IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

ZVEZA

Statut Zveze RFR

Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (UL RS 61/06) ter prve točke 23. člena Statuta Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je skupščina Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije 26. oktobra 2007 sprejela nov Statut. 


I. Ime in sedež zveze

1. člen

Zveza društev računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije z imenom Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (Zveza) je prostovoljna strokovna društvena organizacija, ki združuje strokovna društva računovodskih, finančnih in revizijskih delavcev (odslej člani). V Zvezi člani uresničujejo svoje interese s področja računovodske, finančne in revizijske teorije in prakse.
Zveza deluje na območju Republike Slovenije.
 

2. člen

Zveza je pravna oseba zasebnega prava.

Sedež ima v Ljubljani na Dunajski cesti 106.

Njen pečat ima obliko pravokotnika 5 cm x 2 cm z napisom Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, in zaščitnim znakom, ki ga sestavljajo črke RFR.

 

3. člen

Delovanje Zveze in njenih organov je javno in v skladu z zakonom.

Zveza zagotavlja javnost delovanja s pravico članov, novinarjev in drugih, ki jih zanima delo Zveze, da se udeležujejo sej njenih organov.

 

Zveza o svojem delu obvešča člane in širšo javnost v sredstvih javnega obveščanja, predvsem pa v svojih strokovnih glasilih, ob jubilejih pa tudi v po­sebnih publikacijah o svoji dejavnosti.

Zveza obvešča svoje člane:

 1. s pošiljanjem vabil in zapisnikov,
 2. s predlaganjem programov dela in finančnih načrtov,
 3. s poročanjem o izvrševanju sprejetih programov in finančnih načrtov ter
 4. z izdajanjem pisnih informacij.

Za dajanje ustnih informacij sta pooblaščena predsednik in eden od podpredsednikov, ki ga določi upravni odbor, posebne pisne informacije pa daje upravni odbor. Za javnost dela je odgovoren predsednik Zveze.
 

II. NAMEN IN CILJI DELOVANJA ZVEZE

4. člen

Namen in cilji delovanja Zveze so

 • organiziranje in izvajanje posvetovanj, seminarjev in predavanj s področij računovodstva, financ, revizije, davščin ter z njimi povezanih strok;
 • izdajanje strokovnih revij in drugih publikacij s področij računovodstva, financ, revizije in davščin ter z njimi povezanih strok v skladu z veljavnimi predpisi;
 • svetovanje pri reševanju težav, s katerimi se člani društev srečujejo pri svojem delu;
 • spodbujanje in organiziranje raziskovalnih in razvojnih nalog, ki prispevajo k razvoju in napredku računovodske, finančne in revizijske stroke;
 • samostojno (ali v sodelovanju z drugimi strokovnimi organizacijami) organiziranje kongresov, simpozijev, posvetovanj in drugih oblik izmenjavanja in predstavljanja strokovnih spoznanj in dosežkov na področju računovodstva, financ in revizije ter njihovega uvajanja v prakso pa tudi predstavljanja rešitev in izkušenj na področju organiziranosti stroke.
Naloge iz prejšnjega člena bo Zveza uresničevala  
 • z dajanjem strokovne in materialne pomoči društvom pri izvajanju njihovih nalog;
 • z usklajevanjem dela društev pri izvajanju skupnih nalog;
 • s seznanjanjem računovodskih, finančnih in revizijskih delavcev s sprejetimi predpisi, ki zadevajo njihovo delo;
 • s spodbujanjem in organiziranjem strokovnega izpopolnjevanja računovodskih, finančnih in revizijskih delavcev ter dajanjem strokovne pomoči pri uporabi teoretičnih dosežkov in izvajanju predpisanih rešitev;
 • s širjenjem teoretičnega znanja računovodskih, finančnih in revizijskih delavcev;
 • s sodelovanjem pri razvijanju računovodske, finančne in revizijske stroke ob upoštevanju teoretičnih dosežkov in tudi praktičnih izkušenj ter možnosti njihove praktične uporabe;
 • s sodelovanjem pri pripravljanju in sprejemanju računovodskih, finančnih in revizijskih načel, standardov in drugih pravil, ki omogočajo mednarodno primerljivo poročanje;
 • s sodelovanjem, na povabilo ustreznih državnih organov, pri pripravljanju predpisov s področij računovodstva, financ, revizije in davkov;
 • z obravnavanjem predlogov zakonov in drugih predpisov, ki zadevajo delo računovodskih, finančnih in revizijskih delavcev, ter oblikovanjem pripomb in predlogov in njihovim posredovanjem pristojnim organom;
 • s sodelovanjem z drugimi podobnimi strokovnimi organizacijami doma in po svetu zaradi izmenjavanja strokovnega znanja in veščin;
 • s sodelovanjem pri razvijanju in uveljavljanju poklicne morale in kodeksa poklicne etike.

