Posvetovanje 03/24

Obračun DDPO za leto 2023: spremembe, posebnosti in praktične izkušnje

Na posvetovanju bomo predstavili posebnosti pri sestavljanju davčnega obračuna za leto 2023. Te so denimo pri prevrednotenjih, davčnem priznavanju odhodkov in pri poslovanju s povezanimi osebami. Pogosta so tudi vprašanja o davčnih olajšavah, ker se davčna praksa vseskozi razvija.

Rezerviraj svoj dostop

 

 

Na davčni obračun pa vplivajo tudi dogodki, ki so povezani s poplavami in plazovi v letu 2023, zato bomo govorili tudi o teh. Pozornost bomo namenili tudi vprašanju, kako ravnati pri obračunu DDPO in akontacij zaradi spremembe davčne stopnje DDPO, in še drugim področjem.

 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

Posvetovanje je namenjeno vsem, ki pripravljate obračun DDPO tako v gospodarstvu kot javnem sektorju. Zaradi sorodnih pristopov pri obravnavi davčnih posebnosti ga priporočamo tudi tistim, ki obračunavate davek od dejavnosti fizičnih oseb.
 

Rezerviraj svoj dostop

 

PODROBEN PROGRAM

 

SKLOP 1. Najpomembnejše o obračunu DDPO

Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik
Davčni zavezanci in davčna stopnja | Sprememba stopnje DDPO| Kraj delovanja poslovodstva | Izvzemanje dela poslovanja iz davčnega obračuna | Seznam nesodelujočih davčnih jurisdikcij | Omejitev zmanjševanja davčne osnove | Obdavčitev poslovne enote | V tujini plačani davek | Priprava obračuna, roki za oddajo in plačilo davka


SKLOP 2. Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine

Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik
Amortizacija in odpis | Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin | Amortizacija in oslabitev dobrega imena | Amortizacija pravice do uporabe sredstva (najemi)


SKLOP 3. Prevrednotenja in spremembe računovodske usmeritve ter odprava napak

Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik
Prevrednotenje, oslabitev in odprava finančnih naložb | Popravki vrednosti ter odpisi poslovnih terjatev in obveznosti | Prevrednotenje zalog | Spremembe davčne osnove zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak

 

SKLOP 4. Nepriznani odhodki in nekateri omejeno priznani odhodki

Predavateljica: dr. Mateja Drobež Tomšič
Davčno nepriznani odhodki | Poslovno nepotrebni odhodki | Stroški reprezentance in nadzornih organov | Stroški dela, bonitete in povračila stroškov | Rezervacije in aktuarski preračuni | Odprava dvojne obdavčitve in neobdavčitve

 

SKLOP 5. Poslovanje med povezanimi osebami

Predavateljica: dr. Mateja Drobež Tomšič
Prodaje blaga, storitev in neopredmetenih sredstev | Posojila med povezanimi osebami – obrestna mera | Davčna obravnava presežnih posojil | Predvidene novosti pri davčnem priznavanju stroškov izposojanja

 

SKLOP 6. Davčna izguba in davčne olajšave

Predavateljica: dr. Mateja Drobež Tomšič
Davčna izguba | Splošno o davčnih olajšavah | Investicijska olajšava | Olajšava za raziskave in razvoj | Olajšava za zaposlovanje in novosti iz prakse | Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje | Olajšava za donacije | Olajšava za digitalni in zeleni prehod ter dodatna praksa v letu 2023

 

PREDAVATELJA

 

 

 dr. Mateja Drobež Tomšič

 

 dr. Matjaž Prusnik

Rezerviraj svoj dostop

CENA, PRIJAVA, DOSTOP, NAROČNIKI

 

Cena

Posvetovanja za naročnike revije IKS je 233,10 EUR (brez DDV), za nenaročnike 259 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva.

Lokacija in trajanje dogodka v živo

16. februar 2024 v Ljubljani: Zveza RFR, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

Posvetovanje se začne ob 9.00 in konča do 15.00.

Kako se prijavim

Za udeležbo na posvetovanju izberite ustrezen termin  in izpolnite naročilnico. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Če imate vprašanje, ki se navezuje na to posvetovanje, ga vpišite v opombe na naročilnici ali pa ga pošljite na naslov: posvetovanje@zvezarfr.si. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

Dostop

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno na strani www.izobrazevanjarfr.si. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Naročniki

Za prijavo na dogodek v živo morate biti prijavljeni z vašim računom, ki ima aktivno naročnino na Posvetovanja. Vašo udeležbo na dogodku v živo potrdite s klikom na lokacijo.

Za ogled videovsebin se morate prijaviti na spletni strani https://www.izobrazevanjarfr.si/ s klikom na gumb PRIJAVA, ki je desno zgoraj.

Naročniki na Posvetovanja lahko gradivo v tiskani obliki naročite po e-pošti natasa.colnar@zvezarfr.si.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.

Rezerviraj svoj dostop