeno upoštevanje nečesa, ker v tisto ni mogoče zaupati in se zato tudi ni mogoče...
zavrnjeno opiranje na notranje kontrole
revizorjevo odklanjanje upoštevanja notranjih kontrol zaradi njihovega neobstajanja ali njihovih...
zavzeto oblikovanje informacij
oblikovanje informacij, katerih oblikovalec si prizadeva, da bi pravočasno prišle do pravega uporabnika...
zaznamek
kratek zapis, opomba, navadno na uradni listini ali kot posebna uradna listina
zaznamek o opazovanju popisovanja
zaznamek, ki ga napravi revizor, potem ko v okviru revizije opazuje potek popisovanja pri naroč...
zaznava
ugotovitev obstajanja nečesa na podlagi čutnega dojemanja pojavov; posledek zaznavanja
zaznavalni slog
tisti slog zbiranja informacij za odločanje, pri katerem poslovodnik zakrije vse, kar ne spada na...
zaznavanje
ugotavljanje obstajanja nečesa na podlagi čutnega dojemanja pojavov
zaželeno stanje
stanje kakega pojava, ki naj bi uresničevalo kake cilje; lahko se razlikuje od trenutnega stanj...
zbiranje podatkov
uvodna stopnja obravnavanja podatkov, na kateri se podatki zajemajo ali pridobivajo iz različnih...
zbirka listin
celota listin v zvezi s čim
zbirka podatkov
celota medsebojno povezanih ali neodvisnih podatkov, ki se pojavljajo v organizaciji ter so povezani...
zbirna bilanca stanja
bilanca stanja za celoto samostojnih organizacij; dobi se kot seštevek postavk v njihovih bilancah...
zbirna knjižba
na podlagi zbirnika vpisani seštevek istovrstnih poslovnih dogodkov na ustreznem kontu
zbirna listina
listina o celotni izdaji vrednostnic, shranjena v osrednjem depoju; kupci istovrstnih vrednostnic...
zbirna preglednica zalog
preglednica, ki povzema posamezne podatke o zalogah v zbirni prikaz vseh zalog
zbirni finančni inštrument
finančni inštrument, ki je sveženj ločenih finančnih inštrumentov, pridobljenih in ohranjenih v...
zbirni izkaz poslovnega izida
izkaz poslovnega izida za celoto samostojnih organizacij; dobi se kot seštevek postavk v njihovih...
zbirni konto
konto, ki obsega najmanj dva razčlenjevalna konta
zbirni plačilni nalog
povzetek več plačilnih nalogov v enem samem obrazcu
zbirni podatki
seštevki več istovrstnih podatkov, npr. vrednost prodaje kakemu kupcu v kakem letu
zbirni predračun
predračun, ki povzema podrobnejše predračune
zbirni razvid
razvid, ki povzema podrobneje razčlenjene podatke iz razčlenjevalnega razvida
zbirni rokovni posel
zavezujoč dogovor med banko in njeno stranko o nakupu oziroma prodaji standardizirane količine blaga,...
zbirnik podatkov
izpeljana knjigovodska listina, ki povzema podatke iz več izvirnih knjigovodskih listin ali iz izbrane...
zbirnik podatkov o dokončanih proizvodih
zbirnik, ki povzema posamično izkazane vrednostne spremembe pri dokončanih proizvodih različnih...
zbirnik podatkov o drobnem inventarju
zbirnik, ki povzema posamično izkazane vrednostne spremembe pri drobnem inventarju različnih vrst...
zbirnik podatkov o materialu
zbirnik, ki povzema posamično izkazane vrednostne spremembe pri materialu različnih vrst in in z...
zbirnik podatkov o osnovnih sredstvih
zbirnik, ki povzema posamično izkazane vrednostne spremembe pri stvareh in pravicah v okviru osnovnih...
zbirnik podatkov o plačah
zbirnik, ki povzema po zaposlencih ločeno izkazane plače in odbitke od njih
zbirno knjigovodstvo
knjigovodstvo, v katerem se izkazujejo spremembe in stanja sredstev, obveznosti do virov sredstev,...
zbrati/zbirati informacije
napraviti/delati, da pride skupaj več posameznih informacij, ki so potrebne pri reševanju kake ...
zdravstveno zavarovanje
zavarovanje za primer bolezni, poklicne bolezni in druge začasne nezmožnosti za delo
združena davčna stopnja
davčna stopnja, ki je seštevek več davčnih stopenj od iste davčne osnove; te stopnje predpisujejo...