III. ORGANIZACIJA IZVAJANJA NALOG ZVEZE

6. člen

Zveza zagotavlja izvajanje nalog iz 4. in 5. člena

 • z ustanavljanjem posebnih organizacijskih delov Zveze, kot so sekcije, odbori, komisije in podobno;
 • z imenovanjem delovnih skupin;
 • z lastno strokovno službo, ki deluje pri njej;
 • prek Slovenskega inštituta za revizijo, ki ga je ustanovila, ter
 • z ustanavljanjem ali soustanavljanjem posebnih organizacij za oprav­ljanje izbranih nalog.

7. člen

Organizacije, katerih edina ustanoviteljica je Zveza, morajo imeti v naslovu kratico njenega imena in njen znak, razen če je z zakonom ali drugim zakonskim predpisom določeno drugače. Pravice in obveznosti med takimi organizacijami in Zvezo se določijo v aktu o ustanovitvi ali drugem posebnem aktu.
 

8. člen

Zveza je ustanoviteljica Slovenskega inštituta za revizijo (SIR). SIR je pravna oseba in zanj se uporabljajo določbe Zakona o zavodih in Zakona o revidiranju.

9. člen

Za izvajanje nalog iz 4. člena s področij izobraževalne, založniške in razvojne dejavnosti se organizira strokovna služba, če ni za opravljanje izbranih nalog ustanovljena posebna organizacija. Delavci Zveze, ki opravljajo izobraževalno, svetovalno in razvojno dejavnost, ter delavci, ki opravljajo za to potrebna administrativna in druga dela, sestavljajo strokovno službo Zveze. Delavci strokovne službe imajo enake pravice kot drugi delavci v podjetjih in drugih organizacijah v skladu s predpisi s področja delovnega prava. Dejavnost strokovne službe organizira, usklajuje in nadzira direktor strokovne službe, ki ga imenuje upravni odbor. Pooblastila direktorja strokovne službe se določijo s sklepom, ki ga sprejme upravni odbor.

Direktor ima štiriletni mandat in je lahko ponovno imenovan.
 

10. člen

Založniško dejavnost usmerja založniški odbor v skladu z zakonom o javnih glasilih. Ima tri člane. Imenuje jih upravni odbor. Mandat članov traja štiri leta.

Vsako revijo ureja uredniški odbor, ki ima liho število članov. Člane uredniškega odbora ter glavnega in odgovornega urednika imenuje upravni odbor. Mandat članov in urednika traja 4 leta.
 

IV. ČLANSTVO

11. člen

Članstvo v Zvezi je prostovoljno.

Redni člani so območna društva računovodske, finančne in revizijske stroke v Sloveniji. Število članov se lahko poveča ali zmanjša, če se eno območno društvo razdeli na dve ali več društev ali če se dve ali več območnih društev združijo v novo skupno društvo. O razdelitvi ali združitvi pravic in obveznosti dosedanjih društev do Zveze v novo organizacijsko obliko odločajo pristojni organi društev in o tem pisno obvestijo Zvezo.
 

12. člen

Častni član Zveze je lahko posameznik na podlagi vrhunskih dosežkov pri strokovnem delovanju Zveze ali izrednih zaslug pri organiziranju in delovanju Zveze kot društvene organizacije.

Častni član je lahko prisoten na zasedanju zbora članov in strokovnih srečanjih Zveze, nima pa pravice odločanja.

