IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Praktični dostop do temeljnih znanj

Večdnevna izobraževanja, namenjena celoviti in poglobljeni obravnavi računovodskih, davčnih in drugih sorodnih vsebin. Tematika je predstavljena na različnih zahtevnostnih ravneh, zato se šole delijo na začetne in poglobljene. Izobraževanja potekajo v manjših skupinah v učilnicah, kar omogoča interakcijo med predavatelji in slušatelji.


RAČUNOVODSKA ŠOLA

Računovodska šola za javni sektor

JESENSKI TERMIN: 12. in 13. ter 19. in 20. september 2022
Najbolj poglobljena šola računovodstva za javni sektor v Sloveniji je namenjena vsem, ki pri pravnih osebah javnega prava vodijo računovodstvo, pripravljajo izkaze in poročajo. Ob naštetih pa je šola lahko izredno koristna tudi za vse tiste, ki so odgovorni za poslovanje takšnih organizacij (direktorjem, ravnateljem, predstojnikom in organom upravljanja).

Program šole na eni strani zajema splošna in posebna pravila, pripoznavanja, merjenja, vrednotenja posameznih računovodskih kategorij določenih in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta, na drugi strani pa ločeno izkazovanje knjiženja za določene in druge uporabnike na praktičnih primerih. 


Nosilka: mag. Jana Trbižan

PROGRAM RAČUNOVODSKE ŠOLE
  1. Računovodski predpisi za javni sektor, pravilnik o računovodstvu, pravila knjiženja po načelu poslovnega dogodka in načelu denarnega toka, uskladitev računovodskih postavk navznoter in navzven, priprava letnega poročila, priprava finančnega načrta, upoštevanje pravil skrbnega računovodenja
  2. Prihodki in odhodki po vrstah in povezava med knjiženjem po poslovnem dogodku in po denarnem toku, priprava podatkov za izkaze prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
  3. Priprava podatkov za druge računovodske izkaze, ugotovitev in razporeditev poslovnega izida, izračun poslovnega izida, oblikovanje obveznosti do virov sredstev
  4. Računovodske postavke sredstev v bilanci stanja, opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva, drobni inventar, naložbene nepremičnine, najemi, vlaganja v tuja osnovna sredstva, denarna sredstva, finančne naložbe, zaloge, terjatve, obveznosti, aktivne časovne razmejitve, rezervacije
  5. Računovodske postavke obveznosti v bilanci stanja, lastni viri in obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje, dolgovi (obveznosti), pasivne časovne razmejitve
  6. Priloge k izkazu bilance stanja
  7.  Zunajbilančne evidence
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?