Združenje knjigovodij Slovenije
strokovna organizacija, ki je združevala društva knjigovodij v Sloveniji od leta 1997 do 1972 za...
Združenje organizacij za samodejne kliringe (v ZDA)
v ZDA združenje organizacij, ki se ukvarjajo s samodejnim kliringom ter so odgovorne za trženje,...
Združenje podjetij za svetovanje poslovodstvu (v ZDA)
združenje svetovalnih podjetij, razen revizijskih, ki od leta 1933 skrbi za poklicno etiko svet...
Združenje potrjenih javnih računovodskih strokovnjakov v državi (v ZDA)
v ZDA prostovoljna organizacija tamkajšnjih potrjenih javnih računovodskih strokovnjakov v okviru...
Združenje računovodskih in finančnih delavcev Slovenije
strokovna organizacija, ki je združevala lokalna društva knjigovodij ali lokalna društva računovodskih...
Združenje revizorjev računalniškega obdelovanja podatkov
poklicni združenji, ustanovljeni leta 1969 in 1976, ki sta uvedli opravljanje izpitov in imenovanje...
združevanje postavk
oblikovanje skupine, tj. nove, večje postavke, iz dveh ali več samostojnih postavk
združitev (kapitalskih) deležev
poslovna združitev, pri kateri delničarji združenih podjetij skupaj usmerjajo celoto ali skoraj...
združitev delnic
izdaja manjšega števila delnic z večjo nazivno vrednostjo v okviru vplačanega delniškega kapita...
združitev podjetij
ustanovitev večjega podjetja iz več podjetij; pripojitev podjetij k prevzemnemu podjetju ali spojitev...
združljiv
tak, da ga je mogoče združiti z drugim; npr. računalniški program, ki ga lahko brez pomembnejših...
združljivost
lastnost, značilnost tistega, ki ga je mogoče z drugim sestaviti v logično urejeno celoto ali ga...
zemljišče
omejen del zemeljske površine glede na lastništvo, na katerem se uresničuje poslovni proces in katerega...
zemljiška knjiga
javna knjiga s podatki o pravnih razmerjih v zvezi z nepremičninami
zemljiški davek
posebna vrsta premoženjskega davka, ko je zavezanec lastnik ali uživalec zemlje, davčna osnova pa...
zgornja meja čistega nadvrednotenja
zamišljena napaka navzgor skupaj z dopustnim odmikom tveganja pri vzorčenju
zgornjecenovne finančne opcije
finančne opcije z določeno najvišjo sprejemljivo obrestno mero; razlikovati jih je treba od opcij...
zgoščena bilanca stanja
bilanca stanja z manjšim številom strnjenih postavk, navadno pripravljena za objavo
zgoščene medletne informacije
informacije, predvsem računovodske narave, o organizaciji, ki so na razpolago med letom in niso...
zgoščeni izkaz poslovnega izida
izkaz poslovnega izida z manjšim številom strnjenih postavk, navadno pripravljen za objavo
zgoščeni računovodski izkazi
računovodski izkazi z manjšim številom postavk, v katere so spojene podrobnejše postavke običajnih...
zgoščeni računovodski izkazi za medletno obdobje
računovodski izkazi za medletno obdobje, ki vsebujejo najmanj vsako skupino in podskupino iz zadnjih...
zgoščenost podatka
lastnost, značilnost podatka, opredeljena s številom podrejenih podatkov (npr. število prodajnih...
zgoščevanje informacij
strnjevanje informacij, da bi bolje zadovoljevale potrebe na višjih poslovodnih ravneh
zgradba
1. posledek gradbenih del: visoke gradnje (npr. tovarniška zgradba, poslovna zgradba), nizke gradnje...
zgradba ravnateljstva
zgradba ali prostori, v kateri(h) delujejo ravnateljstvo in z njim povezane splošne službe
zgradba splošnih služb
zgradba ali prostori, v kateri(h) delujejo ravnateljstvo in z njim povezane splošne službe
zlata klavzula
določilo v pogodbi, da morajo biti nekatera plačila a) opravljena v zlatu ali zlatnikih; b) vezana...
zlata palica
standardni kos nepredelanega zlata, težak 12,5 kg in s čistino 995/1000
zlata podlaga
ureditev, da imajo bankovci v obtoku do določenega obsega kritje v uradnih zlatih rezervah
zlati novec
denar v obliki zlatnika
zlatnik
1. kovanec iz zlate zlitine kot posebna vrsta zlatnine, tj. izdelkov iz zlata; 2. pogovorni izraz...