Častno članstvo podeli zbor članov na predlog upravnega odbora.
 

13. člen

Pravice članov so, da

a)       volijo delegate in so prek delegatov izvoljeni v organe Zveze;

b)       prek delegatov odločajo in usmerjajo delo organov Zveze;

c)       dejavno sodelujejo v dejavnostih, ki se organizirajo v okviru Zveze in njenih organov;

č)       so seznanjeni s programom in poslovanjem Zveze ter njenim gospodarjenjem;

d)       uporabljajo skupne dosežke delovanja Zveze.

Dolžnosti članov so,da

a)       prek delegatov skrbijo za uresničevanje skupnih nalog v okviru Zveze;

b)       izvajajo sklepe in smernice Zveze skladno s tem statutom in programom dela;

c)       izpolnjujejo svoje materialne in poklicnoetične obveznosti do Zveze v skladu z njenimi pravili ali sklenjenimi pogodbami;

č)   spoštujejo statut in druge akte Zveze.
 

14. člen

Društvo preneha biti član Zveze, kadar ji pisno sporoči, da izstopa iz nje. Sporočilo je na podlagi sklepa najvišjega organa društva treba poslati najmanj 6 mesecev pred izstopom; član praviloma izstopi konec koledarskega leta. Nominirani deleži v čistem premoženju Zveze se ugotovijo po knjigovodski vrednosti na dan izstopa. Te pravice mirujejo, dokler obstaja Zveza, ker se njeno premoženje razdeli na društva samo ob njenem morebitnem prenehanju.

Društvo tudi preneha biti član Zveze, če je izbrisano iz registra društev ali če pristojni organ prepove njegovo delo. Nominirani deleži takega društva v čistem premoženju Zveze, ugotovljeni po prejšnjem odstavku, se prenesejo na društvo, na katero se po Zakonu o društvih prenese premoženje ukinjene­ga društva, in mirujejo, dokler obstaja Zveza.
 

15. člen

Člani morajo opravljati in razvijati svojo dejavnost v skladu s tem statutom, svojim splošnim aktom, programom dela Zveze ter kodeksom poklicne etike in strokovnimi načeli.
 

V. ORGANI ZVEZE

16. člen

Organi Zveze so:

1. zbor članov,

2. upravni odbor,

3. nadzorni odbor in

4. častno razsodišče.

Mandat upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča traja 4 leta.

 

ZBOR ČLANOV

17. člen

Zbor članov je najvišji organ Zveze. Sestavljajo ga delegati društev, ki so njeni člani. Vsak član imenuje po enega delegata. Vsak delegat ima enega ali več glasov. Število glasov posameznega delegata se določi glede na število članov društva, ki ga je delegiralo, in sicer na vsakih začetnih 200 članov po en glas; vendar pa ima vsak delegat najmanj en glas, ne glede na število članov društva, ki ga je delegiralo. Delegat tudi ne more imeti več kot 10 % vseh glasov, ki se ugotovijo po stanju članov društva na dan 31. decembra preteklega leta.

Zbor članov sklicuje predsednik Zveze. Sklicati ga mora, če to zahteva najmanj tretjina članov, upravni odbor ali nadzorni odbor. Zahteva za sklic zbora mora biti utemeljena in obrazložena.

Predlog dnevnega reda zbora članov iz prejšnjega odstavka mora biti predsedniku predložen najmanj mesec dni pred datumom zbora. Če v enem mesecu po prejemu zahteve predsednik ne skliče zbora, ga skliče predlagatelj sam. Zbor sklepa le o zadevi, zaradi katere je bil sklican.

Zbor članov je sklepčen, če je navzoča več kot polovica delegatov. Sklepe spre­jema z večino glasov navzočih delegatov. Kadar se sklepa o spremembi statu­ta Zveze, je sklep sprejet, če sta zanj glasovali dve tretjini navzočih delegatov.
 

