NAROČITE SE NA OBVESTILNIK SPLETNA ZBIRKA PREDPISOV ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

REVIJA IKS

Obravnava prihodkov pri določenih in drugih uporabnikih

Določeni uporabniki prihodke pripoznajo, ko so za to izpolnjeni pogoji nastanka poslovnega dogodka, drugi uporabniki pa, ko je izpolnjen tudi pogoj plačila. Pri pripoznavanju in začetnem merjenju prihodkov sicer veljajo enaka pravila, razlike pa nastanejo pri knjiženju. Drugi uporabniki jih namreč do plačila izkazujejo kot neplačane prihodke na kontih stanja. Razlika je tudi v vrstah prihodkov po enotnem kontnem načrtu.
Mag. Milenka Čižman

NOVOSTI

Telefonsko svetovanje po novem

Zveza RFR je uvedla nov način telefonskega svetovanja za vse naročnike revije IKS. S tem uvajamo prijaznejši, hitrejši in učinkovitejši servis za vse naše zveste uporabnike.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Objavljene spremembe ZDoh-2 in ZDavP-2

V UL RS 63/16 sta bila objavljena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J).
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Objavljen predlog novega Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti

Vlada je na spletni strani objavila predlog novega Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti (ZRev-3).
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA

STROKOVNO POSVETOVANJE

DDV od prometa nepremičnin in z njimi povezanih storitev ter novosti na obravnavanem področju
Informacije in prijavaREVIJA IKS

Izšla je nova številka revije IKSVsebina in naročilo RAČUNOVODSKI IZRAČUNI

Preračunavanje najpogostejših poslovnih stroškov vedno na dlani Informacije

PREBERITE TUDI

NOVOSTI

Spremembe na obrazcih REK

Furs opozarja na spremembo obrazcev REK, s katero je določeno, da se za dohodke, ki se nanašajo na obdobje od 1. januarja 2017, v vseh rubrikah M poroča tudi o znesku osnove za obračun prispevkov.

NOVOSTI

Časovne razmejitve pri uporabnikih enotnega kontnega načrta

Določeni uporabniki se srečujejo s pasivnimi časovnimi razmejitvami, ko odlagajo ali vnaprej vračunavajo prihodke in odhodke, drugi uporabniki pa pri oblikovanju obveznosti do virov sredstev kot odhodkov za obratna sredstva ali dane predujme.

NOVOSTI

Slovenija med državami z majhno vrzeljo pri pobiranju DDV

Študija Evropske komisije o vrzeli pri pobiranju DDV je pokazala, da je bila leta 2014 v Sloveniji razlika med pričakovanimi prihodki iz DDV in dejansko pobranim zneskom 8,1 %.

REVIJA IKS

Nova poročanja za zajezitev davčne erozije

Zavezanci za davek bodo morali že za leto 2016 predložiti poročilo po državah. To je del ukrepa 13 Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj za zajezitev davčne erozije, povezan z dokumentacijo o transfernih cenah.

REVIJA IKS

Popravljanje napak pri DDV

Pri knjiženju in obračunu DDV nemalokrat prihaja tudi do napak. Te pa se lahko pojavijo pri obračunanem ali odbitem davku.

REVIJA IKS

Uporaba revalorizacijske rezerve v gospodarski družbi

Prenovljeni Zakon o gospodarskih družbah je skupaj s SRS 2016 prinesel spremenjen način prikazovanja in uporabe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja postavk bilance stanja po pošteni vrednosti.

REVIJA IKS

Dana finančna jamstva in rezervacije pri zapiranju odlagališč odpadkov

Upravljavec mora po preteku okoljevarstvenega dovoljenja izvesti zapiralna dela na odlagališču odpadkov in zagotoviti finančno jamstvo.
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da bo zaradi mini davčne reforme slovensko gospodarstvo konkurenčnejše?