zlato določilo
določilo v pogodbi, da morajo biti nekatera plačila a) opravljena v zlatu ali zlatnikih; b) vezana...
zlom
poškodba dela stroja, največkrat osi, zaradi katere se prekine njegovo delovanje
zlom trga vrednostnic
nenadni padec cen vrednostnic zaradi upada gospodarske rasti ali špekulacij
zlom trga vrednostnih papirjev
nenadni padec cen vrednostnic zaradi upada gospodarske rasti ali špekulacij
zloraba
uporaba v nasprotju s predpisi, pristojnostjo, preračunana uporaba v svojo korist; posledek zlo...
zlorabiti/zlorabljati
uporabiti/uporabljati v nasprotju s predpisi, pristojnostmi; preračunano uporabiti/uporabljati v...
zlorabiti/zlorabljati položaj
zlorabiti/zlorabljati možnosti na kakem delovnem mestu ali kaka pooblastila
zlorabljanje
uporabljanje v nasprotju s predpisi, pristojnostjo; preračunano uporabljanje v svojo korist; neupravičeno...
zložena preglednica
preglednica, ki prikazuje enote, razvrščene po dveh ali več znakih hkrati
zmanjšana nadomestitvena vrednost
pri ocenjevanju vrednosti: trenutna reprodukcijska ali nadomestitvena vrednost sredstva, zmanjšana...
zmanjšanje dolgoročne obveznosti
zmanjšanje dolgoročne obveznosti posamezne vrste za plačila oziroma drugačne poravnave v sporazumu...
zmanjšanje dolgoročnega dolga
zmanjšanje dolgoročne obveznosti posamezne vrste za plačila oziroma drugačne poravnave v sporazumu...
zmanjšanje finančne naložbe
zmanjšanje posamezne finančne naložbe zaradi njenega udenarjenja ali za prevrednotovalno razliko...
zmanjšanje knjigovodske vrednosti na pošteno vrednost
prevrednotenje zaradi zmanjšanih pričakovanih prihodnjih gospodarskih koristi iz sredstev, ne da...
zmanjšanje kratkoročne obveznosti
zmanjšanje kratkoročne obveznosti posamezne vrste za plačila oziroma drugačne poravnave v sporazumu...
zmanjšanje kratkoročnega dolga
zmanjšanje kratkoročne obveznosti posamezne vrste za plačila oziroma drugačne poravnave v sporazumu...
zmanjšanje obračunanega davka
davčna olajšava, po kateri se zmanjša obračunani davek iz obdavčljive davčne osnove za stalni znesek,...
zmanjšanje prihodkov od prodaje
zmanjšanje prihodkov od prodaje zaradi vračila prodanega blaga pa tudi zaradi kasneje danih pop...
zmanjšanje stroškov z računalnikom
strategija zagovarjanja računalnika, češ da se bodo stroški obravnavanja podatkov po vpeljavi računalnika...
zmanjšanje terjatve
zmanjšanje terjatve za prejeta plačila oziroma drugačne poravnave v sporazumu z dolžnikom, a tudi...
zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
postavka v drugi različici izkaza uspeha po slovenskih računovodskih standardih, ki jo je treba...
zmanjšati
narediti kaj majhno (manjše), npr. obseg poslovanja, podjetje, število zaposlencev
zmerno zagotovilo
nižja raven zagotovila, ki ga dá revizor v preiskovalnem poslu, da informacije, ki so predmet preiskovanja,...
zmogljivost
1. sposobnost koga ali česa, merjena s količino in kakovostjo poslovnih učinkov, ki jih zmore zagotoviti...
zmogljivostni odmik pri posrednih stroških
razlika med prilagojenimi načrtovanimi posrednimi stroški na podlagi standardnega časa v obdobju...
zmogljivostni odmik pri stalnih posrednih stroških
razlika, ki se pojavi pri stalnih posrednih stroških, ker je v primerjavi s celotnim zneskom standardnih...
zmota
prepričanje, ki ni v skladu s stvarnostjo, ali napaka v spoznanju ali načinu mišljenja, ker temelji...
zmote pri presoji/presojanju
zmote, ki nastanejo/nastajajo pri poteku presojanja
zmožnost
lastnost, značilnost koga, da more uresničiti/uresničevati, opraviti/opravljati kako dejanje/kaka...