18. člen

Zbor članov

 1. sprejema statut Zveze ter njegove dopolnitve in spremembe;
 2. voli in razrešuje predsednika Zveze, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče Zveze;
 3. določa politiko in usmeritve za delovanje Zveze ter sprejema razvojne načrte Zveze;
 4. sprejema letne in večletne investicijske in razvojne smernice in načrte ter druge izvedbene akte skladno s sprejeto politiko in usmeritvami zbora članov;
 5. na predlog upravnega odbora odloča o ustanovitvi ali ukinitvi posameznih sekcij ali komisij;
 6. na predlog upravnega odbora odloča o ustanovitvi ali soustanovitvi organizacije za opravljanje dejavnosti s področij delovanja Zveze, če se opravljanje take dejavnosti organizira kot dejavnost pravne osebe;
 7. na predlog upravnega odbora obravnava in sprejema letne poslovne in delovne načrte Zveze ter njena letna poročila, z revizijskim poročilom, nadzornega odbora in častnega razsodišča;
 8. odloča o uporabi letnega presežka ali kritju primanjkljaja prihodkov;
 9. odloča o včlanjevanju Zveze ali njenih organizacij v druge sorodne organizacije doma in v tujini;
 10. sklepa o članarini društev, ki jo prispevajo društva za delo Zveze;
 11. obravnava in sprejema poročila o delu upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča;
 12. odloča o pritožbah zoper sklepe častnega razsodišča;
 13. ustanavlja in ukinja sklade za namenske potrebe Zveze in njenih članov;
 14. na predlog upravnega odbora podeljuje častno članstvo in druga priznanja za uspešno strokovno in društveno delo;
 15. odloča o sprejemu novih članov;
 16. odloča o izključitvah članov;
 17. ugotovi prenehanje Zveze;
 18. imenuje revizorja za poslovno leto na predlog upravnega odbora.

19. člen

Pravice delegatov so, da

 • odločajo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu organov Zveze;
 • zahtevajo in predlagajo obravnavanje posameznih vprašanj;
 • so obveščeni o delu organov Zveze.

Dolžnosti delegatov so, da

 • sporočajo stališča društev, ki so jih delegirala;
 • sodelujejo v delu organov Zveze oziroma pri odločanju o vprašanjih, ki so na dnevnem redu;
 • obveščajo društva, ki so jih delegirala, o odločitvah, sklepih in drugih aktih Zveze in si prizadevajo za uresničevanje sprejetih sklepov v društvih, ki so jih delegirala.

UPRAVNI ODBOR

20. člen

Upravni odbor usmerja in usklajuje delovanje Zveze, ko zbor članov ne zaseda. Sestavljajo ga predsednik Zveze in šest članov, ki jih izvoli zbor članov.

Upravni odbor dela na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa štirikrat letno, skli­če in vodi predsednik Zveze.

Delo upravnega odbora usklajuje in usmerja ob pomoči enega ali več podpredsednikov, ki jih na predlog predsednika na prvi seji izvoli upravni odbor izmed svojih članov. S sklepom o izvolitvi se določi tudi področje nalog (gospodarjenje, mednarodno sodelovanje, strokovni razvoj, društvena dejavnost in podobno), za katere posamezen podpredsednik posebej odgovarja.

Glede sklepčnosti in veljavnosti sklepanja upravnega odbora se uporablja peti odstavek 17. člena tega statuta.

Naloge upravnega odbora so:

 • oblikuje predlog sprememb in dopolnitev statuta in ga predloži zboru članov v sprejetje;
 • predlaga zboru članov v sprejetje letne poslovne in delovne načrte Zveze ter njena letna poročila, z revizijskim poročilom, nadzornega odbora in častnega razsodišča;
 • skrbi za uresničevanje nalog Zveze v skladu s sklepi, smernicami in načrti, ki jih je sprejel zbor članov;
 • oblikuje predlog kandidatov za organe Zveze in ga predloži zboru članov;
 • določa način reševanja posameznih nalog, prednostni vrstni red in sred­stva za njihovo izvajanje;
 • imenuje založniški odbor;
 • imenuje uredniške odbore in odgovorne urednike strokovnih revij, knjig in časopisov;
 • potrjuje delovne in finančne načrte, ki jih predložijo posamezne sekcije, delovne skupine in komisije Zveze;
 • po potrebi imenuje delovne skupine za uresničevanje posameznih nalog Zveze;
 • predlaga zboru članov podelitev častnega članstva in drugih priznanj za uspešno strokovno in društveno delo;
 • na svoji prvi seji izmed svojih članov na predlog predsednika izvoli enega ali večpodpredsednikov;
 • predlaga zboru članov ustanovitev ali ukinitev posameznih sekcij ali komisij;
 • opravlja sprotne naloge Zveze;
 • razpolaga s sredstvi Zveze v mejah njenih letnih poslovnih načrtov;
 • soorganizira in spremlja organizacijo dela strokovne službe in drugih po potrebi imenovanih strokovnih teles Zveze;
 • odloča o vseh sprotnih zadevah, s katerimi ni mogoče odlašati, in nato o sprejetih sklepih poroča zboru članov;
 • ureja odnose s strokovno službo glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja zaposlenih;
 • odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih pri Zvezi;
 • določa cene proizvodov (produktov) in storitev Zveze;
 • sprejema pravilnike in druge notranje akte Zveze;
 • odloča o načinu sodelovanja z drugimi strokovnimi organizacijami, potrjuje delovne in poslovne načrte takega sodelovanja ter sprejema poslovne obračune in poročila o takem sodelovanju;
 • imenuje direktorja strokovne službe z ustreznimi pooblastili;
 • predlaga zboru članov revizorja za revidiranje računovodskih izkazov;
 • imenuje tajnika Zveze.

Upravni odbor je za svoje delo neposredno odgovoren zboru članov.
 

PREDSEDNIK ZVEZE

21. člen

Zvezo predstavlja, jo zastopa in zanjo podpisuje predsednik, po njegovem pooblastilu pa tudi eden ali več podpredsednikov, tajnik Zveze in direktor strokovne službe.

Predsednika Zveze, ki je hkrati tudi predsednik upravnega odbora, izvoli zbor članov za obdobje štirih let.

Predsednik Zveze je odgovoren za delovanje Zveze v skladu s tem statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

Predsednik Zveze lahko zadrži izvajanje sklepa zbora članov ali upravnega odbora, če oceni, da je sklep v nasprotju z zakonom ali da bi njegova izvršitev materialno oškodovala Zvezo. V tem primeru mora o zadržanju izvršitve sklepa in razlogih zanj nemudoma obvestiti delegate v zboru članov in člane uprav­nega odbora. Ob morebitnem zadržanju sklepa zaradi materialnega oškodovanja Zveze mora predsednik nemudoma sklicati zbor članov, ki o sklepu dokončno odloči.
 

TAJNIK ZVEZE

22. člen

Za strokovno-tehnično in administrativno delo ter razmerja med organi Zveze in njenimi člani skrbi tajnik Zveze, ki gaimenuje upravni odbor za obdobje štirih let. Odgovoren je upravnemu odboru.
 

NADZORNI ODBOR

23. člen

Predsednika in člane nadzornega odbora izvoli zbor članov. Nadzorni odbor šteje 5 članov. Odgovoren je zboru članov.

Glede sklepčnosti in veljavnosti sklepanja nadzornega odbora se uporablja peti odstavek 17. člena tega statuta.

Nadzorni odbor nadzoruje

 • delo upravnega odbora;
 • izvajanje tega statuta in drugih aktov, ki jih je sprejel zbor članov;
 • izvajanje politike, usmeritev, smernic, načrtov in drugih sklepov zbora članov;
 • preudarnost in namenskost uporabljanja in porabljanja sredstev Zveze.

Za uresničevanje svojih nalog najmanj enkrat letno pregleda in oceni poslovanje in letno poročilo Zveze in o tem poroča zboru članov. Član nadzornega odbora ne more biti obenem član upravnega odbora ali zbora članov. Član nadzornega odbora lahko sodeluje na sejah upravnega odbora in zboru članov, ne more pa odločati.
 

ČASTNO RAZSODIŠČE

24. člen

Častno razsodišče šteje tri člane, ki jih izvoli zbor članov. Člani častnega raz­sodišča izvolijo predsednika, ki pa mora biti eden od njih.

