Posvetovanje 1/23

Letno poročanje v javnem sektorju za leto 2022

Tudi v javnem sektorju bodo roki za pripravo letnih poročil zelo kratki, zato bodo morale odgovorne službe svoje delo opraviti hitro in tudi kar se da kakovostno. Na posvetovanju bomo zato predstavili, kako najbolje pristopiti k pripravi letnega poročila ter vanj vključenih izkazov in poročil. Obravnavali bomo tudi obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ki je povezan z ugotovitvijo poslovnega izida. Na posvetovanju bomo osvetlili tudi najpomembnejše povezane teme, kot sta hramba knjigovodskih listin oziroma poslovnih knjig in priprava finančnega načrta za leto 2023.

 

 

Tudi v javnem sektorju bodo roki za pripravo letnih poročil zelo kratki, zato bodo morale odgovorne službe svoje delo opraviti hitro in tudi kar se da kakovostno. Na posvetovanju bomo zato predstavili, kako najbolje pristopiti k pripravi letnega poročila ter vanj vključenih izkazov in poročil. Obravnavali bomo tudi obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ki je povezan z ugotovitvijo poslovnega izida. Na posvetovanju bomo osvetlili tudi najpomembnejše povezane teme, kot sta hramba knjigovodskih listin oziroma poslovnih knjig in priprava finančnega načrta za leto 2023.

 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

Posvetovanje je namenjeno tistim, ki vodijo računovodstvo v organizacijah javnega sektorja ter pripravljajo njihove izkaze in letna poročila. Namenjeno je tudi tistim, ki so odgovorni za poslovanje, direktorjem, ravnateljem, predstojnikom in organom upravljanja pri teh uporabnikih.

 

PODROBEN PROGRAM

 

SKLOP 1. Preveritev postavk bilance stanja ter merjenje sredstev in obveznosti

Predavateljica: mag. Andreja Mušič

Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva | Terjatve in obveznosti | Usklajevanje z ustanoviteljem |Popis in knjiženje popisnih razlik

 

SKLOP 2. Ugotovitev poslovnega izida ter izkazovanje prihodkov in odhodkov

Predavateljica : mag. Andreja Mušič

Splošna pravila pripoznavanja prihodkov | Splošna pravila pripoznavanja odhodkov | Stroški storitev, materiala, dela in amortizacije |Posli prefakturiranja | Ločevanje prihodkov in odhodkov po dejavnostih | Ugotovitev poslovnega izida in knjiženje

 

SKLOP 3. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb in druge aktualne teme

Predavateljica: mag. Andreja Mušič

Splošno in posebno o obračunu DDPO| Prihodki pridobitne in nepridobitne dejavnosti ter pripadajoči odhodki | Ugotavljanje davčne osnove | Olajšave | Obvezna revizija javnih zdravstvenih zavodov | Druge aktualne teme

 

SKLOP 4. Priprava računovodskega in poslovnega poročila

Predavateljica: mag. Jana Trbižan

Računovodsko poročilo | Računovodski izkazi | Računovodska pojasnila | Poslovno poročilo | Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih | Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ | Roki za letno poročanje | Premoženjska bilanca

 

SKLOP 5. Hramba knjigovodskih listin in poslovnih knjig

Predavateljica: mag. Jana Trbižan

Knjigovodske listine | Potrjevanje knjigovodskih listin| Elektronski dokumenti |Poslovne knjige | Načini hrambe |Roki hrambe

 

SKLOP 6. Priprava finančnega načrta posrednega proračunskega uporabnika za leto 2023

Predavateljica: mag. Jana Trbižan

Priprava podatkov | Vsebina finančnega načrta | Sprejemanje finančnega načrta |Težave pri pripravi finančnih načrtov | Kadrovski načrt

 

 

PREDAVATELJICI

 

 mag. Jana Trbižan

 

 mag. Andreja Mušič

CENA, PRIJAVA, DOSTOP, NAROČNIKI

 

Cena

posvetovanja za naročnike revije IKS je 217,80 EUR (brez DDV), za nenaročnike 242 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva.

Kako se prijavim?

Za udeležbo na posvetovanju izberite ustrezen termin  in izpolnite naročilnico. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Če imate vprašanje, ki se navezuje na to posvetovanje, ga vpišite v opombe na naročilnici. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

Dostop

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Naročniki

Za prijavo na dogodek v živo morate biti prijavljeni z vašim računom, ki ima aktivno naročnino na Posvetovanja. Vašo udeležbo na dogodku v živo potrdite s klikom na lokacijo.

Za ogled videovsebin se morate prijaviti na spletni strani https://www.izobrazevanjarfr.si/ s klikom na gumb PRIJAVA, ki je desno zgoraj.


Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.