značilen
ki kaj določa tako, da je to mogoče razpoznati, ločiti od drugega
značilni model poslovodenja
poslovodenje, ki se osredotoča na načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, spodbujanje in nadziranje...
značilnost
lastnost značilnega, to je takšnega, ki a) stvar, osebo določa tako, da jo je mogoče razpoznati,...
značilnosti revidiranega podjetja
značilnosti lastniškega in organizacijskega ustroja podjetja, ki jih mora poznati revizor: lastniki...
značilnosti tveganja pri delovanju
izrazite, bistvene lastnosti, povezane s tveganjem pri delovanju
znaki razlikovanja
pojem, ki zajema tele predmete varstva: nove oblike teles, slike in risbe, blagovne in storitvene...
znana napaka (pri revidiranju)
napaka, odkrita med revidiranjem
znanje
celota znanih, ugotovljenih podatkov o stvarnosti
znanje in izkušnje
skupek sodobnega tehničnega in tehnološkega znanja ter izkušenj in spretnosti, tudi tistih, ki se...
znanost
dejavnost, ki si prizadeva metodično priti do strogo dosledno izpeljanih, urejenih in dokazljivih...
znižana stopnja davka na dodano vrednost
stopnja davka na dodano vrednost, ki se razlikuje od splošne stopnje davka na dodano vrednost; v...
znižana stopnja DDV
stopnja davka na dodano vrednost, ki se razlikuje od splošne stopnje davka na dodano vrednost; v...
znižanje cene
znižanje ravni prodajne cene za določeno blago na nižjo raven; razlogi zanj so lahko manjše povpraševanje,...
zožena lastna cena enote
vsota neposrednih in posrednih stroškov razen stroškov obresti, ki odpadejo na količinsko enoto...
zožena lastna cena prodanih količin
vsota zoženih lastnih cen prodanih enot; odhodki za poslovanje so sestavljeni iz nje in še iz vseh...
zoženi poslovni izid
izguba, zmanjšana za finančne odhodke; to je poslovni izid, ki bi ga podjetje doseglo, če se ne...
zoženo kalkuliranje stroškov
kalkuliranje stroškov, pri katerem na količinske enote poslovnih učinkov niso razporejeni vsi stroški,...
zoženo vrednotenje poslovnih učinkov
vrednotenje poslovnih učinkov, pri katerem na tedanje poslovne učinke niso razporejeni vsi stroški,...
ZRFRS
leta 1992 na ravni Republike Slovenije postavljena zveza strokovnih društev, v katera so prostovoljno...
zunajbilančne postavke
postavke, ki ne pomenijo sredstev ali obveznosti do virov sredstev ter niso izkazane v bilanci stanja,...
zunajbilančni dolgoročni finančni položaj
dolgoročna plačilna sposobnost podjetja, ki jo nakazujejo dolgoročni zunajbilančni finančni inštrumenti,...
zunajbilančni finančni inštrumenti
finančni inštrumenti, ki ne ustvarjajo sredstev ali obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja;...
zunajbilančni lastniški kapital
lastniški kapital, ki je nastal s podcenitvijo sredstev in precenitvijo odhodkov ter precenitvijo...
zunajbilančni podatki
podatki, ki niso izkazani v bilanci stanja, ker ne izražajo sredstev ali obveznosti do virov sredstev,...
zunajbilančni razvid
razvid poslovnih dogodkov, ki trenutno ne vplivajo neposredno na postavke v bilanci stanja ali izkazu...
zunajbilančni tok
poslovni tok, ki ni ali pa ni v celoti izkazan v temeljnih računovodskih izkazih
zunajbilančno dolgoročno dolgovno financiranje
oblika dolgovanega kapitala, ki je izkazana zabilančno oziroma v pojasnilih k računovodskim izkazom...
zunajbilančno financiranje
stanje financiranja podjetja, ki ni prikazano v bilanci stanja na določen dan, temveč je nakazano...
zunajbilančno kratkoročno financiranje
financiranje, ki presega kratkoročne obveznosti, izkazane v bilanci stanja; dosega se s komercialnimi...
zunajborzno trgovanje z vrednostnicami
trgovanje z vrednostnicami v neposrednih telefonskih ali računalniških povezavah med finančnimi...