Častno razsodišče vodi disciplinski postopek ugotavljanja kršitev in izreka tele kazni: opomin, javni opomin in izključitev.

Za kršitev iz prejšnjega odstavka se šteje nespoštovanje tega statuta in drugih aktov Zveze ter vsako dejanje, ki utegne prizadeti njen ugled.

Častno razsodišče vodi postopek ugotavljanja kršitev ob primerni uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku.

Častno razsodišče veljavno odloča, če so navzoči vsi trije člani. Sklep je sprejet, če zanj glasujeta vsaj dva člana.

Zoper sklep častnega razsodišča se prizadeto društvo lahko pritoži zboru članov, ki o zadevi dokončno odloči.
 

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

25. člen

Za opravljanje svoje dejavnosti Zveza razpolaga s celotnim premičnim in nepremičnim premoženjem, ki je v njeni lasti ali finančnem najemu in je vpisano v inventarno knjigo.

Premično in nepremično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagiinvesticijskega oziroma poslovnega načrta ali sklepa upravnega odbora.

S premičnim premoženjem iz prejšnjega odstavka so mišljene stvari, katerih vrednost presega 5.000 EUR. O pridobitvi ali odtujitvi premičnega premoženja do vrednosti 5.000 EUR odloča direktor.

Stroški izvajanja programa dejavnosti Zveze iz 4. in 5. člena tega statuta bremenijo njena sredstva.

Poleg dejavnosti iz 4. in 5. člena tega statuta opravlja Zveza kot dodatno de­javnost založniško in svetovalno dejavnost ter oddajanje nepremičnin oziro­ma prostorov, ki jih ima v lasti, v uporabo oziroma najem.

Materialna podlaga za izvajanje dejavnosti Zveze so

 • del članarine, ki jo prispevajo društva po sklepu zbora članov;
 • prihodki, ki izvirajo iz dejavnosti ali premoženja Zveze in iz naslova materialnih pravic, ter
 • dotacije, donacije in drugi prihodki.

Prihodki in odhodki Zveze se predvidijo z letnim poslovnim načrtom.

Če Zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.

Presežek prihodkov se ugotovi vsako leto z letnim poročilom ter se razporeja in uporablja v skladu s sklepi zbora članov.

Zveza ima svoj transakcijskiračun pri pooblaščeni banki ali hranilnici.

Presežek odhodkov se pokriva iz presežka prihodkov prejšnjih let ali iz rezerv.

Odredbodajalec za izvršitev poslovnega načrta Zveze je predsednik Zveze ali za to pooblaščena oseba.

Materialno in finančno poslovanje Zveze se opravlja v skladu s predpisi za društva.

Vodenje poslovnih knjig in posebnosti pravil računovodskega obravnavanja poslovnih dogodkov ureja v skladu s predpisi in računovodskim standardom za društva pravilnik o računovodstvu, ki ga sprejme upravni odbor.
 

VII. PRENEHANJE ZVEZE

26. člen

Zveza preneha delovati,

 • če se število društev v njej zmanjša pod dve,
 • po zakonu.

Ob morebitnem prenehanju Zveze pripade celotno premoženje njenim članom v skladu z njihovimi nominiranimi deleži, ki se vodijo pri Zvezi in sproti usklajujejo z društvi. Dokler Zveza ne preneha delovati, nihče ne more uveljavljati izplačila na podlagi nominiranih deležev.
 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen

Mandat članov organov Zveze, individualnega poslovodnega organa in članov založniškega odbora, ki so opravljali te funkcije pred uveljavitvijo tega statuta, se izteče v roku, določenem v 9., 10. oziroma 16. členu tega statuta, ki začne teči z dnem sprejetja tega statuta.
 

28. člen

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut Zveze računovodij, fi­nančnikov in revizorjev Slovenije, sprejet na dvaindvajseti redni skupščini 12. novembra 2003.
 

29. člen

Ta statut začne veljati z dnem vpisa v register društev pri pristojnem upravnem organu.
 

Ljubljana, 26. oktobra 2007

Predsednik Zveze

dr. Stanko Koželj


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?