Posvetovanje 02/24

Letno poročanje za organizacije, ki računovodijo po SRS, za leto 2023

Na posvetovanju bomo pregledali obveznosti, roke in obseg poročanja glede na vrste posameznih subjektov. Opozorili bomo na področja, ki zahtevajo presojo ob zaključevanju poslovnega leta, in sicer tako pri sredstvih, obveznostih, prihodkih in odhodkih.

Rezerviraj svoj dostop

 

 

Ker se konec leta sprašujemo, ali so primerjalni računovodski izkazi pravilni, bomo pojasnili, kako ravnamo, če moramo popraviti napako v že javno objavljenih računovodskih izkazih. V okviru aktualnih tem se bomo dotaknili usredstvenja stroškov izposojanja v luči višjih obrestnih mer in presoje slabitev sredstev kot posledice zelenega prehoda.

 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

Posvetovanje je namenjeno zaposlenim v računovodstvu in drugih oddelkih, ki sodelujejo in/ali so odgovorni za pripravo računovodskih izkazov za letno poročanje.

Rezerviraj svoj dostop

 

PODROBEN PROGRAM

 

SKLOP 1. Priprava letnega poročila za leto 2023

Predavateljica: mag. Andreja Mušič
Zavezanci za pripravo letnega poročila | Vsebina letnega poročila, obseg poročanja in roki po zavezancih | Računovodsko poročilo | Poslovno poročilo | Pojasnila k računovodskim izkazom


SKLOP 2. Poudarki glede merjenja sredstev in obveznosti

Predavateljica: mag. Andreja Mušič
Opredmetena osnovna sredstva | Neopredmetena sredstva | Naložbene nepremičnine | Poslovne terjatve | Finančne naložbe | Zaloge | Obveznosti | Rezervacije | Časovne razmejitve | Ugotavljanje poštene vrednosti za nefinančna sredstva


SKLOP 3. Spremembe na postavkah kapitala

Predavateljica: mag. Andreja Mušič
Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala po ZGD-1 | Ugotovitev čistega dobička | Uporaba čistega dobička | Ugotovitev bilančnega dobička | Pokrivanje izgube

 

SKLOP 4. Priprava izkaza poslovnega izida, drugega vseobsegajočega donosa, denarnih tokov in gibanja kapitala

Predavateljica: mag. Simona Korošec Lavrič
Razčlenjevanje postavk in enotne sheme | Prihodki iz prodaje blaga in storitev | Prihodki iz najemnin | Prihodki iz državnih pomoči | Prihodki iz financiranja | Stroški materiala | Stroški storitev | Stroški amortizacije | Stroški dela | Odhodki iz financiranja | Drugi izkazi

 

SKLOP 5. Dogodki po datumu poročanja v povezavi s pomembnostjo ter popravek napake iz preteklih let

Predavateljica: mag. Simona Korošec Lavrič
Opredelitev pomembnosti | Datum poročanja | Popravljalni in nepopravljalni dogodki | Sprememba računovodske ocene | Sprememba računovodske usmeritve | Popravek napake iz preteklih let

 

SKLOP 6. Druge aktualne teme

Predavateljica: mag. Simona Korošec Lavrič
Usredstvenje stroškov izposojanja v luči višjih obrestnih mer | Zeleni prehod in potencialni vpliv na oslabitve sredstev v bilanci stanja

 

PREDAVATELJICI

 

 

 mag. Andreja Mušič

 

 mag. Simona Korošec Lavrič

Rezerviraj svoj dostop

CENA, PRIJAVA, DOSTOP, NAROČNIKI

 

Cena

Posvetovanja za naročnike revije IKS je 233,10 EUR (brez DDV), za nenaročnike 259 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva.

Lokacija in trajanje dogodka v živo

19. januarja 2024 v Ljubljani: Zveza RFR, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

Posvetovanje se začne ob 9.00 in konča do 15.00.

Kako se prijavim

Za udeležbo na posvetovanju izberite ustrezen termin  in izpolnite naročilnico. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Če imate vprašanje, ki se navezuje na to posvetovanje, ga vpišite v opombe na naročilnici ali pa ga pošljite na naslov: posvetovanje@zvezarfr.si. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

Dostop

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno na strani www.izobrazevanjarfr.si. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Naročniki

Za prijavo na dogodek v živo morate biti prijavljeni z vašim računom, ki ima aktivno naročnino na Posvetovanja. Vašo udeležbo na dogodku v živo potrdite s klikom na lokacijo.

Za ogled videovsebin se morate prijaviti na spletni strani https://www.izobrazevanjarfr.si/ s klikom na gumb PRIJAVA, ki je desno zgoraj.

Naročniki na Posvetovanja lahko gradivo v tiskani obliki naročite po e-pošti natasa.colnar@zvezarfr.si.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.

Rezerviraj svoj dostop