IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko Z (število zadetkov: 478)
z najemom povezana obrestna mera
razobrestovalna mera diskontna stopnja, ki na začetku najema izenačuje sedanjo vrednost a) najmanjše...
z najetim sredstvom povezano tveganje
možnost neuspeha zaradi preslabe izkoriščenosti najetega sredstva, njegove tehnološke zastarelosti...
z nečim povezane notranje kontrole
notranje kontrole posameznih vrst, ki se nanašajo na proučevane pojave
z odstopom terjatev zavarovano posojilo
dano posojilo, ki ga banka zavaruje tako, da ji stranka odstopi kake terjatve
z opravnino
način prodaje naložbenih kuponov; naložbeni sklad jih prodaja s posredovanjem borznega posrednika,...
z opremo zavarovana obveznica
obveznica s stalnim donosom, ki je zavarovana s premičnim premoženjem izdajatelja in jo je mogoče...
z osnovnimi sredstvi povezane podpore
državne podpore, ki jih podjetje dobi pod pogojem, da kupi, zgradi ali drugače pridobi osnovna sredstva;...
z računalniškim obravnavanjem podatkov povezano osebje
informatiki, ki delujejo znotraj računalniškega informacijskega sestava, in uporabniki tega ses...
z revizijo povezana predstavitev
predstavitev, ki jo revizor pri opravljanju svoje revizije zahteva od poslovodstva ali drugih
z ureditvijo pridobljeni saldi
stanje na kontih, dobljeno na podlagi vpeljane ureditve obdelovanja podatkov, npr. o prodajanju...
z varščino zavarovano posojilo
posojilo, za katero dá posojilojemalec banki kako stvar kot varščino
za panogo značilni dejavniki tveganja pri poslovanju
tržne informacije, navade v panogi in njene zahteve pri poročanju, spremembe računovodenja in/ali...
za podjetje značilni dejavniki tveganja pri poslovanju
okoliščine v okviru podjetja, ki vplivajo na njegovo poslovanje in tveganja pri njem, razčlenjene...
za prenos
označba za znesek, prenesen na naslednjo stran ali v naslednje obračunsko obdobje
za prodajo razpoložljiv vrednostni papir
vrednostnica, ki jo je podjetje pridobilo in je ne namerava prodati v kratkem času, čeprav je t...
za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
finančna sredstva, ki niso v podjetju nastala posojila in terjatve, finančne naložbe v posesti do...
za prodajo razpoložljiva vrednostnica
vrednostnica, ki jo je podjetje pridobilo in je ne namerava prodati v kratkem času, čeprav je t...
za prodajo razpoložljivo finančno sredstvo
neizpeljano finančno sredstvo, ki je kot finančni inštrument tako označeno ali pa ni uvrščeno kot...
za vsak primer
oznaka za takšno nabavljanje, po katerem vedno obstajajo zaloge, ki preprečujejo, da bi prišlo do...
zabeležka
kratek zapisek, beležka
zabilančna evidenca
razvid poslovnih dogodkov, ki trenutno ne vplivajo neposredno na postavke v bilanci stanja ali izkazu...
zabilančne postavke
postavke, ki ne pomenijo sredstev ali obveznosti do virov sredstev ter niso izkazane v bilanci stanja,...
zabilančni podatki
podatki, ki niso izkazani v bilanci stanja, ker ne izražajo sredstev ali obveznosti do virov sredstev,...
začasna amortizacija
amortizacija, ki se med letom obračuna na podlagi prvotnega predračuna, kasneje pa popravi zaradi...
začasna bilanca stanja
bilanca stanja, sestavljena na podlagi neprečiščenih knjigovodskih podatkov brez upoštevanja razlik,...
začasna faktura
listina, ki je lahko podlaga za predujem in tudi za dobavo blaga po določenem času
začasna finančna naložba
finančna naložba trenutnega presežka denarnih sredstev v takoj unovčljive vrednostnice
začasna računovodska poročila
računovodska poročila, ki se sestavljajo, kadar je pravočasnost v njih vsebovanih informacij pomembnejša...
začasna razlika (pri obdavčevanju)
razlika med knjigovodsko vrednostjo in davčno vrednostjo sredstva ali obveznosti v bilanci stanja,...
začasna situacija
listina, iz katere sta razvidna začasni obseg in kakovost posameznih vrst opravljenih gradbenih...
začasne računovodske informacije
računovodske informacije za sprejemanje poslovnih odločitev, zlasti izvajalnih, pa tudi nadzornih,...
začasni denar
zakonito plačilno sredstvo, obravnavano kot gotovina, ki nima takšno vlogo trajno; tako štejejo...
začasni konto
konto za začasno razvidovanje postavk pred njihovo dokončno razporeditvijo; ne pojavlja se v računovodskih...
začasni račun
listina, ki je lahko podlaga za predujem in tudi za dobavo blaga po določenem času
začasni računovodski izkazi
računovodski izkazi, sestavljeni na podlagi knjižb pred potrditvijo v njih vsebovanih postavk
začasni računovodski podatki
računovodski podatki, ki so na voljo takoj, vendar še niso popolni in točni
začasni stroškovni nosilec
stroškovni nosilec, ki ni predmet prodaje v organizaciji, temveč je vključen v nastajanje proizvoda...
začasnica
imenska listina, ki se izroči delničarjem začasno in pozneje dokončno zamenja za izdane delnice
začasno posojilo
kratkoročno posojilo, ki posojilojemalcu omogoča nakup, preden dobi denar iz drugih virov, npr....
začetek
prvi trenutek obstajanja kakega a) dela, dejavnosti, b) dogovarjanja, c) procesa, č) česa druge...
začetek najema
datum najemne pogodbe ali datum, na katerega pogodbene stranke sprejmejo glavne določbe o najemu;...
začeti se uporabljati
začeti opravljati delo s čim ali upoštevati kake določbe pri poslovanju
začetna bilanca stanja
bilanca stanja, ki prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev ob ustanovitvi organizacije...
začetna čista knjigovodska vrednost
neodpisana knjigovodska vrednost na začetku obračunskega obdobja
začetna knjižba na kontu
prva knjižba na kontu v letu, opravljena na podlagi začetne bilance stanja ali kadar se prvič v...
začetna konsolidacija dolgoročnih finančnih naložb
spojitev podatkov o dolgoročnih finančnih naložbah iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega podjetja...
začetna konsolidacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev
spojitev podatkov o neopredmetenih dolgoročnih sredstvih iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega...
začetna konsolidacija opredmetenih osnovnih sredstev
spojitev podatkov o opredmetenih osnovnih sredstvih iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega podjetja...
začetna ocena pomembnosti
ocena pomembnosti v času načrtovanja revizije
začetna ocena revizijskega tveganja
ocena revizijskega tveganja, ki je postavljena, preden so zbrane informacije o revidiranem delovanju...
1 2 3 ... 8 9 10
 
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?