NOVA Izdaja

Slovenski računovodski standardi (2024) z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja

Nova izdaja Slovenskih računovodskih standardov (2024) povzema vse novosti ter predstavlja in pojasnjuje temeljna strokovna pravila v računovodstvu. 

Slovenski računovodski standardi so bili leta 2016 na novo opredeljeni, prve korenitejše spremembe pa so doživeli v letu 2019. Po petih letih bodo s 1. januarjem 2024 začeli veljati novi SRS. Spremembe so bile potrebne zaradi številnih sprememb Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, s katerimi SRS ne smejo biti v pomembnem nasprotju.

 

Novosti se nanašajo na posodobljeno opredelitev sredstev in obveznosti v okviru SRS, dopolnjena so pravila računovodske obravnave odloženih terjatev in obveznosti za davek ter podrobneje zapisana tudi pravila obravnave nekratkoročnih sredstev za odtujitev (za prodajo). Računovodski standardi, ki se nanašajo na obravnavo gospodarskih kategorij, so dopolnjeni z računovodskimi rešitvami, pri katerih so se v preteklih letih pojavljala vprašanja. Pri nekaterih so bile računovodske rešitve spremenjene kot posledica sprememb v MSRP. Standardi so doživeli tudi pomembnejšo redakcijsko posodobitev, ki omogoča boljšo uporabniško izkušnjo.

 

Pomembnejše vsebinske spremembe vsebuje SRS 3 – Finančne naložbe. V njem se spreminja računovodska obravnava tistih finančnih naložb, ki niso naložbe v odvisne in pridružene organizacije ter skupne podvige.

 

Redakcijsko so urejeni tudi standardi poročanja in standardi posebnosti.

 

Nova izdaja poleg računovodskih standardov vključuje tudi Pravila skrbnega računovodenja in spremna pojasnila, ki so jih pripravili strokovnjaki Zveze RFR.

 

1. izdaja na voljo predvidoma februarja 2024

 

Cena: 63,00 EUR brez DDV (66,15 EUR z DDV)

 

Več informacij na brezplačni telefonski številki 080 1957.

 

 

NAROČI IZDAJO