zunanja inšpekcija
posamezni posel inšpekcije, ki ga opravi organ ali oseba, ki ne pripada inšpicirani organizacij...
zunanja interesna skupina
interesna skupina, ki jo sestavljajo lastniki, kupci, dobavitelji, drugi upniki, inštitucije finančnega...
zunanja knjigovodska listina
knjigovodska listina, sestavljena zunaj organizacije, kjer nastane zanjo pomemben poslovni dogo...
zunanja kontrola
posamezna vrsta kontrole, ki jo izvajajo organi ali osebe, ki ne pripadajo kontrolirani organiz...
zunanja ocenitev kakovosti notranjerevizijskega delovanja
ocenitev kakovosti notranjerevizijskega delovanja, ki jo praviloma na vsakih pet let izvajajo pregledovalne...
zunanja revizija
posamezna revizija, ki jo za naročnika opravi revizijsko podjetje ali samostojni revizor; na izbranem...
zunanja sodila pravilnosti
sodila pravilnosti, ki izhajajo iz predpisov, standardov, običajev, navad, pogodb itd. in so pri...
zunanje financiranje
financiranje iz okolja proučevane organizacije, tj. z vnosom kapitala in z dolgovi do znanih fizičnih...
zunanje informacije
informacije, ki vstopajo v organizacijo iz njenega okolja in v njej omogočajo odločanje brez posredovanja...
zunanje inšpiciranje
inšpiciranje, ki ga izvajajo organi ali osebe, ki ne pripadajo inšpicirani organizaciji
zunanje kontroliranje
kontroliranje, ki ga izvajajo organi ali osebe, ki ne pripadajo kontrolirani organizaciji
zunanje nadziranje
nadziranje, ki ga izvajajo organi ali osebe, ki ne pripadajo revidirani organizaciji
zunanje opravljanje dejavnosti
proizvajanje kakega sestavnega dela proizvoda ali opravljanje kake vrste storitev zunaj obravnavanega...
zunanje potrebe po informacijah
potrebe po informacijah zunaj organizacije, na katero se nanašajo
zunanje potrjevanje (pri revidiranju)
pridobivanje in vrednotenje revizijskih dokazov v neposrednih stikih s tretjo osebo kot odgovor...
zunanje predstavljanje
predstavljanje informacij članom organizacije, ki ga izvaja nekdo zunaj nje; nasprotje notranjega...
zunanje pregledovanje notranjerevizijske službe
pregledovanje delovanja notranjerevizijske službe; opravi ga usposobljena oseba, ki ni odvisna od...
zunanje računovodsko poročanje
računovodsko poročanje zunanjim uporabnikom računovodskih informacij
zunanje revidiranje
revidiranje, ki ga opravljajo revizijska podjetja ali samostojni revizorji na podlagi pogodbe z...
zunanje revidiranje računovodskih izkazov
zunanje revidiranje, usmerjeno v oblikovanje mnenja o računovodskih izkazih in kot táko za določena...
zunanji izvajalec notranjerevizijskega posla
fizična ali pravna oseba zunaj organizacije, ki opravlja zanjo notranjerevizijski posel in ima za...
zunanji ocenjevalec vrednosti
ocenjevalec vrednosti, ki nima nobenih bistvenih zvez z naročnikom, njegovim posrednikom ali s predmetom...
zunanji podatki
podatki, ki vstopajo v informacijski sestav organizacije iz okolja in v njej omogočajo oblikovanje...
zunanji predpisi
predpisi, sprejeti zunaj organizacije, ki določajo, kakšno sme, mora biti kako njeno ravnanje, vedênje;...
zunanji revizor
revizor, ki v nasprotju z notranjim revizorjem ni zaposlenec v organizaciji, v kateri izvaja re...
zunanji stroški zaradi napak
stroški, opredeljeni z izgubljenim dobičkom zaradi proizvodov, ki ne ustrezajo zahtevam in potrebam...
zunanji uporabniki računovodskih informacij
uporabniki računovodskih informacij zunaj organizacije, na katero se informacije nanašajo: lastniki...
zunanji vir revizijskega dokaza
vir zunaj revidirane organizacije, od koder izhaja revizijski dokaz
Zveza društev računovodskih in finančnih delavcev Slovenije
strokovna organizacija, ki je združevala lokalna društva računovodskih in finančnih delavcev v Sloveniji...
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
leta 1992 na ravni Republike Slovenije postavljena zveza strokovnih društev, v katera so prostovoljno...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?