Posvetovanje 01/24

Letno poročanje v javnem sektorju za leto 2023

Ob zaključevanju poslovnega leta je prav, da se ozremo nazaj in kritično presodimo, ali so vsi poslovni dogodki pripoznani skladno z računovodskimi zahtevami. Ker so roki zaključevanja poslovnega leta kratki, je pomembno, da predvsem določeni uporabniki, ki prihodke in odhodke pripoznavajo po načelu nastanka poslovnega dogodka, tudi kritično presodijo, ali jih je treba vračunati ali odložiti.

Rezerviraj svoj dostop

 

 

 

Med temeljnimi izzivi poročanja bodo predvsem področja, ki zahtevajo pozornost pri merjenju ter izkazovanju sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov ob koncu poslovnega leta. Med aktualnimi izzivi bomo v ospredje postavili področja, pri katerih se je čez leto pojavljalo največ dilem. Eno izmed teh predstavlja računovodska obravnava opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila bodisi uničena bodisi poškodovana v poplavah, in pa njihovih nadomestitev. Ob reviziji računovodskih izkazov zdravstvenih zavodov pa je bilo še posebej aktualno vprašanje računovodske obravnave neizkoriščenih dopustov zaposlenih ob zaključku poslovnega leta.

 

 

 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

Posvetovanje je namenjeno tistim, ki vodijo računovodstvo v organizacijah javnega sektorja ter pripravljajo njihove izkaze in letna poročila. Namenjeno je tudi tistim, ki so odgovorni za poslovanje, direktorjem, ravnateljem, predstojnikom in organom upravljanja pri teh uporabnikih.

Rezerviraj svoj dostop

 

PODROBEN PROGRAM

 

SKLOP 1. Priprava računovodskega in poslovnega poročila ter poudarki pri zaključevanju leta

Predavateljica: mag. Andreja Mušič
Računovodsko poročilo | Poslovno poročilo | Roki za letno poročanje | Premoženjska bilanca | Finančni načrt za leto 2023


SKLOP 2. Aktualne teme pri zaključevanju leta 2023

Predavateljica: mag. Andreja Mušič
Poplave – vpliv na opredmetena osnovna sredstva | Pripoznavanje stroškov plač in prejetih nadomestil | Neizkoriščeni dopusti | Druga vračunavanja stroškov | Kaj so in kaj niso najemi?


SKLOP 3. Preveritev postavk bilance stanja ter merjenje sredstev in obveznosti

Predavateljica: mag. Andreja Mušič
Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva | Terjatve in obveznosti | Usklajevanje z ustanoviteljem | Popis in knjiženje popisnih razlik

 

SKLOP 4. Ugotovitev poslovnega izida ter izkazovanje prihodkov in odhodkov

Predavateljica: mag. Simona Korošec Lavrič
Splošna pravila pripoznavanja prihodkov | Splošna pravila pripoznavanja odhodkov | Stroški storitev, materiala, dela in amortizacije | Posli prefakturiranja | Ločevanje prihodkov in odhodkov po dejavnostih | Ugotovitev poslovnega izida in knjiženje

 

SKLOP 5. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

Predavateljica: mag. Simona Korošec Lavrič
Splošno in posebno o obračunu DDPO | Prihodki pridobitne in nepridobitne dejavnosti ter pripadajoči odhodki | Ugotavljanje davčne osnove | Olajšave

 

 

PREDAVATELJICI

 

 

 mag. Andreja Mušič

 

   mag. Simona Korošec Lavrič

Rezerviraj svoj dostop

CENA, PRIJAVA, DOSTOP, NAROČNIKI

 

Cena

Posvetovanja za naročnike revije IKS je 233,10 EUR (brez DDV), za nenaročnike 259 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva.

Lokacija in trajanje dogodka v živo

12. januarja 2024 v Ljubljani: Zveza RFR, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

Posvetovanje se začne ob 9.00 in konča do 15.00.

Kako se prijavim

Za udeležbo na posvetovanju izberite ustrezen termin  in izpolnite naročilnico. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Če imate vprašanje, ki se navezuje na to posvetovanje, ga vpišite v opombe na naročilnici ali pa ga pošljite na naslov: posvetovanje@zvezarfr.si. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

Dostop

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno na strani www.izobrazevanjarfr.si. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Naročniki

Za prijavo na dogodek v živo morate biti prijavljeni z vašim računom, ki ima aktivno naročnino na Posvetovanja. Vašo udeležbo na dogodku v živo potrdite s klikom na lokacijo.

Za ogled videovsebin se morate prijaviti na spletni strani https://www.izobrazevanjarfr.si/ s klikom na gumb PRIJAVA, ki je desno zgoraj.

Naročniki na Posvetovanja lahko gradivo v tiskani obliki naročite po e-pošti natasa.colnar@zvezarfr.si.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.

Rezerviraj svoj dostop