M. Največji zneski povračil stroškov in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

(UL RS 140/06 … 162/22)

Vrsta prejemka Znesek v EUR Opomba
Povračilo stroškov za prehrano med delom 7,96 Za prisotnost štiri ure ali več
Dodatno povračilo stroškov za prehrano med delom 0,99 Za vsako dopolnjeno uro prisotnosti po 8 urah prisotnosti, če je delavec prisoten 10 ur ali več
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z njega 0,21 Za vsak polni kilometer razdalje
140,00 Mesečno
Povračilo stroškov prevoza z lastnim prevoznim sredstvom na službenem potovanju 0,43 Za prevožen kilometer
Domača dnevnica, nad 6 do 8 ur 9,69
Domača dnevnica, nad 8 do 12 ur 13,88 –15 % ob zagotovljenem zajtrku
Domača dnevnica, nad 12 do 24 ur 27,81 –10 % ob zagotovljenem zajtrku
Terenski dodatek 5,84 Na dan
Nadomestilo za ločeno življenje 434,00 Na mesec
Jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe 666,28 30 % PP* (2023)
Jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe 999,43 45 % PP* (2023)
Jubilejna nagrada za 30 let delovne dobe 1.332,57 60 % PP* (2023)
Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe 1.665,71 75 % PP* (2023)
Odpravnina ob upokojitvi 6.662,85 300 % PP* (2023)
Solidarnostna pomoč ob smrti 5.000,00 Smrt delavca ali njegovega družinskega člana
Solidarnostna pomoč ob drugih nesrečah 2.000,00 Težja invalidnost, daljša bolezen delavca, elementarna nesreča ali požar, ki prizadene delavca
Plačila dijakom in študentom 333,14 Za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca do 15 % PP* (2023)
Enkratna solidarnostna pomoč zaradi poplav v avgustu 2023 10.000 za hujšo škodo delavca zaradi poplav v avgustu 2023, izplačana v letu 2023 (52. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, UL RS 88/23)

* PP – zadnja znana povprečna letna plača, preračunana na mesec