Posvetovanje 04/24

Slovenski računovodski standardi 2024

SRS 2024 so nadgradnja tistih iz leta 2016 in kasnejših sprememb iz leta 2019. Večinoma so zadnje spremembe SRS posledica uskladitve z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot veljajo v EU.

 

Ljubljana, 8. maj 2024, ob 9. uri v predavalnici Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska 106, Ljubljana.

 

Posvetovanje v digitalni izvedbi bo na voljo od 22. maja 2024.

Rezerviraj svoj dostop

So pa bili SRS 2024 tudi redakcijsko in terminološko posodobljeni – prve spremembe prenašajo že sprejeta pojasnila v standard, druge pa se nanašajo na dobro prakso računovodenja, ki je bila zapisana v mnenjih komisije za SRS, ki deluje v okviru Slovenskega inštituta za revizijo. Na posvetovanju se bomo dotaknili vseh opisanih sprememb, opozorili pa bomo tudi na tiste poslovne dogodke, ki so privedli do sprememb pravil računovodenja. Posebno pozornost bomo posvetili računovodenju finančnih naložb iz SRS 3.

 

Kljub vsem spremembam pa so SRS 2024 še vedno samostojni računovodski standardi in ohranjajo določene rešitve, ki niso v celoti usklajene z MSRP. Na posvetovanju bomo opozorili tudi na te.

 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

Posvetovanje je namenjeno zaposlenim v računovodstvu in drugih oddelkih, ki pripravljajo računovodske izkaze po SRS ali uporabljajo te za sprejemanje svojih poslovnih odločitev.

Rezerviraj svoj dostop

 

PODROBEN PROGRAM

 

SKLOP 1. Uvod in okvir SRS

Predavateljica: mag. Andreja Mušič
Razlogi za spremembe | Hierarhija računovodskih pravil | Opredelitev sredstva in obveznosti | Predstavitvena valuta in preračuni iz tujih valut | Terjatve in obveznosti za odložene davke | Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje 

 

SKLOP 2. Sredstva

Predavateljica: mag. Andreja Mušič
Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine | Finančne naložbe | Terjatve | Denarna sredstva

 

SKLOP 3. Obveznosti

Predavateljica: mag. Andreja Mušič
Kapital | Dolgovi | Rezervacije

 

SKLOP 4. Prihodki

Predavateljica: mag. Simona Korošec Lavrič
Pogodbe s kupci v povezavi s spremembami AČR in PČR | Pripoznavanje prihodkov v trenutku | Pripoznavanje prihodkov postopoma | Prodaja in povratni najem | Prodaja in povratni nakup

 

SKLOP 5. Odhodki

Predavateljica: mag. Simona Korošec Lavrič
Odhodki v zvezi z vrednotenjem zalog po SRS 4 | Stroški dela | Vračunavanje in odlaganje odhodkov

 

SKLOP 6. Standardi poročanja in standardi posebnosti ter razlike z MSRP

Predavateljica: mag. Simona Korošec Lavrič
Izkazi za zunanje računovodsko poročanje | Otvoritvena bilanca stanja pri samostojnem podjetniku |Poračun cene gospodarske javne službe | Pravne osebe zasebnega prava | Računovodenje ob prisilnem prenehanju | Razlike med MSRP in SRS, ki še ostajajo

 

 

PREDAVATELJICI

 

 

 mag. Andreja Mušič

 

 mag. Simona Korošec Lavrič

Rezerviraj svoj dostop

CENA, PRIJAVA, DOSTOP, NAROČNIKI

 

Cena

Posvetovanja za naročnike revije IKS je 233,10 EUR (brez DDV), za nenaročnike 259 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva.

Lokacija in trajanje dogodka v živo

8. maj 2024 v Ljubljani: Zveza RFR, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

Posvetovanje se začne ob 9.00 in konča do 15.00.

Kako se prijavim

Za udeležbo na posvetovanju izberite ustrezen termin  in izpolnite naročilnico. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Če imate vprašanje, ki se navezuje na to posvetovanje, ga vpišite v opombe na naročilnici ali pa ga pošljite na naslov: posvetovanje@zvezarfr.si. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

Dostop

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno na strani www.izobrazevanjarfr.si. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Naročniki

Za prijavo na dogodek v živo morate biti prijavljeni z vašim računom, ki ima aktivno naročnino na Posvetovanja. Vašo udeležbo na dogodku v živo potrdite s klikom na lokacijo.

Za ogled videovsebin se morate prijaviti na spletni strani https://www.izobrazevanjarfr.si/ s klikom na gumb PRIJAVA, ki je desno zgoraj.

Naročniki na Posvetovanja lahko gradivo v tiskani obliki naročite po e-pošti natasa.colnar@zvezarfr.si.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.

Rezerviraj svoj dostop